לא ניתן לאכוף את תקנות הקורונה באמצעות חוק רישוי עסקים

בתקנות שעת חירום בענין הגבלת הפעילות  בתקופת משבר הקורונה נקבעו כללים והגבלות להפעלת עסקים.

נשאלנו האם ניתן לאכוף קיום הוראות תקנות אלו באמצעי האכיפה הנתונים לרשויות על פי חוק רישוי עסקים.

המאמר הבא מסביר מדוע, בהעדר הוראות חקיקה אחרות, לא ניתן לאכוף את הוראות התקנות באמצעות מנגנוני וסעיפי האכיפה המצויים בחוק רישוי עסקים.

להתעדכנות שוטפת- מצורף קישור לאתר משרד הפנים המפרסם הנחיות רישוי עסקים לתקופת המשבר- הנחיות משרד הפנים- האגף לרישוי עסקים לתקופת משבר הקורונה

להמשיך לקרוא לא ניתן לאכוף את תקנות הקורונה באמצעות חוק רישוי עסקים

הסכם להזמנת אירוע לאולם אירועים ללא רישיון, עלול להיות בטל

מה קורה כאשר זוג מזמין אירוע באולם אירועים ומבטל אותו. בדרך כלל יהיה על הזוג לשלם לבעל האולם סכום מסוים עליו הוסכם, כפיצוי.
אלא שאם לבעל האולם אין רישיון עסק, תביעתו לקבלת אותו הפיצוי עלולה להידחות, גם אם לביטול האירוע אין כל קשר להעדר הרישיון.
אנו מביאים במאמר זה סקירה ששל פסק דין שניתן בעניין על מנת להביא לתשומת לב הציבור ובעלי אולמות האירועים, כי בית המשפט עלול לקבוע כי הסכם כזה בטל בשל הוראות החוק, ללא קשר להסכמות הצדדים.

המאמר נכתב בשיתוף עם מר אלחנן משי
עודכן ביום 7.1.2020
להמשיך לקרוא הסכם להזמנת אירוע לאולם אירועים ללא רישיון, עלול להיות בטל

אירועי ספורט

ככלל “אירועי ספורט” יהיו טעונים רישיון עסק, הן משום שהם מתקיימים במתקני ספורט הטעונים רישיון (אצטדיון ואולם ספורט- פריטים 7.7.ד, 7.7.יא), והן משום שהם נכללים בפריט רישוי של אירוע תחת כיפת השמים – פריט 7.7.ה.
נשאלת השאלה- מה יוגדר כ”אירוע ספורט” לעניין חוק רישוי עסקים.
בעניין זה שוררת אי בהירות בעיקר משום שהמונח “אירוע ספורט” מוגדר הן בחוק רישוי עסקים המסתמך על ההגדרה בחוק איסור אלימות בספורט, והן בחוק בטיחות באירועים המוניים. הגדרת המונח  בשני החוקים אינה זהה.
הדברים מסתבכים אף יותר לאור העובדה ש”אירועי ספורט” נכללים בפרק “עינוג ציבורי” בצו רישוי עסקים- פרק שעליו חלים הן חוק רישוי עסקים והן חוק הבטיחות.
מאמר זה מציג את ההגדרות השונות ומשמעותן, ככל שהבנתנו משגת.

המאמר נכתב בשיתוף עם מר אשר גרנר ומר אלחנן משי

להמשיך לקרוא אירועי ספורט

“עינוג ציבורי”- בחוק רישוי עסקים ובחוק הבטיחות במקומות ציבוריים

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ”ג- 1962 (להלן: “חוק הבטיחות”), מסדיר את התנאים והאחריות לקיום “אסיפות”, “עצרות עם” ו”אירועי ספורט”.
ככלל, חוק הבטיחות אינו חל על עסקים טעוני רישיון על פי חוק רישוי עסקים, שכן הבטיחות והשמירה על שלום הציבור בכול הנוגע ל”עסקים טעוני רישוי” מוסדרת על ידי חוק רישוי עסקים, התקנות והצו, שהותקנו על פיו.
לכלל האמור קיים חריג– עסקים מסוג “עינוג ציבורי”. עסקים אלו מפורטים בפרק 7.7 לצו רישוי עסקים, ועליהם יחולו הן הוראות חוק רישוי עסקים והן הוראות חוק הבטיחות.
מאמר זה מבהיר את היחס בין שני החוקים בכול הקשור לעיסוקים מסוג “עינוג ציבורי”.

מאמר זה נכתב במשותף עם מר אשר גרנר ומר אלחנן משי להמשיך לקרוא “עינוג ציבורי”- בחוק רישוי עסקים ובחוק הבטיחות במקומות ציבוריים

האם העיריה והמדינה חייבות בהוצאת רישיון עסק

האם כאשר העירייה מנהלת עסק המנוי בצו רישוי עסקים (“הצו”) או עורכת אירוע חד פעמי, או כאשר מדינת ישראל  מנהלת עסק או עורך אירוע כאמור, הם נדרשים להוציא רישיון לעסק או לאירוע?

עודכן ביום 1.9.19

להמשיך לקרוא האם העיריה והמדינה חייבות בהוצאת רישיון עסק