תקנות 26-29- חידוש רישיונות – דגשים מעשיים

הליך חידוש רישיונות עסק מתחיל ב 1.9 של כל שנה, לגבי עסקים שתוקף רישיונם יפוג ב 31.12 של אותה השנה.
ב 1.4.21 נכנסו לתוקפן תקנות חדשות המסדירות, בין היתר, את הליכי חידוש הרישיונות. הליכים אלו שונים מאלו שנקבעו בתקנות הקודמות.
לאחרונה קיים אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים יום עיון ובו התייחס גם להליכי חידוש הרישיונות.
אנו מביאים כאן את עיקר הדגשים המעשיים של הליך החידוש שהועלו ביום העיון.


להמשיך לקרוא

ביטול הסכם שכירות כאשר לא ניתן לקבל רישיון עסק

בית המשפט קבע כי שוכר  נכס למטרת שימוש הטעונה רישיון עסק שלא ידע כי לא יוכל לקבל רישיון לעסק, יוכל לבטל את ההסכם גם אם נרשם בהסכם שהוא אחראי  לקבלת רישיון העסק וגם אם בעל הנכס לא הציג כל מצג בעניין  ולא ידע  כי לא ניתן לקבל רישיון.


להמשיך לקרוא

שינוי בעלות (2)- פטירת בעל העסק- תקנות 33, 33א

כל שינוי בעלות בעסק טעון הוצאת רישיון עסק חדש ובכלל זה שינוי בעלות בנסיבות של פטירת בעליו הקודמים.
ב 1.4.2021 נכנסות לתוקף הוראות תקנות חדשות (“התקנות החדשות”) הנוגעות לקבלת רישיון עסק בהליך של “שינוי בעלות”.
מאמר זה הוא השני (והאחרון) בסדרה של המאמרים המפרטים את הוראות התקנות הנוגעות לשינוי בעלות.
המאמר הראשון דן בשינוי בעלות בנסיבות של העברת הבעלות בעסק.
ראה:  שינוי בעלות (1) – העברת בעלות בעסק- תקנות 30-33א


להמשיך לקרוא

שינוי בעלות (1) – העברת בעלות בעסק- תקנות 30 – 33א

כאשר משתנה הבעלות בעסק, מכל סיבה שהיא, יש להוציא לעסק רישיון חדש.

ב 1.4.2021 נכנסות לתוקף הוראות תקנות חדשות (“התקנות החדשות”) הנוגעות לקבלת רישיון עסק בהליך של “שינוי בעלות”.

בפרק ט בתקנות החדשות נקבעו כללים מקלים להוצאת רישיון חדש, כאשר השינוי הוא בבעלים ולא בפעילות וכאשר העסק הקודם פועל ברישיון, או נמצא בהליך רישוי.

לאור מורכבות הוראות התקנות החדשות- חילקנו את המאמרים העוסקים בשינוי בעלות. מאמר זה עוסק בשינוי בעלות בשל העברת בעלות.

לשם נוחות הקריאה, הוספנו התייחסות מרחיבה להוראות התקנות בסוף המאמר. בתוכן המאמר סומנו ההפניות להערות, במספרים בצבע אדום.

המאמר עודכן ביום 28.3.2021- בהתאם להוראות התקנות החדשות

עם הטמעת השינוי בתקנות בפועל- אנו נמשיך לעדכן את תוכן האתר
להמשיך לקרוא

רישיון או היתר שניתן הוא אישי ולא ניתן להעברה

העקרון שבכותרת, שהינו אחד העקרונות החשובים במערכת החוקית העוסקת ברישוי עסקים, נקבע מפורשות רק לאחרונה בתיקון 2020 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)- תקנה 30(א).

עד לתיקון האמור, עקרון זה עלה במשתמע בלבד ממכלול הוראות החוק והתקנות.

בכך נקבע מפורשות בחוק המשולש הרישויי לעסק טעון רישוי- רישיון יינתן  לגוף משפטי מוגדר לנהל עסק מוגדר, במקום מוגדר. (לעניין המקום- יש לשים לב למספר חריגים כגון: עסק נייד ורוכלות).


להמשיך לקרוא