בית דפוס דיגיטלי אינו טעון רישיון עסק

אגף בכיר רישוי עסקים פירסם את החלטת הוועדה הבינמשרדית לפיה פעילות של בית דפוס דיגיטלי אינה טעונה רישיון עסק.

ההסבר: פריט 3.10″ – בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה” – מסדיר את העסקים מסוג בית דפוס. החריג המופיע בתיאור – “למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה” – קובע כי פעילות דפוס דיגיטלי אינה טעוני רישוי כלל (לא לפי הפריט הזה ולא בכלל).

ראה פירסום אגף בכיר לרישוי עסקיןם במשרד הפנים: ניוזלטר רישוי עסקים- מרץ 2021

מכירת דלק ממשאית תידלוק – רוכלות

מכירת דלק ממשאית תידלוק תיחשב לעיסוק ברוכלות.

פריט הרישוי בצו רישוי עסקים שאיפשר מכירה כאמור בוטל בצו משנת 2013.

מאמר זה דן בגלגוליה של מכירת דלק ממשאיות תידלוק ובאמצעי האכיפה של מכירה זו, מכוח היותה עיסוק ברוכלות.


להמשיך לקרוא

ההבדל בין רישיון למתקני שעשועים- פריט 7.10א לבין רישיון ללונה פארק- פריט 7.10ב

נשאלנו מתי יידרש רישיון להפעלת מתקני שעשועים לפי פריט 7.10א- מתקני שעשועים, ומתי יידרש רישיון להפעלתם לפי פריט 7.10ב- לונה פארק.

ההבדל העיקרי והמאבחן בין שני פריטי הרישוי הוא, שרישיון ללונה פארק יינתן למתחם שלם מגודר (כמעט תמיד הכניסה אליו תהיה בתשלום) אשר בתוכו מצויים מתקני שעשועים ואילו רישיון למתקני שעשועים יוצא למתקנים פרטניים שאינם מצויים במתחם כאמור.

הבדל זה בין פריטי הרשיוי בא לידי ביטוי בנותני האישור. לשם הוצאת רישיון ללונה פארק יש להמציא אישור משטרה ואישור כבאות  בעוד שלשם הוצאת רישיון למתקני שעשועים, לא נדרש אישור משטרה ואישור הכבאות יינתן על פי תצהיר בעל העסק.


להמשיך לקרוא

לא ניתן לתת רישיון ל”מחנה נוער” (פריט 7.8ב) למקום הפועל בכול ימות השנה

“מחנה נוער” כמשמעותו בפריט 7.8ב’ יקבל רישיון לפי פריט זה רק ככל והוא פועל בימי חופשה מבית הספר בלבד.

לעניין אתרי מחנאות הפועלים בכול ימות השנה- מוצע לבחון התאמת העסק, שאותו מבקשים לנהל בפועל, למכתב שהוצא בעניין רישוי מרכזי שדה של הקרן הקיימת.

בנוסף- בינוי ושימוש בקרקע באתר הפועל בכול ימות השנה יהיו כפופים להוראות חוק התכנון והבניה.

מאמר תשובה זה נכתב על ידי אלחנן משי ואשר גרנר במשותף


להמשיך לקרוא

תיקון התקנות בעניין שילוט בעסקים המוכרים או משכירים מוצרי עישון

ביום 11.3.21 תוקנו תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורתה והצגתה של הודעה), התשפ”א-2021 ונקבעה צורת שילוט שיש להציג בעסקים המוכרים או משכירים מוצרי עישון.

עסק שכבר יש בו שילוט לפי התקנות הקודמות- יתקין את השילוט החדש בתוך 6 חודשים מיום הפירסום, דהיינו עד ליום 11.9.21

לנוסח וצורת השלט –

תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק- תיקון 11.3.21