תיקון 34 – תיאום אכיפה ופיקוח – סעיפים 19א, 19ב

הסעיפים הדנים בתיאום אכיפה ופיקוח הם סעיפים חדשים בחוק.
סעיפים אלו נועדו לעגן בחוק שני נושאים חשובים. האחד- מניעת כפל פעולות אכיפה בין רשות הרישוי ונותני האישור, השני- מתן עדיפות לנותני האישור בנקיטת אמצעי אכיפה, בתחומים המקצועיים שבאחריותם. להמשיך לקרוא תיקון 34 – תיאום אכיפה ופיקוח – סעיפים 19א, 19ב

תיקון 34- ביקורות ודרישה לתיקון ליקויים – ס’ 8ד

סעיף 8ד הינו סעיף חדש בחוק, והוא מהווה חלק ממערכת שלמה של סעיפים שהוכנסו בתיקון 34 ונועדו  “להגביר את השקיפות והוודאות למבקש הרישיון ולקצר את הזמנים הנדרשים לצורך רישוי עסק”.
ככלל הסעיף  מסדיר את תיעוד עריכת הביקורות בעסק (“דו”ח ליקויים”), השגה על דו”ח הליקויים, הודעה לרשות על תיקון הליקויים וכן את המועדים הקשורים לכך.
מועד כניסה לתוקף- 1.1.19 להמשיך לקרוא תיקון 34- ביקורות ודרישה לתיקון ליקויים – ס’ 8ד

תיקון 34- ביטול רישיון, היתר זמני או היתר מזורז- ס’ 7ג

סעיף 7ג הדן בביטולם של רישיונות והיתרים שונה בתיקון 34.

השינוי המהותי ביותר בתיקון סעיף זה הינו הענקת הסמכות לנותני אישור לבטל רישיונות עסק והיתרים, בנוסף לסמכות זו המוקנית  לרשות הרישוי.
יצוין כי על פי האמור בסעיף 8ב- הסמכות לבטל רישיון  הוענקה גם לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
שינוי מהותי נוסף הוא הענקת הסמכות לרשות הרישוי גם  להתלות רישיון עסק, ולא רק לבטלו.
מועד הכניסה לתוקף של תיקון סעיף זה – 1.1.19 להמשיך לקרוא תיקון 34- ביטול רישיון, היתר זמני או היתר מזורז- ס’ 7ג

תיקון 34- היתר זמני- סעיף 7ב

הוראות סעיף 7ב, המתייחס להיתרים זמניים, שונו מיסודן בתיקון 34.
השינוי המשמעותי ביותר הינו הארכת תקופת המקסימום למתן היתר זמני משנה לשנתיים.
כניסה לתוקף- 1.1.19

המאמר הבא סוקר את הוראות הסעיף ובוחן את משמעויותיהן האפשריות.
לנוסח סעיף 7ב ראה- סעיף 7ב להמשיך לקרוא תיקון 34- היתר זמני- סעיף 7ב

תיקון 34- ענישה- סעיפים 14, 14א2

בתיקון 34, עודכנו והוספו סעיפים הדנים בעבירות ובענישה על פי החוק (מאמר זה מתייחס לסעיפים 14, ו 14א2). בסעיפים אלו הוספו עבירות של אי קיום דרישה לתיקון ליקויים, ומסירת פרטים לא נכונים במסמך, בתצהיר או בהצהרה. כן נקבעה תקרה גבוהה משמעותית של קנסות אשר ניתן להטילם על בעל העסק שהורשע בעבירות הללו.
בנוסף, נקבע באותם סעיפים, כי עבירה על הוראות סעיף 14, הינה עבירה מסוג “אחריות קפידה”- עבירה שאינה דורשת קיומו של יסוד נפשי להוכחת קיומה.

המאמר הבא סוקר את השינויים והתוספות בכל הנוגע לשינוי בהגדרה והוספת עבירות ולענישה.
המאמר אינו עוסק בהוראות בעניין עבירות קנס ובהטלת עיצומים כספיים, שכן במועד כתיבתו הטלת עונשים אלו  טעונה הליך חקיקה נוסף.
לנוסח סעיפים 14 ו 14א2 ראה- סעיף 14סעיף 14א2 ;

להמשיך לקרוא תיקון 34- ענישה- סעיפים 14, 14א2