תיקון 34- היתר זמני- סעיף 7ב

הוראות סעיף 7ב, המתייחס להיתרים זמניים, שונו מיסודן בתיקון 34.
השינוי המשמעותי ביותר הינו הארכת תקופת המקסימום למתן היתר זמני משנה לשנתיים.
כניסה לתוקף- 1.1.19

המאמר הבא סוקר את הוראות הסעיף ובוחן את משמעויותיהן האפשריות.
לנוסח סעיף 7ב ראה- סעיף 7ב להמשיך לקרוא תיקון 34- היתר זמני- סעיף 7ב

תיקון 34- ענישה- סעיפים 14, 14א2

בתיקון 34, עודכנו והוספו סעיפים הדנים בעבירות ובענישה על פי החוק (מאמר זה מתייחס לסעיפים 14, ו 14א2). בסעיפים אלו הוספו עבירות של אי קיום דרישה לתיקון ליקויים, ומסירת פרטים לא נכונים במסמך, בתצהיר או בהצהרה. כן נקבעה תקרה גבוהה משמעותית של קנסות אשר ניתן להטילם על בעל העסק שהורשע בעבירות הללו.
בנוסף, נקבע באותם סעיפים, כי עבירה על הוראות סעיף 14, הינה עבירה מסוג “אחריות קפידה”- עבירה שאינה דורשת קיומו של יסוד נפשי להוכחת קיומה.

המאמר הבא סוקר את השינויים והתוספות בכל הנוגע לשינוי בהגדרה והוספת עבירות ולענישה.
המאמר אינו עוסק בהוראות בעניין עבירות קנס ובהטלת עיצומים כספיים, שכן במועד כתיבתו הטלת עונשים אלו  טעונה הליך חקיקה נוסף.
לנוסח סעיפים 14 ו 14א2 ראה- סעיף 14סעיף 14א2 ;

להמשיך לקרוא תיקון 34- ענישה- סעיפים 14, 14א2

תיקון 34- סעיף 15 אחריות תאגיד ונושאי משרה בתאגיד

סעיף 15 הדן באחריות תאגיד ובאחריות נושאי משרה בתאגיד הוחלף כולו בתיקון 34 ונוסח מחדש (להלן: “הסעיף החדש”).
סעיף זה מצמצם וממקד מחד את רשימת האנשים שייחשבו “נושאי משרה” בתאגיד, ואשר ניתן יהיה להאשימם בגין עבירות על חוק רישוי עסקים שביצע התאגיד, ומאידך, מגדיר ומגביר את אחריותם.
מועד כניסה לתוקף של סעיף זה – 1.1.19
לנוסח הסעיף ראה- סעיף 15

להמשיך לקרוא תיקון 34- סעיף 15 אחריות תאגיד ונושאי משרה בתאגיד

תיקון 34 – אירועים תחת כיפת השמים- סעיף 3(א)(2)

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, בתיקון לסעיף 3(א)(2), קובע חובת המשטרה לקבל אישור של “מורשה בטיחות” שאושר על ידי שר העבודה והרווחה השירותים החברתיים (“שר העבודה”) כתנאי למתן אישורה לאירועים מרובי קהל המתקיימים תחת כיפת השמים או שלא במבנה של קבע (פריטים 7.7.ה, ו-7.7.ז).
תיקון זה ייכנס לתוקף ביום 1.1.22 או במועד שבו הורשה “מורשה בטיחות” – לפי המאוחר.
נכון למועד כתיבת מאמר זה, עדיין לא קיים מנגנון הרשאה ל”מורשי בטיחות”, לא קיימת הגדרה בחוק ל “מורשה בטיחות” ולא קיימים תקני בטיחות להקמת מתקנים באירועים מסוג זה.
ללא חקיקה משלימה מתאימה, ובהעדר תאריך יעד מחייב להשלמת החקיקה, יוותר סעיף זה בבחינת “הצהרת כוונות” בלבד, ללא מתן מענה אמיתי לבעיית הבטיחות, המגיעה עד כדי סיכון חיים, באירועים אלו. להמשיך לקרוא תיקון 34 – אירועים תחת כיפת השמים- סעיף 3(א)(2)

תיקון 34- קיום תכליות דיני התכנון והבניה- ס’ 8א1

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים מסמן שינוי גישה משמעותי בכל הנוגע לקשר שבין דיני התכנון והבניה ורישוי עסקים.  מטרת החוק, אשר הייתה מנוסחת באופן מאד קטגורי בסעיף 1(א)(6)- “קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה”, שונתה וממועד כניסת התיקון לתוקף הינה- “קיום תכליות חוק התכנון והבניה”.

בתיקון זה ניתק המחוקק את הקשר המוחלט בין קיום מלא של דיני התכנון והבניה ובין עמידה בדרישות חוק רישוי עסקים. המחוקק קבע, כי ניתן לתת רישיון עסק גם אם בעסק קיימת חריגה מהוראות חוק התכנון והבניה שאינה מהותית, ואינה פוגעת בתכלית לשמה חוקק חוק התכנון והבניה. כך גם ניתן למהנדס הוועדה המקומית שיקול דעת נרחב לקבוע האם חריגת הבניה בעסק הינה מהותית, והכל בכפוף להוראות בחוק.

מאמר זה עוסק במצב החוקי ערב כניסת תיקון 34 לתוקף, בהוראות התיקון הקשורות לדיני התכנון והבניה ובמשמעויות האפשריות של הוראות תיקון זה.
לנוסח הסעיף ראה- סעיף 8א1- קיום תכליות דיני התכון והבניה

אנו מבקשים להודות למר אילן אמסלם על הערותיו והארותיו המועילות למאמר זה, אשר תוקן בעקבותיהן

להמשיך לקרוא תיקון 34- קיום תכליות דיני התכנון והבניה- ס’ 8א1