שינוי בעלות (1) – העברת בעלות בעסק- תקנות 30 – 33א

כאשר משתנה הבעלות בעסק, מכל סיבה שהיא, יש להוציא לעסק רישיון חדש.

ב 1.4.2021 נכנסות לתוקף הוראות תקנות חדשות ("התקנות החדשות") הנוגעות לקבלת רישיון עסק בהליך של "שינוי בעלות".

בפרק ט בתקנות החדשות נקבעו כללים מקלים להוצאת רישיון חדש, כאשר השינוי הוא בבעלים ולא בפעילות וכאשר העסק הקודם פועל ברישיון, או נמצא בהליך רישוי.

לאור מורכבות הוראות התקנות החדשות- חילקנו את המאמרים העוסקים בשינוי בעלות. מאמר זה עוסק בשינוי בעלות בשל העברת בעלות.

לשם נוחות הקריאה, הוספנו התייחסות מרחיבה להוראות התקנות בסוף המאמר. בתוכן המאמר סומנו ההפניות להערות, במספרים בצבע אדום.

המאמר עודכן ביום 28.3.2021- בהתאם להוראות התקנות החדשות

עם הטמעת השינוי בתקנות בפועל- אנו נמשיך לעדכן את תוכן האתר

תוכן עניינים:

הוראות התקנות מ 1.4.21
– מהו "שינוי בעלות"- הגדרות

– התנאים לקבלת רישיון חדש בהליך  מקוצר של "שינוי בעלות" 
– מתי לא ניתן להגיש בקשה לרישיון בהליך "שינוי בעלות"
– היתרון בבקשה לרישיון חדש בהליך "שינוי בעלות" – קבלת רישיון מיידית
– תקופת הרישיון החדש
– חריג לקבלת הרישיון המיידית – כאשר המשטרה היא "נותן אישור"

– הוראות נוספות
התייחסות מרחיבה להוראות

הוראות התקנות החל מ 1.4.21

בתקנות החדשות נקבעו שני כללים בסיסיים בעניין הבעלות ברישיון העסק.

האחד-  רישיון עסק הוא אישי ואינו ניתן להעברה (תקנה 30(א))
[ראה:
רישיון או היתר שניתן הוא אישי ואינו ניתן להעברה ]

השני – יש להוציא רישיון או היתר חדשים עם שינוי הבעלות בעסק. (תקנה 30(ב))

מהו "שינוי בעלות" – הגדרות (תקנה 30(ג)) (1)

שינוי בעלות מוגדר בתקנה 30  לתקנות-
"כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968".

בעל עסק יכול להיות גם אדם וגם תאגיד (חברה, שותפות רשומה, אגודה שיתופית וכד').

הגדרת "שליטה" בחוק ניירות ערך-
"היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד."

הגדרת "אמצעי שליטה" בחוק ניירות ערך- 
"כל אחד מאלה:
(1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;
(2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.

התנאים לקבלת רישיון חדש בהליך  מקוצר של "שינוי בעלות" 

הוצאת רישיון, עקב שינוי בבעלי העסק ולא בפעילות, ייעשה בהליך מקוצר (הליך "שינוי בעלות"), ובלבד שהבעלים החדש יעמוד בתנאים הנדרשים בתקנות.

רשימת התנאים להוצאת רישיון בהליך "שינוי בעלות"

 • העסק  פועל ברישיון או בהיתר בתוקף.
  • אם תוקף רישיון העסק פקע מכל סיבה שאיננה שינוי הבעלות- לא ניתן להגיש בקשה  לרישיון בהליך "שינוי בעלות".
  • אם הוגשה בקשה לרישיון לאחר שהבעלים הקודם הגיש בקשה לרישיון או היתר, אך אלו טרם ניתנו– הבעלים החדש יגיש את כל המסמכים, ההצהרות והתצהירים כמפורט להלן- והרשות תמשיך לטפל בבקשה מאותו שלב בו מצויה בקשת הבעלים הקודם.
 • בטופס הבקשה יצויין תאריך העברת הבעלות והבעלים הקודם והחדש יאשרו בחתימתם את העברת הבעלות בעסק.( טופס 2 ) (2)
 • הבעלים החדש יצהיר כי בעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם, כי הוא לא עשה שינוי בעסק מהרשום ברישיון ובמסמכיו, כי הוא לא עשה שינוי מהותי בנכס שבו נמצא העסק. ( טופס 2 )
 • במקרים הבאים יחתום בעל העסק החדש גם על תצהיר לפי  טופס 5  (3):
  • הרישיון הקיים ניתן על יסוד תצהיר. 
  • העסק מסווג בצו באחד ממסלולי ההיתר המזורז ובמועד העברת הבעלות יש לעסק היתר מזורז בלבד (טרם ניתן רישיון).

יש לשים לב-

לעניין הדרישה להגשת תצהיר לפי טופס 5-
אם העסק הקודם קיבל רישיון ( להבדיל מהיתר מזורז או זמני ) במסלול רגיל או במסלול מזורז א' או ב' – הבעלים החדש לא יידרש להגיש תצהיר לפי טופס 5 .
אם העסק הקודם קיבל רישיון במסלול תצהיר או שיש בידו רק היתר מזורז- הבעלים החדש יצטרך להגיש תצהיר לפי טופס 5.

מתי לא ניתן להגיש בקשה לרישיון בהליך "שינוי בעלות"

לא ניתן להגיש בקשה לרישיון בהליך של "שינוי בעלות" במקרים הבאים:

 • תוקף רישיון העסק של הבעלים הקודמים פקע מכל סיבה שאיננה שינוי הבעלות.
 • הבעלים הקודם לא חתם על טופס הבקשה.
 • הבעלים החדש לא הצהיר  כי בעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם וכי הוא לא עשה שינוי בעסק מהרשום ברישיון ובמסמכיו וכי הוא לא עשה שינוי מהותי בנכס שבו נמצא העסק.
 • מדובר בעסק שקיבל רישיון במסלול תצהיר או שהעסק מסווג בצו כעסק במסלול מזורז – והבעלים החדש לא הגיש תצהיר לפי טופס 5, או שמתקיימים החריגים האמורים בסעיף 6א2 לחוק רישוי עסקים.

אם הבקשה לרישיון היא לאותו פריט רישוי לפיו נוהל  העסק הקודם, ניתן לקבל היתר זמני ל 90 יום

כאשר לא ניתן לקבל רישיון או היתר בהליך "שינוי בעלות", אך העסק החדש הינו מאותו הסוג של העסק הקודם (אותו פריט רישוי), הבעלים החדש של העסק יוכל לקבל היתר זמני לתקופה של  90 יום (או עד החלטת הרשות, לפי המוקדם).

הבקשה שתוגש על ידי הבעלים החדש תהיה לפי אותו פריט רישוי שהיה לעסק הקודם.

היתרון בבקשה לרישיון חדש בהליך "שינוי בעלות" – קבלת רישיון מיידית

 • במידה וצורפו ההצהרה ו/או התצהיר לבקשה- העסק יקבל רישיון ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים הנדרשים בתקנות.
  כך למשל, אין, צורך בהגשת תוכניות. להבנתנו, הרשות גם לא תדרוש פרטים נוספים לפי תקנה 15.
 • יראו את בעל העסק החדש כבעל רישיון או היתר כדין.
 • לבעל העסק החדש יונפק רישיון חדש.

תקופת הרישיון החדש 

 • תקופת הרישיון לבעלי העסק החדשים תהיה, ממועד השינוי בבעלות עליו הודיע הבעלים החדש בטופס הבקשה, ועד לתום תקופת הרישיון של הבעלים הקודם.
 • אם הרישיון של הבעלים הקודם היה לצמיתות- הבעלים החדש יקבל רישיון לתקופה הרשומה בצו.
 • האמור אינו גורע מסמכות הרשות, במקרה של רישיון קודם לצמיתות, להוציא רישיון לתקופה קצרה יותר שלא תפחת משנה (סעיף 7א(ג) לחוק).

חריג לקבלת הרישיון המיידית – כאשר המשטרה היא "נותן אישור"

כאשר המשטרה רשומה בצו כנותן אישור לעסק בו שונתה הבעלות, יחולו הכללים הבאים:

 • בעל העסק יקבל היתר זמני ל 30 יום, או עד לקבלת החלטת רשות הרישוי- לפי המוקדם.
 • רשות הרישוי תעביר את הבקשה למשטרה.
 • המשטרה  יכולה להתנגד למתן הרישיון לבעלים החדשים מטעמי שלום הציבור וביטחונו הקשורים לזהות המבקש, לרבות עבר פלילי. (ראו גם: תיקון 34- סמכויות המשטרה למניעת מתן רישיון- ס' 8א2 ).
  • התנגדות המשטרה תימסר בתוך 14 יום מיום הגשת מסמכי הבקשה על ידי הבעלים החדש. תקופה זו ניתנת להארכה ב 16 ימים נוספים.
 • אם המשטרה לא התנגדה במועד – יינתן רישיון או היתר.
 • אם המשטרה התנגדה במועד – רשות הרישוי תוציא סירוב לבקשה לרישיון.
  • לאחר הסירוב- הצדדים יכולים להודיע בכתב על ביטול ההעברה- ובעל העסק המקורי יכול לבקש את רישיונו בחזרה.
 • אם חוששים מהתנגדות המשטרה – ניתן להגיש הבקשה 30 יום לפני העברת הבעלות בעסק בפועל, ואז רישיונות של הבעלים הקודם יישאר בתוקף.

הוראות נוספות

 • על רשות הרישוי להודיע לנותני האישור על שינוי הבעלות בתוך 7 ימים מיום מתן הרשיון לבעלים החדש.
 • על בעלי העסק החדשים לקיים את כל התנאים והדרישות שנדרשו מבעלי העסק הקודמים (4).
 •  במידה ולבעלים הקודמים הומצאה "דרישה לתיקון ליקויים", הבעלים החדשים נכנסים בפועל בנעלי הבעלים הקודמים, וחלה עליהם החובה לתקן את כל הליקויים שתיקונם נדרש מהבעלים הקודמים.
  (לדרישה לתיקון ליקויים ראה: תיקון 34- דרישה לתיקון ליקויים- סעיף 8ד )
 • קבלת הרישיון בהליך "שינוי בעלות" אינה מקנה חסינות לבעלים החדשים מפני כל הליך אכיפתי שהוא הנוגע לעסק ובכלל זה הליך ביטול הרישיון.(4)

 

התייחסות מרחיבה להוראות

(1) מקרים שונים של "שינוי בעלות"

לשינוי בעלות ייחשב כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון, בין אם זו החלפה, הוספה או מחיקת אחד מהבעלים.
החלפת מנהל סניף
כך למשל- אם רישיון העסק רשום על שם מנהל סניף של עסק הנמנה על רשת גדולה, או על שם כל מנהל אחר בתאגיד, הרי שהחלפת המנהל תיחשב להחלפת בעלות בעסק. אך אם הרישיון רשום על שם התאגיד, הרי ששינוי במנהליו לא יהווה שינוי בעלות בעסק ( במובחן משינוי בבעלי מניותיו).
הוספה או גריעה של בעל עסק
כאשר רשום ברישיון העסק יותר מבעלים אחד, הרי שגם אם אחד מהבעלים עוזב או שמצטרף בעלים לרישיון העסק, עדיין ייחשב הדבר לשינוי בעלות, גם אם אחד או יותר מהבעלים שכבר רשומים נותרו ללא שינוי.
כאשר בעל העסק הינו תאגיד
כל העברת שליטה בתאגיד הרשום כבעל העסק, תיחשב גם היא לשינוי בעלות.
כך למשל, כל העברת למעלה ממחצית המניות בחברה תהווה שינוי בעלות, גם אם מי שרשום כבעל העסק ברישיון הינו אך ורק התאגיד.

 • רשויות רבות נוהגות לבקש כי אדם מסוים יהיה חתום על הבקשה לרישיון, והוא גם זה שחותם כי הרישיון התקבל. לעניין זה חשוב לציין כי אם הוחלפה הבעלות בתאגיד שעל שמו הוצא הרישיון, גם אם אותו אדם  שחתם על הבקשה נשאר בתפקידו, עדיין ייחשב הדבר לשינוי בעלות.

(2) הדרישה לחתימת בעל העסק הקודם על טופס הבקשה

על פי הוראות התקנות טרם תיקון 2021 ("התקנות הקודמות"), על מנת להוציא רישיון בהליך "שינוי בעלות" היה על בעל העסק החדש לצרף לבקשה חוזה העברת בעלות בעסק.

על פי הוראות התקנות לאחר תיקון 2021 ("התקנות החדשות"), לא נדרש להמציא הסכם העברת בעלות, אך על בעליו הקודמים של העסק לחתום בטופס הבקשה לרישיון (טופס 2), ביחד עם הבעלים  החדשים, כי חוזה העברת הבעלות בעסק נחתם בתאריך מסוים, ומהו יום העברת הבעלות על פי אותו הסכם.

אם בעל העסק הקודם אינו חותם על טופס הבקשה – האפשרות לקבלת היתר זמני

הבעלים הקודם של העסק עשוי שלא לחתום על טופס הבקשה מכל מיני סיבות. כך למשל, ייתכן שהעסק לא הועבר ישירות מבעל העסק הקודם לבעליו החדשים, אך עדיין הבעלים החדשים מפעיל את אותו העסק בדיוק; ייתכן כי בין הצדדים לא נחתם הסכם העברת בעלות כלל; ייתכן כי הבעלים הקודם עזב את העסק ואילו בעלי הנכס השכירו לבעלים חדש ועוד.

בתקנות החדשות נקבע כי אם הבקשה לרישיון של הבעלים החדשים היא לפי אותו פריט רישוי של הרישיון שהיה לעסק הקודם- הבעלים החדשים יצטרך אמנם להגיש בקשה חדשה, ללא ההקלות של הליך "שינוי בעלות", אך יינתן לו היתר זמני לתקופה של  90 יום מיום שינוי הבעלות או עד החלטת רשות הרישוי, לפי המוקדם ( תק' 32(ב)).

(3) – בתצהיר האמור בטופס 5, עך הבעלים החדש להצהיר בין היתר כי לא מתקיימים  הסייגים האמורים בסעיף 6א2.
לפירוט בדבר הוראות סעיף 6א2 לחוק ראה: תיקון 34 – סייגים למתן היתר מזורז – סעיף 6א2 לחוק 

(4) חובת הרשות להודיע לבעלים החדש על דרישה לתיקון ליקויים ועל קיום הליכי אכיפה-

 • נראה כי ניתן לבצע הליך של "שינוי בעלות" בעסק גם כאשר כנגד העסק הקודם ו/או כנגד בעליו מתנהלים הליכי אכיפה שונים, ובלבד שהרישיון של הבעלים הקודמים עדיין בתוקף במועד ההעברה, כגון: הליך ביטול רישיון או הליך משפטי בגין אי עמידה בתנאי הרישיון.
 • הדברים יהיו נכונים גם כאשר הבעלים הקודמים חתם על טופס הבקשה לקבלת רישיון של הבעלים החדשים, וגם במקרה שהבעלים הקודמים לא חתם על הטופס שאז הבעלים החדשים יוכל לקבל היתר זמני בלבד לתקופה של עד 90 ימים.
 • הרשות אינה יכולה להסתמך על כך שהבעלים הקודמים הודי לבעלים החדשים על קיום הדרישות או ההליכים הללו, במיוחד כאשר מוגשת בקשה לשינוי בעלות בהעדר חתימה של הבעלים הקודמים.
 • במידה רבה, בכול הנוגע לרישיון עסק, הבעלים החדש "נכנס בנעליו" של הבעלים הקודם.
 • על פי הוראות התקנות, על הבעלים החדש לקיים את הדרישות לתיקון ליקויים שהבעלים הקודם נדרש להם, ונראה כי גם הליכי אכיפה אחרים שהחלו כנגד העסק בבעלות הקודמת יכול וימשכו גם כלפי הבעלים החדש.

 נראה כי חלה על הרשות חובת הגילוי כלפי הבעלים החדש כי הבעלים הקודם נדרש לתקן ליקויים (ככל וידוע לה על דרישה כזו) ומה תוכן הדרישה, וכן עליה לגלות לבעלים החדש כי מתקיימים הליכי אכיפה כנגד העסק.

 

 

חקיקה:
תקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות)
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 – סעיף 16(3)
פסיקה:
עת"מ (נצ') 4004-07-18 א.י.א אושר בעיר בע"מ נ. ועדה מקומית לתכנון קרית שמונה (22.10.18) [פורסם בנבו]

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz