שינוי בעלות (2)- פטירת בעל העסק- תקנות 33, 33א

כל שינוי בעלות בעסק טעון הוצאת רישיון עסק חדש ובכלל זה שינוי בעלות בנסיבות של פטירת בעליו הקודמים.
ב 1.4.2021 נכנסות לתוקף הוראות תקנות חדשות (“התקנות החדשות”) הנוגעות לקבלת רישיון עסק בהליך של “שינוי בעלות”.
מאמר זה הוא השני (והאחרון) בסדרה של המאמרים המפרטים את הוראות התקנות הנוגעות לשינוי בעלות.
המאמר הראשון דן בשינוי בעלות בנסיבות של העברת הבעלות בעסק.
ראה:  שינוי בעלות (1) – העברת בעלות בעסק- תקנות 30-33א

מי זכאי לקבל רישיון על דרך של “שינוי בעלות” במקרה של פטירה

על פי הוראות התקנות זכאי לקבל רישיון, בן זוג, הורים או צאצאיו של הנפטר (“בן משפחה”)

בכל הנוגע לבן זוג- החוק אינו דורש כי בן הזוג יהיה דווקא נשוי לנפטר. לפיכך נראה כי גם בן זוג שהוא “ידוע בציבור”, על פי הדין הישראלי, יהיה זכאי לקבלת רישיון לעסק בהליך מקוצר של “שינוי בעלות”.

מה נדרש בן המשפחה לעשות על מנת להיות זכאי לקבל רישיון בהליך של “שינוי בעלות”

על בן המשפחה לנהוג כדלקמן, בתוך 90 ימים מיום הפטירה-

 • להודיע לרשות הרישוי על הפטירה
 • להגיש לרשות הרישוי בקשה לרישיון עסק ( טופס 2)
 • לצרף לבקשה- תעודת פטירה ומסמכים המעידים על הקרבה הנדרשת לנפטר.
 • אין צורך לצרף לבקשה את המסמכים הרגילים הנדרשים בהגשת בקשה רגילה.

הוצאת רישיון ל”בן משפחה”

בהתקיים כל האמור לעיל, רשות הרישוי תוציא ל”בן המשפחה” רישיון או היתר.

מה קורה אם לאחר הוצאת הרישיון ל”בן משפחה” יורש של הנפטר מבקש כי רישיון העסק יועבר על שמו?

 • היורש יגיש בקשה לרישיון לפי טופס 2
 •  היורש יצרף לבקשה צו ירושה או צו קיום צוואה המראה כי הוא היורש של העסק.
 • אין צורך לצרף לבקשה את המסמכים הרגילים הנדרשים בהגשת בקשה רגילה.
 • רשות הרישוי תבטל את הרישיון שנתנה ל”בן משפחה” ותוציא רישיון או היתר ליורש.

תוקף הרישיון- 

 • תוקף הרייון יינתן לתקופה שנותרה עד לתום תקופת תוקפו של רישיון העסק של הנפטר.
 • על פי הבנתנו את אופן ניסוחו של הסעיף – בניגוד למקרה של העברת בעלות בעסק, שם אם לעסק הקודם היה הרישיון לצמיתות, אז תוקפו של הרישיון לבעלים החדש יהיה לפי התקופה הנקובה בצו,
  הרי שבמקרה של “שינוי בעלות” במקרה של פטירה, כאשר הרישיון עובר לבן משפחה או יורש- אם רישיונו של המוריש היה לצמיתות, כך יוותר תוקפו של הרישיון של בן המשפחה או היורש. 

חשוב- הוראות התקנות מסדירות אך ורק את עניין מתן הרישיון לעסק. מתן הרישיון או ההיתר אינם קובעים זכויות בעסק שבעליו נפטר.

אם “בן משפחה” מודיע כי העסק יתנהל בידי אדם אחר

במקרה כזה אותו “אדם אחר” יוכל להוציא רישיון עסק על שמו בהליך מקוצר של “ישנוי בעלות” ויהיה עליו לנהוג כפי שנוהג מי שקיבל עסק על דרך של “העברת בעלות” .

תקופת הרישיון- עד לתום תוקפו של רישיון הנפטר. אם רישיון הנפטר היה לצמיתות- לבעלי הרישיון החדש יינתן רישיון לתקופה הנקובה בצו. 

ראה: שינוי בעלות ( 1) – העברת בעלות בעסק – תקנות 30-33א

עסק שהמשטרה בו היא “נותן אישור”

 • על פי הבנתנו את אופן ניסוחו של הסעיף- בניגוד ל”שינוי בעלות” על דרך של העברת בעלות, שם המשטרה רשאית להתנגד להעברת הרישיון לבעלים החדש, נראה כי במקרה של “שינוי בעלות” בו הרישיון יינתן ל”בן משפחה” או ליורש – הבקשה לא תועבר למשטרה ולא תינתן לה האפשרות להתנגד למתן הרישיון לבעלים החדש.
 • יש לשים לב שאם “בן משפחה” מודיע כי העסק יתנהל בידי אדם אחר, אותו אדם אחר יוציא רישיון בהליך מקוצר של “שינוי בעלות” אמנם, אך יחולו עליו ההוראות בעניין העברת הבקשה לאישור המשטרה.
 • הוראות נוספות
  • על רשות הרישוי להודיע לנותני האישור על שינוי הבעלות בתוך 7 ימים מיום מתן הרשיון לבעלים החדש.
  • על בעלי העסק החדשים לקיים את כל התנאים והדרישות שנדרשו מבעלי העסק הקודמים(1).
  •  במידה ולבעלים הקודמים הומצאה “דרישה לתיקון ליקויים”, הבעלים החדשים נכנסים בפועל בנעלי הבעלים הקודמים, וחלה עליהם החובה לתקן את כל הליקויים שתיקונם נדרש מהבעלים הקודמים.
   (לדרישה לתיקון ליקויים ראה: תיקון 34- דרישה לתיקון ליקויים- סעיף 8ד )
  • קבלת הרישיון בהליך “שינוי בעלות” אינה מקנה חסינות לבעלים החדשים מפני כל הליך אכיפה שהוא הנוגע לעסק ובכלל זה הליך ביטול הרישיון.

(1)  – חובת הרשות להודיע לבעלים החדש על דרישה לתיקון ליקויים ועל קיום הליכי אכיפה-

 • נראה כי ניתן לבצע הליך של “שינוי בעלות” בעסק גם כאשר כנגד העסק הקודם ו/או כנגד הנפטר מתנהלים הליכי אכיפה שונים, ובלבד שהרישיון של הבעלים הקודמים עדיין בתוקף במועד הפטירה, כגון: הליך ביטול רישיון או הליך משפטי בגין אי עמידה בתנאי הרישיון.
 • במידה רבה, בכול הנוגע לרישיון עסק, הבעלים החדש “נכנס בנעליו” של הנפטר.
 • על פי הוראות התקנות, על הבעלים החדש לקיים את הדרישות לתיקון ליקויים שהנפטר נדרש להם, ונראה כי גם הליכי אכיפה אחרים שהחלו כנגד העסק בבעלות הנפטר יכול וימשכו גם כלפי הבעלים החדש.

 נראה כי חלה על הרשות חובת הגילוי כלפי הבעלים החדש כי הנפטר נדרש לתקן ליקויים (ככל וידוע לה על דרישה כזו) ומה תוכן הדרישה, וכן עליה לגלות לבעלים החדש כי מתקיימים הליכי אכיפה כנגד העסק.

חקיקה:

חוק רישוי עסקים, התכ”ח- 1968
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס”א- 2000