תקנות 26-29- חידוש רישיונות – דגשים מעשיים

הליך חידוש רישיונות עסק מתחיל ב 1.9 של כל שנה, לגבי עסקים שתוקף רישיונם יפוג ב 31.12 של אותה השנה.
ב 1.4.21 נכנסו לתוקפן תקנות חדשות המסדירות, בין היתר, את הליכי חידוש הרישיונות. הליכים אלו שונים מאלו שנקבעו בתקנות הקודמות.
לאחרונה קיים אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים יום עיון ובו התייחס גם להליכי חידוש הרישיונות.
אנו מביאים כאן את עיקר הדגשים המעשיים של הליך החידוש שהועלו ביום העיון.

מתי צריך לחדש רישיון?

 • ככלל, רישיון יינתן לתקופה  הנקובה בצו רישוי עסקים ("רישיון תקופתי").
 • תוקפם של רישיונות תקופתיים  פג ב 31.12 של השנה שלאחר מספר השנים להם ניתן הרישיון. (אלא אם נקבע אחלרת בצו או ברישיון עצמו ).
  כך, למשל,  תוקף רישיון תקופתי לשנה יסתיים ב 31.1.2 של השנה שלאחר השנה שבה ניתן, תוקף רישיון תקופתי ל 3 שנים יסתיים ב 31.12 של השנה השלישית לאחר השנה שבה ניתן הרישיון. וכו'. ( תקנה 21  לתקנות הכלליות).
  דוגמה- תוקף רישיון ל 3 שנים שניתן ב 15.6.20 יפוג ב 31.12.23.

תהליך החידוש

 • על פי הוראות התקנות, תהליך חידוש הרישיון יתחיל 120 יום לפני תום תוקפו של רישיון. דהיינו ב 1.9 של כל שנה.
 • במדריך הטמעת הוראות תיקון 34 שפורסם על ידי משרד הפנים פורטו בהרחבה תהליכי החידוש, ולוחות הזמנים (עמודים 111-115 למדריך)
  ראה: מדריך יישומי להטמעת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

חתימת בעל העסק על הצהרה/ תצהיר – תחילת הליך החידוש

 • רשות הרישוי צריכה לשלוח לבעל העסק 120 יום לפני תום תקופת הרישיון הודעה על כך.
 • על בעל העסק לחתום על הצהרה המפורטת ב טופס 8 ו/או תצהיר המפורט ב טופס 5א ולהשיבו לרשות הרישוי בתוך 30 ימים. הצורך בחתימה על הצהרה בלבד או גם על תצהיר נגזר ממסלול הרישוי בו מצוי העסק (ראה להלן ובמדריך משרד הפנים). 
 • הצהרת בעל העסק מסמנת את תחילתו של הליך החידוש.
 • חשוב- נותני האישור יתנו התייחסותם בתוך 45 ימים מיום שבעל העסק הגיש את הצהרתו.
  רק לאחר שבעל העסק משיב את ההצהרה/תצהיר לרשות הרישוי יחלו מניין הימים בהם על הרשות להשיב לו.
  ולכן חשוב ביותר- להשיב לרשות הרישוי את ההצהרה / תצהיר מהר ככל הניתן. עד שבעל העסק אינו מחזיר את ההצהרה חתומה- בקשת החידוש אינה נשלחת לנותני האישור.
 • חשוב- על פי פרסום משרד הפנים- לוחות הזמנים לחידוש יתעכבו ככל ובעל העסק יתעכב בהגשת ההצהרה. ייתכן כי בשל עיכוב בהגשת ההצהרה החתומה יפוג רישיון העסק בטרם יוצא החידוש.

מה קורה כאשר נותן אישור או רשות הרישוי אינם עונים במועדים הקבועים להם בחוק

 •  רשות הרישוי לא תעכב מתן רישיון (במקרה של מסלול מזורז א' או ב') או היתר זמני (במקרה של מסלול רגיל) רק בשל העובדה שנותן האישור לא ענה במועד הנקוב בתקנות  לבקשת החידוש.
 • אם רשות הרישוי לא השיבה לבעל העסק בעניין החידוש במועדים הקבועים בתקנות- רואים את בעל העסק כאילו יש לו רישיון / היתר זמני.

חידוש רישיון לעסקים במסלול תצהיר

 • עם הגשת תצהיר והצהרה על ידי בעל העסק  יחודש הרישיון, ללא צורך באישור נותני אישור.
 • חידוש רישיון במסלול תצהיר יחול על כל העסקים המסווגים בצו רישוי עסקים במסלול תצהיר- גם אם לא פורסם להם מפרט אחיד. במקרה זה בעל העסק יצהיר כי מתקיימים בו תנאי הרישיון שיש בידו.
 • יש להמציא בנוסף לתצהירים הנדרשים לצורך חידוש הרישיון, גם תצהיר כבאות.

האם יש צורך לקבל אישור הנדסה לצורך חידוש?

אין תשובה לשאלה זו בתקנות ולכן כל רשות רישוי רשאית לנהוג כפי שנראה לה.

מתי על בעל העסק לשלם את אגרת החידוש?

אין לכך התייחסות בתקנות. ניתן לשלם את האגרה עם המצאת ההצהרה חתומה או בעת קבל הרישיון המחודש, לפי הנוהג ברשות הרישוי.

מה קורה אם נותן אישור מוציא סירוב לחידוש הרישיון לאחר חלוף המועד הקבוע לכך בתקנות?

מאחר וחידוש הרישיון הינו אוטומטי לאחר חלוף המועדים הנקובים בתקנות, על מנת לשלול מבעל העסק את הרישיון יש לנקוט בהליך של ביטול רישיון.

האם יש צורך להמציא אישור נגישות בעת החידוש?

 • חשוב להדגיש כי רק עסק שהוא "מקום ציבורי" כהגדרתו בחוק הנגישות נדרש בכלל להמציא אישורי נגישות.
 • המצאת תצהיר נגישות- כל עסק המסווג למסלול תצהיר יוכל להגיש תצהיר נגישות. (החוק מאפשר לשר המשפטים לפרסם צו שיורה אילו עסקים יוכלו להגיש תצהיר נגישות ואילו יוכלו להגיש חוות דעת אחת ( שירות או מתו"ס)- השר טרם חתם על הצו).
 • אמנם על פי התקנות, בעל עסק יוכל לפנות לרשות הרישוי ולבקש כי מורשה נגישות מטעמה יבדוק ויאשר את הנגישות בעסק. אבל- טרם התפרסמו התקנות בעניין תשלום אגרה לרשות על מנת שמורשה מטעמה יאשר את הנגישות בעסק – ולכן אין אפשרות לבקש מהרשות את חוות הדעת בינתיים.
 • בחידוש רישיון- יש להמציא תצהיר נגישות או חוות דעת נגישות לפי העניין.

חקיקה: תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א- 2000 , תקנות 26-29

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz