תחולת חוק רישוי עסקים על עסקים בלתי חוקיים

לא אחת מורשע אדם שניהל עסק (מהעסקים המנויים בצו רישוי עסקים) לא חוקי, בעבירה של ניהול עסק ללא רישיון. המקרה השכיח הינו ניהול עסק של משחקים אסורים,  (ניהול עסק של “משחקים” טעון רישיון על פי פריט 7.6 לצו).
בפני בית המשפט הועלתה הטענה, כי מאחר ומדובר בעסק בלתי חוקי, שממילא גם אם יפנו בעליו בבקשה למתן רישיון הם יידחו- הרי שלא ניתן להרשיע את בעלי העסק בעבירה על פי חוק רישוי עסקים.

תודה לעו”ד נועה טלבי על משלוח פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין אברהם אורי
עודכן לאחרונה ביום 24.1.18
להמשיך לקרוא תחולת חוק רישוי עסקים על עסקים בלתי חוקיים

חובת חקירת הנאשם בטרם הגשת כתב אישום ברישוי עסקים (1)

בשורת פסקי דין אשר ניתנו על ידי מספר שופטים בבתי משפט שלום, נקבעה חובת המאשימה לבצע חקירה בפועל של הנאשם בטרם הגשת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון. חלק מכתבי האישום אף בוטלו.

העדר קיום חקירה כאמור, מהווה פגם משמעותי בהליך המתנהל כנגד בעל העסק ויכול להביא, במקרים חמורים, עד כדי ביטול כתב האישום. אך מאחר וחובת החקירה אינה קבועה בחוק  רישוי עסקים, הרי שטענה לביטול כתב האישום בשל העדר החקירה הינה טענת “הגנה מן הצדק”.

הרשויות פועלות, הן לתיקון החקיקה, על מנת שניתן יהיה להסמיך גורמים ברשות לבצע חקירה על פי חוק רישוי עסקים, וכן ניתנו הנחיות לתובעים בשלב הביניים.
המאמר עודכן ביום 4.1.18
להמשיך לקרוא חובת חקירת הנאשם בטרם הגשת כתב אישום ברישוי עסקים (1)

“הגנה מן הצדק” מהי

לא אחת מועלית טענה בבית המשפט כי יש לבטל כתב אישום מחמת “הגנה מן הצדק”. מהות הטענה היא כי יש לבטל את כתב האישום, לא מנימוקים של הוראות החוק, אלא מן הנימוק שכך יהיה צודק לעשות.

במאמר זה ננסה להבהיר מהי טענה זו, מתי ניתן לטעון אותה ומהם המבחנים לאורם יפעל בית המשפט בבואו לשקול האם לקבל את הטענה.
עודכן לאחרונה-נובמבר 2018- בעקבות פסק דין ורדי. להמשיך לקרוא “הגנה מן הצדק” מהי

מי רשאי למנות תובע בעבירות לפי חוק רישוי עסקים

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 8.1100 קובעת, בין היתר, כי תובעים ברשויות מקומיות יוסמכו על ידי היועץ המשפטי לממשלה. לאחרונה נדון בפני בית המשפט מקרה בו נטען על ידי הנתבע כי ההסמכה של התובע לא היתה כדין, שכן הוא מונה על ידי מועצת העיר ולא על ידי היועץ המשפטי לממשלה, כנדרש בהנחיה ( פסק דין אי ג’י אינטרנשיונל אלקטריק בע”מ).

בית המשפט (שלום) קבע כי מינוי תובע בעבירות על פי חוק רישוי עסקים יכול להיעשות גם על ידי מועצת עיר. מינוי כאמור נעשה על פי הוראות סעיף 264(2) לפקודת העיריות.
להמשיך לקרוא מי רשאי למנות תובע בעבירות לפי חוק רישוי עסקים

חובת קיום שימוע בטרם ביטול רישיון עסק

כאשר רשות דנה בעניינו של אדם שעלול להיפגע מהחלטתה, חלה עליה חובת קיום שימוע לאותו אדם. מהות הזכות לשימוע היא, כי רשות לא תפגע באדם בטרם תעניק לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

בית המשפט (מחוזי) ביטל החלטה של הרשות לביטול רישיון עסק למפעל מזון לבעלי חיים, הממוקם סמוך לבתי מגורים ומהווה מפגע ריח, בשל פגמים בקיום חובת השימוע. (פסק דין י. בארון ובניו בע”מ). באותו פסק דין נדונה בהרחבה מהות חובת השימוע וכיצד על הרשות לקיימה. להמשיך לקרוא חובת קיום שימוע בטרם ביטול רישיון עסק