הנחיות בעניין מתן זכות טיעון לחשוד לפני הגשת כתב אישום

ביום 26.12.16 ניתנה הנחיה ליועצים המשפטיים של הרשויות המקומיות המתווה את אופן פעולת יחידות התביעה העירונית, בעניין מתן זכות טיעון לחשוד לפני הגשת כתב אישום. הנחיה זו פורסמה בהמשך למספר לא מבוטל של פסקי דין בהם נמתחה ביקורת על הפרקטיקה הנוהגת בתביעה העירונית לפיה כתבי אישום מוגשים מבלי שניתנה לחשודים האפשרות להשמיע את טענותיהם טרם הגשתם.

מאמר זה מביא את נוסח ההנחיה האמורה ואת התייחסות בית המשפט אליה.
עודכן ביום 13.2.2021

כפי שפורט בהרחבה במאמר המתייחס לחובת חקירת נאשם בטרם הגשת כתב אישום ברישוי עסקים, חובת החקירה אינה מעוגנת בהוראות החוק.  בתי המשפט התייחסו לחובה זו במסגרת טענות של נאשמים ל “הגנה מן הצדק”.

ביום 26.12.16 נשלח, על ידי מחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי) של משרד המשפטים, מכתב ליועצים המשפטיים של הרשויות המקומיות, המפרט מתווה לפעולה של התביעה העירונית בטרם יוגש כתב אישום.
להלן העתק המכתב –
מתן זכות טיעון לפני הגשת כתב אישום

התיחסות בית המשפט להנחיה זו

חובת החקירה של חשודים ואופן חקירתם נקבעו בחוק. בתי המשפט כבר הדגישו כי זכות החשוד להשמיע את דברו בחקירה היא זכות חוקתית והיא פועל יוצא למשפט הוגן, ותקין.

אמנם בשנת 1993 פורסמה הנחית היועץ המשפטי לממשלה הקובעת את חובת החקירה ובתי המשפט כבר פסקו כי הנחיה זו אינה נוגעת רק לדיני התכנון והבניה אלא גם לדיני רישוי עסקים, אך בהעדר הסמכה לחקירה, הנחיה זו לא נתנה מענה לצורך המעשי בשטח. כאמור, ב 26.12.17 התפרסמה ההנחיה הנותנת מענה ביניים (ככל הנראה עד שיתבצע הליך חקיקה מסודר) לאופן בו על התביעה להתנהל מול החשודים.

בית המשפט קבע בפסק דין א.צ.ח כי על פי הנחיה זו, יש להודיע לחשוד בכתב כי עומד להיות מוגש נגדו כתב אישום, תוך שמצוין באופן חד משמעי כי ניתנת לחשוד, ככל שהוא רוצה בכך, האפשרות לענות לטענות אלו בכתב או בעל פה, לבחירתו.

בית המשפט קבע כי למרות שמדובר בהנחיה (ולא בחוק),התביעה מחויבת לפעול על פיה.

בפסק דין אר.טו. אם, שניתן בחודש דצמבר 2018,  נקבע כי משניתן לבעלי העסק מכתב בו מתאפשר להם לתת גירסתם בתוך 30 ימים (בהתאם להנחיה האמורה), מקיימת הרשות את חובתה לאפשר מתן גרסה גם אם מכתב זה נמסר ביחד עם התראה המודיעה לבעל העסק כי בכוונת הרשות להגיש נגדו כתב אישום בשל ניהול עסק ללא רישיון. גם בפסק דין ברג נקבע כי מתן מכתב התראה ובו הודעה כי ניתן לתת גירסה, בהתאם להנחיות האמורות, הינה פעולת רשות שלא נפלו בה פגמים.
בפסק דין נוסף בעניין אר.טו.אם מחודש פברואר 2019, נקבע כאמור לעיל, ועוד הוסיף בית המשפט כי מכתב ההתראה חתום על ידי מפקח, שאינו מוסמך להגיש כתב אישום,  ומשום כך לא ניתן לומר כי מדובר בהחלטה להגיש כתב אישום הנגועה בפגם.

בפסק דין ניניו עמד בית המשפט על החשיבות של קיום ההוראה וקבע כי אי זימון נאשם למסירת גירסה בטרם הגשת כתב אישום בנסיבות התיק  הינו פגם מהותי בהתנהלות המאשימה, ובנסיבות אותו ההליך ביטל את כתב האישום.

יצויין כי באותו המקרה לנאשמים הוצא צו סגירה ומנהלי ולאחריו צו סגירה לפי סעיף 22ב, לשני צוים אלו קדמו מכתבי התראה אשר לא עמדו בדרישות ההנחיה האמורה. למרות הוצאת אותם צווים,המשיכו בעלי העסק להפעילו.
בבית המשפט טענו בעלי העסק כי עוד בטרם הגשת כתב האישום העסק חדל מלפעול.
אחת הסיבות העיקריות לביטול כתב האישום הייתה שאילו הוצאה התראה כנדרש, לבעלי העסק הייתה האפשרות לטעון בפני הרשות כי חדלו מלהפעיל את עסקם.

חשוב לציין כי באותו מקרה ציין בית המשפט כי, אילו מכתבי ההתראה שהוצאו בטרם הוצאת צווי הסגירה, המנהלי והשיפוטי, היו עומדים בדרישות ההנחיה, הרי שלא היה נדרש מכתב נוסף וניתן היה להגיש את כתב האישום.

דברי החשוד בכתב לא יוכלו לשמש כראיה נגדו בבית המשפט

בסיפה לס’ 1 בהנחיה נאמר כי :”ההנחה היא שדברי החשוד בכתב, שיגיעו לרשות, לא יוכלו לשמש כראיה נגדו בבית המשפט, בהעדר סמכות חקירה ובהעדר אזהרה ואי העמדת החשוד על זכותו להיוועץ בעורך דין”.

בפסק דין סבח נקבע שאין חובה לשלב במכתב הנשלח לחשוד, והמאפשר לו לתת גרסתו בכתב, הודעה לפיה דבריו במכתב לא יוכלו לשמש נגדו בבית המשפט. לכן, העדר פסקה כזו אינו גורם לביטול כתב האישום. 

בהעדר סמכויות חקירה לגורמי אכיפה ברישוי עסקים (מלבד למשטרה), מחייבת ההנחיה הקובעת כי יש להודיע לחשוד כי הוא יכול לתת גרסתו בכתב בתוך 30 ימים.
ההנחה היא כי גרסתו לא תשמש נגדו ראיה בבית המשפט.

פסיקה:
ע”פ (מחוזי חיפה) 3730/03 מדינת ישראל נ. מוסטפא אגבריה (פורסם בנבו, 11.3.2014) 

עמק (ראשל”צ) 42767-05-15 א.צ.ח השקעות בע”מ נ. מדינת ישראל- עיריית ראשון לציון (פורסם בנבו, 23.1.17) 
רע”ס 58750-04-18 מדינת ישראל נ. אר.טו.אם קורפוראשיין בע”מ (5.12.18) [פורסם בנבו]
רע”ס 64627-12-17 ועדה מקומית לתכנון ובניה רחובות נ. קרל ברג רשתות בע”מ (פורסם בנבו, 16.12.18) 
רע”ס 52239-05-18 מדינת ישראל נ. אר.טו.אם קורפוראשיין בע”מ (פורסם בנבו, 13.2.19)
רע”ס (הרצ’) 38480-03-19 מדינת ישראל נ. אהררן סבח (פורסם בנבו, 30.10.19)
רע”ס 55956-11-19 עיריית יבנה נ. ניניו ואח’ (טרם פורסם, 3.2.2021)