פטור מפרסום מפרט אחיד- עקב אכילס של רפורמת הפחתת רגולציה ברישוי עסקים

בצו רישוי עסקים ניתנו פטורים מפליגים למשרד הבריאות ולמשרד להגנת הסביבה מפירסום מפרטים אחידים לפרטי רישוי. כך גם תקנות רישוי עסקים לעסקים מורכבים מאפשרות למשרד להגנת הסביבה להאריך באופן משמעותי ומהותי את תקופות הזמן בהן הוא נדרש להתייחס לבקשות של בעלי עסקים

מאמר זה מפרט את הפטורים וההקלות שניתנו למשרדים האמורים ואת משמעות הקלות אלו לבעל העסק.


להמשיך לקרוא

פורסמו 22 מפרטים אחידים נוספים

ביום 29.4.2021 פורסמו מפרטים אחידים ל 22 סוגי עסקים נוספים.

חשוב- בטבלה שפורסמה ב”רשומות” ננקבו תאריכים למועד כניסת תוקפם של תנאי המפרט האחיד לתוקף- תוך הבחנה בין עסקים שיש להם רישיון עסק ביום 1.5.21 ועסקים שאין רישיון עסק באותו המועד.

לפירוט העסקים, קישור לאתר משרד הפנים, וקישור לפרסום ברשומות – ראו פירוט במאמר.


להמשיך לקרוא

מדריך “רישוי דיפרנציאלי”- איגוד ארצי לרישוי עסקים

איגוד ארצי לרישוי עסקים ושילוט ברשויות המקומיות בישראל ערך  מדריך כיס להבנת ויישום הרישוי הדיפרנציאלי שנכנס לתוקפו ב 1.4.21

 מדריך זה מוגש על ידי האיגוד כשירות לבעלי העסקים בישראל.

אנו מצרפים לקוראינו את העתק המדריך –

איגוד רישוי עסקים – יישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים תיקון 34 – פנקס כיס לבעלי העסקים

פורסמו להערות הציבור טיוטות 9 מפרטים אחידים

ב 22.3.21  פורסמו להערות הציבור טיוטות של 9 מפרטים אחידים לפריטי הרישוי הבאים:

3.2ו’- מספרה לבעלי חיים; 4.6ג’- אחסון מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- פרק דרישות משרד הבריאות; 4.6ד’- הובלה, הפצה וjלוקה של מזון ומרכיביו- פרק דרישות משרד הבריאות; 4.7ב’- מרכול שאין בו טיפול במזון לרבות משלוח מזון- פרק דרישות משרד הבריאות; 4.7ג’- אטליז- פרק דרישות משרד הבריאות; 6.8ב’- קניון; 7.1א’- מלון , פנסיון אחסניה וכו’- פרק דרישות משרד הבריאות; 7.4א’- בריכות שחיה- פרק דרישות משרד הבריאות.

בכול מקום שנרשם “פרק דרישות משרד הבריאות”- משמע כי רק דרישות משרד הבריאות פתוחות להערות הציבור.

המועד האחרון להגשת ההערות- 23.5.21.

ראה:  טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור

תודה לכל מי ששלח אלינו את הפירסום, והיו רבים. 

 

רישיון או היתר שניתן הוא אישי ולא ניתן להעברה

העקרון שבכותרת, שהינו אחד העקרונות החשובים במערכת החוקית העוסקת ברישוי עסקים, נקבע מפורשות רק לאחרונה בתיקון 2020 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)- תקנה 30(א).

עד לתיקון האמור, עקרון זה עלה במשתמע בלבד ממכלול הוראות החוק והתקנות.

בכך נקבע מפורשות בחוק המשולש הרישויי לעסק טעון רישוי- רישיון יינתן  לגוף משפטי מוגדר לנהל עסק מוגדר, במקום מוגדר. (לעניין המקום- יש לשים לב למספר חריגים כגון: עסק נייד ורוכלות).


להמשיך לקרוא