תיקון תקנות רישוי עסקים- 2021

 ב 24.1.2021 פורסם ברשומות נוסח תיקון תקנות רישוי עסקים החדשות.

אנו מודים למי ששלח לנו את נוסח התקנות

בניוזלטר שפורסם על ידי אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים בחודש זה פורסם גם נוסח התקנות החדשות.

תקנות אלו יכנסו לתוקף ב 1.4.2021, ועימן ייכנס לתוקף תיקון צו רישוי עסקים הנוגע לרישוי הדיפרנציאלי.
ראה: נוסח תקנות משולב- פירסום משרד הפנים 2020 

נוסח התיקון כפי שפורסם ברשומות-   קובץ תקנות- תיקון תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) 2021