תיקון תקנות רישוי עסקים- 2021

 ב 24.1.2021 פורסם ברשומות נוסח תיקון תקנות רישוי עסקים החדשות.

אנו מודים למי ששלח לנו את נוסח התקנות

אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים עידכן את מדריך רישוי העסקים לתיקון 34 לחוק והוציא מהדורה רביעית- 

ראה- מדריך יישומי להטמעת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים – מהדורה רביעית ינואר 2021

התקנות  יכנסו לתוקף ב 1.4.2021, ועימן ייכנס לתוקף תיקון צו רישוי עסקים הנוגע לרישוי הדיפרנציאלי.
אגף בכירי רישוי עסקים במשרד פהנים פירסם נוסח משולב של התקנות החדשות .

ראה-  תקנות 2020 – נוסח משולב

נוסח התיקון כפי שפורסם ברשומות-   קובץ תקנות- תיקון תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) 2021