פירוט עסקים לפי מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי ומועד כניסת תנאים לתוקף

עם כניסת לתוקף של תיקון תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) החדשות(1.4.21), נכנס לתוקפו גם התיקון של צו רישוי עסקים המגדיר את מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי לסוגי העסקים השונים.

מאמר זה מפרט את המסלולים המקוצרים והתנאים העיקריים להגשת בקשה לקבלת רישיון או היתר במסלולים אלו.

המאמר עודכן ב 29.4.21

הרפורמה בעניין מסלולי רישוי דיפרנציאליים חוקקה בתיקון 34 לחוק. חקיקתה הושלמה עם כניסתם לתוקף של תיקון תקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות), ב 1.4.21 ושל התיקון לצו רישוי עסקים- פירוט המסלולים המקוצרים בצו.

יש לשים לב כי :

  • מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי יחולו רק על עסקים להם פורסם מפרט אחיד.
  • התנאי של קבלת היתר/רישיון במסלול מקוצר רק אם העסק טרם נפתח- יחול רק בתום 3 שנים ממועד פרסום המפרט האחיד.
    דהיינו- עסק, שפורסם לו מפרט אחיד ומצוי במסלול מקוצר- יוכל להגיש בקשה לרישיון/היר במסלול מקוצר גם אם הוא כבר עובד- בשלוש השנים הראשונות ממועד פירסום המפרט האחיד לאותו העסק.
  • כך גם הסייג לקבלת רישיון/היתר במסלול מקוצר הנוגע לעסק שלא הורשע בעבירה לפי חוק רישוי עסקים בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה ( למעט עבירה של ניהול עסק ללא רישיון)- יחול רק בתום 3 שנים ממועד פירסוןם המפרט האחיד ( סעיף 6א2 (א1) לחוק רישוי סעקים)
  • אנו  ממליצים להתעדכן בפירסומי האגף לגבי עסקים נוספים להם פורסם מפרט אחיד, שכן הציון בטבלה לגבי עסקים אלו נכון למועד פירסום הטבלה בלבד.

אנו מצרפים קישור לטבלה שפורסמה על ידי אגף בכיר לרישוי עסקים במשרד הפנים המפרטת את מסלולי הרישוי המקוצרים השונים כפי שנכנסו לתוקף ביחד עם התקנות החדשות ואת מועד פירסום המפרט האחיד. בטבלה זו תוכלו למצא גם קישורים למפרטים האחידים שפורסמו. 

בקשה לרישיון לגבי סוגי העסקים שאינם מופיעים בטבלה תטופל במסלול רגיל שאיננו מסלול מקוצר.

  מסמך משרד הפנים המפרט את סוגי העסקים למסלולי הרישוי המקוצרים

ראה גם-

תיקון 34- סייגים למתן היתר מזורז- סעיף 6א2 לחוק
המדריך היישומי להטמעת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים- מהדורה חמישית- אפריל 21