פירוט עסקים לפי מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי

עם כניסתן של התקנות החדשות לתוקף (1.4.21), ייכנס לתוקפו גם התיקון של צו רישוי עסקים המגדיר את מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי לסוגי העסקים השונים.

יש לשים לב כי מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי יחולו רק על עסקים להם פורסם מפרט אחיד.
חשוב- יש להתעדכן בפירסומי האגף לגבי עסקים נוספים להם פורסם מפרט אחיד, שכן הציון בטבלה לגבי עסקים אלו נכון למועד פירסום הטבלה בלבד.

אנו מצרפים טבלה שפורסמה על ידי אגף בכיר לרישוי עסקים במשרד הפנים המפרטת את מסלולי הרישוי המקוצרים השונים כפי שיכנסו לתוקף ביחד עם התקנות החדשות.

בקשה לרישיון לגבי סוגי העסקים שאינם מופיעים בטבלה תטופל במסלול רגיל שאיננו מסלול מקוצר.

טבלת צו – רישוי דיפרנציאלי