הקלות בחוק רישוי עסקים – אישור על יסוד תצהיר

ביום 1.1.17 נכנס לתוקפו תיקון מס’ 31 לחוק רישוי עסקים. תיקון זה מביא כמה חידושים והקלות משמעותיים בהליך הוצאת רישיון העסק. במאמר זה נעמוד על האפשרות לקבלת אישור רשות מאשרת על בסיס תצהיר. להמשיך לקרוא הקלות בחוק רישוי עסקים – אישור על יסוד תצהיר

מהי “יחידת אירוח” – הגדרות שונות

המונח “יחידות אירוח” מוגדר בחוק התכנון והבניה ובחוזר מנכ”ל משרד התיירות. אמנם חוק רישוי עסקים והצו אינם מפנים להגדרות אלו, אך לנוכח העמימות סביב הגדרת המונח, נראה כי לשם יצירת תמונה מלאה יהיה מן הנכון להביאן כאן.

נבקש לציין כי מדובר בהגדרות פיזיות לצרכי אישורים על פי חוקי התכנון והבניה. הגדרות אלו יכולות לסייע בבואנו לבחון מבנה מסוים ונראה כי אינן סותרות את “המבחן התכליתי” שנקבע בפסיקה, אלא רק יכולות לסייע ולהוסיף עליו.

אנו מדגישים נקודה זו, שכן על פי גישת הפרשנות התכליתית לחקיקה – מונח בחוק יפורש (בין היתר) על פי התכלית החקיקתית של אותו החוק. להמשיך לקרוא מהי “יחידת אירוח” – הגדרות שונות

סמכות הוצאת צווי סגירה מנהליים לפי חוקים שונים

מעבר לסמכות להוציא צו סגירה מנהלי לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים, קיימת חקיקה נוספת המסמיכה את אותם בעלי תפקידים להוציא צווי סגירה מנהליים. במאמר להלן נעמוד על הוראות חלק מחוקים אלו ועל הכללים שנקבעו בהם להוצאת הצו. להמשיך לקרוא סמכות הוצאת צווי סגירה מנהליים לפי חוקים שונים

חובת קיום שימוע בטרם הוצאת צו סגירה לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים

אמנם חוק רישוי עסקים אינו קובע כי שימוע הינו תנאי להוצאת צו סגירה מנהלי לעסק, אך צו זה הינו מעשה חד צדדי של הרשות, העלול לפגוע בזכויותיו של הנאשם ( וזאת אפילו עוד בטרם הוגש  כתב אישום) ולכן נקבע בפסיקה כי על הרשות חלה, כעקרון, חובה לקיים שימוע למי שנגדו מבקשים להוציא צו סגירה מנהלי ואף נקבעו מספר כללים לכך. להמשיך לקרוא חובת קיום שימוע בטרם הוצאת צו סגירה לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים

מהו “מקור פליטה טעון היתר”- חוק אויר נקי

סעיף 24 (ב) (1) לחוק אויר נקי קובע כי במידה שעסק טעון רישיון הוא גם “מקור פליטה טעון היתר”- לא יינתן רישיון לעסק בטרם ניתן “היתר פליטה”. העסקים עליהם חל החיוב האמור יכולים להיות, עסקים העוסקים בעיקר בייצור מכל תחומי העיסוק עליהם חל חוק רישוי עסקים, ציי רכב, הסעות ציבוריות ועוד. להמשיך לקרוא מהו “מקור פליטה טעון היתר”- חוק אויר נקי