סמכות הוצאת צווי סגירה מנהליים לפי חוקים שונים

מעבר לסמכות להוציא צו סגירה מנהלי לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים, קיימת חקיקה נוספת המסמיכה את אותם בעלי תפקידים להוציא צווי סגירה מנהליים. במאמר להלן נעמוד על הוראות חלק מחוקים אלו ועל הכללים שנקבעו בהם להוצאת הצו.

משטרה

סעיף 23 לחוק רישוי עסקים מסמיך קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה להוציא צו סגירה למקום המוכר משקאות משכרים, בתנאים הקבועים בסעיף. בקשה לביטול צו סגירה שניתן על פי  סעיף  23 תיעשה באופן האמור בסעיף 22 לחוק.

סעיף 78 לפקודת המשטרה מסמיך את הממונה על המחוז או קצין משטרה בכיר להורות על סגירת עסק של בית קפה או מקום אחר שאין לו  רישיון למכירת משקאות משכרים, או מועדון, במקרה של התקהלות בלתי חוקית, התפרעות או הפרעה לשלום הציבור או שיש יסוד סביר לחשוש לה.

סעיף 3 לחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות- אמנם לא ניתן להוציא צו סגירה מנהלי עלפי סעיף זה בגין עבירות על חוק רישוי עסקים, אך מצאנו לכון להזכיר אפשרות זו שכן המשטרה עושה לעיתים שימוש הן בצווים על פי חוק זה והן בצווים  החלים על עסקים כדי להילחם באותן תופעות. (ראה-“צו הגבלת שימוש לפי חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות” וכן-  “ועוד על צו הגבלת שימוש- סעיף 3 לחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות“)

לעניין בקשה לביטול צו סגירה שהוצא מכח סעיף 78 הנ”ל ראה-    הסמכות לדון בבקשה לביטול צו סגירה שהוצא לפי סעיף 78(א) לפקדותהמשטרה 

 משרד איכות הסביבה

סעיפים 45 ו 46 לחוק אויר נקי מסמיכים את  הממונה (ראש אגף איכות אויר במשרד להגנת הסביבה או עובד הכפוף אליו שהוסמך על ידי השר) להוציא צו סגירה מנהלי.

בקשה לביטול צו שניתן על פי החוק, תיעשה על פי הוראות סעיף 47 לחוק אויר נקי.

כיבוי אש

סימן ג’ לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (להלן: “חוק הכבאות”) מסדיר הוצאת צו סגירה מנהלי על ידי מפקד מחוז. בהיות חוק זה חדש יחסית (משנת 2012) בחרנו לבחון קצת יותר לעומקן את הוראות החוק בדבר אופן הוצאת הצו. נראה לנו כי הוראות אלו משקפות את רוח הפסיקה האחרונה בעניין. ניתן לאמץ הוראות אלו, בשינויים המחויבים, לעניין הוצאת צו מנהלי על פי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים בפרט, וצווי סגירה מנהליים בכלל.

הכללים העקרוניים הרלוונטיים הינם כדלקמן-

  • על ההפרה ליצור חשש מיידי וממשי לבטיחות השוהים בנכס או בסביבתו.
  • קיום חובת התייעצות משפטית בטרם הוצאת הצו, ואם הצו דחוף יוצא הצו ויועבר לעיון היועץ המשפטי להבעת עמדתו בסמוך לאחר נתינתו ולא יאוחר מ 3 ימים לאחר נתינתו.
  • קיום חובת שימוע בפני מפקד המחוז או מי שהמפקד מינה לכך, ואם הנסיבות להוצאת הצו דחופות, תינתן האפשרות לשימוע בתוך 48 שעות ממועד מתן הצו.
  • אם הוגש כתב אישום או הוגשה בקשה לצו סגירה שיפוטי- לא יוצא צו מנהלי אלא בנסיבות דחופות.

אנו משאירים, בשלב זה, בצריך עיון את השאלה האם כאשר מפקד כבאות או הממונה מטעם המשרד להגנת הסביבה מפעילים את סמכותם להוצאת צו סגירה מנהלי לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים, חלים עליהם הכללים להוצאת צו מנהלי על פי החקיקה הספציפית בתחומם.

חקיקה

חוק רישוי עסקים, התשכ”ח -1968
פקודת המשטרה (נוסח חדש) התשל”א- 1971
חוק אויר נקי, תשס”ח – 2008
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע”ב – 2012

ראה גם- 

חובת קיום שימוע בטרם הוצאת צו סגירה לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים
צו סגירה מנהלי – סעיף 20 לחוק רישוי עסקים