תפקידיו וחובותיו של נותן אישור, כאשר בצו רישוי עסקים מסומן [+]

שאלת תפקידיו ואחריותו של “נותן אישור” ביחס לעסקים המסומנים בצו רישוי עסקים [+], לידיעה בלבד, עולה לדיון לא אחת. במאמר זה בחנו את הוראות החוק, התקנות והצו, הנוגעים לסמכויות וחובות אלו.
המסקנה העיקרית העולה מבדיקה זו  הינה, שככל שהדבר נוגע לסמכויותיו וחובותיו של נותן האישור, אין הבדל בין עסקים הנדרשים לאישורו הפוזיטיבי  לשם מתן רישיון עסק (כאשר מסומן בטור הרלוונטי בצו +), לבין עסקים שאינם נדרשים לאישור כזה (כאשר מסומן בטור הרלוונטי בצו [+]).

להמשיך לקרוא תפקידיו וחובותיו של נותן אישור, כאשר בצו רישוי עסקים מסומן [+]

הסמכת גורם מוסמך ארצי ומחוזי במשרד הבריאות

משרד הבריאות הסמיך כ”גורם מוסמך ארצי” לרישוי עסקים את ראש שירותי בריאות הציבור ואת ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה.
כמו כם הסמיך המשרד את כל אחד ממנהלי המחלקות לבריאות הסביבה בלשכות הבריאות המחוזיות כגורם מוסמך מחוזי.

ראה: ילקוט פרסומים 8631, ט”ו בטבת התש”ף, 12.1.2020

אישור מוקדם – סעיפים 6(א) ו- 6(ב) לחוק

 בסעיף 6 לחוק רישוי עסקים נקבע כי לא יינתן רישיון עסק ללא אישור מוקדם של כל נותני האישור הרלוונטיים, וכן נקבעו בו החריגים החריגים לכלל זה.

מאמר זה דן בחלקו הראשון של הסעיף, הדרישה לקבלת אישור מוקדם.
. להמשיך לקרוא אישור מוקדם – סעיפים 6(א) ו- 6(ב) לחוק