רישוי עסקים ביהודה והשומרון – החוק וסמכות השיפוט

על עסקים טעוני רישוי המתנהלים בשטחי המועצות המקומיות והמועצות האזוריות ביהודה והשומרון (“איו”ש”, “האזור”), יחולו הוראות תקנון המועצות האזוריות ( יהודה ושומרון), תשל”ט- 1979 (להלן: “תקנון המועצות האזוריות”) ותקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) תשמ”א-1981 (להלן: “תקנון המועצות המקומיות”).

מאמר זה סוקר את הוראות התקנונים הרלוונטיות וסמכויות בתי המשפט בעניין רישוי עסקים באזור.

עודכן ביום 28.7.19

להמשיך לקרוא רישוי עסקים ביהודה והשומרון – החוק וסמכות השיפוט

עסק ברישיון לצמיתות שאינו עומד בדרישות כיבוי אש

נשאלנו כיצד ניתן לפעול ביחס לעסק אשר קיבל רישיון לצמיתות בשנת 2010 (פריט 10.7 ב – על פי הצו החדש הרישיון הינו ל 15 שנים), ועתה התקבל מכתב התראה מרשות כיבוי אש כי העסק אינו עומד  בתנאי הרישיון. התשובה מתייחסת לתוקפו של הרישיון ולאי עמידה בתנאיו.
השאלה נשאלה ביחס לרשות הכבאות- אך היא יפה גם כן  לכל גורם רישוי אחר.

להמשיך לקרוא עסק ברישיון לצמיתות שאינו עומד בדרישות כיבוי אש

“אכיפה בררנית” ברישוי עסקים

טענת ההפליה בהעמדה לדין פלילי היא מצב עניינים בו פעולות ומחדלי רשויות האכיפה הביאו לכך כי רק חלק מהמעורבים במעשה פלילי הועמדו לדין, וזאת על אף שזהות נסיבותיהם ומעשיהם של כל המעורבים מצדיקים הגשת כתב אישום נגד כולם” (פס”ד ורדי, עמ’ 23). זוהי טענה מסוג הטענות של “הגנה מן הצדק” ונקראת טענת “אכיפה בררנית” או “אכיפה מפלה”.
עד פסק דין ורדי ההלכה המקובלת הייתה כי “אכיפה בררנית” הינה אכיפה הפוגעת בשוויון במובן שהיא מבדילה, לצורך אכיפה, בין בני אדם דומים או בין מצבים דומים לשם השגת מטרה פסולה או על יסוד שיקול זר או מתוך שרירות, וכי אחד המבחנים העיקריים בכל הנוגע לטענה זו הוא מבחן “ההתנהגות הבילתי נסבלת של הרשות”.
בפסק דין ורדי הרחיב בית המשפט העליון את תחולת עקרון “ההגנה מן הצדק” גם למקרים בהם האכיפה המפלה נעשתה בשל רשלנות, או טעות בשיקול הדעת מצד הרשות. דהיינו, במקרים של אכיפה מפלה שלא מתוך כוונת זדון, ובכלל זה הגשת כתב אישום תוך שיהוי. עם זאת צויין בפסק הדין כי, הפעלת העקרון במקרים כאלו תיעשה רק במקרים חריגים כאשר מדובר באפליה משמעותית הפוגעת בעקרונות הצדק וההגינות המשפטית.
מאמר זה סוקר את ההלכה  שנקבעה ביחס ל”אכיפה בררנית”,  ופסיקה בעניין זה, ברישוי עסקים.

המאמר עודכן ביום 4.11.18- בעקבות ההלכה שנקבעה בבית המשפט העליון בפס”ד ורדי להמשיך לקרוא “אכיפה בררנית” ברישוי עסקים

הנחיות בעניין מתן זכות טיעון לחשוד לפני הגשת כתב אישום

ביום 26.12.16 ניתנה הנחיה ליועצים המשפטיים של הרשויות המקומיות המתווה את אופן פעולת יחידות התביעה העירונית, בעניין מתן זכות טיעון לחשוד לפני הגשת כתב אישום. הנחיה זו פורסמה בהמשך למספר לא מבוטל של פסקי דין בהם נמתחה ביקורת על הפרקטיקה הנוהגת בתביעה העירונית לפיה כתבי אישום מוגשים מבלי שניתנה לחשודים האפשרות להשמיע את טענותיהם טרם הגשתם.

מאמר זה מביא את נוסח ההנחיה האמורה ואת התייחסות בית המשפט אליה.
עודכן ביום 4.4.19 להמשיך לקרוא הנחיות בעניין מתן זכות טיעון לחשוד לפני הגשת כתב אישום

מדיניות הגברת אכיפה

האם עיריה רשאית להגביר אכיפה, בתחום רישוי עסקים, בחלקים ספציפיים בעיר בלבד?
שאלה זו נדונה בתביעה של מספר בעלי עסקים נגד עיריית תל אביב, אשר החליטה להגביר אכיפת שעות סגירת עסקים בלילה, במקטע מסוים ברחוב אלנבי בתל אביב.
בתיק זה נדונו מספר סוגיות הקשורות לשיקולים המנחים ולאופן שבו על הרשות לנהוג בבואה לנקוט מדיניות של אכיפה מוגברת נקודתית. להמשיך לקרוא מדיניות הגברת אכיפה