הגשת בקשה לרישיון עסק אינה מוכיחה כי העסק טעון רישיון

היה ניתן לחשוב שאם בעל עסק הגיש בקשה לרישיון עסק הוא מסכים לכך שהעסק אותו הוא מנהל טעון רישיון, ולכן לא יוכל לטעון בבית המשפט לאחר מכן כי העסק אינו טעון רישיון כלל.
בפסק דין אגד תעבורה נקבע כי גם במקרה כזה עדיין חלה על התביעה החובה להוכיח כי העסק טעון רישיון.

בפסק דין אגד תעבורה נדון מקרה בו הנאשמים הפעילו, לטענת התביעה, מקום המשמש לניהול או לשליטה בעסק של הסעת נוסעים ( פריט 8.4א’).

הנאשמים הגישו בקשה לרישיון עסק למשרד לפי פריט זה ונדחו. משכך, הוגש נגדם כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון.

 אחת מטענות הנאשמים הייתה כי העסק אינו טעון רישיון כלל. התביעה טענה, מנגד, כי עצם הגשת הבקשה לרישיון עסק מהווה הודאה כי העסק אכן טעון רישיון, ולכן היא אינה צריכה להוכיח עובדה זו בבית המשפט. 

 בית המשפט קבע כי עצם הגשת הבקשה לרישיון עסק אינה מוכיחה כי העסק אכן טעון רישיון. נטל השכנוע עדיין מוטל על כתפי המאשימה כי אכן העסק טעון רישיון.
מאחר ועל המאשימה להוכיח את עובדות כתב האישום, עדיין עליה להוכיח, בין היתר, כי העסק הנדון טעון רישיון לפי חוק רישוי עסקים.

הגשת בקשה לרישיון עסק אינה פוטרת את התביעה מהצורך להוכיח כי אותו העסק אכן טעון רישיון.

ראה: רעס (ב”ש) 60867-09-17 מדינת ישראל נ. אגד תעבורה הע”מ ואח’ (פורסם בנבו, 24.1.2021)