תיקון 34 – מניין הימים לבדיקת בקשות לרישיון או להיתר – סעיף 41א

סעיף 41א לחוק, הינו סעיף חדש שחוקק בתיקון 34.
הסעיף קובע את אופן ספירת הימים לבדיקת בקשות לרישיון או להיתר.
בסעיף נקבע כי במניין הימים לא יספרו שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח, חג השבועות, ימי חול המועד וימי השבתון.
יש לשים לב כי ימי שבת ויתר המועדים כן יחושבו במניין הימים הקבוע בחוק.
חקיקה:
חוק רישוי עסקים – נוסח משולב הכולל את תיקון 34
פקודת סדרי שלטון ומשפט, תש”ח – 1948

תיקון תקנות רישוי עסקים- תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה

ביום 23.12.18 תוקנו תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה) (תיקון) התשע”ט- 2018.
קישור לנוסח התיקון-  תיקון תקנות בריכות שחיה- 2018
להמשיך לקרוא תיקון תקנות רישוי עסקים- תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה

תיקון 34, סעיף 45 לתיקון- כניסה מיידית לתוקף של הוראות תיקון 27

תיקון 27 לחוק רישוי עסקים, התיקון שהחל את רפורמת המפרטים האחידים, הוחק בשנת 2010. הוראות התיקון, אשר התייחסו לנושאים רבים בתחום רישוי עסקים, הוחלו בפועל, רק ביחס לסוגי עסקים להם פורסם מפרט אחיד (11 סוגי עסקים בלבד, עד ליום כניסת תיקון 34 לתוקף).
בסעיף 45 לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים (להלן: “תיקון 34”)  נקבע, כי החל מיום פרסומו, 18.7.18, כל ההוראות שהותקנו בתיקון 27 ייכנסו לתוקפן.
משמעות האמור בסעיף היא, כי כל הוראות תיקון 27, ובכללן סמכות השר להכריז על עבירות מסוימות כעבירות קנס, וההוראות הנוגעות להגשת השגה, נכנסו לתוקפן ביום 18.7.18, ללא קשר לפרסום מפרטים אחידים.
מאמר זה דן בהוראה גורפת זו, ובמשמעויות הנילוות לה. להמשיך לקרוא תיקון 34, סעיף 45 לתיקון- כניסה מיידית לתוקף של הוראות תיקון 27

תיקון 34 – אירועים תחת כיפת השמים- סעיף 3(א)(2)

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, בתיקון לסעיף 3(א)(2), קובע חובת המשטרה לקבל אישור של “מורשה בטיחות” שאושר על ידי שר העבודה והרווחה השירותים החברתיים (“שר העבודה”) כתנאי למתן אישורה לאירועים מרובי קהל המתקיימים תחת כיפת השמים או שלא במבנה של קבע (פריטים 7.7.ה, ו-7.7.ז).
תיקון זה ייכנס לתוקף ביום 1.1.22 או במועד שבו הורשה “מורשה בטיחות” – לפי המאוחר.
נכון למועד כתיבת מאמר זה, עדיין לא קיים מנגנון הרשאה ל”מורשי בטיחות”, לא קיימת הגדרה בחוק ל “מורשה בטיחות” ולא קיימים תקני בטיחות להקמת מתקנים באירועים מסוג זה.
ללא חקיקה משלימה מתאימה, ובהעדר תאריך יעד מחייב להשלמת החקיקה, יוותר סעיף זה בבחינת “הצהרת כוונות” בלבד, ללא מתן מענה אמיתי לבעיית הבטיחות, המגיעה עד כדי סיכון חיים, באירועים אלו. להמשיך לקרוא תיקון 34 – אירועים תחת כיפת השמים- סעיף 3(א)(2)

תיקון 34- קיום תכליות דיני התכנון והבניה- ס’ 8א1

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים מסמן שינוי גישה משמעותי בכל הנוגע לקשר שבין דיני התכנון והבניה ורישוי עסקים.  מטרת החוק, אשר הייתה מנוסחת באופן מאד קטגורי בסעיף 1(א)(6)- “קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה”, שונתה וממועד כניסת התיקון לתוקף הינה- “קיום תכליות חוק התכנון והבניה”.
בתיקון זה ניתק המחוקק את הקשר המוחלט בין קיום מלא של דיני התכנון והבניה ובין עמידה בדרישות חוק רישוי עסקים. המחוקק קבע, כי ניתן לתת רישיון עסק גם אם בעסק קיימת חריגה מהוראות חוק התכנון והבניה שאינה מהותית, ואינה פוגעת בתכלית לשמה חוקק חוק התכנון והבניה. כך גם ניתן למהנדס הוועדה המקומית שיקול דעת נרחב לקבוע האם חריגת הבניה בעסק הינה מהותית, והכל בכפוף להוראות בחוק.

מאמר זה עוסק במצב החוקי ערב כניסת תיקון 34 לתוקף, בהוראות התיקון הקשורות לדיני התכנון והבניה ובמשמעויות האפשריות של הוראות תיקון זה.
לנוסח הסעיף ראה- סעיף 8א1- קיום תכליות דיני התכון והבניה
לנוחוכם מצורף כלי שימושי שפותח על ידי מפעמ גליל מערבי לבדיקת היתכנות קבלת חוות דעת ממהנדס הוועדה –  כלי בדיקת עמידה בתנאי סעיף 8א1

אנו מבקשים להודות למר אילן אמסלם על הערותיו והארותיו המועילות למאמר זה.

להמשיך לקרוא תיקון 34- קיום תכליות דיני התכנון והבניה- ס’ 8א1