רישוי קייטנות – פריט 7.8 א ובקשת פטור

ככלל, קייטנות חייבות ברישיון עסק, אלא אם הן מופעלות על ידי מי מהגופים המנויים בתוספת לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), תשנ”ח- 1998 .
קייטנה הפטורה מחובת הוצאת רישיון עסק, עדיין טעונה אישור משרד החינוך והתרבות כמפורט בתקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), תשנ”ד- 1994.

הגדרת קייטנה
“קייטנה” מוגדרת בחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), תש”ן – 1990 כ “מקום שבו מתנהלת פעילות יומיומית מאורגנת של נופש וחברה לקבוצת ילדים, לתקופה קצובה ורצופה של מספר ימים לפחות, בתקופת חופשת הלימודים מבית הספר”.

בחוזר מנכ”ל משרד החינוך מוגדרת קייטנה כ”מקום שמתנהלת בו פעילות יום-יומית מאורגנת של נופש וחברה לקבוצה המונה 11 ילדים לפחות, במבני קבע או במבנים קלים שהוקמו למטרה זו לתקופה זמנית או בשטח פתוח, במשך תקופה קצובה ורצופה של מעל ליומיים, בתקופה של חופשת לימודים מבית הספר ומגן הילדים…”.

מאחר ועל מנת לקבל רישיון עסק לקייטנה יש לקבל אישור משרד החינוך, ומאחר ומשרד החינוך מגדיר קייטנה באופן מפורט יותר מאשר הגדרת המונח בחוק הקייטנות, הרי שעל מנת שיהיה נדרש להוציא רישיון עסק לקייטנה, על הפעילות לעמוד בתנאים הנדרשים על פי הגדרתה בחוזר המנכ”ל.

כך למשל- הפעילות תיחשב ל”קייטנה” רק אם הקבוצה מונה 11 ילדים לפחות.

חובת הרישוי
פריט 7.8 לצו רישוי עסקים קובע כי קייטנה הינה עסק טעון רישוי.

סעיף 2ג לחוק רישוי עסקים קובע כי רישיון עסק לקייטנה יינתן רק לאחר אישור משרד החינוך כגורם מאשר.
כך גם קובע הסעיף כי השר רשאי לפטור בצו מחובת רישוי סוגים של קייטנות המנוהלות על ידי גופים שייקבעו.

הפטור מרישוי
בנספח  לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), תשנ”ח – 1998, קיימת רשימה של כל הגופים הפטורים מחובת הוצאת רישיון עסק לקייטנה.

מה דינה של קייטנה הפטורה מהוצאת רישיון עסק?
תקנה שאינה טעונה רישיון עסק, עדיין תהיה טעונה אישור משרד החינוך. תקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרישיון), התשע”ב – 2011- קובעות את נוהל קבלת אישור משרד החינוך לניהול קייטנה הפטורה מהוצאת רישיון עסק.

סיכום-

– ככלל, קייטנה הינה עסק טעון רישיון- במקרה כזה יש לקבל גם אישור משרד החינוך בטרם הוצאת הרישיון.
– קיימת רשימת גופים הפטורים מהוצאת רישיון עסק לקייטנה- גופים אלו צריכים לקבל אישור משרד החינוך לאותה קייטנה על פי התקנות הרלוונטיות האמורות לעיל.

מה יכול לעשות גוף המבקש פטור מהוצאת רישיון עסק,  אך אינו מצוי ברשימת הפטורים בצו?

 בקשות מנומקות לפטור מחובת רישיון עסק ניתן להפנות לגב’ חווה מונדרוביץ’- הממונה על רישוי עסקים בשרד הפנים. הגב’ מונדרוביץ’ מרכזת את פעילות הוועדה המשותפת לאגף רישוי עסקים במשרד הפנים, למשרד החינוך ולמשרד הבריאות.

לעניין פטור חלקי לקייטנות בקיבוצים ראהקייטנות בקיבוצים – פטור חלקי מחובת הוצאת רישיון עסק

 מר אשר גרנר הגיב לכתבה. מפאת חשיבות תגובתו אנו מצרפים אותה במלואה למאמר:

א. הפטור ניתן רק לקיטנות המשך במקום הקבע שלהם.
ב. אין פטורים למחנות נוער פריט 7.8ב’ והם כולם חייבים ברשיון עסק.
ג. מי שקובע אילו קייטנות פטורות הינו שר הפנים מתוקף סמכותו לפי סעיף 2ג לחוק רישוי עסקים לאחר שקיבל המלצות מועדת משנה בראשות אגף רישוי עסקים במשרד הפנים וחברים בה משרד החינוך, משרד הבריאות ונציג השלטון המקומי, ולאחר אישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ולאחר מכן מפורסם ברשומות כצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנה).
ד. מומלץ להעזר בחוזר מנכ”ל משרד החינוך בנושא קיטנות ומחנות קיץ.

חקיקה:

 חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), תש”ן-1990
תקנות הקייטנות (קייטנה פטורה מרישיון), תשע”ב-2011
תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), תשנ”ד-1994
צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), תשנ”ח-1998
חוק רישוי עסקים, התשכ”ח -1968
חוזר מנכ”ל משרד החינוך בנושא קייטנות