בכול מקרה של הבדל בין נוסח צו זה לבין נוסח הצו כפי
שפורסם ברשומות- יקבע הנוסח כפי שפורסם ברשומות

** לצו הכולל את סימון השינויים שנערכו בשנים האחרונות
ראה
–  צו רישוי עסקים (עסקים טעוני אישור) – צו הכולל סימוני שינויים

תיקוני 2022 מסומנים בכתום (כולל תיקון יולי 2022 שנכנס לתוקף)

צו רישוי עסקים
(עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (כולל תיקוני 2017,  2018 , 2020 , 2021 ו- 2022)

בתוספת עמודה הכוללת את הוראות התוספת הראשונה של צו רישוי עסקים  (הוכחת נגישות), התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 7א ו-8 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – החוק), לאחר
התייעצות עם השר להגנת הסביבה, השר לביטחון הפנים, שר התעשייה המסחר והתעסוקה, שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר הבריאות,
ובהסכמת כל אחד מאלה לפי סעיפים 6א(א), 6א1(א) ו-7ג1(ג) לחוק, אני מצווה לאמור:

עסקים טעוני רישוי

1.העסקים המפורטים בתוספת הם עסקים טעוני רישוי.

מטרות הרישוי

2.   (א) העסקים טעוני רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת, שמספרם הסידורי כמפורט בטור א' לצדו,
סומנו בטור ג' ב-  "+" לפי מטרות הרישוי העיקריות שלהם, לפי העניין, כמפורט בסעיף 1(א)(1) עד (5) ו-(7) לחוק.

     (ב) היה עסק כאמור בסעיף קטן (א) טעון רישוי בלא אישור, כאמור בסעיף 6א לחוק, יבוא
הסימון "+" בעמודה הישימה, לפי העניין, שבטור ג' בתוספת, בסוגריים רבועים.

     (ג) עסק מן המפורטים בתוספת טעון רישוי גם למטרת קיום תכליות דיני התכנון והבנייה.

אישור על יסוד תצהיר

2א. (א) היה עסק כאמור בסעיף 2(א) עסק שרשות הרישוי תראה אותו כמאושר על יסוד תצהיר מאומת
כדין, כאמור בסעיף 6(ג) לחוק, יבוא הסימון "ת'" בעמודה הישימה, לפי העניין, שבטור ג' בתוספת, ואם צוינו לצד הסימון האמור
סייגים – בכפוף להם.

      (ב)  האמור בסעיף קטן (א) לא יחול לעניין מטרת הרישוי של קיום הדינים הנוגעים לכבאות
שבעמודה 7 בטור ג' בתוספת, אם מתקיים בעסק או בחלק ממנו אחד מאלה:

          (1)  הוא נמצא מתחת לקרקע;

          (2) הוא נמצא בקניון כהגדרתו בתוספת;

          (3) הוא נמצא במרכז מסחרי ששטחו המבונה עולה על 2,000 מ"ר;  

          (4) הוא נמצא במבנה המשמש לכמה שימושים שונים, אלא אם כן מתקיימים בעסק כל אלה:

              (א) הוא נמצא בקומת הכניסה של המבנה;

              (ב) שטחו המבונה  אינו עולה על 300 מ"ר, 

              (ג) הוא אינו מכבסה.

היתר מזורז ורישיון על יסוד תצהיר

3.   (א)  לעסקים טעוני רישוי המפורטים בטור ב'
בתוספת שסומנו בטור ד' לצדו ב-"א'", תיתן רשות הרישוי היתר מזורז א' לפי סעיף 6א1 לחוק, ואם צוינו לצד הסימון
האמור סייגים – בכפוף להם.

          (ב)  לעסקים טעוני רישוי המפורטים בטור ב' בתוספת
שסומנו בטור ד' לצדו ב-"ב'", תיתן רשות הרישוי היתר מזורז ב' לפי סעיף 6א1 לחוק, ואם צוינו לצד הסימון האמור
סייגים – בכפוף להם.

          (ג)   לעסקים טעוני רישוי המפורטים בטור ב'
בתוספת שסומנו בטור ד' לצדו ב-"ר"ת", תיתן רשות הרישוי רישיון על יסוד תצהיר לפי סעיף 6א3 לחוק, ואם צוינו לצד
הסימון האמור סייגים – בכפוף להם.

          (ד)  האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ג) לא יחול אם
מתקיים בעסק או בחלק ממנו אחד מהסייגים המפורטים בסעיף 2א(ב).

פרסום מפרט אחיד

4.    נותני האישור יפרסמו מפרט אחיד של המסמכים והתנאים הנדרשים מטעמם לגבי סוגי עסקים
המפורטים בתוספת לפי סעיף 7ג1 לחוק.

אי פרסום מפרט אחיד או פרסום מפרט אחיד חלקי

5.    על אף האמור בסעיף 4, לגבי עסק טעון רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת, רשאי נותן אישור
מטעם השר, שבהתייעצות עמו נעשתה קביעתו כעסק טעון רישוי להבטחת מטרה מן המפורטות בעמודות 1 עד 5, לפי העניין, בטור ג'
שבתוספת, אשר מספרה הסידורי צוין בטור ה' לצדו, שלא לפרסם מפרט אחיד, או לפרסם מפרט אחיד חלקי, אם מופיעה המילה "חלקי"
לצד המספר הסידורי האמור.

תוקף רישיון

6.    בכפוף לתקנות 20 ו-21 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 (להלן – תקנות
הוראות כלליות), תוקף רישיון לעסק טעון רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת יהיה למשך מספר שנים כמפורט בטור ו' לצדו, ולגבי
רישיון לשנה אחת עד המועד שנקבע בטור ו' האמור, אם נקבע.

עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר

7.    א יינתן רישיון לעסקים טעוני רישוי כמפורט בטור ב' בתוספת, אם נקבעה להם חובת רישוי
בחיקוק כמפורט בטור ז' בתוספת, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק כאמור.

ביטול

8.    בטלים-

      (1) צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995;

      (2) צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר), התשל"ד-1974.

תחילה ותחולה

9.    (א) תחילתו של צו זה ביום ב' בכסלו התשע"ד (5 בנובמבר 2013) (להלן – יום התחילה).

       (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

            (1) תחילתו של סעיף 3 ביום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) והוא יחול על סוגי
עסקים שפורסם לגביהם מפרט אחיד;

           (2) סעיף 6 יחול על סוגי עסקים שפורסם לגביהם מפרט אחיד ועל סוגי עסקים שלא היו
טעוני רישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995 (להלן – הצו הקודם);

           (3) החל ביום תחילתו של צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון),
התשע"ט-2018 (להלן – צו התשע"ט), יחול סעיף 6 גם על סוגי עסקים שלא פורסם לגביהם מפרט אחיד עד למועד האמור.

הוראת מעבר

10.   (א) בכפוף לסעיף 47(ד) לחוק רישוי עסקים (תיקון מס' 34), התשע"ח-2018, ולתקנה 20
לתקנות הוראות כלליות, התקצר תוקף רישיון לפי צו זה, יחולו הוראות אלה:

             (1) הרישיון יפקע ב-31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה שבה פורסם המפרט
האחיד לאותו סוג עסק ובלבד שהמפרט האחיד פורסם עד יום תחילתו של צו התשע"ט, ואם לא פורסם לאותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום
תחילתו של צו התשע"ט, יפקע הרישיון ביום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021);

             (2) רשות הרישוי תודיע לבעל הרישיון בתוך שלושה חודשים מפרסום המפרט האחיד על
מועד פקיעת הרישיון ועל כך שחידושו יהיה לפי פרק ח' לתקנות הוראות כלליות, ובלבד שהמפרט האחיד פורסם עד יום תחילתו של צו
התשע"ט, ואם לא פורסם לאותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע"ט, רשות הרישוי תודיע כאמור לבעל הרישיון בתוך
שלושה חודשים מיום תחילתו של צו התשע"ט.

        (ב) התאריך תוקף רישיון לפי צו זה ופורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום
תחילתו של צו התשע"ט, תחול ההארכה על רישיונות שיינתנו או יחודשו ממועד פרסום המפרט האחיד לאותו סוג עסק ואילך, ואם לא
פורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע"ט, תחול ההארכה על רישיונות שיינתנו או יחודשו מיום תחילתו
של צו התשע"ט ואילך.

        (ג) בעל עסק שהפך לטעון רישוי לפי צו זה, יגיש בקשה לרישיון עסק או היתר זמני בתוך
180 ימים מיום התחילה, ויראו אותו כמי שיש לו היתר זמני עד להחלטת רשות הרישוי בבקשה.

        (ד) שונה המספר הסידורי של עסק טעון רישוי לפי צו זה, כמפורט בטור א' בתוספת, יראו
בעל רישיון או היתר זמני של עסק מאותו סוג כמי שיש לו רישיון או היתר לעסק לפי המספר הסידורי כמפורט בטור א' בתוספת, עד
תום תקופת הרישיון או ההיתר או עד קבלת רישיון לפי סעיף קטן (א).

        (ה) (בוטל)

 

תוספת
(סעיפים 1 עד 7)

בתוספת זו – 

"בית חולים"– כמשמעותו בסעיף 24(ב) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – פקודת בריאות העם), והרשום לפי
סעיף 25 לפקודה האמורה;
"בית מרקחת"– כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 (להלן – פקודת הרוקחים), למעט בית
מרקחת הפועל בבית חולים או בקופת חולים;
"גז"– כהגדרתו ב חוק הגז (בטיחות ורישוי) התשמ"ט-1989  (להלן – חוק הגז);
"חוק המזון" –  חוק הגנה על בריאות הציבור ( מזון), התשע"ו  2015
"טיפול במזון"– כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשס"ט-2009;
"מ"ר" – לעניין עמודה 7 שבטור ג' – שטח מבונה במטר מרובע אלא אם כן אמר אחרת; ( תיקון תשע"ז)
"סגירת חורף" – סגירת חלל פתוח מ- 3 צדדים לפחות באופן זמי או קבוע; (תיקון תשע"ז)
"ציוד רפואי"– כהגדרתו בחוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012;
"קופת חולים"– כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;
"קניון" – מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל
1,000 מ"ר לפחות;
"תמרוק"– כהגדרתו בסעיף 55ז לפקודת הרוקחים, לרבות חומר גלם לייצור תמרוק.

א ב ג1 ג2 ג3 ג4 ג5 ג7 ד ה ו ז  
מס' פריט תיאור הפריט מטרות הרישוי       חיקוק אחר
   
הגנ"ס
משטרה
עבודה
חקלאות
בריאות
כבאות
 מזורז/ ר"ת
מפרט אחיד
תוקף רישיון
 
נגישות
טור א’ טור ב’ טור ג’ 1 טור ג’ 2 טור ג’ 3 טור ג’ 4 טור ג’ 5 טור ג’ 7 טור ד’ טור ה’ טור ו’ טור ז’  
מס’ סד’ תיאור העסק טעון הרישוי הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות הבטחת בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים קיום הדינים הנוגעים לכבאות היתר מזורז או רישיון על יסוד תצהיר אי פרסום מפרט אחיד או מפרט אחיד חלקי
(לפי המספר הסידורי של המטרות בטור ג’)
תוקף רישיון (בשנים) חיקוק אחר  
קבוצה 1 – בריאות, רוקחות, קוסמטיקה
1.1 בית מרקחת – מפרט אחיד –
פריט1.1;
מאמרים

 

 

הגשת תוכניות
  +     + +
ת' – עד 200 מ"ר
 ב'   5   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-200 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 200 מ"ר
1.2 תמרוקים
1.2 א ייצורם

 

 

הגשת תוכניות
 +    [+]   + +
ת' –  עד 500 מ"ר
   1,5 (חלקי) 10    
1.2 ב אחסונם בעסק ששטחו מעל 200 מ"ר– שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום

 

 

הגשת תוכניות
        + +
ת' – עד 200 מ"ר
   5 (חלקי) 5 10    
1.3 תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי
1.3 א ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי כמשמעותו בפריט 1.3ד'

 

 

הגשת תוכניות
 + +  [+]   + +
ת'  עד 500 מ"ר
   1,5 (חלקי) 10    
1.3 ב אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום

 

 

הגשת תוכניות
  +     + +
ת’ עד 200 מ”ר
  5 (חלקי) 5 10    
1.3 ג מכירתם או חלוקתם

 

 

הגשת תוכניות
  +     + +
ת' עד 300 מ"ר
   5 (חלקי) 5 10   לעניין מכירתם בלבד-
תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-200 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 200 מ"ר
1.3 ד הרכבת ציוד רפואי

 

 

הגשת תוכניות
        + +
ת'  עד 500 מ"ר
   5 (חלקי) 10    
1.4 טיפולים לא רפואיים בגוף האדם
1.4 א טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף
מפרט אחיד- פריט 1.4 א
מאמרים 1.4א

 

 

הגשת תוכניות
        [+] +  ת’ עד 300 מ”ר ר"ת עד 300 מ"ר; א' מעל 300 מ"ר   10   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-150 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 150 מ"ר
1.4 ב מספרה-  מפרט אחיד- פריט 1.4 ב

 

 

הגשת תוכניות
        [+] + ת’ עד 300 מ”ר ר"ת עד 300 מ"ר; א' מעל 300 מ"ר    10   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-150 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 150 מ"ר
1.4 ג כתובות קעקע – מקום לעשייתן
מאמרים 1.4ג

 

 

הגשת תוכניות
        +
ת’ עד 300 מ”ר
 א'   5 10   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-150 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 150 מ"ר
1.4 ו ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

 

 

הגשת תוכניות
        + +  ת’ עד 300 מ”ר  א'   10   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-150 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 150 מ"ר
1.5 מעבדות לא רפואיות
1.5 א מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות בלא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב, ו-1.6
מפרט אחיד פריט 1.5 א

 

 

הגשת תוכניות
    +     +
ת’  עד 300 מ”ר
    5    
1.5 ב מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי- מפרט אחיד- פריט 1.5 ב

 

 

הגשת תוכניות
      +   +
ת’ עד 300 מ”ר
    5    
1.6 מעבדה רפואית
מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל”ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25
לפקודת בריאות העם,
בבית חולים
או בקופת חולים

 

 

הגשת תוכניות
        + +
ת’ עד 300 מ”ר
    5    
1.7 מעבדת שיניים ששטחה מעל 300 מ"ר- מפרט אחיד 1.7  

 

 

הגשת תוכניות
    [+]   [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
 ר"ת עד 300 מ"ר; א' מעל 300 מ"ר   15    
1.8 חדר מתים למעט בבית חולים – מפרט אחיד 1.8

 

 

הגשת תוכניות
        [+] +
ת’
  5 15   תצהיר- כל שטח
קבוצה 2 – דלק ואנרגיה
2.1 גז
2.1 א מילוי מכלים ומכליות

 

 

הגשת תוכניות
[+] + +     +   2 (חלקי) 15 חוק הגז  
2.1 ב אחסונו, למעט במתקן גז לצריכה עצמית
כהגדרתו בחוק הגז

 

 

הגשת תוכניות
[+] + +       2 (חלקי) 15 חוק הגז
חוק משק הגז הטבעי,
התשס”ב – 2002
(להלן – חוק הגז הטבעי)
 
2.1 ג מכירתו, חלוקתו  מפרט אחיד 2.1 ג

 

 

הגשת תוכניות
  +       +
ת’ עד 300 מ”ר
    10 חוק הגז
חוק שירותי הובלה,
התשנ”ז – 1997
(להלן – חוק שירותי הובלה)

 

 

הגשת תוכניות
שירות- כל שטח
2.1 ד שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו מפרט אחיד 2.1ד

 

 

הגשת תוכניות
  +       +
ת’
    10 חוק הגז
חוק הגז הטבעי
חוק שירותי הובלה
 
2.1 ה תיקון מכלים- מפרט אחיד 2.1 ה

 

 

הגשת תוכניות
+   +     +
ת’ עד 50  מ”ר
    15 חוק הגז  
2.1 ו חניון למכליות

 

 

הגשת תוכניות
  +       +   2 (חלקי) 10 חוק הגז
תקנות התעבורה, התשכ”א –
1961
(להלן – תקנות התעבורה)
שירות + מתו"ס- כל שטח
2.1 ז תחנת תדלוק בגז

 

 

הגשת תוכניות
[+] + +     +     5 חוק הגז

 

 

[
למעט תחנת תדלוק פנימית-
שירות + מתו"ס- כל שטח
2.2 דלק לסוגיו
2.2 א תחנת דלק ותדלוק –  מפרט אחיד 2.2 א

 

 

הגשת תוכניות
+ + +     +     5   למעט תחנת תדלוק פנימית-
שירות + מתו"ס- כל שטח
2.2 ב בית זיקוק

 

 

הגשת תוכניות
+ + +     +   1, 2 (חלקי) 10    
2.2 ג שינועו בצנרת

 

 

הגשת תוכניות
+ +       +-   2 (חלקי) 10    
2.2 ד אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים
(אחסנת נפט), התשל”ז- 1976
  

 

 

הגשת תוכניות
+ + +     +   2 (חלקי) 10    
2.2 ה מסופי דלק

 

 

הגשת תוכניות
+ + +     +   2 (חלקי) 10    
2.2 ז חניון למכליות דלק

 

 

הגשת תוכניות
  +       +   2 (חלקי) 10 תקנות התעבורה  
2.2 ח שינועו במכליות

 

 

הגשת תוכניות
[+] +       +       10 חוק שירותי
הובלה
 
2.3 פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון

 

 

הגשת תוכניות
+   +     +   1 10    
2.4 תחנת כוח
מאמרים 2.4

 

 

הגשת תוכניות
+  +  +     +
ת’ עד 500 מ”ר
  1, 2 (חלקי) 15    
קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים
3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה – מפרט אחיד 3.1

 

 

הגשת תוכניות
+     + [+] +
ת’ עד 500 מ”ר
    10 תקנות מחלות בעלי חיים
(שחיטת בהמות), התשכ”ד – 1964

תקנות מחלות בעלי חיים
(בתי שחיטה לעופות), התש”ך – 1960
 
3.2  בעלי חיים, לרבות ימיים
3.2 א בעלי חיים, למעט עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם מפרט אחיד 3.2א
מאמרים 3.2א

 

 

הגשת תוכניות
+     +   +
ת’
    10    
3.2 ב הצגתם, לרבות לשם מכירה
מאמרים 3.2ב

 

 

הגשת תוכניות
      +   +
ת’ עד 500 מ”ר רק לעניין עסק הפועל כולו או חלקו במבנה; ת' לעסק ששטחו הבנוי עד 500 מ"ר
א'- מכירה בחנויות בלבד ששטחן עד 500 מ"ר   15 תקנות מחלות בעלי חיים
(תערוכות), התשכ”ט – 1969
תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
3.2 ו מספרה ששטחה מעל 300 מ"ר מפרט אחיד 3.2ו

 

 

הגשת תוכניות
      +   +
ת’ עד 300 מ”ר
ר"ת עד 300 מ"ר; א' מעל 300 מ"ר   15   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
3.2 ח עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

 

 

 

מאמרים 3.2ח

הגשת תוכניות
+     +   +
ת’
    10 תקנות רישוי עסקים
(תנאים לרישוי משקי עופות ולולים), התשמ”א – 1981
(להלן – תקנות משקי עופות),

תקנות מחלות בעלי חיים
(הקמה והפעלה של משקי טיפול הפצה, רבייה, וגידול של עופות), התשמ”א – 1981
 
3.3 הדברה  
3.3 ב הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקוים

 

 

הגשת תוכניות
+   +           10    
3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי
3.4 א ייצורם, אריזתם, אחסונם- מפרט אחיד 3.4 א

 

 

הגשת תוכניות
 +   +     +   1 10    
3.4 ג מכירתם – מפרט אחיד 3.4 ג

 

 

הגשת תוכניות
[+]         +     10 תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), התשמ”ב-1982 תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
3.5 מזון לבעלי חיים
3.5 א ייצורו, עיבודו,אריזתו –מפרט אחיד 3.5א

 

 

הגשת תוכניות
+
למעט לעניין אריזתו
  +
למעט לעניין אריזתו
+   +
ת’ עד 500 מ”ר
  1 10    
3.5 ב אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו  במקום ששטחו מעל 200 מ"ר- מפרט אחיד 3.5ב

 

 

הגשת תוכניות
      +   +
ת’ עד 300 מ”ר
א'   15 לעניין הובלה- חוק
שירותי הובלה
לעניין מכירתו בלבד-
תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
3.6 פסדים “פסדים“- כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ”א-1981 (להלן – תקנות
הפסדים)
3.6 א איסופם, מכירתם

 

 

הגשת תוכניות
      +   +
(לעניין מכירתם בלבד) ת’ עד 300 מ”ר
    10 תקנות הפסדים  
3.6 ב עיבודם – מפרט אחיד 3.6ב

 

 

הגשת תוכניות
+     +   +
ת’ עד 500 מ”ר
  1 5 תקנות הפסדים  
3.7 תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות
3.7 א ייצורם

 

 

הגשת תוכניות
+      
לעניין תכשירים לשימוש וטרינרי בלבד למעט תרופות
+
ת’ עד 500 מ”ר
  1, 5 (חלקי) 10    
3.7 ב אחסונם

 

 

הגשת תוכניות
        [+]
לעניין תכשירים לשימוש וטרינרי בלבד למעט תרופות
+
ת’ עד 200 מ”ר
  5 (חלקי) 10    
קבוצה 4 – מזון
4.1  ביצים
4.1 א ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון

 

 

הגשת תוכניות
      +   +
ת’ עד 500 מ”ר
    5 תקנות רישוי עסקים (
תחנת מיון לביצי מאכל), התשנ”ה – 1994

תקנות משקי עופות
 
4.1 ג מדגרה מפרט אחיד פריט 4.1 ג

 

 

הגשת תוכניות
    [+] +   +
ת’
    10 תקנות מחלות בעלי חיים
(מדגריות), תשכ”ז – 1967
 
4.1 ד הובלתן לתחנת מיון

 

 

הגשת תוכניות
      +         10 חוק שירותי הובלה  
4.2 בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6
4.2 א מסעדה לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות
משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8 –מפרט
אחיד 4.2א

מאמרים 4.2א

 

 

הגשת תוכניות
 
לעניין מסעדה המיועדת ל 200 איש ויותר או לעניין הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
    + +
ת'- מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ”ר לרבות סגירת חורף
 ב'   10   תצהיר- עד 50 מ"ר
שירות- 50-100 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 100 מ"ר
4.2 ב בית קפה מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר
פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8- מפרטי אחיד 4.2ב
מאמרים 4.2ב

 

 

הגשת תוכניות מזורז ב
הגשת תוכניות תצהיר
 
לעניין מזנון, בית קפה או בית אוכל אחר המיועדים ל 200 איש ויותר או לעניין הגשת משקאות משכרים לצריכה
במקום
    [+] ת’ – מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד  150 מ”ר לרבות סגירת חורף  א'- מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף; ב' – כל מקום שאינו בא בגדר
האמור
  10   תצהיר- עד 50 מ"ר
שירות- 50-100 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 100 מ"ר
4.2 ג הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט
הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה – מפרט אחיד 4.2ג
מאמרים 4.2ג

 

 

הגשת תוכניות
        + +
ת’ עד 500 מ”ר
 ב'   10   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
4.3 בית קירור
4.3 א לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם

 

 

הגשת תוכניות
[+]       + +
ת’ עד 200 מ”ר
    10 רישיון ייצור כהגדרתו ב חוק המזון  
4.3 ב למזון אחר ומרכיביו

 

 

הגשת תוכניות
[+]       + +
ת’ עד 200 מ”ר
    10
רישיון ייצור כהגדרתו ב
חוק
המזון
 
4.4  בשר, בהמות, עופות, דגים, בעלי חיים החיים במים או חלקיהם (גולמי)
4.4 ב טיפול בבשר גולמי ואריזתו – ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום

 

 

הגשת תוכניות
+
למעט לעניין אריזתו
  [+]
למעט לעניין אריזתו
+   +
ת’ עד 500 מ”ר
    10    
4.4 ז טיפול בבשר גולמי ואריזתו – ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום

 

 

הגשת תוכניות
[+]
למעט לעניין אריזתו
  [+]
למעט לעניין אריזתו
+   +
ת’ עד 500 מ”ר
    10    
4.5  חלב גולמי
4.5 ב הובלתו – מפרט אחיד 4.5ב 

 

 

              5 תקנות התעבורה  
4.6  מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם
4.6 א יצורו, עיבודו, אריזתו– מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ייצורו, עיבודו, אריזתו–
מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום – מפרט אחיד 4.6א 
מאמרים
4.6א

 

 

הגשת תוכניות
+
למעט לעניין אריזתו
  [+]
למעט לעניין אריזתו
  + +
ת’ עד 500 מ”ר
  5, 1 10 רישיון ייצור כהגדרתו ב חוק המזון  
4.6 ג אחסונו בעסק ששטחו מעל 200 מ"ר- שמירתו שלא במסגרת תהליך ייצור ושלא לצורך מכירה קמעונאית במקום
 מפרט אחיד 4.6ג

 

 

הגשת תוכניות
        + +
ת’ עד 200 מ”ר
 ב'- עד 200 מ"ר   10 רישיון ייצור כהגדרתו ב חוק המזון  
4.6 ד הובלתו, הפצתו או חלוקתו
מפרט אחיד 4.6ד
מאמרים 4.6ד

 

 

הגשת תוכניות
        +    ב'   10 חוק שירותי הובלה  
4.6 ה הסעדה (קייטרינג) – כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור
מזון), התשל”ב -1972
מאמרים 4.6ה

 

 

הגשת תוכניות
        + +
ת’ עד 500 מ”ר
    10 רישיון ייצור כהגדרתו ב חוק המזון שירות- כל שטח
4.6 ו יצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טון ליום; ייצורו,
עיבודו אריזתו – מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ושאינה עולה על 50 טונות ליום ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טון ליום מפרט אחיד 4.6 ו

 

 

הגשת תוכניות
[+]
למעט לעניין אריזתו
      + +
ת’ עד 500 מ”ר
  5 10 רישיון ייצור כהגדרתו ב חוק המזון  
4.7  מזון לרבות משקאות – מכירתו
4.7 א קיוסק –  מפרט אחיד 4.7א
מאמרים 4.7א

 

 

הגשת תוכניות
        [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
ר"ת עד 300 מ"ר; א' מעל 300 מ"ר   15   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
4.7 ב מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון
מפרט אחיד 4.7ב
מאמרים 4.7ב

 

 

הגשת תוכניות מזורז ב
הגשת תוכניות תצהיר
        [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
ר"ת עד 300 מ"ר; ב' מעל 300 מ"ר   15   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
4.7 ג אטליז – מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים מפרט אחיד 4.7ג
מאמרים 4.7ג

 

 

הגשת תוכניות
        + +
ת’
    1 5   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
4.7 ד מרכול – כמשמעותו בפרט 4.7ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון
מאמרים 4.7ד

 

 

הגשת תוכניות
        + +
ת’ עד 300 מ”ר
 ב'   10   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
4.8 משקאות משכרים – פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה – מפרט אחיד 4.8 
מאמרים
4.8

 

 

הגשת תוכניות
  +       +
ת' מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף
 ב'   5 10   תצהיר- עד 50 מ"ר
שירות- 50-100 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 100 מ"ר
קבוצה 5 – מים ופסולת
5.1 אשפה ופסולת, למעט פסולת
חומרים מסוכנים
5.1 א תחנת מעבר ומיון

 

 

הגשת תוכניות
+         +
ת’ עד 500 מ”ר
    5    
5.1 ב איסופה, הובלתה – מפרט אחיד 5.1ב

 

 

הגשת תוכניות
[+]            א'   15 תקנות התעבורה  
5.1 ג טיפול בפסולת, לרבות פסולת אלקטרונית; לעניין זה “טיפול” – לרבות עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה,
קומפוסטציה, שריפתה מפרט אחיד 5.1ג

 

 

הגשת תוכניות
+         +
ת’ עד 500 מ”ר
  1 5    
5.1 ד אתר לסילוק פסולת יבשה

 

 

הגשת תוכניות
+         +
ת’
    5    
5.1 ה אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים

 

 

הגשת תוכניות
+     +
(לעניין פסדים בלבד)
  +
ת’
    5    
5.2 מי שתייה – מיתקן לטיפול בהם
5.2 א מיתקן התפלת מים

 

 

הגשת תוכניות
+ + +   + +
ת’
  2 (חלקי), 5 5    
5.2 ב מי שתייה – מיתקן ולטיפול בהם; לעניין זה, “טיפול” – למעט התפלה וחיטוי

 

 

הגשת תוכניות
        + +
ת’
  5 10    
5.3 שפכים וקולחין
5.3 א עיבודם, טיהורם, אחסונם

 

 

הגשת תוכניות
+       + +
ת’
  5, 1 5    
5.3 ג הובלתם במכליות – מפרט אחיד 5.3ג 

 

 

הגשת תוכניות
[+]       [+]   א'   15 חוק שירותי הובלה  
קבוצה 6 – מסחר ושונות
6.1 אחסנה – מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ”ר ומעלה, בין מקורה
ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה – מפרט אחיד 6.1

 

 

הגשת תוכניות
          +
ת’ – אחסנה של חומרים שאינם חומרים מסוכנים במקום ששטחו עד 200 מ”ר וגובהו עד 3.70 מ”ר
 ר"ת- אחסנה של חומרים שאינם חומרים מסוכנים במקום ששטחו עד 200 מ"ר ונובהו עד 3.70 מ"ר   15    
6.2 חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות – מפרט אחיד 6.2
מאמרים 6.2

 

 

הגשת תוכניות
  +       +  ב'   10   שירות + מתו"ס- כל שטח
6.4 מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים- מפרט אחיד 6.4

 

 

הגשת תוכניות
[+]         +
ת’ עד 300 מ”ר
 ב'   15   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- מעל 100 מ"ר
6.5 מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם – ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים,
למעט הרכבתם – מפרט אחיד 6.5

 

 

הגשת תוכניות
+   +     +
ת’ עד 300 מ”ר
  1 10    
6.7 – נמחק- 29.11.21 פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים – מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ”ר
מאמרים
6.7
          +
ת’ עד 1,500 מ”ר
ר"ת עד 1,500 מ"ר; א' מעל 1,500 מ"ר   15    
6.8 קניון –  מאמרים 6.8
6.8 א ניהולו

 

 

הגשת תוכניות
  +     + +     5 10   שירות + מתו"ס- כל שטח
6.8 ב  עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו מפרט אחיד 6.8 ב

 

 

הגשת תוכניות
  +       + ב'   5   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
6.9 רוכלות –  מאמרים 6.9
6.9 א רוכלות מזון – מפרט אחיד 6.9א

 

 

הגשת תוכניות
        [+] +
ת’
 ב'   5   תצהיר- כל שטח
6.9 ב רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו – מפרט אחיד 6.9ב 

 

 

הגשת תוכניות
אישור לפי סוג העסק בו עוסקת הרוכלות +
ת’
 א'   5   תצהיר- כל שטח
6.9 ג רוכלות אחרת- מפרט אחיד 6.9ג

 

 

הגשת תוכניות
          +
ת’
 ר"ת   10   תצהיר- כל שטח
6.12 עסק של אבזרי מין – מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני
מאמרים 6.12

 

 

הגשת תוכניות
  [+]       +
ת’ עד 300 מ”ר
ב'   15   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
6.13- נמחק 29.11.21 אולפן הקלטות אודיו           +
ת’ עד 500 מ”ר
ב'   15    
6.14 מוצרי – עישון לסוגיהם מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו “מוצר עישון”– כהגדרתו ב חוק
איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, תשמ”ג- 1983 
מפרט אחיד 6.14

 

 

הגשת תוכניות
        [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
א'   15   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט
7.1 אירוח ולינה
7.1 א בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו”ב מפרט אחיד 7.1א
מאמרים 7.1א

 

 

הגשת תוכניות
[+] +     + +
ת’ עד 2 קומות ועד 16 מיטות סך הכול
 ב'   10 15   שירות + מתו"ס- כל שטח
7.1 ב השכרת יחידות אירוח  למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח
המיועדות להשכרה עולה על ארבע.
מאמרים 7.1ב

 

 

הגשת תוכניות
        + +
ת’ עד 6 חדרים סך הכול בכל יחידות האירוח
ב'   10   שירות- עד 6 יחידות אירוח
שירות + מתו"ס- 7 יחידות אירוח ומעלה
7.1 ג בית אבות – מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס”ד-2004,  כשהם מחוץ למשפחתם, למעט
מוסד רפואי  כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם
מאמרים 7.1ג

 

 

הגשת תוכניות
[+]       + +     5 10   שירות + מתו"ס- כל שטח
7.1 ה שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום

 

 

הגשת תוכניות
  [+]     [+] +
ת’
    10   שירות + מתו"ס- כל שטח
7.2 גן חיות, ספארי, פינת חי
מאמרים 7.2

 

 

הגשת תוכניות
  [+]
רק במקום שבו הכניסה בתשלום
  + [+]
רק במקום שבו הכניסה בתשלום
+
רק במקום שבו הכניסה בתשלום
ת’ עד 10,000 מ”ר
    10   שירות + מתו"ס- כל שטח
 7.4 מים – נופש
7.4 א בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה
המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש
מפרט אחיד 7.4א
מאמרים 7.4א

 

 

הגשת תוכניות
  +     +  +      5 10   שירות + מתו"ס- כל שטח
7.4 ב פארק מים, מגלשות מים

 

 

הגשת תוכניות
  +     + +     5 10   שירות + מתו"ס- כל שטח
7.4 ג בריכת זרמים (ג’קוזי)
מאמרים 7.4ג

 

 

הגשת תוכניות
        +
ת’
 ב'   5 10   שירות + מתו"ס- כל שטח
7.4 ד מקווה

 

 

הגשת תוכניות
        + +
ת’ עד 300 מ”ר
ב'- עד 300 מ"ר   10   שירות + מתו"ס- כל שטח
7.4 ה מרחצאות

 

 

הגשת תוכניות
        + +
ת’ עד 300 מ”ר
    5 10   שירות + מתו"ס- כל שטח
7.5 מכון
כושר
 ששטחו גדול מ 800 מ”ר שאינו אחד מאלה:
א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם
בחוק הספורט, התשמ”ח-1988, המשמש את ספורטאיהם בלבד
ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את
התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד;
ג. ;מכון כושר המצוי במתחם בית משותף , כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969, או במקום עבודה, שבו
מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית
המשותף או עובדי המקום בלבד ד. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד מפרט
אחיד 7.5
 מאמרים 7.5
 

 

 

הגשת תוכניות
         

 +

ת' – מכון כושר שאינו כולל סאונה

ב'

ר"ת – מכון כושר שאינו כולל סאונה.

ב'- מכון כושר אחר

  15 חוק מכוני כושר (רישוי
ופיקוח), תשנ”ד- 1994
שירות + מתו"ס- כל שטח
7.6 משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק – מקום לעריכתם
מאמרים 7.6

 

 

הגשת תוכניות
  +       +
ת’ בשטח פתוח תחת כיפת השמים
    3 5   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
7.7 עינוג ציבורי
7.7 א מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון – מפרט אחיד 7.7א

 

 

הגשת תוכניות
  +       +
ת’ מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר
    5   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
7.7 ב קולנוע, תיאטרון

 

 

הגשת תוכניות
  +       +     5   שירות + מתו"ס- כל שטח
7.7 ג קרקס

 

 

הגשת תוכניות
  +       +     1   שירות + מתו"ס- כל שטח
7.7 ד אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד
בלבד

 

 

הגשת תוכניות
  + +     +     1
31 ביולי
  שירות + מתו"ס- כל שטח
7.7 ה אמפיתיאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר
מאמרים 7.7ה

 

 

הגשת תוכניות
  +       +   2 5   שירות + מתו"ס- כל שטח
7.7 ו דיסקוטק

 

 

הגשת תוכניות
  +       +     3 5   שירות + מתו"ס- כל שטח
7.7 ז יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

 

 

הגשת תוכניות
  +       +   2 1   שירות + מתו"ס- כל שטח
7.7 ח כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי

 

 

הגשת תוכניות
[+]       [+]    ר"ת   10 15 פקודת הנמלים [נוסח חדש],
התשל”א – 1971
(להלן – פקודת הנמלים)
חוק רשות הספנות והנמלים,
התשס”ד – 2004
,
תקנות הנמלים (בטיחות
השיט), התשמ”ג – 1982
(להלן – תקנות בטיחות השיט),
תקנות הנמלים (מעגנות),
התשע”א – 2010
(להלן – תקנות המעגנות)
 
7.7 ט מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

 

 

הגשת תוכניות
  [+]   +   +
ת’ עד 1,000 מ”ר
    1 תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים), התשס”א-2001,
תקנות תנועת בעלי
חיים
שירות + מתו"ס- כל שטח
7.7 י יריד מזון
מאמרים 7.7י

 

 

הגשת תוכניות
  [+]     + +     1 5   שירות + מתו"ס- כל שטח
7.7 יא אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד
ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט בלא קהל

 

 

הגשת תוכניות
  +       +     1
31 ביולי
  שירות + מתו"ס- כל שטח
7.8 קייטנות
7.8 א קייטנה
מפרט אחיד 7.8א
מאמרים 7.8א

 

 

הגשת תוכניות
        + +     1 חוק הקייטנות (רישוי
ופיקוח), התש”ן – 1990
 (להלן – חוק הקייטנות)
שירות- כל קיינה
7.8 ב מחנה נוער
מאמרים 7.8ב

 

 

הגשת תוכניות
  [+]     + +     1 חוק הקייטנות שירות + מתו"ס- כל שטח
7.9 אולם או גן לעריכת שמחות ולאירועים שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת
משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה
מאמרים 7.9

 

 

הגשת תוכניות
  +     + +     10 15   שירות + מתו"ס- כל שטח
7.10 שעשועים
7.10 א מתקני שעשועים
מאמרים 7.10א

 

 

הגשת תוכניות
          +
ת’
    5   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
7.10 ב לונה פארק
מאמרים 7.10ב

 

 

הגשת תוכניות
  +       +     5   שירות + מתו"ס- כל שטח
קבוצה 8 – רכב ותעבורה
8.2 העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות
משרד

 

 

הגשת תוכניות
  +      
ת’ עד 500 מ”ר
ב'   5 15   שירות- כל שטח
8.3 הובלה
8.3 א כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים – מפרט אחיד 8.3 א

 

 

הגשת תוכניות
  +             5 15    
8.3 ב הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

 

 

הגשת תוכניות
          +
ת’ עד 500 מ”ר
ר"ת עד 500 מ"ר; א' מעל 500 מ"ר   15 חוק שירותי הובלה שירות- כל שטח
8.4 הסעת נוסעים
8.4 א הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו
מאמרים 8.4א

 

 

הגשת תוכניות
[+]        
ת’ עד 500 מ”ר
 א' עד 500 מ"ר; ב' מעל 500 מ"ר   15 צו הפיקוח על מצרכים
ושריותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ”ה – 1958
שירות- כל שטח
8.4 ב תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבתמרכזית מפרט אחיד 8.4ב
מאמרים 8.4ב

 

 

הגשת תוכניות
+ +       +     15 פקודת התעבורה [נוסח
חדש]
 
8.4 ד תחנת רכבת תת-קרקעית

 

 

הגשת תוכניות
  +       +     5    
8.5 כלי טיס לסוגיהם – ייצורם, תיקונם, שיפוצם

 

 

הגשת תוכניות
+   +     +
ת’ עד 500 מ”ר
  1 10 חוק הטיס, התשע”א –
2011
 
8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ”ה), למעט חלקים משומשים
8.6 א מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים – מפרט אחיד 8.6א

 

 

הגשת תוכניות
  +       +
ת’ עד 300 מ”ר
ב' – עד 300 מ"ר   15 תקנות התעבורה, צו
יבוא חופשי, התשע”א-2011,
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל”ט – 1978*[הצו הנ”ל בוטל והוחלף על
ידי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב]
שירות + מתו"ס- כל שטח
8.6 ב חניון בתשלום, או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, ששטחם מעל 500 מ"ר, למעט חניון כמפורט בסעיף
8.6ז – מפרט אחיד 8.6ב
מאמרים 8.6ב

 

 

הגשת תוכניות
  +       +  ב'   10   שירות + מתו"ס- כל שטח
8.6 ג רחיצתם

 

 

הגשת תוכניות
           + ת' ר"ת   15   תצהיר- כל שטח
8.6 ו ייצורם, שיפוצם – מפרט אחיד 8.6 ו

 

 

הגשת תוכניות
+   [+]     +
ת’ עד 300 מ”ר
  1 10 צו הפיקוח על מצרכים
ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשכ”ז – 196
 
8.6 ז חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ”ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי
או דיירי הבניין בלבד
מאמרים 8.6ז

 

 

הגשת תוכניות
[+] +       +  ב'   10   שירות + מתו"ס- כל שטח
8.7 כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ”ה) – חלקים משומשים
8.7 א מכירתם, אחסונם

 

 

הגשת תוכניות
  +       +
ת’ עד 300 מ”ר
    15 חוק הגבלת השימוש ורישום
פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות)התשנ”ח -1998
(להלן – חוק הגבלת השימוש), צו הפיקוח על מצרכים
ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) התשמ”ג – 1982
לעניין מכירתם בלבד-
שירות + מתו"ס- כל שטח
8.7 ב פירוקם מהרכב

 

 

הגשת תוכניות
+ +       +     15 חוק הגבלת השימוש  
8.8 כלי שיט
8.8 א השכרתם, אחסונם
מאמרים 8.8א

 

 

הגשת תוכניות
[+]         + א'   15 תקנות המעגנות, תקנות בטיחות השיט  
8.8 ג מעגנה
מאמרים 8.8ג

 

 

הגשת תוכניות
+ +     [+] +     15    
8.8 ד ייצורם, תיקונם, שיפוצם

 

 

הגשת תוכניות
+   +     +     10 פקודת הנמלים, תקנות המעגנות, לגבי
מתן אישורים הנדסיים ואישורי פעולה לביצוע בנייה או שינויים בכלי שיט –תקנות הספנות (כלי שיט)
(בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשס”ב – 2002
 
8.9 מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ”ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי
8.9 א מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז) – מפרט אחיד 8.9א

 

 

הגשת תוכניות
[+] + +     +  ב' עד 500 מ"ר   15 צו הפיקוח על מצרכים
ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש”ל – 1970
(להלן – צו המוסכים)
תצהיר-עד 6 עמדות עבודה
שירות + מתו"ס- 7 עמדות עבודה ומעלה
8.9 ב חשמלאות

 

 

הגשת תוכניות
          +
ת’ עד 300 מ”ר
 ב'   15    צו
המוסכים
תצהיר-עד 6 עמדות עבודה
שירות + מתו"ס- 7 עמדות עבודה ומעלה
8.9 ד תיקון תקרים – מפרט אחיד 8.9ד

 

 

הגשת תוכניות
    [+]     +
ת’ עד 200 מ”ר
ר"ת עד 200 מ"ר; ב' מעל 200 מ"ר   15 צו המוסכים תצהיר-עד 6 עמדות עבודה
שירות + מתו"ס- 7 עמדות עבודה ומעלה
8.9 ו טיפול אחר ברכב – מפרט אחיד 8.9ו

 

 

הגשת תוכניות
          +
ת’ עד 300 מ”ר
 ר"ת עד 300 מ"ר; ב' מעל 300 מ"ר   15   תצהיר-עד 6 עמדות עבודה
שירות + מתו"ס- 7 עמדות עבודה ומעלה
8.11 רכבל

 

 

הגשת תוכניות
  +       +
ת’
    15 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפעלת רכבל), התשכ”ח-1968 שירות + מתן"ס- כל שטח
8.12 מרכז תחזוקה לרכבות

 

 

הגשת תוכניות
+ + [+]     +     15    
קבוצה 9 – שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת
9.1 כלי נשק ותחמושת
9.1 א מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה) – מפרט אחיד 9.1א

 

 

הגשת תוכניות
  +       +
ת’ עד 300 מ”ר
    3   לעניין מכירה ותיקון בלבד-
תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
9.1 ב מטווח ירי – מפרט אחיד 9.1ב 

 

 

הגשת תוכניות
  + +     +
ת’ בשטח פתוח
    3   שירות + מתו"ס- כל שטח
9.1 ג ייצורם

 

 

הגשת תוכניות
+ + +     +
ת’ – ייצור שאינו של תחמושת במקום ששטחו עד 500 מ”ר
  1, 2 (חלקי) 3    
9.4 שירותי שמירה או איתור – מוקד בקרה אלקטרוני

 

 

הגשת תוכניות
  +      
ת’ עד 500 מ”ר
    5   שירות- כל שטח
קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים
10.1 אבני חן, יהלומים – ליטושם, עיבודם

 

 

הגשת תוכניות
[+]   +     +
ת’ עד 500 מ”ר
 א' עד 500 מ"ר; ב' מעל 500 מ"ר   15    
10.2 אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

 

 

הגשת תוכניות
+   +     +
ת’ עד 500 מ”ר
  1 10 לגבי פעולות חציבה או כרייה במחצבה או במכרה -לפי פקודת המכרות  
10.3 בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה מפרט אחיד 10.3

 

 

הגשת תוכניות
+   [+]     +   1 15   תצהיר- כל שטח
10.4 טקסטיל, דברי הלבשה
10.4 א ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה – מפרט אחיד 10.4א

 

 

הגשת תוכניות
+   +     +   1 10    
10.4 ב גזירה, תפירה – מפרט אחיד 10.4ב

 

 

הגשת תוכניות
    [+]     +
ת’ עד 500 מ”ר
ר"ת עד 500 מ"ר; ב' מעל 500 מ"ר   15   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
10.5 דברי הנעלה – ייצורם – מפרט אחיד 10.5

 

 

הגשת תוכניות
+   +     +   1 15    
10.6 דשנים
10.6 א ייצורם, עיבודם, אריזתם – מפרט אחיד 10.6 א

 

 

הגשת תוכניות
+   +     +   1 10    
10.6 ב אחסונם

 

 

הגשת תוכניות
[+]   [+]     + ב'   15    
10.7 חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם
10.7 א הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש – מפרט אחיד 10.7א

 

 

הגשת תוכניות
+   +     +
ת’ עד 500 מ”ר
  1 10    
10.7 ב אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי -אחסון זפת, אספלט או מוצריהם בשטח שגדול מ 500 מ"ר מפרט אחיד 10.7 ב

 

 

הגשת תוכניות
          +
ת’ עד 300 מ”ר
 ב'   15   לעניין מכירתם בלבד-
תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
10.7 ג  הכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש

 

 

הגשת תוכניות
[+]   +     +
ת’ עד עד 500
    5    
10.7 ד הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים

 

 

הגשת תוכניות
[+]   +     +
ת’ עד עד 500
    10    
10.8 חומרי חיטוי או ניקוי
10.8 א ייצורם, עיבודם, אריזתם

 

 

הגשת תוכניות
+   +     +   1 10    
10.8 ב אחסונם שלא לצורך מכירה במקום למעט בעסק שיכולת האחסון המרבית שלו היא עד 5 טונותמפרט אחיד 10.8ב

 

 

הגשת תוכניות
[+]   [+]     + א'   15    
10.9 חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו – ייצורו, עיבודו, צביעתו,
הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו – מפרט אחיד 10.9
מאמרים 10.9

 

 

הגשת תוכניות
[+]   [+]     +   3, 1 10    
10.10 חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ”ג-1993, לרבות חומרים
רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים,  מאמרים 10.10
10.10 א ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם – מפרט אחיד 10.10א

 

 

הגשת תוכניות
+   +     +   1 10    
10.10 ב אחסונם

 

 

הגשת תוכניות
[+]   [+]     +     10    
10.10 ג מכירתם

 

 

הגשת תוכניות
[+]         +     10   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
10.10 ד איסופם, שינועם למעט איסופם או שינועם בצנרת בתחום הנמל כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל”א- 1971

 

 

הגשת תוכניות
[+]         +     10 חוק שירותי הובלה  
10.10 ה טיפול באריזות משומשות

 

 

הגשת תוכניות
+         +   1 10    
10.10 ו טיפול בפסולת – מפרט
אחיד 10.10ו

 

 

הגשת תוכניות
+   [+]     +   1 5    
10.10 ז תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים

 

 

הגשת תוכניות
+   +     +     5    
10.11 חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי”ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ,
זיקוקין די-נור
10.11 א ייצורם, עיבודם, פיתוחם

 

 

הגשת תוכניות
+ + +     +   1, 2 (חלקי) 3    
10.11 ב מכירתם, אחסונם, אריזתם

 

 

הגשת תוכניות
  + +     +     3   לעניין מכירתם בלבד-
תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
10.11 ג שינועם, הובלתם, איסופם

 

 

הגשת תוכניות
  +       +     3 חוק שירותי הובלה  
10.11 ד מחזורם, הנצלתם

 

 

הגשת תוכניות
+   +     +   1 3    
10.11 ה השמדתם, אתר להשמדתם

 

 

הגשת תוכניות
+   +     +   1 3    
10.11 ו בחינתם, אתר לבחינתם

 

 

הגשת תוכניות
+   +     +   1 3    
10.13 מרפדייה ששטחה מעל 500 מ"ר

 

 

הגשת תוכניות
          + ב'   15   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת
10.14 א ייצורם, עיבודם יציקתם, ציפוים, ניקוים, צביעתם – מפרט אחיד 10.14 א

 

 

הגשת תוכניות
+   +     +   1 10    
10.14 ב פחחות, למעט פחחות רכב – מפרט אחיד 10.14ב

 

 

הגשת תוכניות
    [+]     +
ת’ עד 500 מ”ר
ר"ת עד 500 מ"ר; א' מעל 500 מ"ר   15    
10.14 ג מסגריה

 

 

הגשת תוכניות
[+]   +     +
ת’ עד 500 מ”ר
ב'   15   תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
10.14 ד ייצור שלטים – מפרט אחיד 10.14ד

 

 

הגשת תוכניות
    [+]     +
ת’ עד 500 מ”ר
ר"ת עד 500 מ"ר; א' מעל 500 מ"ר   15    
10.14 ה אחסונם, מיונם סחר בהם – מפרט אחיד 10.14 ה

 

 

הגשת תוכניות
  +       +     5    
10.14 ו הרכבתם – מפרט אחיד 10.14ו

 

 

הגשת תוכניות
    [+]     + ב'   15    
10.14 ז גריטתם

 

 

הגשת תוכניות
+ [+] [+]     +     5    
10.16 עץ ומוצריו
10.16 א עיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי – מפרט אחיד 10.16א

 

 

הגשת תוכניות
+   +     +   1 10    
10.16 ב ייצור רהיטים – מפרט אחיד 10.16ב

 

 

הגשת תוכניות
[+]   +     +     10    
10.16 ג אחסונו ומכירתו – מפרט אחיד 10.16ג

 

 

הגשת תוכניות
          +  ב'   15   לעניין מכירתם בלבד-
תצהיר- עד 100 מ"ר
שירות- 100-300 מ"ר
שירות + מתו"ס- מעל 300 מ"ר
10.20 פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור – מפרט אחיד 10.20

 

 

הגשת תוכניות
+   [+]     +   1 10    
10.21 נייר ומוצריו: ייצור – מפרט אחיד 10.21

 

 

הגשת תוכניות
+   +     +   1 10