בכול מקרה של הבדל בין נוסח צו זה לבין נוסח הצו כפי שפורסם ברשומות- יקבע הנוסח כפי שפורסם ברשומות

** לצו הכולל את סימון השינויים שנערכו בשנים האחרונות ראה–  צו רישוי עסקים (עסקים טעוני אישור) – צו הכולל סימוני שינויים

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג-2013 (כולל תיקוני 2017,  2018 ו 2020)

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 7א ו-8 לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, השר לביטחון הפנים, שר התעשייה המסחר והתעסוקה, שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר הבריאות, ובהסכמת כל אחד מאלה לפי סעיפים 6א(א), 6א1(א) ו-7ג1(ג) לחוק, אני מצווה לאמור:

עסקים טעוני רישוי

1.העסקים המפורטים בתוספת הם עסקים טעוני רישוי.

מטרות הרישוי

2.   (א) העסקים טעוני רישוי כמפורט בטור ב’ בתוספת, שמספרם הסידורי כמפורט בטור א’ לצדו, סומנו בטור ג’ ב-  “+” לפי מטרות הרישוי העיקריות שלהם, לפי העניין, כמפורט בסעיף 1(א)(1) עד (5) ו-(7) לחוק.

     (ב) היה עסק כאמור בסעיף קטן (א) טעון רישוי בלא אישור, כאמור בסעיף 6א לחוק, יבוא הסימון “+” בעמודה הישימה, לפי העניין, שבטור ג’ בתוספת, בסוגריים רבועים.

     (ג) עסק מן המפורטים בתוספת טעון רישוי גם למטרת קיום תכליות דיני התכנון והבנייה.

אישור על יסוד תצהיר

2א. (א) היה עסק כאמור בסעיף 2(א) עסק שרשות הרישוי תראה אותו כמאושר על יסוד תצהיר מאומת כדין, כאמור בסעיף 6(ג) לחוק, יבוא הסימון “ת'” בעמודה הישימה, לפי העניין, שבטור ג’ בתוספת, ואם צוינו לצד הסימון האמור סייגים – בכפוף להם.

      (ב)  האמור בסעיף קטן (א) לא יחול לעניין מטרת הרישוי של קיום הדינים הנוגעים לכבאות שבעמודה 7 בטור ג’ בתוספת, אם מתקיים בעסק או בחלק ממנו אחד מאלה:

          (1)  הוא נמצא מתחת לקרקע;

          (2) הוא נמצא בקניון כהגדרתו בתוספת;

          (3) הוא נמצא במרכז מסחרי ששטחו המבונה עולה על 2,000 מ”ר;

          (4) הוא נמצא במבנה המשמש לכמה שימושים שונים, אלא אם כן מתקיימים בעסק כל אלה:

              (א) הוא נמצא בקומת הכניסה של המבנה;

              (ב) שטחו המבונה אינו עולה על 300 מ”ר;

              (ג) הוא אינו מכבסה.

היתר מזורז

3.    לעסקים טעוני רישוי מן המפורטים בטור ב’ בתוספת שסומנו בטור ד’ לצדו, תיתן רשות הרישוי היתר לעסוק בהם בהליך מזורז לפי סעיף 6א1 לחוק.

פרסום מפרט אחיד

4.    נותני האישור יפרסמו מפרט אחיד של המסמכים והתנאים הנדרשים מטעמם לגבי סוגי עסקים המפורטים בתוספת לפי סעיף 7ג1 לחוק.

אי פרסום מפרט אחיד או פרסום מפרט אחיד חלקי

5.    על אף האמור בסעיף 4, לגבי עסק טעון רישוי כמפורט בטור ב’ בתוספת, רשאי נותן אישור מטעם השר, שבהתייעצות עמו נעשתה קביעתו כעסק טעון רישוי להבטחת מטרה מן המפורטות בעמודות 1 עד 5, לפי העניין, בטור ג’ שבתוספת, אשר מספרה הסידורי צוין בטור ה’ לצדו, שלא לפרסם מפרט אחיד, או לפרסם מפרט אחיד חלקי, אם מופיעה המילה “חלקי” לצד המספר הסידורי האמור.

תוקף רישיון

6.    בכפוף לתקנות 20 ו-21 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס”א-2000 (להלן – תקנות הוראות כלליות), תוקף רישיון לעסק טעון רישוי כמפורט בטור ב’ בתוספת יהיה למשך מספר שנים כמפורט בטור ו’ לצדו, ולגבי רישיון לשנה אחת עד המועד שנקבע בטור ו’ האמור, אם נקבע.

עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר

7.    א יינתן רישיון לעסקים טעוני רישוי כמפורט בטור ב’ בתוספת, אם נקבעה להם חובת רישוי בחיקוק כמפורט בטור ז’ בתוספת, כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק כאמור.

ביטול

8.    בטלים-

      (1) צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ”ה-1995;

      (2) צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר), התשל”ד-1974.

תחילה ותחולה

9.    (א) תחילתו של צו זה ביום ב’ בכסלו התשע”ד (5 בנובמבר 2013) (להלן – יום התחילה).

       (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

            (1) תחילתו של סעיף 3 ביום ט’ בטבת התשע”ה (31 בדצמבר 2014) והוא יחול על סוגי עסקים שפורסם לגביהם מפרט אחיד;

           (2) סעיף 6 יחול על סוגי עסקים שפורסם לגביהם מפרט אחיד ועל סוגי עסקים שלא היו טעוני רישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ”ה-1995 (להלן – הצו הקודם);

           (3) החל ביום תחילתו של צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשע”ט-2018 (להלן – צו התשע”ט), יחול סעיף 6 גם על סוגי עסקים שלא פורסם לגביהם מפרט אחיד עד למועד האמור.

הוראת מעבר

10.   (א) בכפוף לסעיף 47(ד) לחוק רישוי עסקים (תיקון מס’ 34), התשע”ח-2018, ולתקנה 20 לתקנות הוראות כלליות, התקצר תוקף רישיון לפי צו זה, יחולו הוראות אלה:

             (1) הרישיון יפקע ב-31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה שבה פורסם המפרט האחיד לאותו סוג עסק ובלבד שהמפרט האחיד פורסם עד יום תחילתו של צו התשע”ט, ואם לא פורסם לאותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע”ט, יפקע הרישיון ביום כ”ז בטבת התשפ”ב (31 בדצמבר 2021);

             (2) רשות הרישוי תודיע לבעל הרישיון בתוך שלושה חודשים מפרסום המפרט האחיד על מועד פקיעת הרישיון ועל כך שחידושו יהיה לפי פרק ח’ לתקנות הוראות כלליות, ובלבד שהמפרט האחיד פורסם עד יום תחילתו של צו התשע”ט, ואם לא פורסם לאותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע”ט, רשות הרישוי תודיע כאמור לבעל הרישיון בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של צו התשע”ט.

        (ב) התאריך תוקף רישיון לפי צו זה ופורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע”ט, תחול ההארכה על רישיונות שיינתנו או יחודשו ממועד פרסום המפרט האחיד לאותו סוג עסק ואילך, ואם לא פורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד עד יום תחילתו של צו התשע”ט, תחול ההארכה על רישיונות שיינתנו או יחודשו מיום תחילתו של צו התשע”ט ואילך.

        (ג) בעל עסק שהפך לטעון רישוי לפי צו זה, יגיש בקשה לרישיון עסק או היתר זמני בתוך 180 ימים מיום התחילה, ויראו אותו כמי שיש לו היתר זמני עד להחלטת רשות הרישוי בבקשה.

        (ד) שונה המספר הסידורי של עסק טעון רישוי לפי צו זה, כמפורט בטור א’ בתוספת, יראו בעל רישיון או היתר זמני של עסק מאותו סוג כמי שיש לו רישיון או היתר לעסק לפי המספר הסידורי כמפורט בטור א’ בתוספת, עד תום תקופת הרישיון או ההיתר או עד קבלת רישיון לפי סעיף קטן (א).

        (ה) (בוטל)

 

תוספת
(סעיפים 1 עד 7)

“בית חולים”– כמשמעותו בסעיף 24(ב) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – פקודת בריאות העם), והרשום לפי סעיף 25 לפקודה האמורה;
“בית מרקחת”– כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ”א-1981 (להלן – פקודת הרוקחים), למעט בית מרקחת הפועל בבית חולים או בקופת חולים;
“גז”– כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ”ט-1989 (להלן – חוק הגז);
“חוק המזון” – חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע”ו-2015
“טיפול במזון”– כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשס”ט-2009;
“מ”ר” – לעניין עמודה 7 שבטור ג’ – שטח מבונה במטר מרובע אלא אם כן אמר אחרת; ( תיקון תשע”ז)
“סגירת חורף” – סגירת חלל פתוח מ- 3 צדדים לפחות באופן זמי או קבוע; (תיקון תשע”ז)
“ציוד רפואי”– כהגדרתו בחוק ציוד רפואי, התשע”ב-2012;
“קופת חולים”– כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד-1994;
“קניון” – מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1,000 מ”ר לפחות;
“תמרוק”– כהגדרתו בסעיף 55ז לפקודת הרוקחים, לרבות חומר גלם לייצור תמרוק.

א ב ג1 ג2 ג3 ג4 ג5 ג7 ד ה  ו ז
מס’ פריט תיאור הפריט מטרות הרישוי חיקוק אחר
הגנ”ס
משטרה
עבודה
חקלאות
בריאות
כבאות
 מזורז/ ר”ת
מפרט אחיד
תוקף רישיון
טור א’ טור ב’ טור ג’ 1 טור ג’ 2 טור ג’ 3 טור ג’ 4 טור ג’ 5 טור ג’ 7 טור ד’ טור ה’ טור ו’ טור ז’
מס’ סד’ תיאור העסק טעון הרישוי הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות הבטחת בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים קיום הדינים הנוגעים לכבאות היתר מזורז או רישיון על יסוד תצהיר אי פרסום מפרט אחיד או מפרט אחיד חלקי
(לפי המספר הסידורי של המטרות בטור ג’)
תוקף רישיון (בשנים) חיקוק אחר
קבוצה 1 – בריאות, רוקחות, קוסמטיקה
1.1 בית מרקחת –
מפרט אחיד – פריט1.1;
מאמרים
+ + +
ת’ – עד 200 מ”ר
 ב’ 5
1.2 תמרוקים
1.2 א ייצורם  +  [+] + +
ת’ – עד 500 מ”ר
 1,5 (חלקי) 10
1.2 ב אחסונם – שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום + +
ת’ – עד 200 מ”ר
 5 (חלקי) 5
1.3 תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי
1.3 א ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי כמשמעותו בפרט 1.3ד’  + +  [+] + +
ת’ עד 500 מ”ר
 1,5 (חלקי) 10
1.3 ב אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום + + +
ת’ עד 200 מ”ר
5 (חלקי) 5
1.3 ג מכירתם או חלוקתם + + +
ת’ עד 300 מ”ר
 5 (חלקי) 5
1.3 ד הרכבת ציוד רפואי + +
ת’ עד 500 מ”ר
 5 (חלקי) 10
1.4 טיפולים לא רפואיים בגוף האדם
1.4 א טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף
מפרט אחיד- פריט 1.4 א
מאמרים 1.4א
[+] +
ת’ עד 300 מ”ר
ר”ת עד 300 מ”ר; א’ מעל 300 מ”ר 10
1.4 ב מספרה-  מפרט אחיד- פריט 1.4 ב [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
ר”ת עד 300 מ”ר; א’ מעל 300 מ”ר  10
1.4 ג כתובות קעקע – מקום לעשייתן
מאמרים 1.4ג
+ +
ת’ עד 300 מ”ר
 א’ 5
1.4 ו ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים + +
ת’ עד 300 מ”ר
 א’ 5
1.5 מעבדות לא רפואיות
1.5 א מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות בלא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב, ו-1.6 + +
ת’ עד 300 מ”ר
5
1.5 ב מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי- מפרט אחיד- פריט 1.5 ב + +
ת’ עד 300 מ”ר
5
1.6 מעבדה רפואית
מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל”ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם,
בבית חולים
או בקופת חולים
+ +
ת’ עד 300 מ”ר
5
1.7 מעבדת שיניים –    [+] [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
 ר”ת עד 300 מ”ר; א’ מעל 300 מ”ר 15
1.8 חדר מתים למעט בבית חולים – מפרט אחיד 1.8 [+] +
ת’
5 15
קבוצה 2 – דלק ואנרגיה
2.1 גז
2.1 א מילוי מכלים ומכליות [+] + + + 2 (חלקי) 15 חוק הגז
2.1 ב אחסונו, למעט במתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז [+] + + + 2 (חלקי) 15 חוק הגז
חוק משק הגז הטבעי, התשס”ב – 2002 (להלן – חוק הגז הטבעי)
2.1 ג מכירתו, חלוקתו  מפרט אחיד 2.1 ג + +
ת’ עד 300 מ”ר
10 חוק הגז
חוק שירותי הובלה, התשנ”ז – 1997 (להלן – חוק שירותי הובלה)
2.1 ד שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו מפרט אחיד 2.1ד + +
ת’
10 חוק הגז
חוק הגז הטבעי
חוק שירותי הובלה
2.1 ה תיקון מכלים- מפרט אחיד 2.1 ה  + + +
ת’ עד 50 מ”ר
15 חוק הגז
2.1 ו חניון למכליות + + 2 (חלקי) 10 חוק הגז
תקנות התעבורה, התשכ”א – 1961 (להלן – תקנות התעבורה)
2.1 ז תחנת תדלוק בגז [+] + + + 5 חוק הגז
2.2 דלק לסוגיו
2.2 א תחנת דלק ותדלוק –  מפרט אחיד 2.2 א + + + + 5
2.2 ב בית זיקוק + + + + 1, 2 (חלקי) 10
2.2 ג שינועו בצנרת + + + 2 (חלקי) 10
2.2 ד אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל”ז- 1976 + + + + 2 (חלקי) 10
2.2 ה מסופי דלק + + + + 2 (חלקי) 10
2.2 ז חניון למכליות דלק + + 2 (חלקי) 10 תקנות התעבורה
2.2 ח שינועו במכליות [+] + + 10 חוק שירותי
הובלה
2.3 פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון + + + 1 10
2.4 תחנת כוח
מאמרים 2.4
+  +  + +
ת’ עד 500 מ”ר
1, 2 (חלקי) 15
קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים
3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה – מפרט אחיד 3.1 + + [+] +
ת’ עד 500 מ”ר
10 תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ”ד – 1964
תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש”ך – 1960
3.2  בעלי חיים, לרבות ימיים
3.2 א בעלי חיים, למעט עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם מפרט אחיד 3.2א
מאמרים 3.2א
+ + +
ת’
10
3.2 ב הצגתם, לרבות לשם מכירה
מאמרים 3.2ב
+ +
ת’ עד 500 מ”ר
15 תקנות מחלות בעלי חיים (תערוכות), התשכ”ט – 1969
3.2 ו מספרה מפרט אחיד 3.2ו + +
ת’ עד 300 מ”ר
ר”ת עד 300 מ”ר; א’ מעל 300 מ”ר 15
3.2 ח עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

מאמרים 3.2ח

+ + +
ת’
10 תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים), התשמ”א – 1981 (להלן – תקנות משקי עופות),
תקנות מחלות בעלי חיים (הקמה והפעלה של משקי טיפול הפצה, רבייה, וגידול של עופות), התשמ”א – 1981
3.3 הדברה
3.3 ב הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקוים + + 10
3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי
3.4 א ייצורם, אריזתם, אחסונם- מפרט אחיד 3.4 א  + + + 1 10
3.4 ג מכירתם – מפרט אחיד 3.4 ג [+] + 10 תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), התשמ”ב-1982
3.5 מזון לבעלי חיים
3.5 א ייצורו, עיבודו,אריזתו –מפרט אחיד 3.5א +
למעט לעניין אריזתו
+
למעט לעניין אריזתו
+ +
ת’ עד 500 מ”ר
1 10
3.5 ב אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו – מפרט אחיד 3.5ב + +
ת’ עד 300 מ”ר
א’ 15 לעניין הובלה- חוק שירותי הובלה
3.6 פסדים “פסדים“- כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ”א-1981 (להלן – תקנות הפסדים)
3.6 א איסופם, מכירתם + +
(לעניין מכירתם בלבד) ת’ עד 300 מ”ר
10 תקנות הפסדים
3.6 ב עיבודם – מפרט אחיד 3.6ב + + +
ת’ עד 500 מ”ר
1 5 תקנות הפסדים
3.7 תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות
3.7 א ייצורם + +
לעניין תכשירים לשימוש וטרינרי בלבד למעט תרופות
+
ת’ עד 500 מ”ר
1, 5 (חלקי) 10
3.7 ב אחסונם [+]
לעניין תכשירים לשימוש וטרינרי בלבד למעט תרופות
+
ת’ עד 200 מ”ר
5 (חלקי) 10
קבוצה 4 – מזון
4.1  ביצים
4.1 א ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון + +
ת’ עד 500 מ”ר
5 תקנות רישוי עסקים ( תחנת מיון לביצי מאכל), התשנ”ה – 1994
תקנות משקי עופות
4.1 ג מדגרה [+] + +
ת’
10 תקנות מחלות בעלי חיים (מדגריות), תשכ”ז – 1967
4.1 ד הובלתן לתחנת מיון + 10 חוק שירותי הובלה
4.2 בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6
4.2 א מסעדה לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8 –מפרט אחיד 4.2א
מאמרים 4.2א
+
לעניין מסעדה המיועדת ל 200 איש ויותר או לעניין הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
+ +
ת’- מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ”ר לרבות סגירת חורף
 ב’ 10
4.2 ב בית קפה מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8- מפרטי אחיד 4.2ב
מאמרים 4.2ב
+
לעניין מזנון, בית קפה או בית אוכל אחר המיועדים ל 200 איש ויותר או לעניין הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
[+] ת’ – מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 300 150 מ”ר לרבות סגירת חורף  א’- מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ”ר לרבות סגירת חורף; ב’ – כל מקום שאינו בא בגדר האמור 10
4.2 ג הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט
הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה – מפרט אחיד 4.2ג
מאמרים 4.2ג
+ +
ת’ עד 500 מ”ר
 ב’ 10
4.3 בית קירור
4.3 א לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם [+] + +
ת’ עד 200 מ”ר
10 רישיון ייצור כהגדרתו ב חוק המזון
4.3 ב למזון אחר ומרכיביו [+] + +
ת’ עד 200 מ”ר
10 רישיון ייצור כהגדרתו ב
חוק המזון
4.4  בשר, בהמות, עופות, דגים, בעלי חיים החיים במים או חלקיהם (גולמי)
4.4 ב טיפול בבשר גולמי ואריזתו – ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום +
למעט לעניין אריזתו
[+]
למעט לעניין אריזתו
+ +
ת’ עד 500 מ”ר
10
4.4 ז טיפול בבשר גולמי ואריזתו – ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום [+]
למעט לעניין אריזתו
[+]
למעט לעניין אריזתו
+ +
ת’ עד 500 מ”ר
10
4.5  חלב גולמי
4.5 ב הובלתו – מפרט אחיד 4.5ב  + 5 תקנות התעבורה
4.6  מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם
4.6 א יצורו, עיבודו, אריזתו– מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ייצורו, עיבודו, אריזתו– מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום – מפרט אחיד 4.6א 
מאמרים 4.6א
+
למעט לעניין אריזתו
[+]
למעט לעניין אריזתו
+ +
ת’ עד 500 מ”ר
5, 1 10 רישיון ייצור כהגדרתו ב חוק המזון
4.6 ג אחסונו
מפרט אחיד 4.6ג
+ +
ת’ עד 200 מ”ר
 ב’- עד 200 מ”ר 10 רישיון ייצור כהגדרתו ב חוק המזון
4.6 ד הובלתו, הפצתו או חלוקתו
מפרט אחיד 4.6ד
מאמרים 4.6ד
+  ב’ 10 חוק שירותי הובלה
4.6 ה הסעדה (קייטרינג) – כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל”ב -1972
מאמרים 4.6ה
+ +
ת’ עד 500 מ”ר
5 רישיון ייצור כהגדרתו ב חוק המזון
4.6 ו יצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טון ליום; ייצורו, עיבודו אריזתו – מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טון ליום [+]
למעט לעניין אריזתו
+ +
ת’ עד 500 מ”ר
5 10 רישיון ייצור כהגדרתו ב חוק המזון
4.7  מזון לרבות משקאות – מכירתו
4.7 א קיוסק – מפרט אחיד 4.7א
מאמרים 4.7א
[+] +
ת’ עד 300 מ”ר
ר”ת עד 300 מ”ר; א’ מעל 300 מ”ר 15
4.7 ב מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון
מפרט אחיד 4.7ב
מאמרים 4.7ב
[+] +
ת’ עד 300 מ”ר
ר”ת עד 300 מ”ר; א’ מעל 300 מ”ר 15
4.7 ג אטליז – מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים מפרט אחיד 4.7ג
מאמרים 4.7ג
+ +
ת’
1
4.7 ד מרכול – כמשמעותו בפרט 4.7ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון
מאמרים 4.7ד
+ +
ת’ עד 300 מ”ר
 ב’ 10
4.8 משקאות משכרים – פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה – מפרט אחיד 4.8 
מאמרים 4.8
+ +
ת’ מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ”ר לרבות סגירת חורף
 ב’ 5
קבוצה 5 – מים ופסולת
5.1 אשפה ופסולת, למעט פסולת
חומרים מסוכנים
5.1 א תחנת מעבר ומיון + +
ת’ עד 500 מ”ר
5
5.1 ב איסופה, הובלתה – מפרט אחיד 5.1ב [+]  א’ 15 תקנות התעבורה
5.1 ג טיפול בפסולת, לרבות פסולת אלקטרונית; לעניין זה “טיפול” – לרבות עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה מפרט אחיד 5.1ג + +
ת’ עד 500 מ”ר
1 5
5.1 ד אתר לסילוק פסולת יבשה + +
ת’
5
5.1 ה אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים + +
(לעניין פסדים בלבד)
+
ת’
5
5.2 מי שתייה – מיתקן לטיפול בהם
5.2 א מיתקן התפלת מים + + + + +
ת’
2 (חלקי), 5 5
5.2 ב מי שתייה – מיתקן ולטיפול בהם; לעניין זה, “טיפול” – למעט התפלה וחיטוי + +
ת’
5 10
5.3 שפכים וקולחין
5.3 א עיבודם, טיהורם, אחסונם + + +
ת’
5, 1 5
5.3 ג הובלתם במכליות – מפרט אחיד 5.3ג  [+] [+] א’ 15 חוק שירותי הובלה
קבוצה 6 – מסחר ושונות
6.1 אחסנה – מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ”ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה – מפרט אחיד 6.1 +
ת’ – אחסנה של חומרים שאינם חומרים מסוכנים במקום ששטחו עד 200 מ”ר וגובהו עד 3.70 מ”ר
 ר”ת- אחסנה של חומרים שאינם חומרים מסוכנים במקום ששטחו עד 200 מ”ר ונובהו עד 3.70 מ”ר 15
6.2 חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות – מפרט אחיד 6.2
מאמרים 6.2
+ +  ב’ 10
6.4 מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים- מפרט אחיד 6.4 [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
 ב’ 15
6.5 מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם – ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם – מפרט אחיד 6.5 + + +
ת’ עד 300 מ”ר
1 10
6.7 פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים – מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ”ר
מאמרים 6.7
+
ת’ עד 1,500 מ”ר
ר”ת עד 1,500 מ”ר; א’ מעל 1,500 מ”ר 15
6.8 קניון –  מאמרים 6.8
6.8 א ניהולו + + + 5
6.8 ב עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו + + ב’ 5
6.9 רוכלות –  מאמרים 6.9
6.9 א רוכלות מזון – מפרט אחיד 6.9א [+] +
ת’
 ב’ 5
6.9 ב רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו – מפרט אחיד 6.9ב  אישור לפי סוג העסק בו עוסקת הרוכלות +
ת’
 א’ 5
6.9 ג רוכלות אחרת- מפרט אחיד 6.9ג +
ת’
 ר”ת 10
6.12 עסק של אבזרי מין – מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני
מאמרים 6.12
[+] +
ת’ עד 300 מ”ר
ב’ 15
6.13 אולפן הקלטות אודיו +
ת’ עד 500 מ”ר
ב’ 15
6.14 מוצרי – עישון לסוגיהם מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו “מוצר עישון”– כהגדרתו ב חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, תשמ”ג- 1983 

מפרט אחיד 6.14

[+] +
ת’ עד 300 מ”ר
א’ 15
קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט
7.1 אירוח ולינה
7.1 א בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו”ב מפרט אחיד 7.1א
מאמרים 7.1א
[+] + + +
ת’ עד 2 קומות ועד 16 מיטות סך הכול
 ב’ 10
7.1 ב השכרת יחידות אירוח  למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע.
מאמרים 7.1ב
+ +
ת’ עד 6 חדרים סך הכול בכל יחידות האירוח
ב’ 10
7.1 ג בית אבות – מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס”ד-2004,  כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי  כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם
מאמרים 7.1ג
[+] + + 5
7.1 ה שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום [+] [+] +
ת’
10
7.2 גן חיות, ספארי, פינת חי
מאמרים 7.2
[+]
רק במקום שבו הכניסה בתשלום
+ [+]
רק במקום שבו הכניסה בתשלום
+
רק במקום שבו הכניסה בתשלום
ת’ עד 10,000 מ”ר
10
 7.4 מים – נופש
7.4 א בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש
מפרט אחיד 7.4א
מאמרים 7.4א
+ +  +  5
7.4 ב פארק מים, מגלשות מים + + + 5
7.4 ג בריכת זרמים (ג’קוזי)
מאמרים 7.4ג
+ +
ת’
 ב’ 5
7.4 ד מקווה + +
ת’ עד 300 מ”ר
5
7.4 ה מרחצאות + +
ת’ עד 300 מ”ר
5
7.5 מכון כושר ששטחו גדול מ 800 מ”ר שאינו אחד מאלה:
א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ”ח-1988, המשמש את ספורטאיהם בלבד
ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד;
ג. ;מכון כושר המצוי במתחם בית משותף , כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969, או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד ד. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד מפרט אחיד 7.5
 מאמרים 7.5
 
 + ב’ 15 חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), תשנ”ד- 1994
7.6 משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק – מקום לעריכתם
מאמרים 7.6
+ +
ת’ בשטח פתוח
3
7.7 עינוג ציבורי
7.7 א מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון – מפרט אחיד 7.7א + +
ת’ מקום המיועד ל 50 איש לכל היותר
5
7.7 ב קולנוע, תיאטרון + + 5
7.7 ג קרקס + + 1
7.7 ד אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד + + + 1
31 ביולי
7.7 ה אמפיתיאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר
מאמרים 7.7ה
+ + 2 5
7.7 ו דיסקוטק + + 3
7.7 ז יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע + + 2 1
7.7 ח כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי [+] [+]  ר”ת 10 פקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל”א – 1971(להלן – פקודת הנמלים)
חוק רשות הספנות והנמלים, התשס”ד – 2004,
תקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ”ג – 1982 (להלן – תקנות בטיחות השיט),
תקנות הנמלים (מעגנות), התשע”א – 2010(להלן – תקנות המעגנות)
7.7 ט מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים [+] + +
ת’ עד 1,000 מ”ר
1 תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים), התשס”א-2001,
תקנות תנועת בעלי חיים
7.7 י יריד מזון
מאמרים 7.7י
[+] + + 1
7.7 יא אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט בלא קהל + + 1
31 ביולי
7.8 קייטנות
7.8 א קייטנה
מפרט אחיד 7.8א
מאמרים 7.8א
+ + 1 חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש”ן – 1990 (להלן – חוק הקייטנות)
7.8 ב מחנה נוער
מאמרים 7.8ב
[+] + + 1 חוק הקייטנות
7.9 אולם או גן לעריכת שמחות ולאירועים שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה
מאמרים 7.9
+ + + 10
7.10 שעשועים
7.10 א מתקני שעשועים
מאמרים 7.10א
+
ת’
5
7.10 ב לונה פארק
מאמרים 7.10ב
+ + 5
קבוצה 8 – רכב ותעבורה
8.2 העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד + +
ת’ עד 500 מ”ר
5
8.3 הובלה
8.3 א כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים – מפרט אחיד 8.3 א + 5
8.3 ב הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד +
ת’ עד 500 מ”ר
ר”ת עד 500 מ”ר; א’ מעל 500 מ”ר 15 חוק שירותי הובלה
8.4 הסעת נוסעים
8.4 א הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו
מאמרים 8.4א
[+] +
ת’ עד 500 מ”ר
 א’ עד 500 מ”ר; ב’ מעל 500 מ”ר 15 צו הפיקוח על מצרכים ושריותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ”ה – 1958
8.4 ב תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבתמרכזית מפרט אחיד 8.4ב
מאמרים 8.4ב
+ + + 15 פקודת התעבורה [נוסח חדש]
8.4 ד תחנת רכבת תת-קרקעית + + 5
8.5 כלי טיס לסוגיהם – ייצורם, תיקונם, שיפוצם + + +
ת’ עד 500 מ”ר
1 10 חוק הטיס, התשע”א – 2011
8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ”ה), למעט חלקים משומשים
8.6 א מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים – מפרט אחיד 8.6א + +
ת’ עד 300 מ”ר
15 תקנות התעבורה, צו יבוא חופשי, התשע”א-2011,
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל”ט – 1978*[הצו הנ”ל בוטל והוחלף על ידי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב]
8.6 ב חניון בתשלום, או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, ששטחם מעל 500 מ”ר, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6ז – מפרט אחיד 8.6ב
מאמרים 8.6ב
+ +  ב’ 10
8.6 ג רחיצתם  + ת’ ר”ת 15
8.6 ו ייצורם, שיפוצם – מפרט אחיד 8.6 ו + [+] +
ת’ עד 300 מ”ר
1 10 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשכ”ז – 196
8.6 ז חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ”ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד
מאמרים 8.6ז
[+] + +  ב’ 10
8.7 כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ”ה) – חלקים משומשים
8.7 א מכירתם, אחסונם + +
ת’ עד 300 מ”ר
15 חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות)התשנ”ח -1998 (להלן – חוק הגבלת השימוש), צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) התשמ”ג – 1982
8.7 ב פירוקם מהרכב + + + 15 חוק הגבלת השימוש
8.8 כלי שיט
8.8 א השכרתם, אחסונם
מאמרים 8.8א
[+] + א’ 15 תקנות המעגנות, תקנות בטיחות השיט
8.8 ג מעגנה
מאמרים 8.8ג
+ + [+] + 15
8.8 ד ייצורם, תיקונם, שיפוצם + + + 10 פקודת הנמלים, תקנות המעגנות, לגבי מתן אישורים הנדסיים ואישורי פעולה לביצוע בנייה או שינויים בכלי שיט –תקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשס”ב – 2002
8.9 מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ”ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי
8.9 א מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז) – מפרט אחיד 8.9א [+] + + +  ב’ עד 500 מ”ר 15 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש”ל – 1970(להלן – צו המוסכים)
8.9 ב חשמלאות +
ת’ עד 300 מ”ר
 ב’ 15    צו המוסכים
8.9 ד תיקון תקרים – מפרט אחיד 8.9ד [+] +
ת’ עד 200 מ”ר
ר”ת עד 200 מ”ר; ב’ מעל 200 מ”ר 15 צו המוסכים
8.9 ו טיפול אחר ברכב – מפרט אחיד 8.9ו +
ת’ עד 300 מ”ר
 ר”ת עד 300 מ”ר; ב’ מעל 300 מ”ר 15
8.11 רכבל + +
ת’
15 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הפעלת רכבל), התשכ”ח-1968
8.12 מרכז תחזוקה לרכבות + + [+] + 15
קבוצה 9 – שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת
9.1 כלי נשק ותחמושת
9.1 א מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה) – מפרט אחיד 9.1א + +
ת’ עד 300 מ”ר
3
9.1 ב מטווח ירי – מפרט אחיד 9.1ב  + + +
ת’ בשטח פתוח
3
9.1 ג ייצורם + + + +
ת’ – ייצור שאינו של תחמושת במקום ששטחו עד 500 מ”ר
1, 2 (חלקי) 3
9.4 שירותי שמירה או איתור – מוקד בקרה אלקטרוני + +
ת’ עד 500 מ”ר
5
קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים
10.1 אבני חן, יהלומים – ליטושם, עיבודם [+] + +
ת’ עד 500 מ”ר
 א’ עד 500 מ”ר; ב’ מעל 500 מ”ר 15
10.2 אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי + + +
ת’ עד 500 מ”ר
1 10 לגבי פעולות חציבה או כרייה במחצבה או במכרה -לפי פקודת המכרות
10.3 בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה + [+] + 1 15
10.4 טקסטיל, דברי הלבשה
10.4 א ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה – מפרט אחיד 10.4א + + + 1 10
10.4 ב גזירה, תפירה – מפרט אחיד 10.4ב [+] +
ת’ עד 500 מ”ר
ר”ת עד 500 מ”ר; ב’ מעל 500 מ”ר 15
10.5 דברי הנעלה – ייצורם – מפרט אחיד 10.5 + + + 1 15
10.6 דשנים
10.6 א ייצורם, עיבודם, אריזתם – מפרט אחיד 10.6 א + + + 1 10
10.6 ב אחסונם [+] [+] + ב’ 15
10.7 חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם
10.7 א הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש – מפרט אחיד 10.7א + + +
ת’ עד 500 מ”ר
1 10
10.7 ב אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי – מפרט אחיד 10.7 ב +
ת’ עד 300 מ”ר
 ב’ 15
10.7 ג  הכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש [+] + +
ת’ עד עד 500
5
10.7 ד הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים [+] + +
ת’ עד עד 500
10
10.8 חומרי חיטוי או ניקוי
10.8 א ייצורם, עיבודם, אריזתם + + + 1 10
10.8 ב אחסונם שלא לצורך מכירה במקום – מפרט אחיד 10.8ב [+] [+] + א’ 15
10.9 חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו – מפרט אחיד 10.9
מאמרים 10.9
[+] [+] + 3, 1 10
10.10 חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ”ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים,  מאמרים 10.10
10.10 א ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם – מפרט אחיד 10.10א + + + 1 10
10.10 ב אחסונם [+] [+] + 10
10.10 ג מכירתם [+] + 10
10.10 ד איסופם, שינועם למעט איסופם או שינועם בצנרת בתחום הנמל כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל”א- 1971 [+] + 10 חוק שירותי הובלה
10.10 ה טיפול באריזות משומשות + + 1 10
10.10 ו טיפול בפסולת – מפרט אחיד 10.10ו + [+] + 1 5
10.10 ז תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים + + + 5
10.11 חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי”ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור
10.11 א ייצורם, עיבודם, פיתוחם + + + + 1, 2 (חלקי) 3
10.11 ב מכירתם, אחסונם, אריזתם + + + 3
10.11 ג שינועם, הובלתם, איסופם + + 3 חוק שירותי הובלה
10.11 ד מחזורם, הנצלתם + + + 1 3
10.11 ה השמדתם, אתר להשמדתם + + + 1 3
10.11 ו בחינתם, אתר לבחינתם + + + 1 3
10.13 מרפדייה + ב’ 15
10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת
10.14 א ייצורם, עיבודם יציקתם, ציפוים, ניקוים, צביעתם – מפרט אחיד 10.14 א + + + 1 10
10.14 ב פחחות, למעט פחחות רכב – מפרט אחיד 10.14ב [+] +
ת’ עד 500 מ”ר
ר”ת עד 500 מ”ר; א’ מעל 500 מ”ר 15
10.14 ג מסגריה [+] + +
ת’ עד 500 מ”ר
ב’ 15
10.14 ד ייצור שלטים – מפרט אחיד 10.14ד [+] +
ת’ עד 500 מ”ר
ר”ת עד 500 מ”ר; א’ מעל 500 מ”ר 15
10.14 ה אחסונם, מיונם סחר בהם – מפרט אחיד 10.14 ה + + 5
10.14 ו הרכבתם – מפרט אחיד 10.14ו [+] + ב’ 15
10.14 ז גריטתם + [+] [+] + 5
10.16 עץ ומוצריו
10.16 א עיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי – מפרט אחיד 10.16א + + + 1 10
10.16 ב ייצור רהיטים – מפרט אחיד 10.16ב [+] + + 10
10.16 ג אחסונו ומכירתו – מפרט אחיד 10.16ג +  ב’ 15
10.20 פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור – מפרט אחיד 10.20 + [+] + 1 10
10.21 נייר ומוצריו: ייצור – מפרט אחיד 10.21 + + + 1 10