טיוטת צו רישוי עסקים – הפחתת דרישות – אפריל 22

פורסמה להערות הציבור טיוטת צו רישוי עסקים שנועדה להקל על הדרישות מ 53 סוגי עסקים שונים.
את ההערות ניתן להעביר עד ליום 17.5.22

"צו זה נועד לתקן את צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן – הצו העיקרי) לצורך יישום הקלות שונות על עסקים טעוני רישוי בהיבטים שונים הנוגעים לביטול חובת רישיון לסוגי עסקים מסוימים אשר קבועים כיום כטעוני רישוי בצו העיקרי; הארכת תקופות תוקף לרישיונות הניתנים לסוגי עסקים מסוימים; סיווג עסקים למסלולי רישיון מקוצרים; קביעה כי אישור פרטני של רשות הכבאות וההצלה יינתן על יסוד תצהיר ("אישור על יסוד תצהיר"); וביטול הוראות מסוימות שנקבעו בצו העיקרי בהקשר להתניית רישיון העסק ברישיון לפי חיקוק אחר."- דברי ההסבר להצעה- מטרת הצו המוצע והצורך בו.

טיוטת צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון מס'…) התשפ-ב-2022

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz