תיקון 34- צו הפסקה מנהלי, סעיפים 20 – 22

הוראות החוק הנוגעות להוצאת צווי הפסקה מנהליים שונו באופן מהותי בתיקון 34. 
המאמר הבא דן בפירוט בהוראות סעיפי החוק החדשים הנוגעים להוצאת צווי הפסקה מנהליים.
מועד כניסה לתוקף של סעיפים אלו- 1.1.19, למעט ההוראה בדבר הוצאת צו סגירת מנהלי לעסק הפועל עד 18 חודשים, אשר תיכנס לתוקף תהיה ביום 1.7.20.
לנוסח הסעיפים ראה-  סעיף 20 סעיף 21 סעיף 22

עודכן ביום 19.6.21


להמשיך לקרוא

חובת קיום שימוע בטרם הוצאת צו סגירה לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים

אמנם חוק רישוי עסקים אינו קובע כי שימוע הינו תנאי להוצאת צו סגירה מנהלי לעסק, אך צו זה הינו מעשה חד צדדי של הרשות, העלול לפגוע בזכויותיו של בעל העסק (וזאת אפילו עוד בטרם הוגש  כתב אישום) ולכן נקבע בפסיקה כי על הרשות חלה, כעקרון, חובה לקיים שימוע למי שנגדו מבקשים להוציא צו סגירה מנהלי ואף נקבעו מספר כללים לכך.

עודכן ביום 19.6.21
להמשיך לקרוא