שימוש נלווה לשימוש עיקרי לא יהווה שימוש חורג

אחד הגורמים המשמעותיים המעכב מתן רישיון לעסק, הוא הצורך לקבל היתר לשימוש חורג לשם הפעלתו. קבלת היתר כזה אורכת חודשים רבים ולעיתים אף מעבר לכך. אך, לא אחת טועות הרשויות בבקשתן להוצאת היתר לשימוש חורג שכן, לא תמיד נדרש היתר כאמור.
מאמר זה דן בעיקר באחת הדוגמאות הנפוצות- ניהול מזנון, או בית קפה, במקומות המשמשים להתכנסות אנשים, כגון: מרכז ירידים, אולמות הרצאות ואולמות קונצרטים.
במקרים אלו היתר הבניה אמנם ניתן למקום ההתכנסות, אך לא נדרש היתר לשימוש חורג לאותו המזנון. 

מאמר זה נכתב במשותף על ידי אלחנן משי ועו”ד שושי יוסקוביץ’

בפסק דין מרכז הירידים נדונה השאלה האם הפעלת מזנון ובית קפה במרכז הירידים מהווה שימוש חורג מהיתר. מפסק הדין עולה כי תוכנית בניין העיר החלה על המקום אינה מונעת הפעלת מזנון ובית קפה, אלא שנטען כי היתר הבניה התיר בניית בנין לתערוכות, קונגרסים ומופעים, ולפיכך אינו כולל הפעלת מזנון או בית קפה.

בית המשפט קבע כי “מקום המשמש, מעת לעת, כמקום ויעוד למאות ואלפים צריך להכיל, כחלק ממהות הקמתו, גם אספקת שירותי מזנון. התניית שירותים כאלו בהיתר לשימוש חורג משמיעה סתירה פנימית ולפיה השירותים הללו חורגים ממהות ההווייה של אולם כינוסים לרבים. אם אין לשירותי מזנון זיקה ישירה ואינטגראלית למקום כינוס וויעוד המוני, כי אז מדוע להתיר אותו כ”שימוש חורג”? ואם אספקת מזון למתכנסים באולם כזה היא בגדר הכרח, כי אז הכללתו במסגרת השימושים המותרים לפי ההיתר, היא פרשנות סבירה מאד של ההיתר”.

מפסד הדין עולה כי, ההבחנה תיעשה בין בית האוכל שאינו מסעדה, המהווה חלק בלתי נפרד ממהותו של אולם תערוכות וקונגרסים, ונועד לשרת את באי המקום, שעה שמתקיימים בו  תערוכה או כנס, לבין מזנון או בית קפה הפועל באופן עצמאי, בלתי תלוי בפעילות המתבצעת באולם הקונגרסים. במקרה השני בית הקפה אינו יכול להיחשב כחלק אינטגרלי מן הייתר לקיים את אולם הכינוסים. בית המשפט הבהיר, באותו פסק הדין, כי רק עיסוק שנכנס לגדר מזנון, יכלל בהיתר ואילו כל מסגרת אחרת לאספקת מזון כגון מסעדה, חורגת מן ההיתר וטעונה שימוש חורג.

כך גם נקבע בערר כהן כי מזנון המצוי במתחם בריכת שחיה אינו מהווה שימוש חורג שכן הוא חלק אינהנרטי לפעילות הנופש והספורט הקיימת והמיועדת.

דוגמאות נוספות לשימוש נילווה ואינהרנטי למהות השימוש המותר בהיתר הן: מזנון במתנ”ס, מזנון המצוי בקומת הכניסה של בניין משרדים הפתוח בשעות העבודה של המשרדים, מזנון וחדר אוכל המצוי במפעל והמשרת את עובדי המפעל, מזנון באולם ספורט, מזנון באולם קונצרטים ובכלל זה מזנון המשרת את הנגנים בהפסקה.

מזנון ובית קפה לא יהוו שימוש חורג מהיתר לאולם התכנסויות, בריכה, מתנ”ס, כניסה לבנייני משרדים, מפעל וכדומה, בכפוף לכך שהם משרתים את באי המקום בו מתקיים העיסוק העיקרי ולא מהווים שימוש עצמאי ונפרד.

נוסיף, כי  אותו כלל יחול לגבי מחסן לאיחסון ציוד משרדי בבניין משרדים, שלא יהווה שימוש חורג, ובלבד שהוא משרת את מחזיקי המשרדים באותו בניין בלבד ואינו מושכר למטרות מסחריות לגופים אחרים לשם איחסון,

שימוש נילווה לשימוש עיקרי המשרת את השימוש העיקרי ומהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממנו , איננו שימוש חורג.

עם זאת חשוב להדגיש- העובדה שאין מדובר בשימוש חורג אינה משליכה כלל ועיקר על הצורך בהוצאת רישיון לאותו עסק. זאת אומרת שמזנון, בית קפה או מחסן כאמור ככל ושטח המחסן עולה על 50 מ”ר, יהיו טעונים רישיון עסק. ככל והעסק העיקרי מקיים את דיני התכנון והבניה, לא יידרש כל היתר שימוש נוסף לעסק הנילווה. 

ככל והעסק הנילווה הינו מסוג העסקים טעוני רישיון על פי צו רישוי עסקים- יש להוציא עבורו רישיון עסק.

  • הערה חשובה נוספת– בפסק הדין מרכז הירידים התייחס בית המשפט להבדל בין מזנון ומסעדה, כאשר הוא אישר שמזנון משרת את באי מרכז הירידים.
    יש לשים לב כי הגדרות השימושים המצויות בתוכניות ובהיתרים אינן תואמות בהכרח את הגדרות העיסוקים בצו רישוי עסקים. לכן,
     ייתכן מצב בו בהיתר הבניה נרשם “מזנון”, כאשר בצו רישוי עסקים בית קפה, מזנון ובית אוכל אחר- הינם מונחים המשמשים את אותו פריט הרישוי (4.2 ב) ואין הבחנה ביניהם. לפיכך פרשנות נכונה של ההיתר שכתוב בו אחד מהעיסוקים הללו- תיכלול גם את יתר העיסוקים המנויים באותו פריט רישוי. לכן, הפעלת מסעדה ממש כעיסוק לא תוכל להיכלל באותו היתר שכן, רישוי מסעדה נעשה על פי פריט רישוי אחר בצו (4.2א).
    כך יהיה הדבר גם לגבי עיסוקים אחרים הנכללים בצו רישוי עסקים. 

פסיקה:

עתמ (ת”א) 2005.98 מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע”מ נ. ועדת הערר מחוז תל אביב (פורסם בנבו, 21.2.99)
ערר (מרכז) 464/06 ד”ר אברהם כהן נ. הוועדה המקומית לתו”ב חוף השרון (פורסם בנבו, 28.1.08)