היתר שולחנות וכסאות לא יהווה אישור לשימוש ברכוש משותף

אם שטח מסוים, שנקבע בתוכנית כרחוב או מדרכה, שייך לרכוש המשותף של בניין מסוים, אש היתר של העירייה להצבת שולחנות וכסאות או פרגוד חורף אינו גובר על הזכות הקניינית של בעלי הרכוש המשותף.


להמשיך לקרוא

גגון הנשען על עמודים יהיה פטור מהיתר בניה

בפסק דין בר ציון ביקשה הרשות המקומית להוציא צו הריסה מנהלי לגגון, בבית של אישה המגדלת 14 ילדים בדירת שניים וחצי חדרים.

בפסק הין נקבע כי נקבע כי גגון הנשען על עמודים נכלל בתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד- 2014 ("תקנות הפטור") ולפיכך יהיה פטור מהוצאת היתר בניה.

על פי האמור בסעיף 11(א) לתקנות הפטור נדרש מגגון שלא יבלוט מקיר המבנה יותר משני מטרים ושיהיה בנוי מחומרים קלים. 

אין בתקנות הפטור הוראה האוסרת כי הגגון יהיה ניצב על עמודים. על פי הוראות התקנות הנוספות קיימות מגבלות מסוימות על הצבת עמודים תומכים, אך אם אין חריגה ממגבלות אלו, וכעקרון, קיימת אפשרות שגגון יכלול רכיב של עמודים הנושאים אותו.

עוד יצויין שבית המשפט, תוך התייחסותו להנחיות המרחביות הדורשות שגודל הגגון לא יעלה על כפל פתח היציאה, קבע שלא קיימת הנחיה חד משמעית לפיה ניתן להציב את הגגון רק מעל פתח המבנה. 

חשוב לציין כי גם בית המשפט ציין בפסק הדין כי הוא בחר בפרשנות מקלה של הוראות הפטור לאור הנסיבות האישיות הקשות של האישה שבנתה את ההגון, וכי ספק אם בנסיבות אלו היה מקום לרשות לנקוט בהליך של צו הריסה מנהלי. 

בבנ (ת"א) 10138-03-22 אביטל בר ציון נ. ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב (פורסם בנבו, 27.4.2023)

 

היעדר היתר בניה – מבנים שנבנו לפני חקיקת חוק התכנון והבניה- 1965

על מנת שעסק יקבל רישיון עליו לקיים את תכליות דיני התכנון והבניה. ככלל על עסק לפעול בהתאם לתוכנית ולהיתר הבניה.

במקרים מסוימים בעל העסק צריך להצהיר כי קיים היתר בניה לבית העסק או כי לא הצליח למצא את ההיתר בשקידה סבירה, ובמקרים אחרים, הרשות בודקת במסמכיה היא את קיומו של ההיתר.

כאשר מדובר בעסק הממוקם במבנה ישן, ואפילו ישן מאד, מתעוררת בעיה רוחבית של היעדר מסמכים בכלל, והיעדר היתרים בפרט, בתיקי ההנדסה.
שוב ושוב יש להשיב על השאלה – האם ביחס למבנה ישן עלינו להניח שבזמן אמת ניתן למבנה היתר אך הוא אבד בשל חלוף השנים, או שמא עלינו להניח' שמשמעות היעדר ההיתר בתיק היא' שלמבנה כלל לא ניתן היתר והשימוש בו נעשה בניגוד לחוק, גם אם זהו שימוש רב שנים.

קיים נוהג, המיושם בפועל,  לפיו התקופות לבחינת קיומם של היתרי בניה חולקו לזמן שלפני הקמת המדינה (עד 1948), הזמן שמן הקמת המדינה ועד לחקיקת חוק התכנון והבניה (1948-1965) והזמן שלאחר חקיקת החוק האמור (1965 ואילך).

בהתאם לאותו הנוהג נקבעה סוג של "חזקה" או " "נוהג" לפיהם: ביחס למבנים שנבנו לפני התקופה הרלוונטית  (או 1948, או 1965- תלוי את מי שואלים) ("מבנה ישן"), ההנחה היא שהם נבנו כדין, וההתנהלות כלפי אותם מבנים היא כמו ההתנהלות כלפי מבנים להם יש היתר בניה.
לפי אותה הנחה, המצב בפועל של המבנה הישן משקף את היתר הבניה שניתן לו.

פסק דין הימנותה שניתן בנובמבר 2021 הופך את הקערה על פיה וקובע כי בשטח מדינת ישראל ניתנו היתרים למבנים כבר משנת 1936, ולכן אין ליישם כל חזקה כללית וגורפת לגבי חוקיות הבניה של מבנים ישנים, אלא יש לבחון כל מבנה וכל מקרה לגופו. אנו סבורים שיש להתייחס לפסק דין זה בזהירות הראויה ואין לאמצו באופן גורף ודווקני  ביחס לכל העסקים טעוני הרישוי המנוהלים במבנים ישנים.

אנו מודים למי ששלח לנו את פסק הדין. 


להמשיך לקרוא

מחסום לחניון – פטור מהיתר בניה

בניית מחסום וכן ביתן לשומר הן עבודות הפטורות מהוצאת היתר בניה. במקרה שנדון בבית המשפט, העירייה הוציאה צו הריסה מנהלי למחסום כזה בטענה שעל אותן מחסום לא חל הפטור בשל אי התאמתו להנחיות המרחביות. בית המשפט ביטל את צו ההריסה.

המאמר נכתב על ידי אלחנן משי ושושי יוסקוביץ'


להמשיך לקרוא

אחריות בעל מקרקעין לניהול עסק בניגוד לדיני התכנון והבניה

אחת ממטרות חוק רישוי עסקים היא קיום תכליות דיני התכנון והבניה. לכן, על מנת לקבל רישיון עסק על העסק להתנהל, בין היתר, בהתאם לתכליות דיני התכנון והבניה (בכפוף להקלות על פי סעיף 8א1 לחוק רישוי עסקים).

היה ועסק מנוהל שלא בהתאם לתכליות דיני התכנון והבניה- אחריותו של בעל העסק ברורה. הוא לא יקבל רישיון, יועמד לדין וככל הנראה, בסופו של יום, בית המשפט יורה על סגירת העסק.

כאשר העסק מנוהל על מקרקעין מושכרים, קיימת גם שאלת אחריותו של בעל המקרקעין לניהול העסק בניגוד לדיני התכנון והבניה.

בדרך כלל, במקרה כזה לא יתנהלו הליכים נגד בעל המקרקעין אלא נגד בעל העסק בלבד.

פסק דין שניתן בחודש ספטמבר 2022 מתייחס לאחריותו של בעל המקרקעין במקרים אלו ויכול בהחלט לשנות את התמונה.

המאמר נכתב במשותף על ידי אשר גרנר, אלחנן משי ועו"ד שושי יוסקוביץ'


להמשיך לקרוא

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz