תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000 (כולל תיקון 2021 מסומן)

הוראות תיקון 2021 בתוקף מ- 1.4.21
הוראות תיקון 2022 מסומנות בירוק

 תוכן עניינים

בתוקף סמכותי לפי סעיפים , 7א(ב), 13, 38(ב) ו-39 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר הביטחון לפי סעיף 29יא לחוק, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"בעל מקצוע" – בעל מקצוע לפי סעיף  לחוק כפי שקבע שר הפנים או שקבעו השרים בתקנות כהגדרתם בסעיף  בהסכמת שר הפנים;

"בעל מקצוע מוסמך" – מי ששר הפנים הסמיכו לענין סעיף  לחוק והוא אחד מאלה:

(1) מהנדס רשוי כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח- 1958 (להלן – חוק המהנדסים), הרשום במדור הנדסה אזרחית, ואדריכל רשוי כמשמעותו בחוק המהנדסים הרשום במדור לארכיטקטורה;

(2) במבנה פשוט כהגדרתו בתוספת הראשונה בתוספת הראשונה ל תקנות המהנדסים והאדריכלים (רשוי וייחוד פעולות), תשכ"ז- 1967 (להלן – תקנות ייחוד פעולות):

(א) מהנדס או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית או ארכיטקטורה;

(ב) הנדסאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות ייחוד פעולות;

"הוראות לצד המפרט האחיד" – כמשמעותן בסעיף 7ג2(ג) לחוק

"היתר זמני" –כמשמעותו בסעיף 7ב(א)(1) לחוק היתר לעסוק בעסק טעון רישוי, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, שיינתן לפני מתן רישיון; 

"היתר מזורז" – היתר מזורז א' או היתר מזורז ב' כמשמעותם בסעיף 6א1(א)(2) היתר שניתן בהליך מזורז לעסוק בסוגי עסקים טעוני רישוי, שנקבעו לפי סעיף  6א1 לחוק, לתקופות הקבועות בתקנות 3ד ו-3ה;

"הליך רישוי מקוצר" – כהגדרתו בסעיף 7א1(א)(4) לחוק

"הצו" – צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה-1995;  צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013

"חוות דעת מקדמית" – חוות דעת הניתנת מאת רשות הרישוי או נותן האישור, בתחום סמכותם, בדבר התאמת עסק מוצע לדרישות החוק והתקנות ובדבר תנאים מוקדמים שיש לקיים לפני שיינתן אישור, רישיון או היתר זמני לעסק, הכל כאמור בסעיף 6ה לחוק;

"חוק התכנון והבניה" – חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

"מפה מצבית", "תכנית עסק", "תרשים סביבה" – כמשמעותם בפרק ה', ולגבי מפעל ביטחוני – כמשמעותם בפרק ו';

"מפעל ביטחוני" – כמשמעותו בסעיף 29א בחוק

"נותן אישור" – שר מן המנויים בסעיף 1(ב) לחוק לענין עסק, שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמו או עם מי שהוא הסמיכו לפי סעיף 6(א) לחוק, ולענין מפעל ביטחוני – אחד מנציגי השרים המנויים בסעיף 29ב(א) לחוק, לענין עסק שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמו;

"פונה" – אדם המבקש חוות דעת מקדמית;

"רישיון" – רישיון לצמיתות, רישיון תקופתי, רישיון זמני;

"רישיון זמני" – רישיון לעסוק בעסק טעון רישוי שרשות הרישוי קבעה לו תקופת תוקף שונה כאמור בתקנות 22 ו-23;

"רישיון על יסוד תצהיר" – כמשמעותו בסעיף 6א3(א) לחוק 

"רישיון לצמיתות" – רישיון לעסק טעון רישוי שהוא בתוקף מן המועד שנקבע בו וכל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי;

"רישיון תקופתי" – רישיון לעסוק בעסק טעון רישוי שהוא בתוקף לתקופות הקבועות בצו;

"תנאי נותן האישור" – התנאים שקבע נותן האישור לפי סעיף 7 לחוק ובהם התנאים שפרסם במפרט האחיד וכן תנאים שפרסם בהוראות לצד המפרט האחיד.

"תצהיר" – תצהיר מאומת כדין;

"תקופת הבדיקה" – כמשמעותה בסעיף 6א1(ז1)(4) לחוק  

פרק ב': חוות דעת מקדמית

בקשה לחוות דעת מקדמית

2. (א) בקשת פונה לחוות דעת מקדמית (להלן – בקשת חוות דעת) תוגש לרשות הרישוי או לנותן האישור לפי  טופס 1 שבתוספת השניה ותיחתם בידי הפונה.

(ב) לבקשת חוות דעת יצורפו אישור על תשלום אגרה והמסמכים המפורטים להלן, חתומים בידי בעל מקצוע מוסמך, זולת אם פטרו רשות הרישוי או נותן האישור את הפונה, לענין בקשה מסוימת או סוג מסוים של בקשות, מהגשת מסמך כאמור, שאינו דרוש לדעתם, למתן חוות הדעת המקדמית:

(1) תרשים סביבה;

(2) מפה מצבית;

(3) תכנית עסק.

(ג) רשות הרישוי או נותן האישור רשאים לדרוש מפונה לצרף מסמכים נוספים הדרושים להם לצורך חוות הדעת, אם ראו צורך בכך.

(ד) קיבלו רשות הרישוי או נותן אישור בקשת חוות דעת, יתנו על כך אישור בכתב לפונה על גבי הבקשה שלפי טופס 1 האמור.

חוות דעת מקדמית

3. (א) בתוך 30 ימים מקבלת בקשת חוות דעת לפי תקנה 2, יתנו רשות הרישוי או נותן האישור חוות דעת מקדמית.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאים רשות הרישוי או נותן האישור, בנסיבות מיוחדות שיירשמו, להאריך את המועד למתן תשובה לפונה, ובלבד שמשך הארכה לא יעלה על 60 ימים מיום קבלת בקשת חוות הדעת; הארכה נוספת של פרק הזמן האמור תינתן רק במקרים מיוחדים ובאישור בכתב של מי שהסמיכו לכך השר המופקד על המשרד שנותן האישור נמנה עמו.

פרק ב'1: היתר מזורז א'

בקשה להיתר מזורז א' 

. (א) בקשה להיתר מזורז א' תוגש לרשות הרישוי לפי טופס 2 שבתוספת ותיחתם ביד המבקש; הבקשה תוגש בחמישה בשלושה עותקים בצירוף אישור על תשלום אגרה.

(ב) לכל עותק של הבקשה יצורפו מסמכים כמפורט להלן, לאחר שנחתמו ביד בעל מקצוע מוסמך זולת אם הבקשה היא לעניין סוג עסק שלגביו קבע השר כי הוא פטור מצירוף המסמכים, כולם או חלקם:

(1) תרשים סביבה; ( *כניסה לתוקף- 1.4.22)

(2) מפה מצבית;  (*כניסה לתוקף- 1.4.22)

(3) תכנית עסק;

(4) אישור ולפיו מבנה העסק והשימוש בו כמתואר בבקשה תואמים את היתר הבנייה שניתן למבנה ואת תנאיו, לרבות היתר לשימוש חורג אם ניתן; לאישור יצורפו ההיתרים האמורים.

(ג) לכל עותק של הבקשה יצורפו המסמכים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי המפרט האחיד ולפי ההוראות לצד המפרט האחיד, אלא אם כן נדרש בהם מספר עותקים אחר. לכל עותק של הבקשה יצורפו מסמכים כמפורט להלן:

(1) הצהרה כאמור בסעיף 6א1(ג) לחוק לפי  טופס 2 שבתוספת.

(1א) מסמכים כאמור בתקנה 11ה, לפי הנדרש;

(2) המסמכים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי המפרט האחיד ולפי ההוראות לצד המפרט האחיד, לפי הוראות סעיף 7ג2  לחוק, והמסמכים הנדרשים מטעם רשות הרישוי שפורסמו באתר האינטרנט שלה לפי הוראות סעיף 7ג3 לחוק, אלא אם כן נדרש מספר עותקים אחר;

(3) תצהיר לפי הוראות סעיף 6(ג)6א(א1) לחוק ככל הנדרש ואם לא קיימת מניעה להגשת התצהיר לפי הקבוע בסעיפים האמורים; תצהיר כאמור יוגש בנוסח שפרסם נותן האישור באתר האינטרנט שלו; תצהיר לפי פסקה זו ניתן להגיש עם הגשת הבקשה או עד תום 120 ימים מתום התקופות האמורות בסעיף 6א1(ד) או (ד1) לחוק, ובלבד שלא יעסוק המבקש בעסק בטרם הגיש את התצהיר כאמור.

(ד) רשות הרישוי רשאית לדרוש מספר עותקים אחר של המסמכים המפורטים בתקנת משנה ג בתקנות משנה (ב) או (ג), בכפוף לפרסום לפי סעיף 7ג3  לחוק לעניין סוג מסוים של עסקים.

קבלת בקשה להיתר מזורז א' ובדיקת רשות הרישוי

. (א) קיבלה רשות רישוי בקשה להיתר מזורז, תיתן למגיש הבקשה אישור בכתב על הגשת הבקשה לפי טופס 3 שבתוספת; באישור כאמור יצוינו תיאור העסק ומספרו הסידורי כמפורט בצו.

(ב) רשות הרישוי רשאית שלא לקבל בקשה להיתר מזורז ולא ליתן אישור על קבלתה, אם לא נכללו בה כל הנתונים הדרושים לפי טופס 2 שבתוספת ולא צורפו כל המסמכים כאמור בתקנה 3א(א) או (ב); רשות הרישוי תנמק את סיבת אי-קבלת הבקשה להיתר מזורז.

(ג) רשות הרישוי תודיע בכתב למבקש ההיתר המזורז בתוך 21 ימים מיום קבלת הבקשה לפי טופס 4 שבתוספת, על דחיית הבקשה או על מסמכים שעליו להגיש ותנאים שעליו לקיים, כאמור בסעיף 6א1(ד) לחוק.

(א) הוגשה לרשות הרישוי בקשה להיתר מזורז א', תציין על גבי טופס 2 ,מיד עם קבלתה, את תאריך הגשת הבקשה (בפרק זה – יום הגשת הבקשה) ותיתן למגיש הבקשה העתק מהטופס שעליו מצוין תאריך ההגשה כאמור.

(ב) בתוך ארבעה ימים מיום הגשת הבקשה תעשה רשות הרישוי אחת מאלה:

  (1) תאשר למגיש הבקשה את קבלת הבקשה והמסמכים שצורפו לה, לפי טופס 3 שבתוספת; באישור כאמור יצוינו תיאור העסק ומספרו הסידורי כמפורט בצו;

  (2) מצאה הרשות כי לא נכללו בבקשה כל הנתונים הדרושים לפי  טופס 2 שבתוספת ולא צורפו כל המסמכים כאמור בתקנה 3א(א) עד (ג)(1א) – רשאית היא להודיע למגיש הבקשה, לפי טופס 3 שבתוספת, כי היא אינה מקבלת את הבקשה; הודיעה כאמור, תנמק את סיבת אי–הקבלה; לא הודיעה רשות הרישוי כאמור בתוך התקופה האמורה, יראו את הבקשה כאילו אושרה קבלתה בידי רשות הרישוי כאמור בפסקה (1).

(ג) החליטה רשות הרישוי כאמור בסעיף 6א1(ד) לחוק על דחיית הבקשה או על מסמכים שעל המבקש להגיש ותנאים שעליו לקיים, תודיע על כך למבקש לפי טופס 4 שבתוספת במועדים הקבועים בסעיפים 6א1(ד) או (ד1).

תצהיר 

. (א) קיבלת מבקש ההיתר המזורז הודעה לפי תקנה 3ב(ג) או חלפו 21 ימים מיום אישור הגשת הבקשה ולא ניתנה למבקש הודעה על דחיית הבקשה, יגיש המבקש תצהיר לפי טופס 5 שבתוספת, בחמישה עותקים; תצהיר כאמור בסעיף 6א1(ו) לחוק יוגש לפי טופס 5 שבתוספת, בשלושה עותקים. לכל עותק של התצהיר יצורפו מסמכים שדרשה רשות הרישוי בהודעתה כאמור בסעיפים 6א1(ד)(2)או (3) לחוק, אם נדרשו; ציין המבקש בתצהירו כי בנוגע לעניין פלוני ניתן תצהירו לפי אישור שקיבל מאיש מקצוע, יצרף את אישור איש המקצוע לכל עותק של התצהיר.

(א1) המבקש רשאי למסור את המסמכים והתצהיר כאמור בפסקת משנה (א) עד תום 120 ימים מתום התקופות האמורות בסעיף 6א1(ד) או (ד1) לחוק, או  לאחר שרשות הרישוי הודיעה לו, לפי הוראות סעיף 6א1(ד) לחוק, על המסמכים והתנאים הנדרשים לפי העניין, ובלבד שלא יעסוק בעסק בטרם הגיש את התצהיר כאמור.

(א2) הגיש המבקש את התצהיר והמסמכים המפורטים בתקנת משנה (א), תציין רשות הרישוי על גבי טופס התצהיר שהוגש, מיד עם מסירתו, את תאריך הגשת התצהיר (בפרק זה – יום הגשת התצהיר) ותיתן למגיש הבקשה העתק מהטופס שעליו מצוין תאריך ההגשה כאמור; רשות הרישוי תמסור למבקש, בתוך ארבעה ימים מיום הגשת התצהיר, אישור בכתב על קבלת התצהיר והמסמכים לפי טופס 5ב שבתוספת.;

(ב) רשות הרישוי רשאית שלא לקבל תצהיר אם לא נכללו בו כל הנתונים הדרושים ולא צורפו כל המסמכים כאמור בתקנת משנה (א); רשות הרישוי תנמק את סיבת אי-קבלת התצהיררשות הרישוי תודיע למבקש על אי־קבלת התצהיר בתוך ארבעה ימים מיום שהוגש ותנמק את סיבת אי־קבלת התצהיר; לא הודיעה רשות הרישוי כאמור בתוך התקופה האמורה, יראו את התצהיר כאילו אושרה קבלתו כאמור בתקנת משנה (א2 ), ובלבד שהתצהיר שהוגש מאומת כדין.

היתר מזורז  א' 

. (א) רשות הרישוי תיתן למבקש היתר מזורז לפי טופס 7 שבתוספת או תדחה את הבקשה בהחלטה מנומקת לפי טופס 4 שבתוספת, בתוך 7 ימים מיום קבלת התצהיר. רשות הרישוי תיתן למבקש היתר מזורז א' לפי טופס 7 שבתוספת.

(ב) להיתר המזורז א' יצורפו המסמכים שצורפו לבקשה לפי תקנה 3א, התצהיר והמסמכים שצורפו לתצהיר לפי תקנה 3ג, המהווים כולם חלק בלתי נפרד מן ההיתר המזורז; לא ייעשו כל שינויים במסמכים האמורים או שינויים מהותיים בעסק מן המצב שהוצג במסמכים האמורים בלא אישור רשות הרישוי.

(ג) רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על מתן ההיתר בתוך 21  ימים מיום מתן ההיתר המזורז לפי טופס 6 שבתוספת; רשות הרישוי תצרף לטופס העתק מן הבקשה ומן ההיתר המזורז, עם כל מצורפיהם; את הבקשה להיתר המזורז יראו כבקשה לרישיון עסק. ויחולו לעניין זה הוראות פרק ג'.

(ד) היה מתן רישיון לעסק טעון, לדעת רשות הרישוי, בדיקה של גורמים נוספים על נותני האישור, לפי העניין, כדי להבטיח בעסק מטרה מן המטרות הקבועות בסעיף 1 לחוק, תודיע רשות הרישוי על מתן ההיתר כאמור בתקנת משנה (ג) גם לגורם הנוסף, ותעביר לו את הממסכים הנוגעים לעניין.

(ה) הודיע נותן אישור על סירוב לתת אישור לפי תקנה 7, תודיע רשות הרישוי לבעל ההיתר המזורז על סירוב לתת רישיון לפי תקנה 8(א)(4) ועל ביטולו של ההיתר המזורז לפי סעיף  7ב1(א) לחוק בתוך 7 ימים מן המועד שבו קיבלה את ההודעה, ובלבד שנתנה לבעל ההיתר המזורז הזדמנות להשמיע את טענותיו; רשות הרישוי תעביר עותק מן ההודעה לנותן האישור באותו מועד.

הארכת היתר מזורז תק' תשע"ג-2012

3ה. חלפה שנה מיום מתן היתר מזורז ורשות הרישוי לא קיבלה החלטה בבקשה לרישיון לפי תקנה 8, החלטה לפי סעיף 7ב1(ה) לחוק כי ההיתר המזורז כאילו לא ניתן מלכתחילה או החלטה לבטל את ההיתר לפי סעיף 7ג(ד1) לחוק, תיתן לבעל ההיתר המזורז היתר כאמור למשך שנה נוספת, לפי טופס 7 שבתוספת, אם הגיש בחודש שלפני תום השנה תצהיר לפי טופס 5 שבתוספת, בחמישה עותקים; היתר כאמור יינתן בתוך 7 ימים מיום הגשת התצהיר; העתקי ההיתר המזורז והתצהיר יישלחו לנותני האישור ולגורם הנוסף.

מתן רישיון לבעל היתר מזורז בהעדר החלטת רשות הרישוי בבקשה תק' תשע"ג-2012

3ו. חלפו שנתיים מיום מתן היתר מזורז ורשות הרישוי לא קיבלה החלטה בבקשה לרישיון לפי תקנה 8, החלטה לפי סעיף 7ב1(ה) לחוק כי ההיתר המזורז כאילו לא ניתן מלכתחילה או החלטה לבטל את ההיתר לפי סעיף 7ג(ד1) לחוק, תיתן רשות הרישוי לבעל ההיתר המזורז רישיון עסק לתקופה כאמור בסעיף 7א(ד) לחוק, שתימנה ממועד מתן ההיתר המזורז אם הגיש בחודש שלפני תום השנתיים תצהיר לפי טופס 5 שבתוספת, בחמישה עותקים; רישיון כאמור יינתן בתוך 7 ימים מיום הגשת התצהיר; העתקי הרישיון ותצהיר יישלחו לנותני האישור ולגורם הנוסף.

פרק ב'2 :היתר מזורז ב'

בקשה להיתר מזורז ב'

. (א) בקשה להיתר מזורז ב' תוגש לרשות הרישוי לפי טופס 2 שבתוספת ותיחתם ביד המבקש; הבקשה תוגש בשלושה עותקים בצירוף אישור על תשלום אגרה.

  (ב) לכל עותק של הבקשה יצורפו מסמכים כמפורט להלן, לאחר שנחתמו ביד בעל מקצוע מוסמך, זולת אם הבקשה היא לעניין סוג עסק שלגביו קבע השר כי הוא פטור מצירוף המסמכים, כולם או חלקם:

     (1) תרשים סביבה;

     (2) מפה מצבית;

     (3) תכנית עסק.

(ג) לכל עותק של הבקשה יצרף המבקש את המסמכים כמפורט להלן:

     (1) הצהרה כאמור בסעיף 6א1(ג) לחוק לפי טופס 2 שבתוספת;

(1א) מסמכים כאמור בתקנה 11ה לפי הנדרש;

     (2) המסמכים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי המפרט האחיד ולפי ההוראות לצד המפרט האחיד, לפי הוראות סעיף 7ג2 לחוק, והמסמכים הנדרשים מטעם רשות הרישוי שפורסמו באתר האינטרנט שלה לפי הוראות סעיף 7ג3 לחוק, אלא אם כן נדרש בהם מספר עותקים אחר;

     (3) תצהיר לפי הוראות סעיף 6(ג) או 6א(א1) לחוק, ככל הנדרש ואם לא קיימת מניעה להגשת התצהיר לפי הקבוע בסעיפים האמורים; תצהיר כאמור יוגש בנוסח שפרסם נותן האישור באתר האינטרנט שלו; תצהיר לפי פסקה זו ניתן להגיש עם הגשת הבקשה או עד תום 120 ימים מתום התקופות האמורות בסעיף 6א1(ד) או (ד1) לחוק, ובלבד שלא יעסוק המבקש בעסק בטרם הגיש את התצהיר כאמור;

    (4) תצהיר לפי טופס 5 שבתוספת בכפוף לתקנה 3ט(א); ציין המבקש בתצהירו כי בנוגע לעניין מסוים ניתן תצהירו לפי אישור שקיבל מאיש מקצוע, יצרף את אישור איש המקצוע לכל עותק של התצהיר;

(ד) רשות הרישוי רשאית לדרוש מספר עותקים אחר של המסמכים המפורטים בתקנת משנה בתקנות משנה (ב) או (ג), בכפוף לפרסום לפי סעיף 7ג3  לחוק לעניין סוג מסוים של עסקים.

קבלת בקשה להיתר מזורז ב' ובדיקת רשות הרישוי

. (א) הוגשה לרשות הרישוי בקשה להיתר מזורז ב', תציין על גבי טופס 2 ,מיד עם קבלתה, את תאריך הגשת הבקשה (בפרק זה – יום הגשת הבקשה) ותיתן למגיש הבקשה העתק מהטופס שעליו מצוין תאריך ההגשה כאמור.

     (ב) בתוך ארבעה ימים מיום הגשת הבקשה תעשה רשות הרישוי אחת מאלה:

        (1) תאשר למגיש הבקשה את קבלת הבקשה והמסמכים שצורפו לה, לפי טופס 3 שבתוספת; באישור כאמור יצוינו תיאור העסק ומספרו הסידורי כמפורט בצו; אישרה רשות הרישוי את קבלת הבקשה והמסמכים כאמור, תפנה את הבקשה לנותני האישור לפי טופס 6 שבתוספת;

       (2) מצאה רשות הרישוי כי לא נכללו בבקשה כל הנתונים הדרושים לפי טופס 2 שבתוספת ולא צורפו כל המסמכים כאמור בתקנה 3ז(א) עד (ג)(1)- רשאית היא להודיע למגיש הבקשה לפי טופס 3 שבתוספת כי היא אינה מקבלת את הבקשה; הודיעה כאמור, תנמק את סיבת אי־הקבלה; לא הודיעה רשות הרישוי כאמור בתוך התקופה האמורה, יראו את הבקשה כאילו אושרה קבלתה בידי רשות הרישוי כאמור בפסקה (1).

     (ג) החליטה רשות הרישוי כאמור בסעיף 6א1(ד) לחוק על דחיית הבקשה או על מסמכים שעל המבקש להגיש ותנאים שעליו לקיים, תודיע על כך למבקש לפי טופס 4 שבתוספת.

הגשת תצהיר והודעה על תקופת הבדיקה

. (א) המבקש רשאי למסור את התצהיר כאמור בתקנה 3ז(ג)(4) עד תום 120 ימים מתום התקופות האמורות בסעיף 6א1(ד) או (ד1)  לחוק, כפי שהוחלו בסעיף 6א1(ז1)(3) לחוק, ובלבד שלא יעסוק בעסק בטרם הגיש את התצהיר כאמור ובטרם חלפה תקופת הבדיקה.

     (ב) הגיש המבקש את התצהיר, תציין רשות הרישוי על גבי טופס התצהיר שהוגש, מיד עם מסירתו, את תאריך הגשת התצהיר (בפרק זה – יום הגשת התצהיר) ותיתן למגיש הבקשה העתק מהטופס שעליו מצוין תאריך ההגשה כאמור; רשות הרישוי תמסור למבקש בתוך ארבעה ימים מיום הגשת התצהיר, אישור בכתב על קבלת התצהיר לפי טופס 5ב שבתוספת, ובו יצוין מועד סיומה של תקופת הבדיקה.

     (ג) רשות הרישוי רשאית, בתוך התקופה האמורה בתקנת משנה (ב), שלא לקבל תצהיר אם לא נכללו בו כל הנתונים הדרושים; רשות הרישוי תנמק את סיבת אי–קבלת התצהיר; לא הודיעה רשות הרישוי כאמור בתוך התקופה האמורה, יראו את התצהיר כאילו אושרה קבלתו כאמור בתקנת משנה (ב), ובלבד שהתצהיר שהוגש מאומת כדין.

     (ד) נותן אישור שמבקש להודיע כאמור בסעיף 6א1(ז1)(6),  ימסור את הודעתו לרשות הרישוי ולמבקש לא יאוחר משלושה ימים לפני תום תקופת הבדיקה; רשות הרישוי תודיע על כך למבקש עד תום תקופת הבדיקה.     

(ה) חלפה תקופת הבדיקה ולא נמסרו הודעות מטעם נותני האישור כאמור בתקנת משנה (ד), יחולו הוראות סעיף 6א1(ז1)(9)  לחוק.

היתר מזורז ב'

3י. (א) רשות הרישוי תיתן למבקש היתר מזורז ב' לפי טופס 7 שבתוספת.

(ב) להיתר מזורז ב' יצורפו תצהירו של המבקש והמסמכים שצורפו לבקשה לפי תקנה 3ז, וכן המסמכים שדרשה רשות הרישוי לפי תקנה 3ח(ג), המהווים כולם חלק בלתי נפרד מן ההיתר; לא ייעשו כל שינויים במסמכים האמורים או שינויים מהותיים בעסק מן המצב שהוצג במסמכים האמורים בלא אישור רשות הרישוי.     

(ג) רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על מתן ההיתר בתוך 5 ימים מיום מתן ההיתר המזורז ב טופס 6 שבתוספת ותצרף להודעה העתק מן הבקשה ומן ההיתר המזורז, עם כל צרופותיהם.

(ד) היה מתן רישיון לעסק טעון, לדעת רשות הרישוי, בדיקה של גורמים נוספים על נותני האישור, לפי העניין, כדי להבטיח בעסק מטרה מן המטרות הקבועות בסעיף 1 לחוק, תודיע רשות הרישוי על מתן ההיתר כאמור בתקנת משנה (ג) גם לגורם הנוסף, ותעביר לו את המסמכים הנוגעים לעניין.

פרק ב'3: רישיון לאחר ההיתר המזורז

תשובת נותני האישור בתוך תקופת ההיתר המזורז

3י1. עד 30 ימים לפני תום תקופת תוקפו של ההיתר המזורז, יודיע נותן האישור לרשות הרישוי על אחת מאלה:

(1) מתן אישור לרישיון ותנאי נותן האישור שיש להתנותם ברישיון בכפוף להוראות סעיף 7 לחוק, או על סירוב לתת אישור; הודעת סירוב תלווה בנימוקים מפורטים בכתב;

(2) הארכת היתר מזורז לתקופה נוספת של 90 ימים בנסיבות הקבועות בסעיף 7ב1(ב) לחוק;

(3) תנאי נותן האישור המוקדמים שעל המבקש למלא לשם קבלת אישור, בכפוף להוראות סעיף 7 לחוק, או מסמכים נוספים הדרושים לצורך בדיקת הבקשה לפי סעיף  או  לחוק.

תשובת רשות הרישוי בתוך תקופת ההיתר המזורז

3י2. (א) היה מתן רישיון טעון את אישורו של נותן אישור, תודיע רשות הרישוי למבקש, בתוך 7 ימים מיום שקיבלה את תשובות נותני האישור כאמור בתקנה 3י1, על אחת מאלה:

       (1) תיתן למבקש רישיון ותצרף אליו את פירוט תנאיו ומועד ביצועם, בכפוף להוראות סעיף 7 לחוק;

       (2) תודיע למבקש, בכפוף להוראות סעיף 7 לחוק, על תנאים מוקדמים שעליו למלא לשם קבלת הרישיון, לפי טופס 4 שבתוספת;

        (3) תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון ותמסור לו את הנימוקים לכך לפי טופס 4 שבתוספת;

        (4) תאריך את תוקף ההיתר המזורז ב–90 ימים נוספים, בהתאם להוראות סעיף 7ב1(ב) לחוק.

     (ב) לא היה מתן הרישיון טעון אישור של נותן אישור, תחליט רשות הרישוי בבקשה עד 21 ימים לפני תום תקופת ההיתר המזורז ותפעל לפי אחת מהחלופות המנויות בתקנת משנה (א), בכפוף להתניית הרישיון בתנאי נותן האישור שקבע נותן האישור לגבי אותו סוג עסק.

מתן רישיון בהעדר החלטת נותן אישור או רשות הרישוי

3י3.  לא מסרו נותני האישור או רשות הרישוי הודעה כאמור בתקנה 3י1 או 3י2 ,לפי העניין, יחולו הוראות סעיף 7ב1(ג) לחוק.

פרק ב'4: רישיון על יסוד תצהיר

בקשה לקבלת רישיון על יסוד תצהיר

3יא.  (א) על בקשה לקבלת רישיון על יסוד תצהיר יחולו הוראות תקנות 3א, 3ב, 3ג ו–3ד(א) ו–(ב) בשינויים המחויבים, ובשינוי זה: בתקנה 3ד(א), במקום "רשות הרישוי תיתן למבקש היתר מזורז א' לפי טופס 7 שבתוספת" יקראו "רשות הרישוי תיתן למבקש רישיון לפי טופס 8 שבתוספת".

       (ב) רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על מתן הרישיון בתוך 5 ימים ממתן הרישיון.

פרק ג': בקשה לרישיון או להיתר זמני

בקשה להיתר זמני ורישיון 

  1. (א) בקשה לרישיון עסק או להיתר זמני (להלן – בקשת רישיון או בקשה) תוגש לרשות הרישוי לפי  טופס 2 שבתוספת ותיחתם בידי המבקש.

(ב) לבקשת רישיון יצורפו אישור על תשלום אגרה והמסמכים המנויים להלן, ב-שלושה עותקים, לאחר שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך זולת אם הבקשה היא לעניין סוג עסק שלגביו קבע השר כי הוא פטור מצירוף המסמכים, כולם או חלקם:

(1) תרשים סביבה;

(2) מפה מצבית;

(3) תכנית עסק.

(4) תצהיר לפי הוראות סעיף 6(ג) או 6א(א1) לחוק, ככל הנדרש ואם לא קיימת מניעה להגשת התצהיר לפי הקבוע בסעיפים האמורים; תצהיר כאמור יוגש בנוסח שפרסם נותן האישור באתר האינטרנט שלו.

(5) מסמכים כאור בתקנה 11ה לפי הנדרש.

(ב1) מגיש בקשת רישיון יצרף לבקשה מסמכים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי המפרט האחיד או לפי ההוראות לצד המפרט האחיד, אם ניתן להגישם בעת הגשת הבקשה; מגיש בקשת רישיון רשאי להודיע לרשות הרישוי כי מולאו תנאים מוקדמים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי המפרט האחיד או לפי ההוראות לצד המפרט האחיד ב טופס 2 שבתוספת.

(ג) רשות הרישוי רשאית לדרוש מספר עותקים שונה של המסמכים המפורטים בתקנת משנה (ב) או (ב1), בכפוף לפרסום לפי סעיף 7ג3 לחוק לעניין סוג מסוים של עסקים.

(ד) היתה בידי מבקש בקשת רישיון חוות דעת מקדמית לענין אותו עסק, רשאי הוא לצרף לבקשת רישיון חוות דעת מאת בעל מקצוע לענין התאמת הבקשה לתנאי חוות הדעת המקדמית.

אישור על הגשת בקשה 

5. (א) קיבלה רשות רישוי בקשה, תיתן על כך אישור בכתב למגיש הבקשה לפי טופס 3 שבתוספת; באישור כאמור יצוינו תיאור העסק ומספרו הסידורי כמפורט בצו.

(ב) רשות הרישוי רשאית שלא לקבל בקשה ולא ליתן אישור על קבלתה אם לא נכללו בה כל הנתונים הדרושים ולא צורפו כל המסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה (להלן – בקשה חסרה); רשות הרישוי תנמק את סיבת אי קבלת הבקשה.

   (א) הוגשה לרשות הרישוי בקשה, תציין על גבי  טופס 2, מיד עם קבלתה, את תאריך הגשת הבקשה (בפרק זה – יום הגשת הבקשה) ותיתן למגיש הבקשה העתק מהטופס שעליו מצוין תאריך ההגשה כאמור.

   (ב) בתוך ארבעה ימים מיום הגשת הבקשה תעשה רשות הרישוי אחת מאלה:

       (1) תאשר למגיש הבקשה את קבלת הבקשה והמסמכים שצורפו לה לפי טופס 3 שבתוספת; באישור כאמור יצוינו תיאור העסק ומספרו הסידורי כמפורט בצו;

       (2) מצאה הרשות כי לא נכללו בבקשה כל הנתונים הדרושים לפי  טופס 2 שבתוספת ולא צורפו כל המסמכים הנדרשים כאמור בתקנה 4ב(5) 4(ב)(1) עד (3)–  רשאית היא להודיע למגיש הבקשה כי היא אינה מקבלת את הבקשה; הודיעה כאמור, תנמק את סיבת אי–הקבלה; לא הודיעה רשות הרישוי כאמור בתוך התקופה האמורה, יראו את הבקשה כאילו אושרה קבלתה בידי רשות הרישוי כאמור בפסקה (1).

העברת הבקשה לנותני האישור 

6. (א) קיבלה רשות הרישוי בקשה והחליטה שלא לדחותה, תעבירה בתוך 21 ימים מיום אישור הגשת הבקשה, בצירוף המסמכים שצורפו לה, לנותן האישור ותבקש את אישורו למתן רישיון עסק או היתר זמני; בקשה כאמור תוגש לנותן אישור לפי טופס 6 שבתוספת; נותן האישור רשאי לבקש מרשות הרישוי כי לענין בקשה מסוימת או סוג מסוים של בקשות, לא יועברו אליו מסמכים שצורפו לבקשה שאין הוא זקוק להם למתן אישור.

(ב) החליטה רשות הרישוי שלא להעביר את הבקשה לנותני האישור משום שהיא דוחה אותה או משום שטרם סיימה את בדיקתה במועד האמור בתקנת משנה (א), תודיע על כך בכתב בתוך 21 ימים מיום הגשת הבקשה למבקש הבקשה, תוך פירוט הנימוקים, ובכל מקרה תעביר רשות הרישוי את הבקשה או תחליט על דחייתה בתוך 45 ימים מיום קבלתה הגשת הבקשה.

(ג) נמנה העסק נושא הבקשה עם העסקים שנקבעו בצו כטעוני רישוי בלא אישור, כאמור בסעיף 2(ב) בו, פטורה רשות הרישוי מלהעביר את הבקשה עם מצורפיה לנותן האישור אם נותן האישור ביקש שלא יועברו, אך תודיע לו על הגשתה, במועדים שנקבעו בתקנות משנה (א) ו-(ב).

(ד) היה מתן הרישיון או ההיתר הזמני טעון לדעת רשות הרישוי בדיקה של גורמים נוספים על נותני אישור, לפי העניין, כדי להבטיח בעסק מטרה מהמטרות הקבועות בסעיף 1(א) לחוק, תעביר רשות הרישוי את הבקשה, בצירוף המסמכים שצורפו לה, לפי טופס 6 האמור לגורם הנוסף. העברת בקשה של מפעל ביטחוני תיעשה לפי הנחיות נציג שר הביטחון ביחידה לרישוי מפעלים ביטחונים כמשמעותה בסעיף 29ב לחוק.

תשובת נותני האישור

7. (א) בתוך 30 ימים מיום שקיבל בקשה מרשות הרישוי כאמור בתקנה 6(א) יודיע נותן האישור לרשות הרישוי על –

(1) מתן אישור לרישיון ותנאי נותן האישור שיש להתנותם ברישיון או על סירוב לתת אישור; הודעת סירוב תלווה בנימוקים מפורטים בכתב;

(2) מתן אישור להיתר זמני ותנאי נותן האישור שיש להתנותם בהיתר, לרבות המועד לביצוע תנאים כאמור, או על סירוב למתן היתר זמני כאמור; הודעת סירוב תלווה בנימוקים מפורטים בכתב;

(3) תנאי נותן האישור המוקדמים שעל המבקש למלא לשם קבלת אישור למתן היתר זמני או רישיון או מסמכים נוספים הדרושים, לצורך בדיקת הבקשה, לפי סעיף  או  לחוק.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) או (ה), רשאי נותן האישור, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למתן תשובה לרשות הרישוי, ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 60 ימים מיום שקיבל את הבקשה או ההודעה לפי תקנת משנה (ה); הארכה נוספת של פרק הזמן האמור תינתן רק במקרים מיוחדים ובאישור בכתב של מי שהסמיכו לכך השר[1] המופקד על המשרד שנותן האישור נמנה עמו, ובלבד שמשך ההארכה הכולל לא יעלה על 90 ימים מיום שקיבל את הבקשה או ההודעה; אושרה הארכה כאמור, ייתן נותן האישור הודעה בכתב על כך לרשות הרישוי.

(ג) לא השיב נותן האישור במועד הקבוע בתקנת משנה (א) , (ד) או (ה) ולא הודיע על הארכה כאמור בתקנת משנה (ב), או חלף משך ההארכה כאמור ונותן האישור טרם השיב

(1) בבקשה להיתר זמני- יראו אותו כמי שנתן אישור להיתר זמני;

(2) בבקשה לרישיון-  יחולו הוראות סעיף  לחוק.

רשות הרישוי תודיע לנותן האישור על כך שהמועד הקבוע בתקנת משנה (א), (ד)  או (ה) חלף.

(ד) צירף מבקש לבקשתו חוות דעת מקדמית שהתקבלה כאמור בתקנה 3 וחוות דעת מאת בעל מקצוע כאמור בתקנה 4(ד) לפיה עומד העסק בתנאי חוות הדעת המקדמית, ייתן נותן האישור אישור לרישיון או היתר זמני בתוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים, זולת אם החליט, מטעמים מיוחדים שיירשמו ובכפוף להוראות סעיף 7 לחוק, כי יש להתנות את מתן הרישיון או ההיתר הזמני בתנאים נוספים, או שחוות דעת בעל המקצוע לא הניחה את דעתו מטעמים שיפרט; במקרה זה יחולו הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב).

(ה) הודיע המבקש בכתב לנותן האישור כי מולאו התנאים המוקדמים לשם קבלת אישור, למתן היתר זמני או רישיון, יודיע נותן האישור לרשות הרישוי, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, על החלטתו כאמור בתקנת משנה (א); המבקש יעביר לרשות הרישוי העתק מהודעתו בצירוף אישור על תאריך מסירתה לנותן האישור.

החלטת רשות הרישוי בבקשה

8. (א) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תחליט רשות הרישוי בבקשה בתוך 7 ימים מקבלת תשובותיהם של כל נותני האישור כאמור בתקנה 7(א), (ב) ו-(ד), ותעשה אחת מאלה לפי הענין:

(1) תיתן למבקש היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

(2) תיתן למבקש רישיון עסק ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

(3) תודיע למבקש על תנאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת היתר זמני או רישיון לפי טופס 4 שבתוספת;

(4) תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון או היתר זמני ותמסור לו את הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא השיב נותן האישור כאמור בתקנה 7(ג) או (ד), תפעל רשות הרישוי כלהלן:

(1) תיתן למבקש היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם ותקבע את תוקפו בהתאם לאמור בסעיף 7ב(א) לחוק, ובלבד שחלפו 7 ימים ממתן ההודעה כאמור בתקנה 7(ג) לנותן האישור; העתק מההיתר הזמני תשלח לנותן האישור;

(2) תודיע למבקש על סירוב לתת היתר זמני או רישיון ותמסור לו את הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת.

(ג) לא היה מתן הרישיון או ההיתר הזמני טעון אישור של נותן אישור, תחליט רשות הרישוי בבקשה בתוך 45 ימים מיום אישור הגשת הבקשה ותפעל לפי אחת מהחלופות המנויות בתקנת משנה (א) בכפוף להתניית הרישיון או ההיתר הזמני בתנאי נותן האישור שקבע נותן אישור כאמור בתקנה 6(ג) לעניין אותו סוג עסק; צירף מבקש לבקשתו חוות דעת מקדמית שהתקבלה כאמור בתקנה 3 וחוות דעת מאת בעל מקצוע כאמור בתקנה 4(ד) ולפיה העסק עומד בתנאי חוות הדעת המקדמית, תיתן רשות הרישוי למבקש רישיון או היתר זמני בתוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים, זולת אם החליטה, מטעמים מיוחדים שתפרט בהחלטתה ובכפוף להוראות סעיף 7 לחוק, כי יש להתנות את מתן הרישיון או ההיתר הזמני בתנאים נוספים, או שחוות דעת בעל המקצוע לא הניחה את דעתה מטעמים שתפרט.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג) רשאית רשות הרישוי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למתן החלטתה בבקשה, ובלבד שמשך הארכה לא יעלה על 60 ימים מיום אישור הגשת הבקשה.

(ה) הודיע המבקש בכתב לרשות הרישוי כי מולאו התנאים המוקדמים שקבעה לפי תקנת משנה (א)(3), תודיע רשות הרישוי למבקש בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה על החלטתה כאמור בתקנת משנה (א).

(ו) רשות הרישוי לא תיתן רישיון לפי פרק זה לעסק הטעון אישורו של נותן אישור אלא לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון ובהתאם לתנאיו; רשות הרישוי תחליט בדבר מתן היתר זמני או רישיון לעסק הטעון אישורו של נותן אישור רק לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון או להיתר זמני ובהתאם לתנאיו, או בנסיבות המפורטות בתקנת משנה (ב) או בתקנה 3ו.או בנסיבות הקבועות בסעיף  לחוק. אין באמור כדי לפגוע בסמכות רשות הרישוי לסרב לתת רישיון או היתר זמני, או לקבוע תנאים מוקדמים או תנאים ברישיון או בהיתר זמני נוסף על תנאים שקבע נותן אישור.

(ז) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על החלטתה בבקשה. החליטה רשות הרישוי על מתן רישיון או היתר זמני, תצרף להודעה העתק מהרישיון או ההיתר.

(ח) דרישת מסמכים ותנאים מטעם רשות הרישוי לעניין סוג מסוים של עסקים תהיה בכפוף לסעיף 7ג3 לחוק.

פרק ד': רישיון והיתר זמני

היתר זמני 

9. (א) היתר זמני תיתן רשות הרישוי לפי טופס 7 שבתוספת.

(ב) להיתר הזמני יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק שאישרה רשות הרישוי, המהווים חלק בלתי נפרד מההיתר הזמני; לא ייעשו בלא אישור רשות הרישוי כל שינויים במסמכים האמורים, או בעסק בלא אישור רשות הרישוי.  שינוי בעסק בהשוואה לתנאים שנקבעו לפי סעיף 7  לחוק או שינוי מהותי בנכס שבו מצוי העסק.

(ג) ההיתר הזמני יפקע אם  התקיים האמור בסעיף 7ב(ב) לחוק, ורשות הרישוי תבטלו אם נעשו שינויים כאמור בתקנת משנה (ב) בלא אישור רשות הרישוי בעסק בהשוואה למסמכים האמורים בתקנת משנה (ב).

רישיון עסק 

10. (א) רישיון עסק תיתן רשות הרישוי לפי טופס 8 שבתוספת.

(ב) לרישיון העסק יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק שאישרה רשות הרישוי, המהווים חלק בלתי נפרד מרישיון העסק; לא ייעשו בלא אישור רשות הרישוי כל שינויים במסמכים האמורים,  שינוי בעסק בהשוואה לתנאים שנקבעו לפי סעיף 7 לחוק או שינוי מהותי בנכס שבו מצוי העסק.  או בעסק בלא אישור רשות הרישוי.

(ג) רשות הרישוי תבטל רישיון עסק לאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו אם נעשו שינויים מהותיים בעסק כאמור בתקנת משנה (ב) בלא אישור רשות הרישוי. בהשוואה למסמכים האמורים בתקנת משנה (ב).

(ד) לא יהיה תוקף לרישיון שחודש כל עוד לא הוחזרה לרשות הרישוי הצהרת בעל העסק לפי הספח בטופס 8 האמור; תוקף רישיון שחודש יפקע אם ניתנה הצהרה כוזבת.

תנאי נוסף ברישיון, בהיתר זמני ובהיתר מזורז 

11. (א) רשות הרישוי רשאית להוסיף תנאים לרישיון עסק, להיתר זמני או להיתר מזורז, לפי סעיף 7 לחוק, ותודיע לבעל העסק על הוספת התנאי ועל מועד כניסתו לתוקף כאמור בסעיף 7 או 7ג4 לחוק.

(ב) נותן אישור רשאי להוסיף תנאי לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז לפי סעיף 7 לחוק ולקבוע את מועד כניסתו לתוקף כאמור בסעיף 7 או 7ג4 לחוק, וכן רשאי הוא להוסיף תנאים כאמור לעסק שאינו טעון את אישורו כאמור בסעיף 6א לחוק; הוסיף נותן האישור תנאי כאמור, יודיע עליו לרשות הרישוי, וזו תודיע לבעל העסק על הוספת התנאי ומועד כניסתו לתוקף, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה מנותן האישור, אלא אם כן קבע נותן האישור תקופה קצרה ממנה בהתקיים נסיבה מן האמורות בסעיף 7(א1) לחוק.

(ב1) בהודעה לפי תקנה זו תודיע רשות הרישוי לבעל העסק על זכותו להגיש השגה על התנאי הנוסף לפי טופס 9 שבתוספת, על הגורם שיש להגיש לו השגה ועל המועד להגשתה, על האגרה שיש לשלם בעד השגה לפי תקנה 36א, ועל כך שהגשת ההשגה אינה מתלה את תוקפה של ההחלטה, כל עוד הגורם שהוגשה לו ההשגה לא החליט אחרת, הכל כאמור בתקנה 11ד.

(ג) רשות הרישוי תעביר העתק של ההודעה לבעל העסק כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) לנותן האישור.

פרק ד'1: המפרט האחיד

המפרט האחיד 

11א. (א) המפרט האחיד וכן ההוראות לצד המפרט האחיד יתייחסו לכל אחד מסוגי העסקים טעוני הרישוי, לפי סיווגם בצו וסיווג נדרש נוסף.

(ב) נותן אישור, ולעניין שירותי כבאות – שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך (בפרק זה ובפרק ד2 – נותן אישור) – יפרסם, לפי סעיף 7ג2 לחוק ובכפוף לתקנה 11ב, מפרט אחיד של המסמכים והתנאים לפי סעיפים  ו-7 לחוק הנדרשים מטעמו לגבי כל סוג עסק טעון רישוי; ואולם לגבי עסקים מסוג שנקבע בצו, שנותן אישור יפרסם לגביהם מפרט אחיד חלקי, הוא יכלול רק חלק מן התנאים והמסמכים הנדרשים מטעמו לגבי עסק מאותו סוג (להלן – מפרט אחיד חלקי); נותן האישור יציין בפרסום כי המדובר במפרט אחיד חלקי, ורשאי הוא לדרוש תנאים ומסמכים נוספים; שאר הוראות פרק זה יחולו גם על מפרט אחיד חלקי.

(ג) נותן אישור יציין במפרט האחיד את מועד פרסומם ומועד כניסתם לתוקף לפי סעיף 7ג4 לחוק של מסמכים ותנאים שפורסמו בו; קבע נותן אישור גורם שניתן להגיש לו בקשה של בעל עסק לערוך את השינוי במועד מוקדם יותר לפי סעיף 7ג4(א)(3) לחוק, יציין את הגורם במפרט האחיד וכן יציין שעותק מהבקשה יוגש לרשות הרישוי.

(ד) נותן אישור יפרסם, לפי סעיף 7ג2 לחוק, הוראות לצד המפרט האחיד המפרטות את המסמכים והתנאים הנדרשים מטעמו לגבי כל סוג עסק טעון רישוי, לצורך בדיקת בקשה או לצורך מתן רישיון, היתר זמני או היתר מזורז.

(ה) מנהל אגף רישוי עסקים במשרד הפנים ירכז, לגבי כל סוג עסק בנפרד, את כל המסמכים שדורשים נותני האישור לגבי אותו סוג עסק טעון רישוי לפי המפרט האחיד ולפי ההוראות לצד המפרט האחיד.

(ו) מנהל אגף רישוי עסקים במשרד הפנים יקבע הנחיות לעניין אופן פרסום המפרט האחיד וההוראות לצד המפרט האחיד, לרבות מתכונת אחידה לפרסומם בפורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל "ממשל זמין" (להלן – הפורטל הממשלתי); הנחיות כאמור יפורסמו בפורטל הממשלתי.

(ז) רשויות הרישוי ונותני האישור יעמידו עותק של המפרט האחיד לעיון הציבור במשרדיהם בעמדה ממוחשבת הנגישה לציבור.

שינוי המפרט האחיד 

11ב. (א) הצעה לשינוי במפרט האחיד, בליווי דברי הסבר, תפורסם באתר האינטרנט של נותן האישור ותעמוד לעיון הציבור במשרדי נותן האישור; לצד ההצעה יצוינו אופן הגשת הערות להצעה והמועד למתן הערות לה בתוך 30 ימים מפרסום ההצעה; נותן האישור יפרסם הערה על ההצעה לשינוי בפורטל הממשלתי לצד ההוראה במפרט האחיד שמוצע לשנותה; נותן האישור יעביר הודעה על פרסום ההצעה לשאר נותני האישור, לשר הפנים, לארגון המייצג את מרבית העיריות והמועצות המקומיות, לארגון המייצג את מרבית המועצות האזוריות ולארגונים המייצגים לדעת השר, את מרבית העסקים טעוני הרישוי.

(ב) נותן האישור ידון בהערות שיקבל ויחליט אם לשנות את המפרט האחיד לפי ההצעה או לאחר הכנסת שינויים בה.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), התקבלה הערה על אי-התאמה בין דרישות המפרט האחיד מטעם נותני אישור שונים, יכריעו בה נותני האישור הנוגעים בעניין בהסכמה בתוך חודש ממועד קבלתה; לא הגיעו נותני האישור להסכמה, תובא המחלוקת לדיון בישיבה הקרובה של הוועדה הבין-משרדית לענייני רישוי עסקים, שמינה שר הפנים לפי החלטת הממשלה מס' 5108, מיום י' בתמוז התשנ"ט (24 ביוני 1999), והיא תעביר את המלצתה לנותני האישור; לא הגיעו נותני האישור להסכמה בתוך שבוע, תובא המחלוקת להכרעת היועץ המשפטי לממשלה בשאלה משפטית או להכרעת הממשלה בשאלה אחרת, והם יכריעו בה בתוך חודש.

(ד) נותן אישור המציע לבטל מסמך או תנאי הנדרש במפרט האחיד מטעמו או להקל בתנאי כאמור, רשאי להתלות את תוקפה של הדרישה עד שיחליט אם לשנות את המפרט האחיד; הודעה על ההתליה תפורסם לצד ההצעה לשינוי וההודעות עליה כאמור בתקנת משנה (א); הודיע נותן האישור לרשות רישוי על התנאי לפי תקנה 11(ב), יודיע לרשות הרישוי על התליית התנאי, וזו תודיע על כך לבעל העסק בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה מנותן האישור.

הודעה על שינוי במפרט האחיד 

11ג. (א) נותן אישור שהחליט לשנות את המפרט האחיד, כאמור בתקנה 11ב(ב), יפרסם את השינוי בפורטל הממשלתי ויפרסם הודעה על הפרסום ועד מועד תחילתו של השינוי לפי סעיף 7ג4 לחוק ברשומות. היה שינוי של כמה נותני אישור במפרט האחיד באותו מועד, יפרסם כל נותן אישור את השינוי בפורטל הממשלתי, והמנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם ברשומות הודעה על פרסום השינוי ומועד תחילתו כפי שנקבע במפרט.

(ב) נותן האישור יפרסם בפורטל הממשלתי לצד השינוי במפרט האחיד הערה המפנה לנוסח המפרט האחיד לפני השינוי ולנוסחיו הקודמים, אם קיימים כאלה.

פרק ד'2: השגה

השגה 

11ד. (א) בפרק זה –

"דרישה" – תנאי או מסמך שדרשו רשות הרישוי או נותן אישור לפי החוק, למעט תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק;

"השגה" – לפי סעיף 7ג5 לחוק על דרישה או על סירוב לתת רישיון, היתר זמני או היתר מזורז;

"משיג" – מבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או בעל רישיון או היתר כאמור, הרואה את עצמו נפגע מדרישה או מסירוב לתת רישיון או היתר כאמור.

(ב) השגה תוגש בשני עותקים ל גורם מוסמך ארצי, אשר הדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה נקבעה מטעמו או לקיום מטרה שהוא מופקד עליה לפי סעיף 1 לחוק; המשיג יגיש עותק מן ההשגה לרשות הרישוי; המשיג יגיש עותק מן ההשגה ל גורם מוסמך ארצי אחר, אם יש בה טענה לאי-התאמה עם דרישה שנקבעה מטעמו או לקיום מטרה שהוא מופקד עליה.

(ג) ההשגה בצירוף אישור על תשלום אגרה תוגש, בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה או ההחלטה שעליה הוגשה ההשגה, לפי טופס 9 שבתוספת, ואולם רשאי גורם מוסמך ארצי , בהחלטה מנומקת בנסיבות מיוחדות, להאריך את המועד להגשת השגה ובלבד שלא יעלה על 15 ימים נוספים; משיג המעוניין בהארכת המועד להגשת השגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה; בהשגה יפורטו הגורם שהוגשה לו ההשגה, הדרישה או ההחלטה נושא ההשגה, מועד קבלתה, העילות להשגה והצעות המשיג שיהוו חלופה לדרישה, אם יש כאלה; לכל עותק של ההשגה יצורפו הרישיון ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם, הדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה וכל מסמך נוסף הנוגע לעניין; משיג המעוניין בהתליית תוקפה של הדרישה או ההחלטה עד להחלטה בהשגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה.

(ד) גורם מוסמך ארצי יכריע בהשגה ויעביר את החלטתו המנומקת בכתב למשיג ולרשות הרישוי, בתוך 30 ימים ממועד הגשת ההשגה עם כל מצורפיה למשרדו; ואולם הוא רשאי, בהחלטה מנומקת, להאריך את המועד למתן החלטתו בהשגה, ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 60 ימים ממועד הגשת ההשגה.

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד), מצא גורם מוסמך ארצי שההשגה הוגשה על אופן היישום של דרישה שנקבעה במפרט האחיד או בחיקוק, הנוגעת לעסק שלגביו הוגשה ההשגה בלבד, ואינה מעוררת שאלה לעניין פרשנות הדרישה, רשאי הוא להעביר את ההשגה להכרעתו של גורם בכיר בתחום המחוז שבו מצוי העסק (להלן – גורם מחוזי), ובלבד שאותו גורם לא קיבל את ההחלטה שעליה הוגשה ההשגה; הגורם המחוזי יעביר את החלטתו המנומקת בכתב למשיג, בתוך 30 ימים ממועד הגשת ההשגה למשרד הגורם המוסמך הארצי, אלא אם כן הוארכה התקופה לפי תקנת משנה (ד); הגורם המחוזי יעביר עותק מן ההחלטה לגורם המוסמך הארצי ולרשות הרישוי.

(ו) סבר גורם מוסמך ארצי הדן בהשגה, כי היא מצדיקה שינוי במפרט האחיד, יעבירה לנותן האישור והוא יחליט בעניין השינוי האמור כאמור בתקנה 11ב; ואולם אם נדרש שינוי במפרט האחיד כדי לקבל את ההשגה, יהיה הגורם המוסמך הארצי רשאי להאריך את המועד להחלטה בהשגה, ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 90 ימים; הגורם המוסמך הארצי יודיע למשיג ולרשות הרישוי על הארכת המועד, ויציין בהודעתו כי נבחנת אפשרות לשינוי המפרט האחיד.

(ז) על אף האמור בתקנת משנה (ד), השגה שעניינה טענה לאי-התאמה בין דרישת נותן אישור לדרישת רשות הרישוי, תוכרע על ידי גורם מוסמך ארצי במשרד נותן האישור, לאחר ששמע את טענות רשות הרישוי לגבי העניין שבמחלוקת; בנימוקי החלטתו יתייחס הגורם המוסמך הארצי לטענות רשות הרישוי.

(ח) על אף האמור בתקנת משנה (ד), השגה שעניינה טענה לאי-התאמה בין דרישות נותני אישור שונים, תוכרע בהסכמה בין הגורמים המוסמכים הארציים הנוגעים בעניין; לא הגיעו להסכמה, יפעלו לפי הוראות תקנה 11ב(ג); לצורך כך, הגורם המוסמך הארצי שהוגשה לו ההשגה רשאי, בהחלטה מנומקת, להאריך את המועד להחלטה בהשגה, ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 120 ימים.

(ט) גורם מוסמך ארצי רשאי להתלות את תוקפה של דרישה או החלטה שעליה הוגשה לו השגה, אם המשיג ביקש התליה כאמור והנסיבות מצדיקות זאת; החלטה על התליה תועבר למשיג ולרשות הרישוי, ויפורטו בה נימוקי ההחלטה ותקופת ההתליה.

(י) נותן אישור יפרסם באתר האינטרנט שלו ובפורטל הממשלתי את הגורם שיש להגיש לו השגות, את אופן הגשת ההשגות לפי תקנה זו, את טופס 9 שבתוספת ואת אופן תשלום האגרה בעד השגה, לרבות תשלום באמצעות האינטרנט.

פרק ה': תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק

11ה. סוגי עסקים שמספרם הסידורי בתוספת לצו הוא 1.4א ו- 1.4ב פטורים מלצרף לבקשה לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז, תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק.

11ה. (א) בכפוף לסעיף 6ב(ג1) לחוק –

(1) לכל עותק של בקשה להיתר מזורז א' או לרישיון על יסוד תצהיר תצורף תוכנית עסק; לכל עותק של בקשה להיתר או לרישיון אחרים לפי החוק יצורפו תוכנית עסק, מפה מצבית ותרשים סביבה (בסעיף זה – המסמכים);

(2) על אף האמור בפסקה (1) ,עסק מסוגי העסקים המפורטים בטור א' לתוספת א', יצרף את המסמכים, או יהיה פטור מצירופם, כולם או חלקם, בהתאם לקבוע בטורים ב' עד ד' לתוספת האמורה.

(ב) המסמכים יצורפו לאחר שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך וייערכו בהתאם להוראות פרק זה או פרק ו', לפי העניין.

תרשים סביבה

12. (א) תרשים סביבה ייערך בקנה מידה 1:2,500 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם נחוץ כך בנסיבות הענין.

(ב) בתרשים סביבה יצוינו –

(1) הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969;

(2) מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק;

(3) הדרכים והרחובות הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.

מפה מצבית

13. (א) מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם, לדעתם, נחוץ כך בנסיבות הענין.

(ב) במפה המצבית יצוינו –

(1) שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים אותו; גבולות העסק יסומנו בקו עבה;

(2) מיקומו של העסק בתוך הבנין שבו הוא מצוי ומיקום הבנין בתוך החלקה שבו הוא מצוי;

(3) מערכת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה;

(4) מיתקנים לסילוק אשפה;

(5) מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם;

(6) מערכות לכיבוי אש;

(7) חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאינם צמודים לו כגון מחסן ושירותים;

(8) מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983, לצורכי השימוש בעסק.

תכנית עסק

14. (א) תכנית העסק תכלול תכנית תנוחה, שני חתכים וטבלה כמפורט להלן; תכנית העסק תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר.

(ב) בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה:

(1) החלוקה הפנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק ושימושי כל חלק;

(2) מיתקני תברואה שיהיו בעסק, כגון אסלות וכיורים;

(3) מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק;

(4) פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבניה;

(5) מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן;

(6) מיתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה; רשות הרישוי ונותן אישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור;

(7) מיתקנים לאצירת אשפה ופינויה;

(8) ארובות;

(9) מערכות וציוד כיבוי אש;

(10) מיתקני ניטור וסידורים אקוסטיים, אם ישנם;

(11) המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים, וכיוצא באלה, וכל חלקי המבנה המיועדים להריסה, כשהם מסומנים בצבעים המקובלים כאמור בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970;

(12) מיקום שני חתכים אנכים ניצבים זה לזה, כאמור בתקנת משנה (ג).

(ג) שני חתכים כמפורט להלן:

(1) חתך אנכי דרך כל חדרי השירות וחדרי העסק, המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם;

(2) חתך נוסף הניצב לחתך כאמור בפסקה (1) המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.

(ד) בטבלה יהיה פירוט שטחי העסק במטרים רבועים, לפי שימושיהם השונים והקומה שבה הם מצויים, וכן סיכום שטח העסק הכולל במטרים רבועים.

פרטים נוספים

15. (א) נוסף על הפרטים המנויים בתקנות 12 עד 14 רשאים רשות הרישוי או נותן האישור לדרוש בכתב ממבקש, הגשת פרטים נוספים שייכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.

(ב) רשות הרישוי או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בענין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק לפי סעיף  או  לחוק, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

פרק ו': תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק במפעל ביטחוני

תרשים סביבה

16. (א) תרשים סביבה לגבי מפעל ביטחוני ייערך בקנה מידה אחר מן הקבוע בפרק ה', לפי דרישת רשות הרישוי כאמור בסעיף 29ג לחוק (בפרק זה – רשות הרישוי) אם, לדעתה, נחוץ כך בנסיבות הענין.

(ב) בתרשים סביבה יצוינו –

(1) הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969;

(2) מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק;

(3) הדרכים והרחובות הציבוריים הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.

מפה מצבית

17. (א) מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי, אם נחוץ כך בנסיבות הענין.

(ב) במפה המצבית יצוינו –

(1) שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו;

(2) מיקומו של העסק בתוך השטח שבו הוא מצוי ומיקום הבנינים של העסק בתוך השטח שבו הוא מצוי;

(3) מערכת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה;

(4) מיתקנים לסילוק אשפה;

(5) מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק והצנרת להובלתם כפוף להנחיות נציג שר הביטחון ביחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים (להלן – היחידה);

(6) מערכות לכיבוי אש;

(7) מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983, לצורכי השימוש בעסק.

תכנית עסק

18. (א) תכנית העסק שתכלול תכנית תנוחה כמפורט להלן, תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר.

(ב) בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה:

(1) מיתקני תברואה שיהיו בעסק;

(2) מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן;

(3) מיתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה; רשות הרישוי ונותן אישור ביחידה רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור;

(4) מיתקנים לאצירת אשפה ופינויה;

(5) ארובות;

(6) מערכות וציוד כיבוי אש;

(7) מיתקני ניטור.

פרטים נוספים

19. (א) נוסף על הפרטים המנויים בתקנות 16 עד 18 רשאים רשות הרישוי או נותן אישור לדרוש ממבקש, הגשת פרטים נוספים שייכללו בתרשים הסביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך, בהתאם להנחיות נציג שר הביטחון ביחידה.

(ב) רשות הרישוי או נותן אישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בענין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק לפי סעיף  או  לחוק, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה; חוות דעת או מסמכים כאמור יימסרו בהתאם להנחיות נציג שר הביטחון ביחידה.

פרק ז': תוקף רישיון והיתר זמני

רישיון לצמיתות 

20. תוקף רישיון לעסק מן העסקים המפורטים בצו אשר נקבע לגביו כי תוקף רישיונו לחמש עשרה שנים, וניתן לו רישיון לצמיתות כדין לפני יום תחילת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 27), התשע"א-2010, יהיה לצמיתות.

רישיון תקופתי 

21. (א) בכפוף לאמור בתקנה 20, תוקף רישיון לעסק מן העסקים המפורטים בצו יהיה לשנה אחת, לשלוש שנים, לחמש שנים, לעשר שנים או לחמש עשרה שנים, כקבוע בצו.

(ב) תוקף רישיון תקופתי לשנה אחת יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה שלאחר השנה שבה ניתן אלא אם כן נקבע בצו אחרת; תוקף רישיון תקופתי לשלוש שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה שבה ניתן; תוקף רישיון תקופתי לחמש שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה החמישית שלאחר השנה שבה ניתן; תוקף רישיון תקופתי לעשר שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה העשירית שלאחר השנה שבה ניתן; תוקף רישיון תקופתי לחמש עשרה שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה הארבע עשרה שלאחר השנה שבה ניתן.

רישיון זמני

22. רשות הרישוי רשאית לקבוע את סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם מזה הקבוע בתקנות 20 ו-21, ובלבד שתקופת הרישיון לא תפחת משנה אחת.

רישיון שהוא זמני מטבעו

23. לעסק שהוא זמני מטבעו רשאית רשות הרישוי לקבוע תקופת תוקף קצרה משנה.

תוקף היתר זמני

24. (א) תוקף היתר זמני הוא לתקופה שקבעה בו רשות הרישוי ובלבד שלא תעלה על שנה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), היתר זמני יפקע, עוד לפני תום תקופת תוקפו, אם לא מולאו תנאיו במועד שנקבע.

(ג) עד 30 ימים לפני תום תקופת תוקף של ההיתר הזמני תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על מועד תום תקופת ההיתר הזמני, וכן תבקש באותו המועד את אישורו של נותן האישור להארכת תוקף ההיתר הזמני או למתן רישיון עסק והתנאים לרישיון או להיתר הזמני, לפי הענין.

(ד) נותן האישור יעביר את תגובתו בתוך 15 ימים מקבלת בקשת רשות הרישוי.

(ה) בלי לגרוע מהוראות סעיף  לחוק עד 15 ימים לפני תום תקופת תוקף של ההיתר הזמני תחליט רשות הרישוי ותעשה אחת מאלה לפי הענין:

(1) תודיע למבקש, בהסכמת נותני האישור, על הארכת תוקף ההיתר הזמני, ובלבד שמשך תקופת ההיתר הזמני לא תעלה על שנה אחת; לא השיב נותן האישור בתוך 15 ימים מיום בקשת רשות הרישוי כאמור בתקנת משנה (ג), יראו את נותן האישור כאילו נתן הסכמתו להארכת תקופת ההיתר הזמני. העתק ההודעה על הארכת תוקף ההיתר הזמני תשלח לנותן האישור;

(2) תיתן למבקש, בהסכמת נותני האישור, רישיון עסק ותקבע את תנאי הרישיון;

(3) תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון ותמסור לו את הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת.

(ו) תוקפו של היתר זמני יפוג במועד שנקבע בו ובהתאם לתנאיו.

(ז) רשות הרישוי, בהסכמת נותני האישור, רשאית ליתן לעסק רישיון לפני תום תקופת תוקפו של ההיתר הזמני, אם ראתה שהתקיימו התנאים לכך.

(ח) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על החלטתה.

תוקף רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כשניתן היתר לשימוש חורג 

25. (א) לא תיתן רשות הרישוי רישיון או היתר זמני לתקופה ארוכה מתקופת תוקפו של היתר לשימוש חורג, כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, שניתן לעסק.  רשות הרישוי רשאית לתת רישיון או היתר זמני לתקופה ארוכה מתקופת תוקפו של היתר לשימוש חורג, כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה (בתקנה זו – היתר לשימוש חורג), ובלבד שבעל העסק יתחייב לפעול לחידוש ההיתר לשימוש חורג שניתן לפני תום תקופת תוקפו; הסתיימה תקופת תוקפו של ההיתר לשימוש חורג ולא חודש ההיתר, תבטל רשות הרישוי את הרישיון או ההיתר שניתן לאותו העסק, ואולם היא תהיה רשאית לתת לעסק היתר זמני אם התקיימו התנאים הקבועים לכך בסעיף 8א1(ד) לחוק; בעת מתן רישיון או היתר זמני לעסק שנמצא במקום שיש לגביו היתר לשימוש חורג, תציין רשות הרישוי ב טופס 7 או ב טופס 8 ,לפי העניין, את הוראות תקנה זו.

(א1) רשות הרישוי רשאית להאריך את תוקפו של היתר זמני שניתן לעסק שהסתיימה או שעומדת להסתיים תקופת תוקף ההיתר לשימוש חורג שחל לגביו, אם התקיימו התנאים הקבועים לכך בסעיף 8א1(ד) לחוק.

(ב) רשות הרישוי לא תיתן היתר מזורז לעסק, אם אין לו היתר לשימוש חורג שתוקפו 180 ימים שנה לפחות מיום מתן ההיתר המזורז.

פרק ח': חידוש רישיון

הודעה לנותן האישור על תום תוקפו של רישיון תקופתי ורישיון זמני

26. עד 90  120 ימים לפני תום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי או רישיון זמני, תודיע על כך רשות הרישוי לנותן האישור ולבעל העסק.

הצהרת בעל העסק לשם חידוש רישיון

26א. עד 90 ימים לפני תום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי או רישיון זמני, ימסור בעל העסק הצהרה בספח לפי טופס 8 שבתוספת הכוללת הצהרה כאמור בסעיף 6א1(ג) לחוק; מסר בעל העסק הצהרה כאמור, לא יידרש מגיש הבקשה למסור מסמכים הנוגעים לקיום תכליות דיני התכנון והבנייה לשם חידוש הרישיון; רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על הגשת ההצהרה כאמור בתוך 3 ימים מיום שהוגשה לה; רשות הרישוי רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למסירת ההצהרה לרשות הרישוי, ובלבד שתוגש עד 75 ימים לפני תום תקופת הרישיון, לכל המאוחר.

תשובת נותן האישור 

27. (א) נותן האישור יודיע לרשות הרישוי בתוך 45 ימים מיום שקיבל את ההודעה על הגשת ההצהרה כאמור בתקנה 26א על אחד מאלה:

(1) מתן אישור לחידוש של הרישיון ועל תנאי נותן האישור שיש לקבוע ברישיון;

(2) סירובו לאשר את חידוש הרישיון ואת הנימוקים לסירוב;

(3) תנאי נותן האישור המוקדמים שעל בעל העסק למלא לקבלת אישורו למתן רישיון או היתר זמני או מסמכים נוספים הדרושים, לצורך בדיקת הבקשה, לפי סעיף  או  לחוק.

(ב) לא השיב נותן האישור בתוך המועד הקבוע בתקנת משנה (א), יראו אותו כמי שנתן אישור להיתר זמני; רשות הרישוי תודיע לנותן האישור על כך שהמועד הקבוע בתקנת משנה (א) חלף.

הודעה לבעל רישיון תקופתי ורישיון זמני 

28. (א) לא יאוחר לא יאוחר מ–60 ימים מיום שהוגשה לה הצהרה כאמור בסעיף 26א, מ-30 ימים מהמועד הקבוע לתום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי או רישיון זמני, תעשה רשות הרישוי אחת מאלה לפי הענין:

(1) תיתן לבעל העסק רישיון ותקבע את תנאי הרישיון;

(2) תודיע לבעל הרישיון על סירוב לתת רישיון ואת הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת;

(3) תיתן לבעל העסק היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

(4) תודיע לבעל העסק על תנאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת היתר זמני או רישיון לפי טופס 4 שבתוספת.

(א1) לא תסרב רשות הרישוי לתת היתר זמני רק בשל כך שנותן אישור לא השיב בתוך המועד הקבוע כאמור בתקנה 27(ב), ובמקרה כאמור תיתן לבעל העסק היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם.

(ב) לא הודיעה רשות הרישוי על החלטתה כאמור בתקנת משנה (א), יראו את בעל העסק כמי שיש לו היתר זמני כל עוד לא פעלה רשות הרישוי כאמור בתקנת משנה (א), ובכל מקרה לתקופה שלא תעלה על שנה מתום תקופת תוקף הרישיון.

(ג) רשות הרישוי לא תיתן רישיון לעסק הטעון אישורו של נותן אישור אלא לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון ובהתאם לתנאיו. רשות הרישוי תחליט בדבר מתן היתר זמני לעסק טעון אישורו של נותן אישור רק לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון או להיתר זמני ובהתאם לתנאיו, או בנסיבות המפורטות בתקנה 27(ב); אין באמור כדי לפגוע בסמכות רשות הרישוי לסרב לתת רישיון או היתר זמני, או לקבוע תנאים מוקדמים או תנאים ברישיון או היתר זמני נוסף על תנאים שקבע נותן אישור. בחידוש רישיון לפי תקנות 26 עד 28, אם לא התקיימו הנסיבות המפורטות בתקנה 27(ב), או בתקנות משנה (א1) או (ב), לא תיתן רשות הרישוי רישיון או היתר זמני לפי התקנות האמורות לעסק הטעון את אישורו של נותן אישור, אלא לאחר שנותן האישור נתן את אישורו לרישיון או להיתר הזמני ובהתאם לתנאיו; אין באמור כדי לפגוע בסמכות רשות הרישוי –

(1) לסרב לתת רישיון או היתר זמני, למעט במקרה כאמור בתקנת משנה (א1);

(2) לקבוע תנאים מוקדמים או תנאים ברישיון או היתר זמני, נוסף על תנאים שקבע נותן אישור.

חידוש רישיון תקופתי ורישיון זמני לעסק שסווג להליך רישוי מקוצר

2. (א) על חידוש רישיון תקופתי או רישיון זמני (להלן – הרישיון) לעסק שסווג למסלול היתר מזורז, יחולו הוראות אלה –

   (1) עד 120 ימים לפני תום תקופת תוקפו של הרישיון, תודיע על כך רשות הרישוי לנותן האישור ולבעל העסק

   (2) עד 90 ימים לפני תום תקופת תוקפו של הרישיון, ימסור בעל העסק הצהרה בספח לפי טופס 8 שבתוספת הכוללת הצהרה כאמור בסעיף 6א1(ג) לחוק; מסר בעל העסק הצהרה כאמור, לא יידרש מגיש הבקשה למסור מסמכים הנוגעים לעניין קיום תכליות דיני התכנון והבנייה לשם חידוש הרישיון; רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על הגשת ההצהרה כאמור בתוך 3 ימים מיום שהוגשה לה; רשות הרישוי רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למסירת ההצהרה לרשות הרישוי, ובלבד שתוגש עד 75 ימים לפני תום תקופת הרישיון, לכל המאוחר;

   (3) נותן האישור יודיע לרשות הרישוי בתוך 45 ימים מיום שקיבל את ההודעה על הגשת ההצהרה כאמור בפסקה (2) על אחד מאלה:

       (א) מתן אישור לחידוש הרישיון ואת תנאי נותן האישור שיש לקבוע ברישיון, בכפוף להוראות סעיף 7 לחוק;

       (ב) סירובו לאשר את חידוש הרישיון ואת הנימוקים לסירוב;

       (ג) תנאי נותן האישור המוקדמים שעל בעל העסק למלא לקבלת אישורו למתן רישיון או היתר זמני, בכפוף להוראות סעיף 7 לחוק, או מסמכים נוספים הדרושים, לצורך בדיקת הבקשה, לפי סעיף  או  לחוק;

   (4) לא יאוחר מ–60 ימים מיום שהוגשה לה הצהרה כאמור בפסקה (2), תעשה רשות הרישוי אחת מאלה, לפי העניין:

       (א) תיתן לבעל העסק רישיון ותקבע את תנאי הרישיון, בכפוף להוראות סעיף 7  לחוק;

       (ב) תודיע לבעל הרישיון על סירוב לתת רישיון ואת הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת;

 (ג) תודיע לבעל העסק על תנאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת רישיון או היתר זמני, בכפוף להוראות סעיף 7 לחוק, לפי טופס 4 שבתוספת;

   (5) לא השיב נותן האישור בתוך התקופה שנקבעה בפסקה (3) יראו אותו כמי שנתן אישור לרישיון;

(6) לא תסרב רשות הרישוי לתת רישיון רק בשל כך שנותן אישור לא השיב כאמור בפסקה (5), ובנסיבות אלה תיתן לבעל העסק רישיון ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

(7) לא הודיעה רשות הרישוי על החלטתה כאמור בפסקה (4), יראו את בעל העסק כמי שחודש רישיונו, ורשות הרישוי תיתן לו רישיון לפי טופס 8 שבתוספת.

(ב) על חידוש רישיון תקופתי או רישיון זמני (להלן – הרישיון) לעסק שסווג במסלול רישיון על יסוד תצהיר, יחולו הוראות אלה

(1) עד 120 ימים לפני תום תקופת תוקפו של הרישיון, תודיע על כך רשות הרישוי לבעל העסק;

(2) עד 90 ימים לפני תום תקופת תוקפו של הרישיון, ימסור בעל העסק תצהיר לפי טופס 5א שבתוספת וכן הצהרה כאמור בסעיף 6א1(ג) לחוק בספח לפי טופס 8 שבתוספת; מסר בעל העסק תצהיר והצהרה כאמור, לא יידרש מגיש הבקשה למסור מסמכים הנוגעים לעניין קיום תכליות דיני התכנון והבנייה לשם חידוש הרישיון; רשות הרישוי רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למסירת התצהיר וההצהרה לרשות הרישוי, ובלבד שהתצהיר וההצהרה כאמור יוגשו עד 75 ימים לפני תום תקופת הרישיון, לכל המאוחר;

(3) מסר בעל העסק תצהיר והצהרה כאמור בפסקה (2) יראו אותו כמי שחודש רישיונו, ורשות הרישוי תיתן לו רישיון לפי טופס 8 שבתוספת.

(ג) הוראות סעיף 6א2 לחוק יחולו, בשינויים המחויבים, על הגשת תצהיר וחידוש רישיון לפי תקנה זו.

חידוש רישיון תקופתי ורישיון זמני 

29. (א) החליטה רשות הרישוי לתת לבעל העסק רישיון כאמור בתקנה 28(א)(1) בפרק זה תיתן לו רישיון עסק לפי טופס 8 שבתוספת.

(ב) לרישיון העסק החדש יצרף בעל העסק את כל המסמכים שהיו מצורפים לרישיון העסק שתם תוקפו, והם יהוו חלק בלתי נפרד מרישיון העסק, אלא אם כן קבעה רשות הרישוי אחרת.

(ג) לא יהיה תוקף לרישיון כל עוד לא ניתנה הצהרת בעל העסק לרשות הרישוי בספח שלפי טופס 8 האמור כאמור בתקנות 26א ו־28א(א)(2) או תצהיר לפי טופס 5א כאמור בתקנה 28א, לפי העניין וכל עוד לא שולמה בעדו אגרה.

(ד) לא יהיה תוקף לרישיון אם ניתנה הצהרה כוזבת.

(ה) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על החלטתה בבקשה.

פרק ט': שינוי בעלות

שינוי בעלות

30. (א) רישיון או היתר שניתן הוא אישי ולא ניתן להעברה.

   (ב) עסק בעל רישיון או היתר, טעון רישיון או היתר חדש עם שינוי של הבעלות.

  (ג) בפרק זה –

 "שינוי בעלות" – כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

"בעל" – בין יחיד ובין תאגיד.

בקשה לרישיון עקב שינוי בעלות, על יסוד הצהרה או תצהיר

31. (א) היה שינוי בעלות בעסק שניתן לו רישיון או היתר, יגיש בעל העסק החדש לרשות הרישוי בקשה לקבלת רישיון או היתר חדש, על גבי  טופס 2 שבתוספת; בבקשה כאמור יצוין תאריך העברת הבעלות ותצורף לה חתימתו של מגיש הבקשה וחתימת בעל העסק הקודם אשר על שמו הרישיון או ההיתר, המאשרות את העברת הבעלות בעסק, וכן הצהרה בנוסח הקבוע ב טופס 2 שבתוספת ולפיה בעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם וכי בעל העסק החדש לא עשה שינוי בעסק מהרשום ברישיון הקודם ובמסמכים המצורפים לו, או שינוי מהותי בנכס שבו נמצא העסק.

(ב) בעסק שמתקיים בו אחד מאלה, יצרף בעל העסק, נוסף על ההצהרה לפי טופס 2 שבתוספת, תצהיר לפי טופס 5 שבתוספת:

(1) הרישיון שניתן לבעל העסק הקודם הוא רישיון על יסוד תצהיר;

(2) העסק מסווג להליך רישוי במסלול להיתר מזורז, ובעת העברת הבעלות יש בידו היתר מזורז אך טרם קיבל רישיון.

הוראות סעיף 6א2 לחוק יחולו, בשינויים המחויבים, על הגשת תצהיר והעברת בעלות לפי תקנת משנה זו.

    (ג) צירף בעל העסק החדש לבקשה לרישיון או להיתר את המסמכים כמפורט בתקנות משנה (א) ו–(ב) –

       (1) לא יידרש לצרף לטופס הבקשה מסמכים נוספים הנדרשים לפי תקנות אלה;

(2) יראו את בעל העסק החדש כבעל רישיון או היתר כדין ורשות הרישוי תנפיק לו רישיון או היתר חדש שתוקפו יהיה ממועד שינוי הבעלות עד למועד שבו היה פג הרישיון או ההיתר הקודם; בלי לגרוע מהוראות סעיף 7א(ג) לחוק, ניתן הרישיון הקודם לצמיתות, יהיה תוקפו של הרישיון החדש לתקופה שנקבעה בצו;

       (3) על אף האמור בפסקה (2) בעסק שנקבע כטעון רישוי כדי להבטיח את המטרה המנויה בסעיף 1 (א)(2) לחוק –

(א) רשות הרישוי תיתן לבעל העסק החדש היתר זמני לתקופה של 30 ימים מיום הגשת המסמכים או עד להחלטת רשות הרישוי בהתאם להוראות פסקה זו, לפי המוקדם;

(ב) רשות הרישוי תודיע על הגשת המסמכים למשטרת ישראל, והיא תהיה רשאית בתוך 14 ימים מיום שהוגשו לרשות הרישוי, להודיע לרשות הרישוי על התנגדותה למתן רישיון או היתר לבעל העסק החדש, אם מצאה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין לתת לבעל העסק החדש רישיון או היתר מטעמים של שלום הציבור או ביטחונו, הקשורים לזהות המבקש, לרבות בשל עברו הפלילי;

(ג) משטרת ישראל רשאית להודיע לרשות הרישוי על הארכת המועד למתן הודעה כאמור בפסקת משנה (ב), ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 30 ימים מיום שהגיש בעל העסק את המסמכים לרשות הרישוי כאמור בפסקת משנה (א);

(ד) לא הודיעה משטרת ישראל על התנגדותה בפרק הזמן האמור בפסקת משנה (ב) ולא הודיעה על הארכה כאמור בפסקת משנה (ג), או חלף משך ההארכה כאמור ומשטרת ישראל טרם השיבה – יחולו הוראות פסקה (2);

(ה) הודיעה משטרת ישראל על התנגדותה למתן הרישיון או ההיתר כאמור בפסקת משנה (ב), תודיע רשות הרישוי על כך לבעל העסק החדש ועל כך שהיא מסרבת לאשר את הבקשה מן הטעם האמור; סורבה הבקשה לרישיון או להיתר כאמור, והודיעו הצדדים בסמוך לכך, בחתימתם בכתב, על ביטול העברת הבעלות, רשאי בעל העסק הקודם לבקש מרשות הרישוי כי תשיב לו את הרישיון או את ההיתר לפי העניין;

(ו) בלי לגרוע מהאמור בפסקאות משנה (א) עד (ה), בקשה לרישיון או להיתר עקב שינוי בעלות כאמור בתקנה 31(א) יכול שתוגש גם 30 ימים טרם מועד העברת הבעלות; הוגשה בקשה כאמור, יחולו הוראות פסקאות משנה (ב) עד (ה) בשינויים המחויבים ובשינוי זה: הרישיון או ההיתר של בעל העסק הקודם יעמוד בתוקפו עד למועד העברת הבעלות.

   (ד) היה שינוי בעלות בעסק שהוגשה לגביו בקשה לרישיון או להיתר, וטרם ניתן לו רישיון או היתר, יגיש בעל העסק החדש לרשות הרישוי בקשה לקבלת רישיון או היתר חדש, על גבי טופס 2 שבתוספת; בבקשה כאמור יצוין תאריך העברת הבעלות ותצורף לה חתימתו של מגיש הבקשה וחתימת בעל העסק הקודם אשר על שמו הרישיון או ההיתר, המאשרות את העברת הבעלות בעסק, וכן הצהרה בנוסח הקבוע ב טופס 2 שבתוספת ולפיה לא חל שינוי בבקשה או שינוי לגבי העסק מהמסמכים או מהנתונים שנכללו בבקשה שהגיש בעל העסק הקודם; הגיש בעל העסק החדש הצהרה כאמור, לא יידרש לצרף לטופס הבקשה מסמכים נוספים הנדרשים לפי תקנות אלה, והטיפול בבקשה יימשך מאותו השלב שבו היה טרם העברת הבעלות.

בקשה לרישיון עקב שינוי בעלות בלא הצהרה או תצהיר

32(א) לא התקיימו התנאים האמורים בתקנה 31, יגיש בעל העסק החדש בקשה חדשה לרישיון או להיתר בדרך האמורה בתקנות 3א, 3ז, 3יא או 4 ,לפי העניין, ויחולו עליה כל הוראות תקנות אלה הנוגעות לבקשה.

   (ב) הגיש בעל העסק החדש בקשה לרישיון או להיתר כאמור בתקנת משנה (א) על פי אותו מספר סידורי בצו שעליו ניתן הרישיון או ההיתר הקודם, יינתן לו היתר זמני לתקופה של 90 ימים מיום שינוי הבעלות או עד להחלטת רשות הרישוי, לפי המוקדם.

סייג לתחולה

32א. הוראות תקנות 31 ו–32(ב) לא יחולו במקרה שתוקף הרישיון או ההיתר הקודם פקע מסיבה שאינה נובעת משינוי הבעלות בלבד.

פטירה של בעל העסק

33 (א) על אף האמור בתקנה 30 ,נפטר בעל העסק, יראו את מי שהעסק מתנהל בידיו כבעל רישיון או היתר כדין עד להנפקת רישיון או היתר חדש כאמור בתקנת משנה (ב), בהתקיים תנאים אלה:

       (1) העסק ממשיך להתנהל בידי בן זוגו, הוריו או צאצאיו של הנפטר;

       (2) מי שהעסק מתנהל בידיו כאמור בפסקה (1) הודיע על הפטירה לרשות הרישוי, הגיש לה בקשה לקבלת רישיון או היתר לפי  טופס 2 שבתוספת וצירף אליה תעודת פטירה ומסמכים המעידים על קרבה משפחתית לנפטר, והכול בתוך 90 ימים מיום הפטירה; לבקשה לפי פסקה זו לא יידרש המבקש לצרף מסמכים שיש לצרפם לבקשה לפי תקנות אלה.

   (ב) רשות הרישוי תיתן רישיון או היתר חדש על שם מי שהעסק מתנהל בידיו כאמור בתקנת משנה (א)(1), שתוקפו יהיה עד למועד שבו היה פג תוקפו אלמלא נפטר בעל העסק.

   (ג) ניתן רישיון או היתר לפי תקנת משנה (ב) ולאחר מכן הוגשה לרשות הרישוי בקשה לרישיון או להיתר בידי יורש של עסקו של הנפטר לפי צו ירושה או צו קיום צוואה (בתקנה זו – יורש), תבטל רשות הרישוי את הרישיון או ההיתר שנתנה, ותיתן רישיון או היתר ליורש; לבקשה לפי תקנה זו לא יידרש המבקש לצרף מסמכים שיש לצרפם לבקשה לפי תקנות אלה.

   (ד) הודיע בן משפחה כאמור בתקנת משנה (א) כי העסק יתנהל בידי אדם אחר, יחולו הוראות תקנה 31 או 32 לפי העניין.

   (ה) אין במתן רישיון או היתר לפי תקנה זו משום קביעה של זכויות בעסק שבעליו נפטר.

הוראות כלליות לעניין שינוי בעלות

33א. (א) רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על שינוי הבעלות ומתן רישיון או היתר חדש לפי הוראות פרק זה בצירוף העתק מהרישיון בתוך 7 ימים מיום מתן הרישיון או ההיתר.

       (ב) אין בשינוי בעלות ומתן רישיון או היתר חדש כאמור בתקנת משנה (א) –

          (1) כדי לגרוע מסמכויות נותני האישור לביטול רישיון לפי החוק;

         (2) כדי לגרוע מכל חובה שהוטלה על בעל העסק הקודם לפי החוק, ובכלל זה דרישה לתיקון ליקויים.

שינוי בעלות

  1. (א) עסק בעל רישיון מן המפורטים בצו, טעון רישיון חדש עם שינוי של הבעלות; בתקנת משנה זו –

"שינוי בעלות" – כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

"בעל" – בין יחיד ובין תאגיד.

(ב) בקשה לרישיון חדש תוגש כאמור בתקנה 4, ויחולו עליה כל הוראות תקנות אלה הנוגעות לבקשה, כפוף לאמור בתקנה 31.

המסמכים המצורפים בעקבות שינוי בעלות תק' תשע"ג-2012

  1. היה בעסק שינוי בעלות, יהיה בעל העסק החדש פטור מהגשת המסמכים המפורטים בתקנה 4(א) אם יצרף את חוזה העברת הבעלות בעסק, ויצהיר בטופס 2 שבתוספת, כי –

(1) לא חלו בעסק שינויים מאז הוצא הרישיון הקודם, מן הרשום ברישיון הקודם והמסמכים המצורפים לו, לרבות בסוג העסק, במבניו, בשטחו ובמיקומו;

(2) בעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם.

היתר זמני בעקבות שינוי בעלות תק' תשע"ג-2012

  1. (א) הגיש בעל העסק החדש בקשה לרישיון או להיתר זמני לעסק הטעון רישיון על פי אותו מספר סידורי בצו שעליו ניתן הרישיון הקודם, יינתן לו היתר זמני לתקופה של 90 ימים מיום שינוי הבעלות או עד להחלטת רשות הרישוי לפי תקנה 8, לפי המוקדם.

תק' תשע"ג-2012

(ב) צירף בעל העסק החדש לבקשה לרישיון או להיתר זמני את המסמכים כמפורט בתקנה 31, יינתן לו היתר זמני לשנה או עד להחלטת רשות הרישוי לפי תקנה 8, לפי המוקדם.

(ג) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו, במקרה שתוקף הרישיון הקודם פקע מסיבה שאינה נובעת משינוי הבעלות בלבד.

שינוי בעלות במקרה פטירה תק' תשע"ג-2012

  1. היה שינוי בעלות בעסק, עקב פטירה של בעל העסק, והעברתו כדין לידי בן זוגו, הוריו או צאצאיו של הנפטר, יראו את תוקף הרישיון הקודם או את תוקף ההיתר הזמני או המזורז, על אף האמור בתקנה 30, כנמשך עד היום שבו היה פג תוקפו אלמלא נפטר בעל העסק, או בתום שנה מיום הפטירה, לפי המוקדם, ובלבד שהודיע על הפטירה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים מיום הפטירה.

פרק י': אגרות

אגרת רישיון, היתר זמני או היתר מזורז 

34. (א) בעד בקשה לרישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז תשולם לרשות הרישוי אגרה של 320 שקלים חדשים, בגין כל עסק טעון רישוי לפי המפורט בצו.

(ב) בעד חידוש רישיון תשולם לרשות הרישוי אגרה בסך 320 שקלים חדשים.

(ג) נגבתה אגרה בעד בקשה לרישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז, לא תיגבה אגרה נוספת בעד מתן הרישיון או ההיתר הזמני או ההיתר המזורז.

(ד) לא יהיה תוקף לרישיון, היתר זמני או היתר מזורז אם לא שולמה אגרה בעד הבקשה לרישיון, היתר זמני או היתר מזורז או חידוש הרישיון או ההיתר הזמני או ההיתר המזורז.

העתק רישיון, היתר זמני או היתר מזורז 

35. (א) אבד רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, הושחת או טושטש, תיתן רשות הרישוי העתק ממנו לאחר ששוכנעה שהרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז המקוריים אבדו, הושחתו או טושטשו; העתק רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כאמור, יהיה תקף רק לאחר ששולמה אגרה בעדו, ונחתמה ההצהרה המתחייבת בחידוש רישיון, שבספח של טופס הרישיון.

(ב) בעד העתק רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, תשולם מחצית האגרה המשולמת בעד רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, לפי הענין.

אגרת חוות דעת מקדמית 

36. (א) בעד בקשה לחוות דעת מקדמית תשולם אגרה בסך 320 שקלים חדשים

(ב) אגרה כאמור תשולם לרשות הרישוי או לאוצר המדינה, לפי הענין, כמפורט בסעיף 31(א) לחוק.

אגרת השגה 

36א. (א) בעד כל השגה לפי תקנה 11ד תשולם אגרה בסכום הקבוע בתקנה 34(א), כפי שהשתנה לפי תקנה 37.

(ב) אגרה בעד השגה שהוגשה לרשות הרישוי המקומית תשולם לקופת אותה רשות מקומית; אגרה בעד השגה שהוגשה לגורם מוסמך אחר תשולם לאוצר המדינה.

הצמדה למדד

37. (א) בתקנה זו, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ב) סכומי האגרה המפורטים בתקנות 34 ו-36 ישתנו כמפורט להלן:

(1) ב-1 באפריל של כל שנה – לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש פברואר של אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט שקדם לו;

(2) ב-1 באוקטובר של כל שנה – לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש אוגוסט של אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר שקדם לו.

(ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ב), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

פרק י"א: הוראות כלליות

שינויים בעסק

38. ניתן רישיון או היתר זמני לעסק ולאחר מכן חלו שינויים מהרשום ברישיון העסק או ההיתר הזמני והמסמכים המצורפים לו לגבי סוג העסק, לרבות מבניו, שטחו, הבעלות בו, מיקומו ובסוג העיסוק, או שינוי בשטחו המשפיע על פריט הרישוי הקבוע ברישיון או בהיתר או על מסלול הרישוי שאליו הוא מסווג, או מהווה שינוי של שטח שנקבע כשטח מרבי או מזערי בתנאי הרישיון או ההיתר, לא יהיה תוקף לרישיון או להיתר הזמני.

הגשה מקוונת

38א. (א) מגיש בקשה לפי תקנות אלה יהיה רשאי להגיש בקשות או מסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה גם באופן מקוון, אם אישרה זאת הרשות.

       (ב) הגיש בעל עסק בקשה או מסמכים באופן מקוון, כאמור בתקנת משנה (א) –

(1) לא יידרש למסור עותקים נוספים של הבקשה וצרופותיה, אלא אם כן הודיעה לו רשות הרישוי אחרת; מגיש הבקשה ישמור אצלו העתק של הבקשה שהגיש כפי שהוגשה;

(2) תעביר רשות הרישוי את הבקשה או את המסמכים שהוגשו לה גם לנותני האישור בדואר אלקטרוני, ואם הוגשו לה באופן מקוון אחר, יועברו כאמור אם הסכים לכך נותן האישור.

מסירת הודעה 

39. (א) מסירת הודעה בדבר ביטול רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, הוספת תנאי לרישיון, היתר זמני והיתר מזורז, או סירוב להאריך תוקפו של רישיון תקופתי, יישלחו בדואר רשום לפי המען לקבלת הודעות רשות הרישוי, שמסר מגיש הבקשה, ואם לא חזרו, יראו כאילו קיבלם הנמען; מסירת הודעה אישית לבעל העסק או נציגו או הדבקת ההודעה על גבי דלת הכניסה לעסק, יראו גם כן כמסירה לענין זה.

(ב) רשות הרישוי רשאית למסור הודעות כאמור בתקנת משנה (א) למען דיגיטלי שמסר בעל עסק, ובלבד שמתקיימים תנאים אלה:

(1) בעל העסק ציין ב טופס 2 שבתוספת את מענו הדיגיטלי והביע את הסכמתו לקבל את ההודעות האמורות למען זה;

(2) רשות הרישוי ציינה בפני בעל העסק, בטופס 2 שבתוספת, כי המען הדיגיטלי שמסר ישמש לשם שליחת הודעות כמפורט בתקנה זו, כי מען זה ייחשב כמענו הדיגיטלי לצורך שליחת הודעות כאמור כל עוד הוא לא הודיע על שינוי במענו, כי חזקת מסירה בהתאם להוראות תקנת משנה (ג) תחול לגבי מסירת הודעות כאמור למען זה וכי הוא יכול בכל עת להודיע בכתב כי הוא אינו מעוניין עוד לקבל הודעות כאמור בדרך זו.

(ג) נשלחה הודעה כאמור בתקנת משנה (א) מטעם רשות הרישוי ולא אישר הנמען את קבלת ההודעה, יראו כאילו קיבל אותה הנמען בתום ארבעה ימים מיום משלוח ההודעה הנוסף כאמור בפסקה (1), זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה לא בשל סירובו או הימנעותו, בהתקיים כל אלה:

           (1) רשות הרישוי ביצעה ניסיון שליחה נוסף לפרטי המען הדיגיטלי ארבעה ימים לאחר ניסיון השליחה הראשון;

          (2) לא התקבל חיווי על אי־הגעת ההודעות למבקש.

       (ד) לעניין תקנה זו, "מען דיגיטלי" – מען אחד או יותר מהמפורטים להלן, שנמסר על ידי בעל עסק לרשות הרישוי:

           (1) כתובת דואר אלקטרוני;

           (2) מספר טלפון נייד לשליחת מסרונים – אם אישרה רשות הרישוי מען מסוג זה למסירת הודעות כאמור בתקנה זו.

פקיעת רישיון ישן 

40. עם הוצאת רישיון חדש לעסק, פוקע תוקף היתר זמני, היתר מזורז או רישיון קודם.

הצגת רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז 

41. רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז יוצגו בעסק במקום נראה לעין.

ביטול

42. בטלות –

(א) תקנות רישוי עסקים, 1929;

(ב) תקנות רישוי עסקים (טופס רישיון), תשל"ה-1974;

(ג) תקנות רישוי עסקים (תקופת תוקפם של רשיונות, חידושם ואגרות), תשל"ה-1974.

תחילה

43. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

הוראת מעבר

44. הוגשה בקשה לרישיון לפני יום התחילה, רשאית רשות הרישוי לתת גם היתר זמני, ומנין הימים הקבועים בתקנות אלה, ייעשה מיום התחילה.

תחילה, תחולה והוראות מעבר- תיקון התשפ"א- 2021

סעיף 31 לתיקון-

(א)(1) תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בניסן התשפ"א (1 באפריל 2021) (להלן – יום התחילה).

     (2) על אף האמור בפסקה (1), תחילתה של תקנה 3(3)(ב) לתקנות אלה שנה מיום התחילה.

 (ב) הוראות תקנות אלה יחולו על בקשות לרישיון או היתר, ובכלל זה עקב שינוי בעלות, וכן על הליכים לחידוש רישיון או היתר, מיום התחילה ואילך, וכן על בקשות לרישיון או היתר, ובכלל זה עקב שינוי בעלות, שהוגשו טרם יום התחילה אם התקיים אחד מאלה:

     (1) בעסק אשר מסווג בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 , להליך רישוי מקוצר ופורסם לגביו מפרט אחיד – יהיה רשאי בעל העסק להגיש בקשה חדשה לרישיון או להיתר מזורז לפי פרקים ב'1 עד ב'4 לתקנות אלה, לפי העניין, ויחולו על הטיפול בבקשה הוראות אותן תקנות, ובלבד שעשה כן בתוך 30 ימים מיום התחילה, וכי עד ליום התחילה לא התקבל סירוב לבקשה מצד רשות הרישוי או נותן אישור; שילם בעל עסק אגרה בעד הבקשה לרישיון או להיתר שהוגשה עד יום התחילה, לא ישלם בעל העסק אגרה נוספת בעדם.

     (2) בעסק שהוגשה לגביו בקשה לשינוי בעלות טרם יום התחילה וצורפו לה המסמכים הנדרשים לפי תקנה 31 לתקנות העיקריות כנוסחה ערב יום התחילה, יימשכו הליכי הטיפול בבקשה לפי הוראות תקנות אלה, ובלבד שעד יום התחילה לא התקבל סירוב לבקשה מצד רשות הרישוי או נותן אישור.

 (ג)  על אף האמור בתקנת משנה (ב), הוראות תקנות 28(א1) או (ב), 28(א)(א)(5) עד (7) ו–28א(ב)(3) לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנות אלה, יחולו לפי העניין גם בעסק שהחלו לגביו הליכים לחידוש רישיון או היתר טרם יום התחילה, ובלבד שעד יום התחילה לא התקבל בתוך המועדים הקבועים בתקנות העיקריות כנוסחן ערב יום התחילה, סירוב של אחד מנותני האישור האחרים או של רשות הרישוי.

הוראת שעה- דיווח לכנסת לעניין קביעת פטור מצירוף מסמכי בקשה- תיקון התשפ"א- 2021

סעיף 32 לתיקון-

עד תום שנה מיום תחילתן של תקנות אלה, ידווח המנהל הכללי של משרד הפנים לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת מדי שישה חודשים, על בחינת האפשרות לקבוע, בהתאם להוראות סעיף 6ב(ד) לחוק, סוגי עסקים טעוני רישוי שלא יידרשו לצרף לבקשה לרישיון או להיתר את המסמכים האמורים באותו סעיף, כולם או חלקם.

כ"ט בטבת התשפ"א (13 בינואר 2021)

תוספת ראשונה

התוספת  – טפסים
טופס 1     טופס 2    טופס 3    טופס 4    טופס 5    טופס 5א    טופס 5ב    טופס 6    טופס 7    טופס 8    טופס 9

תוספת א'
(תקנה 11ה(א)(2))
קישור- 
תקנות רישוי עסקים – תוספת א'

כ"ו באלול תש"ס (27 באוגוסט 2000) חיים רמון

שר הפנים

גפני