תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000 – עד 1.4.21

נוסח התקנות המובא כאן תקף עד ליום 1.4.21

לנוסח משולב הכולל את נוסח התקנות החל מ 1.4.21 כולל סימון התיקונים ראה: תקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות)- נוסח משולב

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות
סעיף 1 הגדרות
פרק ב': חוות דעת מקדמית
סעיף 2 בקשה לחוות דעת מקדמית
סעיף 3 חוות דעת מקדמית
פרק ב'1: היתר מזורז
סעיף 3א בקשה להיתר מזורז
סעיף 3ב קבלת בקשה להיתר מזורז
סעיף 3ג תצהיר
סעיף 3ד היתר מזורז
סעיף 3ה הארכת היתר מזורז
סעיף 3ו מתן רישיון לבעל היתר מזורז בהעדר החלטת רשות הרישוי בבקשה
פרק ג': בקשה לרישיון או להיתר זמני
סעיף 4 בקשה להיתר זמני ורישיון
סעיף 5 אישור על הגשת בקשה
סעיף 6 העברת הבקשה לנותני האישור
סעיף 7 תשובת נותני האישור
סעיף 8 החלטת רשות הרישוי בבקשה
פרק ד': רישיון והיתר זמני
סעיף 9 היתר זמני
סעיף 10 רישיון עסק
סעיף 11 תנאי נוסף ברישיון, בהיתר זמני ובהיתר מזורז
פרק ד'1: המפרט האחיד
סעיף 11א המפרט האחיד
סעיף 11ב שינוי המפרט האחיד
סעיף 11ג הודעה על שינוי במפרט האחיד
פרק ד'2: השגה
סעיף 11ד השגה
פרק ה': תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק
סעיף 12 תרשים סביבה
סעיף 13 מפה מצבית
סעיף 14 תכנית עסק
סעיף 15 פרטים נוספים
פרק ו': תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק במפעל ביטחוני
סעיף 16 תרשים סביבה
סעיף 17 מפה מצבית
סעיף 18 תכנית עסק
סעיף 19 פרטים נוספים
פרק ז': תוקף רישיון והיתר זמני
סעיף 20 רישיון לצמיתות
סעיף 21 רישיון תקופתי
סעיף 22 רישיון זמני
סעיף 23 רישיון שהוא זמני מטבעו
סעיף 24 תוקף היתר זמני
סעיף 25 תוקף רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כשניתן היתר לשימוש חורג
פרק ח': חידוש רישיון
סעיף 26 הודעה לנותן האישור על תום תוקפו של רישיון תקופתי ורישיון זמני
סעיף 27 תשובת נותן האישור
סעיף 28 הודעה לבעל רישיון תקופתי ורישיון זמני
סעיף 29 חידוש רישיון תקופתי ורישיון זמני
פרק ט': שינוי בעלות
סעיף 30 שינוי בעלות
סעיף 31 המסמכים המצורפים בעקבות שינוי בעלות
סעיף 32 היתר זמני בעקבות שינוי בעלות
סעיף 33 שינוי בעלות במקרה פטירה
פרק י': אגרות
סעיף 34 אגרת רישיון, היתר זמני או היתר מזורז
סעיף 35 העתק רישיון, היתר זמני או היתר מזורז
סעיף 36 אגרת חוות דעת מקדמית
סעיף 36א אגרת השגה
סעיף 37 הצמדה למדד
פרק י"א: הוראות כלליות
סעיף 38 שינויים בעסק
סעיף 39 מסירת הודעה
סעיף 40 פקיעת רישיון ישן
סעיף 41 הצגת רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז
סעיף 42 ביטול
סעיף 43 תחילה
סעיף 44 הוראת מעבר

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6ב, 7א(ב), 13, 38(ב) ו-39 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר הביטחון לפי סעיף 29יא לחוק, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

 1. 1.בתקנות אלה –

"בעל מקצוע" – בעל מקצוע לפי סעיף 6ג לחוק כפי שקבע שר הפנים או שקבעו השרים בתקנות כהגדרתם בסעיף 6ג, בהסכמת שר הפנים;

"בעל מקצוע מוסמך" – מי ששר הפנים הסמיכו לענין סעיף 6ב לחוק, והוא אחד מאלה:

(1) מהנדס רשוי כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 (להלן – חוק המהנדסים), הרשום במדור הנדסה אזרחית, ואדריכל רשוי כמשמעותו בחוק המהנדסים הרשום במדור לארכיטקטורה;

(2)  במבנה פשוט, כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רשוי ויחוד פעולות), תשכ"ז-1967 (להלן – תקנות ייחוד פעולות):

(א) מהנדס או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית או ארכיטקטורה;

(ב) הנדסאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות ייחוד פעולות;

תק' תשע"ג-2012

"הוראות לצד המפרט האחיד" – כמשמעותן בסעיף 7ג2(ג) לחוק;

"היתר זמני" – היתר לעסוק בעסק טעון רישוי, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, שיינתן לפני מתן רישיון;

תק' תשע"ג-2012

"היתר מזורז" – היתר שניתן בהליך מזורז לעסוק בסוגי עסקים טעוני רישוי, שנקבעו לפי סעיף 6א1 לחוק, לתקופות הקבועות בתקנות 3ד ו-3ה;

"הצו" – צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה-1995;

"חוות דעת מקדמית" – חוות דעת הניתנת מאת רשות הרישוי או נותן האישור, בתחום סמכותם, בדבר התאמת עסק מוצע לדרישות החוק והתקנות ובדבר תנאים מוקדמים שיש לקיים לפני שיינתן אישור, רישיון או היתר זמני לעסק, הכל כאמור בסעיף 6ה לחוק;

"חוק התכנון והבניה" – חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

"מפה מצבית", "תכנית עסק", "תרשים סביבה" – כמשמעותם בפרק ה', ולגבי מפעל ביטחוני – כמשמעותם בפרק ו';

"מפעל ביטחוני" – כמשמעותו בסעיף 29א בחוק;

"נותן אישור" – שר מן המנויים בסעיף 1(ב) לחוק לענין עסק, שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמו או עם מי שהוא הסמיכו לפי סעיף 6(א) לחוק, ולענין מפעל ביטחוני – אחד מנציגי השרים המנויים בסעיף 29ב(א) לחוק, לענין עסק שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמו;

"פונה" – אדם המבקש חוות דעת מקדמית;

"רישיון" – רישיון לצמיתות, רישיון תקופתי, רישיון זמני;

"רישיון זמני" – רישיון לעסוק בעסק טעון רישוי שרשות הרישוי קבעה לו תקופת תוקף שונה כאמור בתקנות 22 ו-23;

"רישיון לצמיתות" – רישיון לעסק טעון רישוי שהוא בתוקף מן המועד שנקבע בו וכל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי;

תק' תשע"ג-2012

"רישיון תקופתי" – רישיון לעסוק בעסק טעון רישוי שהוא בתוקף לתקופות הקבועות בצו;

תק' תשע"ג-2012

"תנאי נותן האישור" – התנאים שקבע נותן האישור לפי סעיף 7 לחוק ובהם התנאים שפרסם במפרט האחיד וכן תנאים שפרסם בהוראות לצד המפרט האחיד.

פרק ב': חוות דעת מקדמית

בקשה לחוות דעת מקדמית

 1. (א) בקשת פונה לחוות דעת מקדמית (להלן – בקשת חוות דעת) תוגש לרשות הרישוי או לנותן האישור לפי טופס 1 שבתוספת השניה ותיחתם בידי הפונה.

תק' תשע"ג-2012

(ב) לבקשת חוות דעת יצורפו אישור על תשלום אגרה והמסמכים המפורטים להלן, חתומים בידי בעל מקצוע מוסמך, זולת אם פטרו רשות הרישוי או נותן האישור את הפונה, לענין בקשה מסוימת או סוג מסוים של בקשות, מהגשת מסמך כאמור, שאינו דרוש לדעתם, למתן חוות הדעת המקדמית:

(1) תרשים סביבה;

(2) מפה מצבית;

(3) תכנית עסק.

(ג) רשות הרישוי או נותן האישור רשאים לדרוש מפונה לצרף מסמכים נוספים הדרושים להם לצורך חוות הדעת, אם ראו צורך בכך.

(ד) קיבלו רשות הרישוי או נותן אישור בקשת חוות דעת, יתנו על כך אישור בכתב לפונה על גבי הבקשה שלפי טופס 1 האמור.

חוות דעת מקדמית

 1. 3.(א) בתוך 30 ימים מקבלת בקשת חוות דעת לפי תקנה 2, יתנו רשות הרישוי או נותן האישור חוות דעת מקדמית.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאים רשות הרישוי או נותן האישור, בנסיבות מיוחדות שיירשמו, להאריך את המועד למתן תשובה לפונה, ובלבד שמשך הארכה לא יעלה על 60 ימים מיום קבלת בקשת חוות הדעת; הארכה נוספת של פרק הזמן האמור תינתן רק במקרים מיוחדים ובאישור בכתב של מי שהסמיכו לכך השר המופקד על המשרד שנותן האישור נמנה עמו.

תק' תשע"ג-2012

פרק ב'1: היתר מזורז

בקשה להיתר מזורז תק' תשע"ג-2012

3א. (א) בקשה להיתר מזורז תוגש לרשות הרישוי לפי טופס 2 שבתוספת ותיחתם ביד המבקש; הבקשה תוגש בחמישה עותקים בצירוף אישור על תשלום אגרה.

(ב) לכל עותק של הבקשה יצורפו מסמכים כמפורט להלן, לאחר שנחתמו ביד בעל מקצוע מוסמך:

(1) תרשים סביבה;

(2) מפה מצבית;

(3) תכנית עסק;

(4) אישור ולפיו מבנה העסק והשימוש בו כמתואר בבקשה תואמים את היתר הבנייה שניתן למבנה ואת תנאיו, לרבות היתר לשימוש חורג אם ניתן; לאישור יצורפו ההיתרים האמורים.

(ג) לכל עותק של הבקשה יצורפו המסמכים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי המפרט האחיד ולפי ההוראות לצד המפרט האחיד, אלא אם כן נדרש בהם מספר עותקים אחר.

(ד) רשות הרישוי רשאית לדרוש מספר עותקים אחר של המסמכים המפורטים בתקנות משנה (ב) או (ג), בכפוף לפרסום לפי סעיף 7ג3 לחוק לעניין סוג מסוים של עסקים.

קבלת בקשה להיתר מזורז תק' תשע"ג-2012

3ב. (א) קיבלה רשות רישוי בקשה להיתר מזורז, תיתן למגיש הבקשה אישור בכתב על הגשת הבקשה לפי טופס 3 שבתוספת; באישור כאמור יצוינו תיאור העסק ומספרו הסידורי כמפורט בצו.

(ב) רשות הרישוי רשאית שלא לקבל בקשה להיתר מזורז ולא ליתן אישור על קבלתה, אם לא נכללו בה כל הנתונים הדרושים לפי טופס 2 שבתוספת ולא צורפו כל המסמכים כאמור בתקנה 3א(א) או (ב); רשות הרישוי תנמק את סיבת אי-קבלת הבקשה להיתר מזורז.

(ג) רשות הרישוי תודיע בכתב למבקש ההיתר המזורז בתוך 21 ימים מיום קבלת הבקשה לפי טופס 4 שבתוספת, על דחיית הבקשה או על מסמכים שעליו להגיש ותנאים שעליו לקיים, כאמור בסעיף 6א1(ד) לחוק.

תצהיר תק' תשע"ג-2012

3ג. (א) קיבלת מבקש ההיתר המזורז הודעה לפי תקנה 3ב(ג) או חלפו 21 ימים מיום אישור הגשת הבקשה ולא ניתנה למבקש הודעה על דחיית הבקשה, יגיש המבקש תצהיר לפי טופס 5 שבתוספת, בחמישה עותקים; לכל עותק של התצהיר יצורפו מסמכים שדרשה רשות הרישוי בהודעתה; ציין המבקש בתצהירו כי בנוגע לעניין פלוני ניתן תצהירו לפי אישור שקיבל מאיש מקצוע, יצרף את אישור איש המקצוע לכל עותק של התצהיר.

(ב) רשות הרישוי רשאית שלא לקבל תצהיר אם לא נכללו בו כל הנתונים הדרושים ולא צורפו כל המסמכים כאמור בתקנת משנה (א); רשות הרישוי תנמק את סיבת אי-קבלת התצהיר.

היתר מזורז תק' תשע"ג-2012

3ד. (א) רשות הרישוי תיתן למבקש היתר מזורז לפי טופס 7 שבתוספת או תדחה את הבקשה בהחלטה מנומקת לפי טופס 4 שבתוספת, בתוך 7 ימים מיום קבלת התצהיר.

(ב) להיתר המזורז יצורפו המסמכים שצורפו לבקשה לפי תקנה 3א, התצהיר והמסמכים שצורפו לתצהיר לפי תקנה 3ג, המהווים כולם חלק בלתי נפרד מן ההיתר המזורז; לא ייעשו כל שינויים במסמכים האמורים או שינויים מהותיים בעסק מן המצב שהוצג במסמכים האמורים בלא אישור רשות הרישוי.

(ג) רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על מתן ההיתר בתוך 21 ימים מיום מתן ההיתר המזורז לפי טופס 6 שבתוספת; רשות הרישוי תצרף לטופס העתק מן הבקשה ומן ההיתר המזורז, עם כל מצורפיהם; את הבקשה להיתר המזורז יראו כבקשה לרישיון עסק, ויחולו לעניין זה הוראות פרק ג'.

(ד) היה מתן רישיון לעסק טעון, לדעת רשות הרישוי, בדיקה של גורמים נוספים על נותני האישור, לפי העניין, כדי להבטיח בעסק מטרה מן המטרות הקבועות בסעיף 1 לחוק, תודיע רשות הרישוי על מתן ההיתר כאמור בתקנת משנה (ג) גם לגורם הנוסף, ותעביר לו את הממסכים הנוגעים לעניין.

(ה) הודיע נותן אישור על סירוב לתת אישור לפי תקנה 7, תודיע רשות הרישוי לבעל ההיתר המזורז על סירוב לתת רישיון לפי תקנה 8(א)(4) ועל ביטולו של ההיתר המזורז לפי סעיף 7ב1(א) לחוק בתוך 7 ימים מן המועד שבו קיבלה את ההודעה, ובלבד שנתנה לבעל ההיתר המזורז הזדמנות להשמיע את טענותיו; רשות הרישוי תעביר עותק מן ההודעה לנותן האישור באותו מועד.

הארכת היתר מזורז תק' תשע"ג-2012

3ה. חלפה שנה מיום מתן היתר מזורז ורשות הרישוי לא קיבלה החלטה בבקשה לרישיון לפי תקנה 8, החלטה לפי סעיף 7ב1(ה) לחוק כי ההיתר המזורז כאילו לא ניתן מלכתחילה או החלטה לבטל את ההיתר לפי סעיף 7ג(ד1) לחוק, תיתן לבעל ההיתר המזורז היתר כאמור למשך שנה נוספת, לפי טופס 7 שבתוספת, אם הגיש בחודש שלפני תום השנה תצהיר לפי טופס 5 שבתוספת, בחמישה עותקים; היתר כאמור יינתן בתוך 7 ימים מיום הגשת התצהיר; העתקי ההיתר המזורז והתצהיר יישלחו לנותני האישור ולגורם הנוסף.

מתן רישיון לבעל היתר מזורז בהעדר החלטת רשות הרישוי בבקשה תק' תשע"ג-2012

3ו. חלפו שנתיים מיום מתן היתר מזורז ורשות הרישוי לא קיבלה החלטה בבקשה לרישיון לפי תקנה 8, החלטה לפי סעיף 7ב1(ה) לחוק כי ההיתר המזורז כאילו לא ניתן מלכתחילה או החלטה לבטל את ההיתר לפי סעיף 7ג(ד1) לחוק, תיתן רשות הרישוי לבעל ההיתר המזורז רישיון עסק לתקופה כאמור בסעיף 7א(ד) לחוק, שתימנה ממועד מתן ההיתר המזורז אם הגיש בחודש שלפני תום השנתיים תצהיר לפי טופס 5 שבתוספת, בחמישה עותקים; רישיון כאמור יינתן בתוך 7 ימים מיום הגשת התצהיר; העתקי הרישיון ותצהיר יישלחו לנותני האישור ולגורם הנוסף.

פרק ג': בקשה לרישיון או להיתר זמני

בקשה להיתר זמני ורישיון תק' תשע"ג-2012

 1. (א) בקשה לרישיון עסק או להיתר זמני (להלן – בקשת רישיון או בקשה) תוגש לרשות הרישוי לפי טופס 2 שבתוספת ותיחתם בידי המבקש.

תק' תשע"ג-2012

(ב) לבקשת רישיון יצורפו אישור על תשלום אגרה והמסמכים המנויים להלן, ב-5 עותקים, לאחר שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך:

(1) תרשים סביבה;

(2) מפה מצבית;

(3) תכנית עסק.

תק' תשע"ג-2012

(ב1) מגיש בקשת רישיון יצרף לבקשה מסמכים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי המפרט האחיד או לפי ההוראות לצד המפרט האחיד, אם ניתן להגישם בעת הגשת הבקשה; מגיש בקשת רישיון רשאי להודיע לרשות הרישוי כי מולאו תנאים מוקדמים הנדרשים לגבי אותו סוג עסק לפי המפרט האחיד או לפי ההוראות לצד המפרט האחיד.

תק' תשע"ג-2012

(ג) רשות הרישוי רשאית לדרוש מספר עותקים שונה של המסמכים המפורטים בתקנת משנה (ב) או (ב1), בכפוף לפרסום לפי סעיף 7ג3 לחוק לעניין סוג מסוים של עסקים.

(ד) היתה בידי מבקש בקשת רישיון חוות דעת מקדמית לענין אותו עסק, רשאי הוא לצרף לבקשת רישיון חוות דעת מאת בעל מקצוע לענין התאמת הבקשה לתנאי חוות הדעת המקדמית.

אישור על הגשת בקשה תק' תשע"ג-2012

 1. (א) קיבלה רשות רישוי בקשה, תיתן על כך אישור בכתב למגיש הבקשה לפי טופס 3 שבתוספת; באישור כאמור יצוינו תיאור העסק ומספרו הסידורי כמפורט בצו.

(ב) רשות הרישוי רשאית שלא לקבל בקשה ולא ליתן אישור על קבלתה אם לא נכללו בה כל הנתונים הדרושים ולא צורפו כל המסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה (להלן – בקשה חסרה); רשות הרישוי תנמק את סיבת אי קבלת הבקשה.

העברת הבקשה לנותני האישור תק' תשע"ג-2012

 1. (א) קיבלה רשות הרישוי בקשה והחליטה שלא לדחותה, תעבירה בתוך 21 ימים מיום אישור הגשת הבקשה, בצירוף המסמכים שצורפו לה, לנותן האישור ותבקש את אישורו למתן רישיון עסק או היתר זמני; בקשה כאמור תוגש לנותן אישור לפי טופס 6 שבתוספת; נותן האישור רשאי לבקש מרשות הרישוי כי לענין בקשה מסוימת או סוג מסוים של בקשות, לא יועברו אליו מסמכים שצורפו לבקשה שאין הוא זקוק להם למתן אישור.

(ב) החליטה רשות הרישוי שלא להעביר את הבקשה לנותני האישור משום שהיא דוחה אותה או משום שטרם סיימה את בדיקתה במועד האמור בתקנת משנה (א), תודיע על כך בכתב בתוך 21 ימים למבקש הבקשה, תוך פירוט הנימוקים, ובכל מקרה תעביר רשות הרישוי את הבקשה או תחליט על דחייתה בתוך 45 ימים מיום קבלתה.

תק' תשע"ג-2012

(ג) נמנה העסק נושא הבקשה עם העסקים שנקבעו בצו כטעוני רישוי בלא אישור, כאמור בסעיף 2(ב) בו, פטורה רשות הרישוי מלהעביר את הבקשה עם מצורפיה לנותן האישור אם נותן האישור ביקש שלא יועברו, אך תודיע לו על הגשתה, במועדים שנקבעו בתקנות משנה (א) ו-(ב).

תק' תשע"ג-2012

(ד) היה מתן הרישיון או ההיתר הזמני טעון לדעת רשות הרישוי בדיקה של גורמים נוספים על נותני אישור, לפי העניין, כדי להבטיח בעסק מטרה מהמטרות הקבועות בסעיף 1(א) לחוק, תעביר רשות הרישוי את הבקשה, בצירוף המסמכים שצורפו לה, לפי טופס 6 האמור לגורם הנוסף. העברת בקשה של מפעל ביטחוני תיעשה לפי הנחיות נציג שר הביטחון ביחידה לרישוי מפעלים ביטחונים כמשמעותה בסעיף 29ב לחוק.

תשובת נותני האישור

 1. (א) בתוך 30 ימים מיום שקיבל בקשה מרשות הרישוי כאמור בתקנה 6(א) יודיע נותן האישור לרשות הרישוי על –

תק' תשע"ג-2012

(1) מתן אישור לרישיון ותנאי נותן האישור שיש להתנותם ברישיון או על סירוב לתת אישור; הודעת סירוב תלווה בנימוקים מפורטים בכתב;

תק' תשע"ג-2012

(2) מתן אישור להיתר זמני ותנאי נותן האישור שיש להתנותם בהיתר, לרבות המועד לביצוע תנאים כאמור, או על סירוב למתן היתר זמני כאמור; הודעת סירוב תלווה בנימוקים מפורטים בכתב;

תק' תשע"ג-2012

(3) תנאי נותן האישור המוקדמים שעל המבקש למלא לשם קבלת אישור למתן היתר זמני או רישיון או מסמכים נוספים הדרושים, לצורך בדיקת הבקשה, לפי סעיף 6ג או 6ד לחוק.

תק' תשע"ג-2012

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) או (ה), רשאי נותן האישור, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למתן תשובה לרשות הרישוי, ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 60 ימים מיום שקיבל את הבקשה או ההודעה לפי תקנת משנה (ה); הארכה נוספת של פרק הזמן האמור תינתן רק במקרים מיוחדים ובאישור בכתב של מי שהסמיכו לכך השר[1] המופקד על המשרד שנותן האישור נמנה עמו, ובלבד שמשך ההארכה הכולל לא יעלה על 90 ימים מיום שקיבל את הבקשה או ההודעה; אושרה הארכה כאמור, ייתן נותן האישור הודעה בכתב על כך לרשות הרישוי.

תק' תשע"ג-2012

(ג) לא השיב נותן האישור במועד הקבוע בתקנת משנה (א) או (ה) ולא הודיע על הארכה כאמור בתקנת משנה (ב), או חלף משך ההארכה כאמור ונותן האישור טרם השיב, יראו אותו כמי שנתן אישור להיתר זמני; רשות הרישוי תודיע לנותן האישור על כך שהמועד הקבוע בתקנת משנה (א) או (ה) חלף.

תק' תשע"ג-2012

(ד) צירף מבקש לבקשתו חוות דעת מקדמית שהתקבלה כאמור בתקנה 3 וחוות דעת מאת בעל מקצוע כאמור בתקנה 4(ד) לפיה עומד העסק בתנאי חוות הדעת המקדמית, ייתן נותן האישור אישור לרישיון או היתר זמני בתוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים, זולת אם החליט, מטעמים מיוחדים שיירשמו ובכפוף להוראות סעיף 7 לחוק, כי יש להתנות את מתן הרישיון או ההיתר הזמני בתנאים נוספים, או שחוות דעת בעל המקצוע לא הניחה את דעתו מטעמים שיפרט; במקרה זה יחולו הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב).

תק' תשע"ג-2012

(ה) הודיע המבקש בכתב לנותן האישור כי מולאו התנאים המוקדמים לשם קבלת אישור, למתן היתר זמני או רישיון, יודיע נותן האישור לרשות הרישוי, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, על החלטתו כאמור בתקנת משנה (א); המבקש יעביר לרשות הרישוי העתק מהודעתו בצירוף אישור על תאריך מסירתה לנותן האישור.

החלטת רשות הרישוי בבקשה

 1. (א) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תחליט רשות הרישוי בבקשה בתוך 7 ימים מקבלת תשובותיהם של כל נותני האישור כאמור בתקנה 7(א), (ב) ו-(ד), ותעשה אחת מאלה לפי הענין:

(1) תיתן למבקש היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

(2) תיתן למבקש רישיון עסק ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

תק' תשע"ג-2012

(3) תודיע למבקש על תנאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת היתר זמני או רישיון לפי טופס 4 שבתוספת;

תק' תשע"ג-2012

(4) תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון או היתר זמני ותמסור לו את הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא השיב נותן האישור כאמור בתקנה 7(ג) או (ד), תפעל רשות הרישוי כלהלן:

(1) תיתן למבקש היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם, ובלבד שחלפו 7 ימים ממתן ההודעה כאמור בתקנה 7(ג) לנותן האישור; העתק מההיתר הזמני תשלח לנותן האישור;

תק' תשע"ג-2012

(2) תודיע למבקש על סירוב לתת היתר זמני או רישיון ותמסור לו את הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת.

תק' תשע"ג-2012

(ג) לא היה מתן הרישיון או ההיתר הזמני טעון אישור של נותן אישור, תחליט רשות הרישוי בבקשה בתוך 45 ימים מיום אישור הגשת הבקשה ותפעל לפי אחת מהחלופות המנויות בתקנת משנה (א) בכפוף להתניית הרישיון או ההיתר הזמני בתנאי נותן האישור שקבע נותן אישור כאמור בתקנה 6(ג) לעניין אותו סוג עסק; צירף מבקש לבקשתו חוות דעת מקדמית שהתקבלה כאמור בתקנה 3 וחוות דעת מאת בעל מקצוע כאמור בתקנה 4(ד) ולפיה העסק עומד בתנאי חוות הדעת המקדמית, תיתן רשות הרישוי למבקש רישיון או היתר זמני בתוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים, זולת אם החליטה, מטעמים מיוחדים שתפרט בהחלטתה ובכפוף להוראות סעיף 7 לחוק, כי יש להתנות את מתן הרישיון או ההיתר הזמני בתנאים נוספים, או שחוות דעת בעל המקצוע לא הניחה את דעתה מטעמים שתפרט.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג) רשאית רשות הרישוי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד למתן החלטתה בבקשה, ובלבד שמשך הארכה לא יעלה על 60 ימים מיום אישור הגשת הבקשה.

(ה) הודיע המבקש בכתב לרשות הרישוי כי מולאו התנאים המוקדמים שקבעה לפי תקנת משנה (א)(3), תודיע רשות הרישוי למבקש בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה על החלטתה כאמור בתקנת משנה (א).

תק' תשע"ג-2012

(ו) רשות הרישוי לא תיתן רישיון לעסק הטעון אישורו של נותן אישור אלא לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון ובהתאם לתנאיו; רשות הרישוי תחליט בדבר מתן היתר זמני או רישיון לעסק הטעון אישורו של נותן אישור רק לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון או להיתר זמני ובהתאם לתנאיו, או בנסיבות המפורטות בתקנת משנה (ב) או בתקנה 3ו. אין באמור כדי לפגוע בסמכות רשות הרישוי לסרב לתת רישיון או היתר זמני, או לקבוע תנאים מוקדמים או תנאים ברישיון או בהיתר זמני נוסף על תנאים שקבע נותן אישור.

(ז) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על החלטתה בבקשה.

תק' תשע"ג-2012

(ח) דרישת מסמכים ותנאים מטעם רשות הרישוי לעניין סוג מסוים של עסקים תהיה בכפוף לסעיף 7ג3 לחוק.

פרק ד': רישיון והיתר זמני

היתר זמני תק' תשע"ג-2012

 1. (א) היתר זמני תיתן רשות הרישוי לפי טופס 7 שבתוספת.

(ב) להיתר הזמני יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק שאישרה רשות הרישוי, המהווים חלק בלתי נפרד מההיתר הזמני; לא ייעשו כל שינויים במסמכים האמורים או בעסק בלא אישור רשות הרישוי.

(ג) ההיתר הזמני יפקע אם נעשו שינויים בעסק בהשוואה למסמכים האמורים בתקנת משנה (ב).

רישיון עסק תק' תשע"ג-2012

 1. (א) רישיון עסק תיתן רשות הרישוי לפי טופס 8 שבתוספת.

(ב) לרישיון העסק יצורפו תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק שאישרה רשות הרישוי, המהווים חלק בלתי נפרד מרישיון העסק; לא ייעשו כל שינויים במסמכים האמורים או בעסק בלא אישור רשות הרישוי.

תק' תשע"ג-2012

(ג) רשות הרישוי תבטל רישיון עסק לאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו אם נעשו שינויים בעסק בהשוואה למסמכים האמורים בתקנת משנה (ב).

תק' תשע"ג-2012

(ד) לא יהיה תוקף לרישיון שחודש כל עוד לא הוחזרה לרשות הרישוי הצהרת בעל העסק לפי הספח בטופס 8 האמור; תוקף רישיון שחודש יפקע אם ניתנה הצהרה כוזבת.

תנאי נוסף ברישיון, בהיתר זמני ובהיתר מזורז תק' תשע"ג-2012

 1. (א) רשות הרישוי רשאית להוסיף תנאים לרישיון עסק, להיתר זמני או להיתר מזורז, לפי סעיף 7 לחוק, ותודיע לבעל העסק על הוספת התנאי ועל מועד כניסתו לתוקף כאמור בסעיף 7 או 7ג4 לחוק.

תק' תשע"ג-2012

(ב) נותן אישור רשאי להוסיף תנאי לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז לפי סעיף 7 לחוק ולקבוע את מועד כניסתו לתוקף כאמור בסעיף 7 או 7ג4 לחוק, וכן רשאי הוא להוסיף תנאים כאמור לעסק שאינו טעון את אישורו כאמור בסעיף 6א לחוק; הוסיף נותן האישור תנאי כאמור, יודיע עליו לרשות הרישוי, וזו תודיע לבעל העסק על הוספת התנאי ומועד כניסתו לתוקף, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה מנותן האישור, אלא אם כן קבע נותן האישור תקופה קצרה ממנה בהתקיים נסיבה מן האמורות בסעיף 7(א1) לחוק.

תק' תשע"ג-2012

(ב1) בהודעה לפי תקנה זו תודיע רשות הרישוי לבעל העסק על זכותו להגיש השגה על התנאי הנוסף לפי טופס 9 שבתוספת, על הגורם שיש להגיש לו השגה ועל המועד להגשתה, על האגרה שיש לשלם בעד השגה לפי תקנה 36א, ועל כך שהגשת ההשגה אינה מתלה את תוקפה של ההחלטה, כל עוד הגורם שהוגשה לו ההשגה לא החליט אחרת, הכל כאמור בתקנה 11ד.

(ג) רשות הרישוי תעביר העתק של ההודעה לבעל העסק כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) לנותן האישור.

תק' תשע"ג-2012

פרק ד'1: המפרט האחיד

המפרט האחיד תק' תשע"ג-2012

11א. (א) המפרט האחיד וכן ההוראות לצד המפרט האחיד יתייחסו לכל אחד מסוגי העסקים טעוני הרישוי, לפי סיווגם בצו וסיווג נדרש נוסף.

(ב) נותן אישור, ולעניין שירותי כבאות – שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך (בפרק זה ובפרק ד2 – נותן אישור) – יפרסם, לפי סעיף 7ג2 לחוק ובכפוף לתקנה 11ב, מפרט אחיד של המסמכים והתנאים לפי סעיפים 6ד ו-7 לחוק הנדרשים מטעמו לגבי כל סוג עסק טעון רישוי; ואולם לגבי עסקים מסוג שנקבע בצו, שנותן אישור יפרסם לגביהם מפרט אחיד חלקי, הוא יכלול רק חלק מן התנאים והמסמכים הנדרשים מטעמו לגבי עסק מאותו סוג (להלן – מפרט אחיד חלקי); נותן האישור יציין בפרסום כי המדובר במפרט אחיד חלקי, ורשאי הוא לדרוש תנאים ומסמכים נוספים; שאר הוראות פרק זה יחולו גם על מפרט אחיד חלקי.

(ג) נותן אישור יציין במפרט האחיד את מועד פרסומם ומועד כניסתם לתוקף לפי סעיף 7ג4 לחוק של מסמכים ותנאים שפורסמו בו; קבע נותן אישור גורם שניתן להגיש לו בקשה של בעל עסק לערוך את השינוי במועד מוקדם יותר לפי סעיף 7ג4(א)(3) לחוק, יציין את הגורם במפרט האחיד וכן יציין שעותק מהבקשה יוגש לרשות הרישוי.

(ד) נותן אישור יפרסם, לפי סעיף 7ג2 לחוק, הוראות לצד המפרט האחיד המפרטות את המסמכים והתנאים הנדרשים מטעמו לגבי כל סוג עסק טעון רישוי, לצורך בדיקת בקשה או לצורך מתן רישיון, היתר זמני או היתר מזורז.

(ה) מנהל אגף רישוי עסקים במשרד הפנים ירכז, לגבי כל סוג עסק בנפרד, את כל המסמכים שדורשים נותני האישור לגבי אותו סוג עסק טעון רישוי לפי המפרט האחיד ולפי ההוראות לצד המפרט האחיד.

(ו) מנהל אגף רישוי עסקים במשרד הפנים יקבע הנחיות לעניין אופן פרסום המפרט האחיד וההוראות לצד המפרט האחיד, לרבות מתכונת אחידה לפרסומם בפורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל "ממשל זמין" (להלן – הפורטל הממשלתי); הנחיות כאמור יפורסמו בפורטל הממשלתי.

(ז) רשויות הרישוי ונותני האישור יעמידו עותק של המפרט האחיד לעיון הציבור במשרדיהם בעמדה ממוחשבת הנגישה לציבור.

שינוי המפרט האחיד תק' תשע"ג-2012

11ב. (א) הצעה לשינוי במפרט האחיד, בליווי דברי הסבר, תפורסם באתר האינטרנט של נותן האישור ותעמוד לעיון הציבור במשרדי נותן האישור; לצד ההצעה יצוינו אופן הגשת הערות להצעה והמועד למתן הערות לה בתוך 30 ימים מפרסום ההצעה; נותן האישור יפרסם הערה על ההצעה לשינוי בפורטל הממשלתי לצד ההוראה במפרט האחיד שמוצע לשנותה; נותן האישור יעביר הודעה על פרסום ההצעה לשאר נותני האישור, לשר הפנים, לארגון המייצג את מרבית העיריות והמועצות המקומיות, לארגון המייצג את מרבית המועצות האזוריות ולארגונים המייצגים לדעת השר, את מרבית העסקים טעוני הרישוי.

(ב) נותן האישור ידון בהערות שיקבל ויחליט אם לשנות את המפרט האחיד לפי ההצעה או לאחר הכנסת שינויים בה.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), התקבלה הערה על אי-התאמה בין דרישות המפרט האחיד מטעם נותני אישור שונים, יכריעו בה נותני האישור הנוגעים בעניין בהסכמה בתוך חודש ממועד קבלתה; לא הגיעו נותני האישור להסכמה, תובא המחלוקת לדיון בישיבה הקרובה של הוועדה הבין-משרדית לענייני רישוי עסקים, שמינה שר הפנים לפי החלטת הממשלה מס' 5108, מיום י' בתמוז התשנ"ט (24 ביוני 1999), והיא תעביר את המלצתה לנותני האישור; לא הגיעו נותני האישור להסכמה בתוך שבוע, תובא המחלוקת להכרעת היועץ המשפטי לממשלה בשאלה משפטית או להכרעת הממשלה בשאלה אחרת, והם יכריעו בה בתוך חודש.

(ד) נותן אישור המציע לבטל מסמך או תנאי הנדרש במפרט האחיד מטעמו או להקל בתנאי כאמור, רשאי להתלות את תוקפה של הדרישה עד שיחליט אם לשנות את המפרט האחיד; הודעה על ההתליה תפורסם לצד ההצעה לשינוי וההודעות עליה כאמור בתקנת משנה (א); הודיע נותן האישור לרשות רישוי על התנאי לפי תקנה 11(ב), יודיע לרשות הרישוי על התליית התנאי, וזו תודיע על כך לבעל העסק בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה מנותן האישור.

הודעה על שינוי במפרט האחיד תק' תשע"ג-2012

11ג. (א) נותן אישור שהחליט לשנות את המפרט האחיד, כאמור בתקנה 11ב(ב), יפרסם את השינוי בפורטל הממשלתי ויפרסם הודעה על הפרסום ועד מועד תחילתו של השינוי לפי סעיף 7ג4 לחוק ברשומות.

(ב) נותן האישור יפרסם בפורטל הממשלתי לצד השינוי במפרט האחיד הערה המפנה לנוסח המפרט האחיד לפני השינוי ולנוסחיו הקודמים, אם קיימים כאלה.

תק' תשע"ג-2012

פרק ד'2: השגה

השגה תק' תשע"ג-2012

11ד. (א) בפרק זה –

"דרישה" – תנאי או מסמך שדרשו רשות הרישוי או נותן אישור לפי החוק, למעט תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק;

"השגה" – לפי סעיף 7ג5 לחוק על דרישה או על סירוב לתת רישיון, היתר זמני או היתר מזורז;

"משיג" – מבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או בעל רישיון או היתר כאמור, הרואה את עצמו נפגע מדרישה או מסירוב לתת רישיון או היתר כאמור.

(ב) השגה תוגש בשני עותקים לגורם מוסמך ארצי, אשר הדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה נקבעה מטעמו או לקיום מטרה שהוא מופקד עליה לפי סעיף 1 לחוק; המשיג יגיש עותק מן ההשגה לרשות הרישוי; המשיג יגיש עותק מן ההשגה לגורם מוסמך ארצי אחר, אם יש בה טענה לאי-התאמה עם דרישה שנקבעה מטעמו או לקיום מטרה שהוא מופקד עליה.

(ג) ההשגה בצירוף אישור על תשלום אגרה תוגש, בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה או ההחלטה שעליה הוגשה ההשגה, לפי טופס 9 שבתוספת, ואולם רשאי גורם מוסמך ארצי, בהחלטה מנומקת בנסיבות מיוחדות, להאריך את המועד להגשת השגה ובלבד שלא יעלה על 15 ימים נוספים; משיג המעוניין בהארכת המועד להגשת השגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה; בהשגה יפורטו הגורם שהוגשה לו ההשגה, הדרישה או ההחלטה נושא ההשגה, מועד קבלתה, העילות להשגה והצעות המשיג שיהוו חלופה לדרישה, אם יש כאלה; לכל עותק של ההשגה יצורפו הרישיון ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם, הדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה וכל מסמך נוסף הנוגע לעניין; משיג המעוניין בהתליית תוקפה של הדרישה או ההחלטה עד להחלטה בהשגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה.

(ד) גורם מוסמך ארצי יכריע בהשגה ויעביר את החלטתו המנומקת בכתב למשיג ולרשות הרישוי, בתוך 30 ימים ממועד הגשת ההשגה עם כל מצורפיה למשרדו; ואולם הוא רשאי, בהחלטה מנומקת, להאריך את המועד למתן החלטתו בהשגה, ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 60 ימים ממועד הגשת ההשגה.

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד), מצא גורם מוסמך ארצי שההשגה הוגשה על אופן היישום של דרישה שנקבעה במפרט האחיד או בחיקוק, הנוגעת לעסק שלגביו הוגשה ההשגה בלבד, ואינה מעוררת שאלה לעניין פרשנות הדרישה, רשאי הוא להעביר את ההשגה להכרעתו של גורם בכיר בתחום המחוז שבו מצוי העסק (להלן – גורם מחוזי), ובלבד שאותו גורם לא קיבל את ההחלטה שעליה הוגשה ההשגה; הגורם המחוזי יעביר את החלטתו המנומקת בכתב למשיג, בתוך 30 ימים ממועד הגשת ההשגה למשרד הגורם המוסמך הארצי, אלא אם כן הוארכה התקופה לפי תקנת משנה (ד); הגורם המחוזי יעביר עותק מן ההחלטה לגורם המוסמך הארצי ולרשות הרישוי.

(ו) סבר גורם מוסמך ארצי הדן בהשגה, כי היא מצדיקה שינוי במפרט האחיד, יעבירה לנותן האישור והוא יחליט בעניין השינוי האמור כאמור בתקנה 11ב; ואולם אם נדרש שינוי במפרט האחיד כדי לקבל את ההשגה, יהיה הגורם המוסמך הארצי רשאי להאריך את המועד להחלטה בהשגה, ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 90 ימים; הגורם המוסמך הארצי יודיע למשיג ולרשות הרישוי על הארכת המועד, ויציין בהודעתו כי נבחנת אפשרות לשינוי המפרט האחיד.

(ז) על אף האמור בתקנת משנה (ד), השגה שעניינה טענה לאי-התאמה בין דרישת נותן אישור לדרישת רשות הרישוי, תוכרע על ידי גורם מוסמך ארצי במשרד נותן האישור, לאחר ששמע את טענות רשות הרישוי לגבי העניין שבמחלוקת; בנימוקי החלטתו יתייחס הגורם המוסמך הארצי לטענות רשות הרישוי.

(ח) על אף האמור בתקנת משנה (ד), השגה שעניינה טענה לאי-התאמה בין דרישות נותני אישור שונים, תוכרע בהסכמה בין הגורמים המוסמכים הארציים הנוגעים בעניין; לא הגיעו להסכמה, יפעלו לפי הוראות תקנה 11ב(ג); לצורך כך, הגורם המוסמך הארצי שהוגשה לו ההשגה רשאי, בהחלטה מנומקת, להאריך את המועד להחלטה בהשגה, ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 120 ימים.

(ט) גורם מוסמך ארצי רשאי להתלות את תוקפה של דרישה או החלטה שעליה הוגשה לו השגה, אם המשיג ביקש התליה כאמור והנסיבות מצדיקות זאת; החלטה על התליה תועבר למשיג ולרשות הרישוי, ויפורטו בה נימוקי ההחלטה ותקופת ההתליה.

(י) נותן אישור יפרסם באתר האינטרנט שלו ובפורטל הממשלתי את הגורם שיש להגיש לו השגות, את אופן הגשת ההשגות לפי תקנה זו, את טופס 9 שבתוספת ואת אופן תשלום האגרה בעד השגה, לרבות תשלום באמצעות האינטרנט.

פרק ה': תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק

תרשים סביבה

 1. (א) תרשים סביבה ייערך בקנה מידה 1:2,500 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם נחוץ כך בנסיבות הענין.

(ב) בתרשים סביבה יצוינו –

(1) הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969;

(2) מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק;

(3) הדרכים והרחובות הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.

מפה מצבית

 1. (א) מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם, לדעתם, נחוץ כך בנסיבות הענין.

(ב) במפה המצבית יצוינו –

(1) שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים אותו; גבולות העסק יסומנו בקו עבה;

(2) מיקומו של העסק בתוך הבנין שבו הוא מצוי ומיקום הבנין בתוך החלקה שבו הוא מצוי;

תק' תשע"ג-2012

(3) מערכת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה;

(4) מיתקנים לסילוק אשפה;

(5) מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם;

(6) מערכות לכיבוי אש;

(7) חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאינם צמודים לו כגון מחסן ושירותים;

(8) מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983, לצורכי השימוש בעסק.

תכנית עסק

 1. (א) תכנית העסק תכלול תכנית תנוחה, שני חתכים וטבלה כמפורט להלן; תכנית העסק תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר.

(ב) בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה:

(1) החלוקה הפנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק ושימושי כל חלק;

תק' תשע"ג-2012

(2) מיתקני תברואה שיהיו בעסק, כגון אסלות וכיורים;

(3) מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק;

(4) פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבניה;

(5) מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן;

(6) מיתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה; רשות הרישוי ונותן אישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור;

(7) מיתקנים לאצירת אשפה ופינויה;

(8) ארובות;

(9) מערכות וציוד כיבוי אש;

(10) מיתקני ניטור וסידורים אקוסטיים, אם ישנם;

(11) המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים, וכיוצא באלה, וכל חלקי המבנה המיועדים להריסה, כשהם מסומנים בצבעים המקובלים כאמור בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970;

(12) מיקום שני חתכים אנכים ניצבים זה לזה, כאמור בתקנת משנה (ג).

(ג) שני חתכים כמפורט להלן:

(1) חתך אנכי דרך כל חדרי השירות וחדרי העסק, המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם;

(2) חתך נוסף הניצב לחתך כאמור בפסקה (1) המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.

(ד) בטבלה יהיה פירוט שטחי העסק במטרים רבועים, לפי שימושיהם השונים והקומה שבה הם מצויים, וכן סיכום שטח העסק הכולל במטרים רבועים.

פרטים נוספים

 1. (א) נוסף על הפרטים המנויים בתקנות 12 עד 14 רשאים רשות הרישוי או נותן האישור לדרוש בכתב ממבקש, הגשת פרטים נוספים שייכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.

תק' תשע"ג-2012

(ב) רשות הרישוי או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בענין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק לפי סעיף 6ג או 6ד לחוק, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

פרק ו': תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק במפעל ביטחוני

תרשים סביבה

 1. (א) תרשים סביבה לגבי מפעל ביטחוני ייערך בקנה מידה אחר מן הקבוע בפרק ה', לפי דרישת רשות הרישוי כאמור בסעיף 29ג לחוק (בפרק זה – רשות הרישוי) אם, לדעתה, נחוץ כך בנסיבות הענין.

(ב) בתרשים סביבה יצוינו –

(1) הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969;

(2) מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק;

(3) הדרכים והרחובות הציבוריים הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.

מפה מצבית

 1. (א) מפה מצבית תיערך בקנה מידה של 1:250 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי, אם נחוץ כך בנסיבות הענין.

(ב) במפה המצבית יצוינו –

(1) שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו;

(2) מיקומו של העסק בתוך השטח שבו הוא מצוי ומיקום הבנינים של העסק בתוך השטח שבו הוא מצוי;

תק' תשע"ג-2012

(3) מערכת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה;

(4) מיתקנים לסילוק אשפה;

(5) מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק והצנרת להובלתם כפוף להנחיות נציג שר הביטחון ביחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים (להלן – היחידה);

(6) מערכות לכיבוי אש;

(7) מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983, לצורכי השימוש בעסק.

תכנית עסק

 1. (א) תכנית העסק שתכלול תכנית תנוחה כמפורט להלן, תיערך בקנה מידה של 1:100 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר.

(ב) בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה:

תק' תשע"ג-2012

(1) מיתקני תברואה שיהיו בעסק;

(2) מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן;

(3) מיתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה; רשות הרישוי ונותן אישור ביחידה רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור;

(4) מיתקנים לאצירת אשפה ופינויה;

(5) ארובות;

(6) מערכות וציוד כיבוי אש;

(7) מיתקני ניטור.

פרטים נוספים

 1. (א) נוסף על הפרטים המנויים בתקנות 16 עד 18 רשאים רשות הרישוי או נותן אישור לדרוש ממבקש, הגשת פרטים נוספים שייכללו בתרשים הסביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך, בהתאם להנחיות נציג שר הביטחון ביחידה.

תק' תשע"ג-2012

(ב) רשות הרישוי או נותן אישור רשאים לדרוש ממגיש בקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בענין מסוים או מסמכים נוספים הנוגעים לעסק לפי סעיף 6ג או 6ד לחוק, אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה; חוות דעת או מסמכים כאמור יימסרו בהתאם להנחיות נציג שר הביטחון ביחידה.

פרק ז': תוקף רישיון והיתר זמני

רישיון לצמיתות תק' תשע"ג-2012

 1. תוקף רישיון לעסק מן העסקים המפורטים בצו אשר נקבע לגביו כי תוקף רישיונו לחמש עשרה שנים, וניתן לו רישיון לצמיתות כדין לפני יום תחילת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 27), התשע"א-2010, יהיה לצמיתות.

רישיון תקופתי תק' תשע"ג-2012

 1. (א) בכפוף לאמור בתקנה 20, תוקף רישיון לעסק מן העסקים המפורטים בצו יהיה לשנה אחת, לשלוש שנים, לחמש שנים, לעשר שנים או לחמש עשרה שנים, כקבוע בצו.

תק' תשע"ג-2012

(ב) תוקף רישיון תקופתי לשנה אחת יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה שלאחר השנה שבה ניתן אלא אם כן נקבע בצו אחרת; תוקף רישיון תקופתי לשלוש שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה שבה ניתן; תוקף רישיון תקופתי לחמש שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה החמישית שלאחר השנה שבה ניתן; תוקף רישיון תקופתי לעשר שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה העשירית שלאחר השנה שבה ניתן; תוקף רישיון תקופתי לחמש עשרה שנים יסתיים ב-31 בדצמבר של השנה הארבע עשרה שלאחר השנה שבה ניתן.

רישיון זמני

 1. רשות הרישוי רשאית לקבוע את סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם מזה הקבוע בתקנות 20 ו-21, ובלבד שתקופת הרישיון לא תפחת משנה אחת.

רישיון שהוא זמני מטבעו

 1. לעסק שהוא זמני מטבעו רשאית רשות הרישוי לקבוע תקופת תוקף קצרה משנה.

תוקף היתר זמני

 1. (א) תוקף היתר זמני הוא לתקופה שקבעה בו רשות הרישוי ובלבד שלא תעלה על שנה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), היתר זמני יפקע, עוד לפני תום תקופת תוקפו, אם לא מולאו תנאיו במועד שנקבע.

(ג) עד 30 ימים לפני תום תקופת תוקף של ההיתר הזמני תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על מועד תום תקופת ההיתר הזמני, וכן תבקש באותו המועד את אישורו של נותן האישור להארכת תוקף ההיתר הזמני או למתן רישיון עסק והתנאים לרישיון או להיתר הזמני, לפי הענין.

(ד) נותן האישור יעביר את תגובתו בתוך 15 ימים מקבלת בקשת רשות הרישוי.

(ה) עד 15 ימים לפני תום תקופת תוקף של ההיתר הזמני תחליט רשות הרישוי ותעשה אחת מאלה לפי הענין:

(1) תודיע למבקש, בהסכמת נותני האישור, על הארכת תוקף ההיתר הזמני, ובלבד שמשך תקופת ההיתר הזמני לא תעלה על שנה אחת; לא השיב נותן האישור בתוך 15 ימים מיום בקשת רשות הרישוי כאמור בתקנת משנה (ג), יראו את נותן האישור כאילו נתן הסכמתו להארכת תקופת ההיתר הזמני. העתק ההודעה על הארכת תוקף ההיתר הזמני תשלח לנותן האישור;

(2) תיתן למבקש, בהסכמת נותני האישור, רישיון עסק ותקבע את תנאי הרישיון;

תק' תשע"ג-2012

(3) תודיע למבקש על סירוב לתת רישיון ותמסור לו את הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת.

(ו) תוקפו של היתר זמני יפוג במועד שנקבע בו ובהתאם לתנאיו.

(ז) רשות הרישוי, בהסכמת נותני האישור, רשאית ליתן לעסק רישיון לפני תום תקופת תוקפו של ההיתר הזמני, אם ראתה שהתקיימו התנאים לכך.

(ח) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור, תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על החלטתה.

תוקף רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כשניתן היתר לשימוש חורג תק' תשע"ג-2012

 1. (א) לא תיתן רשות הרישוי רישיון או היתר זמני לתקופה ארוכה מתקופת תוקפו של היתר לשימוש חורג, כמשמעותו בחוק התכנון והבניה, שניתן לעסק.

תק' תשע"ג-2012

(ב) רשות הרישוי לא תיתן היתר מזורז לעסק, אם אין לו היתר לשימוש חורג שתוקפו שנה לפחות מיום מתן ההיתר המזורז.

פרק ח': חידוש רישיון

הודעה לנותן האישור על תום תוקפו של רישיון תקופתי ורישיון זמני

 1. עד 90 ימים לפני תום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי או רישיון זמני, תודיע על כך רשות הרישוי לנותן האישור.

תשובת נותן האישור תק' תשע"ג-2012

 1. (א) נותן האישור יודיע לרשות הרישוי בתוך 45 ימים מיום שקיבל את ההודעה כאמור בתקנה 26 על אחד מאלה:

תק' תשע"ג-2012

(1) מתן אישור לחידוש של הרישיון ועל תנאי נותן האישור שיש לקבוע ברישיון;

(2) סירובו לאשר את חידוש הרישיון ואת הנימוקים לסירוב;

תק' תשע"ג-2012

(3) תנאי נותן האישור המוקדמים שעל בעל העסק למלא לקבלת אישורו למתן רישיון או היתר זמני או מסמכים נוספים הדרושים, לצורך בדיקת הבקשה, לפי סעיף 6ג או 6ד לחוק.

(ב) לא השיב נותן האישור בתוך המועד הקבוע בתקנת משנה (א), יראו אותו כמי שנתן אישור להיתר זמני; רשות הרישוי תודיע לנותן האישור על כך שהמועד הקבוע בתקנת משנה (א) חלף.

הודעה לבעל רישיון תקופתי ורישיון זמני תק' תשע"ג-2012

 1. (א) לא יאוחר מ-30 ימים מהמועד הקבוע לתום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי או רישיון זמני, תעשה רשות הרישוי אחת מאלה לפי הענין:

(1) תיתן לבעל העסק רישיון ותקבע את תנאי הרישיון;

תק' תשע"ג-2012

(2) תודיע לבעל הרישיון על סירוב לתת רישיון ואת הנימוקים לסירוב לפי טופס 4 שבתוספת;

(3) תיתן לבעל העסק היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם;

תק' תשע"ג-2012

(4) תודיע לבעל העסק על תנאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת היתר זמני או רישיון לפי טופס 4 שבתוספת.

(ב) לא הודיעה רשות הרישוי על החלטתה כאמור בתקנת משנה (א), יראו את בעל העסק כמי שיש לו היתר זמני כל עוד לא פעלה רשות הרישוי כאמור בתקנת משנה (א), ובכל מקרה לתקופה שלא תעלה על שנה מתום תקופת תוקף הרישיון.

(ג) רשות הרישוי לא תיתן רישיון לעסק הטעון אישורו של נותן אישור אלא לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון ובהתאם לתנאיו. רשות הרישוי תחליט בדבר מתן היתר זמני לעסק טעון אישורו של נותן אישור רק לאחר שנותן האישור נתן אישור לרישיון או להיתר זמני ובהתאם לתנאיו, או בנסיבות המפורטות בתקנה 27(ב); אין באמור כדי לפגוע בסמכות רשות הרישוי לסרב לתת רישיון או היתר זמני, או לקבוע תנאים מוקדמים או תנאים ברישיון או היתר זמני נוסף על תנאים שקבע נותן אישור.

חידוש רישיון תקופתי ורישיון זמני תק' תשע"ג-2012

 1. (א) החליטה רשות הרישוי לתת לבעל העסק רישיון כאמור בתקנה 28(א)(1) תיתן לו רישיון עסק לפי טופס 8 שבתוספת.

(ב) לרישיון העסק החדש יצרף בעל העסק את כל המסמכים שהיו מצורפים לרישיון העסק שתם תוקפו, והם יהוו חלק בלתי נפרד מרישיון העסק, אלא אם כן קבעה רשות הרישוי אחרת.

תק' תשע"ג-2012

(ג) לא יהיה תוקף לרישיון כל עוד לא ניתנה הצהרת בעל העסק לרשות הרישוי בספח שלפי טופס 8 האמור וכל עוד לא שולמה בעדו אגרה.

(ד) לא יהיה תוקף לרישיון אם ניתנה הצהרה כוזבת.

(ה) היה מתן רישיון עסק או היתר זמני טעון אישורו של נותן אישור תודיע רשות הרישוי לנותן האישור על החלטתה בבקשה.

פרק ט': שינוי בעלות

שינוי בעלות

 1. (א) עסק בעל רישיון מן המפורטים בצו, טעון רישיון חדש עם שינוי של הבעלות; בתקנת משנה זו –

"שינוי בעלות" – כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

"בעל" – בין יחיד ובין תאגיד.

(ב) בקשה לרישיון חדש תוגש כאמור בתקנה 4, ויחולו עליה כל הוראות תקנות אלה הנוגעות לבקשה, כפוף לאמור בתקנה 31.

המסמכים המצורפים בעקבות שינוי בעלות תק' תשע"ג-2012

 1. היה בעסק שינוי בעלות, יהיה בעל העסק החדש פטור מהגשת המסמכים המפורטים בתקנה 4(א) אם יצרף את חוזה העברת הבעלות בעסק, ויצהיר בטופס 2 שבתוספת, כי –

(1) לא חלו בעסק שינויים מאז הוצא הרישיון הקודם, מן הרשום ברישיון הקודם והמסמכים המצורפים לו, לרבות בסוג העסק, במבניו, בשטחו ובמיקומו;

(2) בעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם.

היתר זמני בעקבות שינוי בעלות תק' תשע"ג-2012

 1. (א) הגיש בעל העסק החדש בקשה לרישיון או להיתר זמני לעסק הטעון רישיון על פי אותו מספר סידורי בצו שעליו ניתן הרישיון הקודם, יינתן לו היתר זמני לתקופה של 90 ימים מיום שינוי הבעלות או עד להחלטת רשות הרישוי לפי תקנה 8, לפי המוקדם.

תק' תשע"ג-2012

(ב) צירף בעל העסק החדש לבקשה לרישיון או להיתר זמני את המסמכים כמפורט בתקנה 31, יינתן לו היתר זמני לשנה או עד להחלטת רשות הרישוי לפי תקנה 8, לפי המוקדם.

(ג) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו, במקרה שתוקף הרישיון הקודם פקע מסיבה שאינה נובעת משינוי הבעלות בלבד.

שינוי בעלות במקרה פטירה תק' תשע"ג-2012

 1. היה שינוי בעלות בעסק, עקב פטירה של בעל העסק, והעברתו כדין לידי בן זוגו, הוריו או צאצאיו של הנפטר, יראו את תוקף הרישיון הקודם או את תוקף ההיתר הזמני או המזורז, על אף האמור בתקנה 30, כנמשך עד היום שבו היה פג תוקפו אלמלא נפטר בעל העסק, או בתום שנה מיום הפטירה, לפי המוקדם, ובלבד שהודיע על הפטירה לרשות הרישוי בתוך 45 ימים מיום הפטירה.

פרק י': אגרות

אגרת רישיון, היתר זמני או היתר מזורז תק' תשע"ג-2012 הודעה תשע"ח-2018

 1. (א) בעד בקשה לרישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז תשולם לרשות הרישוי אגרה של 320 שקלים חדשים, בגין כל עסק טעון רישוי לפי המפורט בצו.

(ב) בעד חידוש רישיון תשולם לרשות הרישוי אגרה בסך 320 שקלים חדשים.

תק' תשע"ג-2012

(ג) נגבתה אגרה בעד בקשה לרישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז, לא תיגבה אגרה נוספת בעד מתן הרישיון או ההיתר הזמני או ההיתר המזורז.

תק' תשע"ג-2012

(ד) לא יהיה תוקף לרישיון, היתר זמני או היתר מזורז אם לא שולמה אגרה בעד הבקשה לרישיון, היתר זמני או היתר מזורז או חידוש הרישיון או ההיתר הזמני או ההיתר המזורז.

העתק רישיון, היתר זמני או היתר מזורז תק' תשע"ג-2012

 1. (א) אבד רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, הושחת או טושטש, תיתן רשות הרישוי העתק ממנו לאחר ששוכנעה שהרישיון, ההיתר הזמני או ההיתר המזורז המקוריים אבדו, הושחתו או טושטשו; העתק רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כאמור, יהיה תקף רק לאחר ששולמה אגרה בעדו, ונחתמה ההצהרה המתחייבת בחידוש רישיון, שבספח של טופס הרישיון.

תק' תשע"ג-2012

(ב) בעד העתק רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, תשולם מחצית האגרה המשולמת בעד רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, לפי הענין.

אגרת חוות דעת מקדמית הודעה תשע"ח-2018

 1. (א) בעד בקשה לחוות דעת מקדמית תשולם אגרה בסך 320 שקלים חדשים.

(ב) אגרה כאמור תשולם לרשות הרישוי או לאוצר המדינה, לפי הענין, כמפורט בסעיף 31(א) לחוק.

אגרת השגה תק' תשע"ג-2012

36א. (א) בעד כל השגה לפי תקנה 11ד תשולם אגרה בסכום הקבוע בתקנה 34(א), כפי שהשתנה לפי תקנה 37.

(ב) אגרה בעד השגה שהוגשה לרשות הרישוי המקומית תשולם לקופת אותה רשות מקומית; אגרה בעד השגה שהוגשה לגורם מוסמך אחר תשולם לאוצר המדינה.

הצמדה למדד

 1. (א) בתקנה זו, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ב) סכומי האגרה המפורטים בתקנות 34 ו-36 ישתנו כמפורט להלן:

(1) ב-1 באפריל של כל שנה – לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש פברואר של אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט שקדם לו;

(2) ב-1 באוקטובר של כל שנה – לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש אוגוסט של אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר שקדם לו.

(ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ב), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

פרק י"א: הוראות כלליות

שינויים בעסק

 1. ניתן רישיון או היתר זמני לעסק ולאחר מכן חלו שינויים מהרשום ברישיון העסק או ההיתר הזמני והמסמכים המצורפים לו לגבי סוג העסק, לרבות מבניו, שטחו, הבעלות בו, מיקומו ובסוג העיסוק, לא יהיה תוקף לרישיון או להיתר הזמני.

מסירת הודעה תק' תשע"ג-2012

 1. מסירת הודעה בדבר ביטול רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, הוספת תנאי לרישיון, היתר זמני והיתר מזורז, או סירוב להאריך תוקפו של רישיון תקופתי, יישלחו בדואר רשום לפי המען לקבלת הודעות רשות הרישוי, שמסר מגיש הבקשה, ואם לא חזרו, יראו כאילו קיבלם הנמען; מסירת הודעה אישית לבעל העסק או נציגו או הדבקת ההודעה על גבי דלת הכניסה לעסק, יראו גם כן כמסירה לענין זה.

פקיעת רישיון ישן תק' תשע"ג-2012

 1. עם הוצאת רישיון חדש לעסק, פוקע תוקף היתר זמני, היתר מזורז או רישיון קודם.

הצגת רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז תק' תשע"ג-2012

 1. רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז יוצגו בעסק במקום נראה לעין.

ביטול

 1. בטלות –

(א) תקנות רישוי עסקים, 1929;

(ב) תקנות רישוי עסקים (טופס רישיון), תשל"ה-1974;

(ג) תקנות רישוי עסקים (תקופת תוקפם של רשיונות, חידושם ואגרות), תשל"ה-1974.

תחילה

 1. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

הוראת מעבר

 1. הוגשה בקשה לרישיון לפני יום התחילה, רשאית רשות הרישוי לתת גם היתר זמני, ומנין הימים הקבועים בתקנות אלה, ייעשה מיום התחילה.

תק' תשע"ג-2012

תוספת ראשונה

(בוטלה)

תק' תשע"ג-2012

תוספת שניה

טופס 1

(תקנה 2(א))

 

תק' תשע"ג-2012

טופס 2

(תקנות 3א(א), 3ב(ב), 4(א) ו-31)

 

תק' תשע"ג-2012

טופס 3

(תקנות 3ב(א) ו-5(א))

לכבוד שם הרשות:

תאריך:

מס' רישום:

מס' תיק רישוי/בקשה:

סיבת הבקשה:

מס' חשבון ארנונה:

אישור הגשת בקשה לרישיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז

לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

אנו מאשרים בזה כי בתאריך הוגשה בקשה לפי הפרטים האלה:

כתובת העסק

רחוב

 

מס' בית

 

כניסה

 

קומה

 

מרכז מסחרי

 

מס' חנות

 

שם העסק

 

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק (כאשר הבעלים הם חברה יש לרשום את שמות המנהלים ליד שם החברה):

שם בעל העסק/תאגיד מס' זהות / תאגיד כתובת פרטית טלפון הערות
שם משפחה שם פרטי

תיאור העסק המבוקש:

מס' סידורי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ב-2012

 

מס' סידורי

 

תיאור העיסוק

 

לבקשה צורפו המסמכים האלה:

א. תרשים סביבה, מפה מצבית, תכנית העסק

ב.

ג.

הערות

 

אישור זה אינו מהווה רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לניהול העסק. המנהל עסק בלא רישיון, היתר זמני או היתר מזורז עובר על החוק ויהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

קיבל מבקש היתר מזורז הודעה מרשות הרישוי על מסמכים שעליו להגיש או חלפו 21 ימים מיום מתן אישור זה ולא ניתנה למבקש הודעה על דחיית הבקשה, יגיש המבקש תצהיר לפי טופס 5 בחמישה עותקים, ויצרף לכל עותק של התצהיר את המסמכים שדרשה רשות הרישוי בהודעתה.

________________ שם הפקיד/ה המטפל

חתימת הפקיד/ה המטפל

תק' תשע"ג-2012

טופס 4

(תקנות 3ב(ג), 3ד(א), 8(א) ו-(ב), 24(ה) ו-28(א))

לכבוד שם הרשות:

תאריך:

מס' רישום:

מס' תיק רישוי/בקשה:

סיבת הבקשה:

מס' חשבון ארנונה:

הודעה על סירוב לבקשת רישיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז/הודעה על תנאים ומסמכים נדרשים

לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

כתובת העסק

רחוב

 

מס' בית

 

כניסה

 

קומה

 

מרכז מסחרי

 

מס' חנות

 

שם העסק

 

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק (כאשר הבעלים הם חברה יש לרשום את שמות המנהלים ליד שם החברה):

שם בעל העסק/תאגיד מס' זהות / תאגיד כתובת פרטית טלפון הערות
שם משפחה שם פרטי

תיאור העסק המבוקש שניתן לגביו הסירוב / נדרשים תנאים או מסמכים

מס' סידורי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ב-2012

 

מס' סידורי

 

תיאור העיסוק

 

החלטה על סירוב לתת

זאת להודיעך כי לסרב לבקשתך המפורט לעיל, בשל :

 

הודעה על תנאים הנדרשים

זאת להודיעך על תנאים מוקדמים שאתה נדרש למלא לצורך קבלת :

הגורם הדורש (רשות הרישוי / נותן אישור / שירותי הכבאות) מקור התנאי (המפרט האחיד / הוראות לצד המפרט האחיד / אתר רשות הרישוי / אחר) התנאי הנדרש

זאת להודיעך על תנאים שייקבעו :

הגורם הדורש (רשות הרישוי / נותן אישור / שירותי הכבאות) מקור התנאי (המפרט האחיד / הוראות לצד המפרט האחיד / אתר רשות הרישוי / אחר) התנאי הנדרש

אין באמור בהודעה זו כדי למנוע קביעת תנאים נוספים ברישיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז או למנוע הוספת תנאים לאחר מתן הרישיון/ההיתר, לפי הדין.

הודעה על מסמכים שיש להגיש לצורך בחינת הבקשה

זאת להודיעך על מסמכים שאתה נדרש להמציא לרשות הרישוי לצורך בחינת בקשתך:

הגורם הדורש (רשות הרישוי / נותן אישור / שירותי הכבאות) מקור התנאי (המפרט האחיד / הוראות לצד המפרט האחיד / אתר רשות הרישוי / אחר) התנאי הנדרש

מבקש היתר מזורז שקיבל הודעה על מסמכים שעליו להגיש, נדרש להגיש לרשות הרישוי תצהיר לפי טופס 5 בחמישה עותקים, ויצרף לכל עותק של התצהיר את המסמכים שדרשה רשות הרישוי בהודעתה. בתוך 7 ימים מקבלת התצהיר והמסמכים תיתן רשות הרישוי למבקש היתר מזורז או תדחה את הבקשה בהחלטה מנומקת.

השגה על סירוב / דרישת תנאי או מסמך

באפשרותך להגיש השגה על סירוב למתן רישיון / היתר או על דרישה של תנאי או מסמך לפי סעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968. את ההשגה יש להגיש לפי טופס 9 בתוך 30 ימים מהיום שנודע לך על ההחלטה / הדרישה, לגורם המוסמך לדון בהשגות בגוף המצוין לעיל לצד ההחלטה / הדרישה (הגורמים המוסמכים מטעם נותני האישור לדון בהשגות והנחיות לגבי אופן הגשת ההשגה מפורטים באינטרנט, בפורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל "ממשל זמין"). עותק של ההשגה יש להגיש לרשות הרישוי. בעד כל השגה יש לשלם אגרה בסך ש"ח.

יודגש, כי הגשה השגה אינה מתלה את תוקפה של ההחלטה, כל עוד לא החליט אחרת הגורם שהוגשה לו ההשגה.

________________ שם הפקיד/ה המטפל

חתימת הפקיד/ה המטפל

תק' תשע"ג-2012

טופס 5

(תקנות 3ג(א), 3ה ו-3ו)

 

תק' תשע"ג-2012

טופס 6

(תקנות 3ד(ג), 6(א) ו-(ד))

מס' תיק רישוי מס' חשבון ארנונה תאריך משלוח

לכבוד נותן אישור/גורם נוסף: נספחים:

תרשים סביבה מפה מצבית תכנית עסק

חוות דעת מקדמית

חוות דעת בעל מקצוע

אחר

הפניית בקשה לרישיון / היתר זמני מאת רשות הרישוי אל נותן אישור או גורם נוסף:

מצ"ב לחוות דעתך בקשה שהוגשה לרשות הרישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, לעסק שפרטיו להלן:

שם העסק:

 

מקום העסק המבוקש

רחוב

 

מס' בית

 

מס' חנות/יח'

 

מיקוד

 

קומה

 

שטח העסק

 

סוג העסק המבוקש: (תיאור העיסוק והמספר הסידורי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ב-2012 (להלן – הצו))

מס' סידורי בצו

 

תיאור העיסוק

 

הערות

 

בתאריך ניתן למבקש היתר מזורז (מצ"ב העתק ההיתר המזורז עם מצורפיו).

הערות והודעות רשות הרישוי

 

פרטי השולח:

שם תפקיד חתימה ______________

==================================================

תשובת נותן האישור / גורם נוסף

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק רישוי עסקים, להלן תשובתי לבקשה לרישיון שפורטה לעיל:

ניתן אישורי למתן

התנאים המוקדמים למתן :

התנאים לניהול העסק :

מתנגד למתן . הנימוקים להתנגדות

פרטי נותן האישור

שם מלא תפקיד תאריך _______________

חתימה

תק' תשע"ג-2012

טופס 7

(תקנות 3ד(א), 3ה ו-9(א))

לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

כתובת העסק

רחוב

 

מס' בית

 

כניסה

 

קומה

 

מרכז מסחרי

 

מס' חנות

 

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק (כאשר הבעלים הם תאגיד יש לרשום את שמות המנהלים ליד שם התאגיד):

שם בעל העסק/תאגיד מס' זהות / תאגיד כתובת פרטית טלפון סמן √
שם משפחה שם פרטי מנהל בעלים

תיאור העסק על פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ב-2012 (להלן – הצו)

שם העסק קומה שטח במ"ר מס' סידורי לפי הצו תיאור העסק על פי הצו תוקף ההיתר הזמני/המזורז תאריך הוצאת ההיתר סכום האגרה בש"ח
סך הכל לתשלום

תנאים מיוחדים בהיתר / מצ"ב בנספח :

 

תנאים קבועים בהיתר זמני / היתר מזורז:

 1. לא מולאו התנאים שנקבעו בהיתר זמני זה או התנאים לגבי סוג העסק המופיעים במפרט האחיד ובהוראות לצד המפרט האחיד, ושפורסמו באינטרנט בפורטל השירותים הממשלתי "ממשל זמין", במועד שנקבע לקיומם, יפקע תוקף ההיתר הזמני, לפי סעיף 7ב(ב) לחוק רישוי עסקים. לא מולאו תנאים כאמור בהיתר מזורז, יבוטל ההיתר המזורז, לפי סעיף 7ג(ד1) לחוק רישוי עסקים, וייפסקו ההליכים למתן רישיון לעסק.
 2. תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק כפי שהוגשו והתקבלו על ידי רשות הרישוי מהווים חלק בלתי נפרד של היתר זה. כל שאר המסמכים שצורפו לבקשה להיתר מזורז, תצהיר מבקש ההיתר והמסמכים שצורפו לו, כפי שהוגשו ונתקבלו על ידי רשות הרישוי, מהווים חלק בלתי נפרד של ההיתר המזורז. לא ייעשו כל שינויים במסמכים האמורים או בעסק בלא אישור רשות הרישוי.
 3. היתר זה יהיה בר-תוקף רק מיום חתימת הבנק/קופה המאשרת את תשלום האגרה.
 4. היתר זה כפוף לתנאים המפורטים לעיל הרשומים בטופס זה, לתנאים המצורפים או שיצורפו אליו ולתנאים לגבי סוג העסק המופיעים במפרט האחיד ובהוראות לצד המפרט האחיד, שפורסמו באינטרנט בפורטל השירותים הממשלתי "ממשל זמין", לצד המועד שנקבע לתחולתם.
 5. היתר זה אינו ניתן להעברה ואינו בר-תוקף עם שינוי הבעלות בעסק, וכן אם חל שינוי בעיסוק או שבעליו העביר עסקו למקום אחר.
 6. היתר זה יוצג במקום נראה לעין במקום העסק.
 7. בחודש שלפני תום תוקפו של היתר מזורז על בעל ההיתר להגיש לרשות הרישוי תצהיר לפי טופס 5 בחמישה עותקים, כתנאי להארכת ההיתר המזורז.

____________________

שם וחתימת ראש רשות הרישוי

תק' תשע"ג-2012

טופס 8

(תקנות 10(א) ו-29(א))

רישיון עסק

לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

כתובת העסק

רחוב

 

מס' בית

 

כניסה

 

קומה

 

מרכז מסחרי

 

מס' חנות

 

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק (כאשר הבעלים הם תאגיד יש לרשום את שמות המנהלים ליד שם התאגיד)

שם בעל העסק/תאגיד מס' זהות / תאגיד כתובת פרטית טלפון סמן √
שם משפחה שם פרטי מנהל בעלים

תיאור העסק על פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ב-2012 (להלן – הצו)

שם העסק קומה שטח במ"ר מס' סידורי לפי הצו תיאור העסק על פי הצו תוקף ההיתר הזמני/המזורז תאריך הוצאת ההיתר סכום האגרה בש"ח
סך הכל לתשלום

תנאים מיוחדים ברישיון העסק / מצ"ב בנספח:

 

תנאים קבועים ברישיון:

 1. תוקפו הוא לפי הוראות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, והתקנות לפיו.
 2. הרישיון כפוף לתנאים המפורטים לעיל, הרשומים בטופס זה, המצורפים או שייווספו אליו ולתנאים לגבי סוג העסק המופיעים במפרט האחיד ובהוראות לצד המפרט האחיד, שפורסמו באינטרנט בפורטל השירותים הממשלתי "ממשל זמין", לפי המועד שנקבע לתחולתם.
 3. הרישיון אינו ניתן להעברה ואינו בר-תוקף עם שינוי הבעלות בעסק וכן אם חל שינוי בעיסוק, במבני העסק, בשטחו או שבעליו העביר אותו למקום אחר.
 4. תרשים הסביבה, מפה מצבית ותכנית העסק כפי שאושרו הם חלק בלתי נפרד מרישיון זה; לא ייעשו שינויים במבנה שמתנהל בו העסק, אלא לאחר קבלת אישור רשות הרישוי; הרישיון יבוטל, אם שונו תנאי המקום שמתנהל בו העסק בהשוואה לתכנית העסק המאושרת (על ידי בנייה או באופן אחר).
 5. רישיון זה יוצג במקום נראה לעין במקום העסק.

____________________

שם וחתימת ראש רשות הרישוי

רישיון זה יהיה בר-תוקף רק מיום חתימת הקופה המאשרת את תשלום האגרה (על הבקשה או על החידוש) ולאחר חתימת בעל העסק על ההצהרה שבספח (במקרה של חידוש).

==================================================

הצהרת בעל העסק בעד חידוש רישיון

אני מצהיר בזה כי לא חלו שינויים במהות העסק, במבנהו ובבעלות עליו לעומת מה שאושר כדין. אני מאשר, שקיבלתי את הרישיון בצירוף התנאים המיוחדים של גורמי הרישוי, וכי מתקיימים בעסק התנאים לגבי סוג העסק המופיעים במפרט האחיד ובהוראות לצד המפרט האחיד, כפי שפורסמו באינטרנט בפורטל השירותים הממשלתי "ממשל זמין" במועד חידוש הרישיון.

תאריך שם בעל העסק המצהיר ______________ _________________

חתימה חתימה וחותמת של החברה

חותמת הבנק/הקופה

סכום לתשלום ש"ח

תק' תשע"ג-2012

טופס 9

(תקנות 11(ב1) ו-11ד(ג) ו-(י))

[השגה]

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000

טופס 9

(תקנות 11(ב1) ו-11ד(ג) ו-(י))

לכבוד שם הרשות:

תאריך:

מס' רישום:

מס' תיק רישוי/בקשה:

סיבת הבקשה:

מס' חשבון ארנונה:

השגה

לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

הח"מ להשיג על , שנקבעה מטעמך או לקיום מטרה שהינך מופקד עליה לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – החוק), כמפורט להלן:

שם העסק:

 

מקום העסק המבוקש/שלגביו מוגשת ההשגה

רחוב

 

מס' בית

 

מס' חנות/יח'

 

מיקוד

 

קומה

 

שטח העסק

 

סוג העסק המבוקש/שלגביו מוגשת ההשגה: (תיאור העיסוק והמספר הסידורי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ב-2012)

מס' סידורי בצו

 

תיאור העיסוק

 

הערות

 

פרטי המשיג (בסעיף 7ג5(א) לחוק נקבעו הרשאים להגיש השגה)

שם משפחה / שם תאגיד שם פרטי תפקיד בעסק מס' זהות / תאגיד כתובת פרטית טלפון פקס'

פירוט ההחלטה/הדרישה שעליה מוגשת ההשגה (בסעיף 7ג5(א) לחוק נקבעו ההחלטות והדרישות שעליהן ניתן להגיש השגה)

 

מועד קבלת ההחלטה/הדרישה על ידי המשיג

העילות להשגה

 

חלופות מוצעות לדרישה (אם יש כאלה)

 

אני מבקש להתלות את תוקפה של ההחלטה/הדרישה עד להחלטה בהשגה מנימוקים אלה:

 

נספחים מצורפים:

 

בקשה לקבלת

שעלי המוגשת ההשגה

אחר

את ההשגה עם נספחיה יש להגיש בשני עותקים לגורם המוסמך לדון בה (הגורמים המוסמכים מטעם נותני האישור לדון בהשגות והנחיות לגבי אופן הגשת ההשגה מופיעים באינטרנט, בפורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל "ממשל זמין"). עותק של ההשגה עם נספחיה יש להגיש לרשות הרישוי. עותק של ההשגה יש להגיש לגורם מוסמך במשרד נותן אישור אחר, אם יש בה טענה לאי-התאמה עם דרישה שנקבעה על ידי אותו נותן אישור.

הגשת השגה אינה מתלה את תוקפה של ההחלטה או הדרישה, כל עוד לא החליט אחרת הגורם שהוגשה לו ההשגה.

חותמת הבנק/הקופה

סכום לתשלום ש"ח

כ"ו באלול תש"ס (27 באוגוסט 2000) חיים רמון

שר הפנים

גפני