רשויות וגורמים מאשרים

את הבקשה לרישיון עסק יש להגיש לרשות המקומית בה ממוקם העסק- רשות הרישוי. רשות הרישוי היא גם זו שתנפיק את הרישיון, אך על מנת שניתן יהיה להוציא רישיון עסק יש לקבל תחילה את אישור "הגורמים המאשרים" הרלוונטיים. בטבלה המצויה בנספח לצו רישוי העסקים (אותו נספח המפרט את כל העסקים טעוני הרישוי), מצוין לצד כל עסק מיהם הגורמים אשר אישורם נדרש בטרם יוצא הרישיון.
בעמוד זה ריכזנו רשימה של כל הגורמים המאשרים, קישורים לאתרי רישוי העסקים של אותם גורמים, ומידע רלוונטי הנוגע לכל אחד מהגורמים.

משרד הפנים

שר הפנים מוסמך לקבוע אילו עסקים יהיו טעוני רישיון עסק ואילו לא. ומכאן גם נובעת סמכות ואחריות משרד הפנים בכול הנוגע לרישוי עסקים. בנוסף- אגף בכיר רישוי עסקים במשרד מהווה את רשות הרישוי באזורים שאינם שייכים לרשויות מקומיות ("אזורים גליליים").

השגה על החלטת נותני אישור

באתר משרד הפנים – רישוי עסקים, פורסם נוהל הגשת השגה מקוון על החלטת נותני אישור (המשרד להגנת הסביבה; משטרת ישראל; משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; משרד החקלאות; משרד הבריאות; הרשות הארצית לכבאות והצלה).
יש לשים לב כי נוהל זה אינו כולל הגשת השגה על החלטת רשות רישוי. השגה כזו תוגש לגורם שמונה על ידי ראש הרשות כפי שמפורסם באתר האינטרנט שלה.

קישור לנוהל וטופס הגשת השגה- הגשת השגה על החלטת נותן אישור

סמכות משרד הפנים ברישוי עסקים

חוק רישוי עסקים מסמיך את שר הפנים לקבוע בצוים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם, וכן להתקין תקנות.
מכאן נובעת סמכות שר הפנים לקבוע אילו עסקים יהיו טעוני רישיון עסק ואילו לא. ומכאן גם נובעת סמכות ואחריות משרד הפנים בכול הנוגע לרישוי עסקים.

אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים הינו גם "רשות הרישוי" לכל העסקים המצויים מחוץ לתחומה של רשות מקומית. בבקשות לרישיון עסק לאזורים אלו יוגשו למנהלת המחוז הרלוונטי באגף.
קישור לאתר האגף – משרד הפנים- רישוי עסקים

אתר המפרטים האחידים

משרד הפנים מפרסם, באתר המפרטים האחידים ברישוי עסקים, את כל העסקים להם פורסם מפרט אחיד ןאת תוכנם של המפרטים.
מפרט אחיד- מסמך המאחד ומאגד את כלל הדרישות של נותני האישור הרלוונטיים לאותו פריט רישוי, ומתייחס הן לחוקים ולתקנות הקבועים במקום אחר והן לנהלים והנחיות מנהליות של נותן האישור העשויות להופיע אך ורק במפרט האחיד.

ראהאתר המפרטים האחידים ברישוי עסקים

הוועדה לאסדרת רישוי עסקים

הוועדה לאסדרת רישוי עסקים עוסקת בעיקר בגיבוש, קביעה ועדכון מפרטים אחידים.

הוועדה לאסדרת רישוי עסקים

הוועדה לאסדרת רישוי עסקים עוסקת בעיקר במפרטים האחידים ברישוי עסקים- גיבושם, פרסומם, עדכונם, הסדרת דרישות נותני האישור בקשר אליהן וכו'.

ראה: וועדת האסדרה לרישוי עסקים

דו"ח שנתי לשנת 2023

הוועדה לאסדרה פירסמה את הדו"ח השנתי בדבר פעילותה בשנת 2023.

דוח שנתי לשנת 2023

תוכנית עבודה לשנת 2024

הוועדה לאסדרת רישוי עסקים פירסמה את תוכנית העבודה לשנת 2024.

תוכנית העבודה לשנת 2024

הפרוטוקולים של דיוני הוועדה

להלן קישור לקובץ הפרוטוקולים של דיוני הוועדה-

הפרוטוקולים של דיוני הוועדה

נושאים מיוחדים שנדונו-

  • בדיון הוועדה מיום 25.2.24-  נדון המפרט האחיד לפריט 4.7ב- מרכול ללא טיפול במזון ואושרו שינויים בדרישות רשות הכבאות ומשרד הבריאות.

רשות הרישוי

רשות הרישוי היא הגוף ברשות המקומית אשר אליו תוגש הבקשה לרישיון עסק, היא הגוף  נותן הרישיון או המסרב לתיתו ומוקנות לה סמכויות ואחריות האכיפה. רשות הרישוי אחראית על קיום תכליות דיני התכון והבניה, ויכולה לקבוע בחוקי עזר כללים בעניין רוכלות.

רשות מקומית אינה חייבת בהוצאת רישיון עסק אך כן חייבת לעמוד בדרישות נותני האישור

רשות מקומית אינה חייבת בהוצאת רישיון עסק אך עליה לעמוד בתנאים ובדרישות של גורמי הרישוי לעסק מאותו הסוג.
נותן אישור יוכל להגיש כתב אישום נגד רשות מקומית המנהלת עסק שלא עומד בתנאיו או בדרישות התקנות.
המדינה אינה חייב בהוצאת רישיון עסק, שכן אין הוראה בחוק המחילה עליה את חוק רישוי עסקים.

למאמר המלא ראה: האם העיריה והמדינה חייבות בהוצאת רישיון עסק

זכות בעל העסק להשמיע טענותיו בפני הרשות – חובת קיום שימוע

מהות חובת השימוע היא כי רשות לא תפגע באדם בטרם תעניק לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו. שלושה תנאים המחייבים מתן זכות שימוע (גם אם אינה קבועה בחוק)- פגיעה, באינטרס מוגן, באופן ישיר וממשי.

שמיעת גירסת בעל העסק בטרם יוגש נגדו כתב אישום- בשל העדר סמכות רשות הרישוי לחקור חשודים בביצוע עבירות על פי חוק רישוי עסקים, פרסם משרד הפמשטים  ביום 26.12.16 הנחיות לגבי מתן זכות טיכון לחשוד לפני הגשת כתב אישום.

למאמרים המלאים ראה:
חובת קיום שימוע בטרם ביטול רישיון עסק, וכיצד יש לקיימה
הנחיות בעניין מתן זכות טיעון לחשוד לפני הגשת כתב אישום

רשות רישוי צריכה לגלות מידע בדבר קיום צו סגירה שיפוטי לעסק

צו שיפוטי לסגירת עסק לפי סעיף 16(3) לחוק רישוי עסקים הינו צו התקף כלפי "כולי עלמא" ולא רק כלפי בעל העסק שנגדו נוהל ההליך המשפטי. לכן, הרשות צריכה למסור מידע בדבר קיומו  למי שמבקש את המידע.

למאמר המלא ראה: הרשות צריכה לגלות מידע בדבר קיומו של צו סגירה שיפוטי לעסק

תכנון ובניה – אישור הנדסה

על מנת לקבל רישיון, עסק צריך לקיים את תכליות דיני התכנון והבניה.
הגוף המממליץ לאשר או לסרב לעסק בשל דיני התכנון והבניה (מחלקת או אגף הנדסה) הינו חלק מהרשות המקומית. סירוב או אישור של רישיון בשל דינים אלו נעשה על ידי רשות הרישוי.
לעמוד הכולל מידע רב בעניין דיני תכנון ובניה ורישוי עסקים ראה: תכנון ובניה וחוק רישוי עסקים

 

 

התניית מתן רישיון עסק בקיום רישיון על פי "חיקוק אחר"

סעיף 8 לחוק רישוי עסקים קובע כי "עסק טעון רישוי שנקבעה לו חובת רישוי בחיקוק אחר, רשאית רשות הרישוי שלא לתת לו את הרישיון…לפי חוק זה כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר"

כאשר הרישוי על פי חיקוק אחר נקבע בטור ז' בצו רישוי עסקים- חובה על הרשות להתנות את מתן רישיון העסק בקבלת הרישיון על פי אותו חיקוק.

למאמר המלא ראה: רישיון על פי חיקוק אחר – סמכות שלא לתת רישיון עסק בהעדרו

סמכות העירייה להחליט על אכיפה מוגברת באזורים מסוימים

עירייה רשאית להחליט כי במקטעים מסוימים בעיר תתבצע אכיפה מוגברת של חוק רישוי עסקים, ביחס לסוגי עסקים מסוימים ("אכיפה מוגברת"). במקרה כזה על העירייה לבצע את האכיפה המוגברת לגבי כל העסקים מאותו הסוג באותו מקטע עירוני באופן שוויוני. 

ראה: מדיניות אכיפה מוגברת

שיקולי הרשות – סירוב למתן רישיון לעומת סירוב לחידושו או ביטולו

שיקולי הרשות בבואה לבטל רישיון עסק יהיו יותר מחמירים מאלו שיופעלו כאשר דנים בחידוש רישיון.

 השיקולים בעת חידוש רישיון יהיו יותר מחמירים מאלו שיופעלו בעת דיון בבקשה לרישיון חדש.

הסיבה העיקרית לכך היא ההסתמכות הלגיטימית של בעל עסק, אשר יש בידו רישיון, כי רישיונות יחודש. הסתמכות שאינה קיימת כמעט כאשר מבקשים רישיון חדש.

למאמר המלא: שיקולי הרשות – סירוב למתן רישיון לעומת סירוב לחידושו או ביטולו

חובת ההגינות של הרשות כלפי בעל עסק

חובת ההגינות של הרשות נובעת מחובתה לשרת את הציבור. היא כוללת את זכות הטיעון, הזכות לעיון במסמכי הרשות, את חובת הרשות לפעול במהירות וביעילות ואף כוללת מידה של חמלה בראיית האינטרס של הפרט הנזקק לשירותיה.

למאמר המלא: התערבות בית המשפט בשיקולי הרשות, כאשר היא מפרה את חובת ההגינות

התערבות רשות הרישוי בשיקולים המקצועיים של נותן אישור

בית המשפט קבע כי רשות רישוי אומנם אינה חייבת לתת משקל מכריע לעמדת המשטרה אך עליה להביא עמדה זו בחשבון כלל שיקוליה, כפי שהיא. עוד נקבע כי רשות הרישוי אינה מוסמכת ואינה מסוגלת להחליט שהמידע שבידי המשטרה אינו תקף, או אינו רציני.

למאמר המלא ראה:

 רשות רישוי אינה מוסמכת לבצע הערכה מקצועית במקום המשטרה, ועליה לקבלה כפי שהיא ולהביאה בחשבון שיקוליה

סמכות רשות הרישוי להפעיל שיקול דעת

רשות רישוי אינה חייבת לקבל את דרישות נותני האישור ככתבן וכלשונן. היא רשאית, ואף צריכה, להפעיל את שיקול דעתה העצמאי, ולבחון את העובדות והראיות עליהן מתבססת בקשת נותן אישור.

למאמר המלא: סמכות רשות הרישוי להפעיל שיקול דעת

פטור מהגשת תוכניות לשם קבלת רישיון עסק

במרץ 2022 תוקנו תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) ונקבע פטור חלקי או מלא ל 75 סוגי עסקים מהגשת תוכניות לשם קבלת רישיון עסק.
למאמר הדן בביצוע המעשי לאור תקנות ארלו ראהעסקים הפטורים מהגשת תוכניות לשם קבלת רישיון

הרשות אינה רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון

כאשר אדם מבקש להגיש בקשה לרישיון, קיימת חובה לקבלה גם אם יודע וברור כי הבקשה תסורה או אפילו אם חסרים בה מסמכים.

ראה: הרשות אינה רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון

דרישות רשות הרישוי והמפרט הרשותי

בנוסף על הסמכות של נותני אישור לדרוש כי בעל עסק יקיים תנאים מסוימים, גם לרשות הרישוי ניתנה הסמכות לדרוש קיומם של תנאים.

על רשות הרישוי חלה החובה לפרסם את דרישותיה, בכל הנוגע לעסקים להם פורסם מפרט אחיד, באתר האינטרנט שלה (מפרטים רשותיים). הרשות יכולה לשנות את דרישותיה באופן שנקבע בחוק.

למאמרים ראה:
– לפירוט סמכות הרשות והחובה לפרסום מפרטים רשותיים ראה:

דרישות רשות הרישוי- המפרט הרשותי – ושינוי הוראותיו
– להוספת תנאי חוק עזר כתנאי ברישיון ראה: הוראות חוק עזר עירוני- כתנאי ברישיון
– לסמכות הרשות להוסיף תנאים לרישיון ראה: סעיף 7- הוספת תנאים ברישיון

הוספת גורמי רישוי מעבר לאלו המנויים בצו רישוי עסקים

לרשות הרישוי יש סמכות להעביר כל בקשה לרישיון עסק לכל אחד מגורמי הרישוי המנויים בסעיף 1(ב) לחוק רישוי עסקים (איכות הסביבה, משטרה, רשות הכבאות, שר הרווחה והעניינים והחברתיים, שר החקאלות, שר הבריאות), אם היא סבורה שאישור כזה נדרש כדי לקיים איזו ממטרות החוק המנויות בסעיף 1(א) לחוק.
רשות הרישוי יכולה להעביר את הבקשה לאישור כל אחד מגורמי הרישוי, ולא רק לאלו אשר הסכמתם נדרשת על פי צו רישוי עסקים לאותו העסק. 

למאמר המלא ראה:

הוספת גורם רישוי על ידי הרשות

אישור בטיחות עצים בעסק טרם מתן רישיון

בעסק בו מצויים עצים מומלץ כי אישור יועץ הבטיחות יכלול אישור בדבר בטיחותם של העצים, הן לעניין יציבותם והן לעניין טיפול בהם המקשה על הטיפוס. אישור כאמור יינתן על ידי אגרונום או גוזם עצים מוסמך.

למאמר המלא ראה: בדיקת בטיחות עצים בעסק טרם מתן רישיון

על רשות הרישוי לענות בכתב לשאלה אם עסק מסוים טעון רישוי

על רשות הרישוי להשיב בכתב לפניית בעלי עסקים המבקשים לברר האם עסק מסוים אותו הם מנהלים (או מבקשים לנהל) טעון רישיון עסק.

למאמר המלא ראה: מענה בכתב של הרשות לשאלה אם עסק טעון רישוי

תוקפה של הבטחת רשות שלא להגיש כתב אישום

על הטוען ל"הבטחה שלטונית" שלא להגיש כתב אישום נגדו להוכיח כי ניתנה לו הבטחה מפורשת, ברורה, חד משמעית, מפורטת ולא מוטלת בספק, על ידי אורגן המוסמך לתת אותה ושיש לו היכולת למלא אחריה, תוך כוונה להקנות לה תוקף משפטי וכוונה שכך יראה אותה מקבל ההבטחה.
הפסיקה בעניין מתן הבטחה שלטונית שלא להגיש כתב אישום אינה חד משמעית ותלויית נסיבות המקרה.

למאמר המלא ראה: הגנה מן הצדק- הבטחת רשות שלא להגיש כתב אישום

הרשות הארצית לכבאות והצלה

הרשות הארצית לכבאות והצלה הינה נותן אישור למרביתם ככולם של העסקים טעוני הרישוי. בעקבות רפורמה רחבה של הרשות, חלק משמעותי מאישוריה ניתן על סמך תצהיר בעל העסק כי הוא מקיים את תנאיה. באתר הרשות ניתן למצא את דרישותיה מכל העסקים טעוני הרישוי.

הקלות בדרישות רשות הכבאות – יולי 2023

ביולי 2023 נכנסו לתוקפן הקלות רבות בדרישות רשות הכבאות.

מצורפת מצגת אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים המבירה רשימת הקלות זו. 

מצגת תיקון צו יולי 2023- הקלות בדרישות רשות הכבאות

סמכויות כלליות ואתר הרשות ברישוי עסקים

הסמכות להעמדת דרישות הרשות לכבאות כדי לתת אישור כיבוי אש למתן רישיון לעסקים מסוימים נובעת מהאמור בסעיף 1(א)(7) לחוק רישוי עסקים לפיו אחת ממטרות החוק הינה קיום הדינים הנוגעים לכבאות.
סעיף 9 לחוק רישוי עסקים מסמיך את השר לביטחון פנים להתקין תקנות לשם הבטחת סידורים נאותים למניעת דליקות בחצרי העסק ובסביבותיהם ולכיבוין, לרבות הטלת חובה להחזיק ציוד, מתקנים וחומרים לכיבוי דליקות.
עד ראשית שנת 2017 נדרש אישור בפועל של רשות הכבאות לכל העסקים טעוני הרישוי. עם תיקון צו רישוי עסקים- הקלה הרשות באופן משמעותי את הליך קבלת הרישיון, וכיום ניתן לקבל אישור כיבוי אש על סמך הגשת תצהיר בחלק נכבד מהעסקים.

לאתר הרשות ברישוי עסקים-
דרישות כבאות לרישוי עסקים
רישוי עסקים במסלול תצהיר
פרטי התקשרות של בעלי תפקידים בתחומי בטיחות אש ומידע נוסף

דרישות כיבוי אש לעסקים קיימים – הפחתת רגולציה

באוגוסט 2017 פרסם נציב רשות הכבאות וההצלה הנחיות לדרישות רשות הכבאות מעסקים לשם הפחתת הרגולציה.

 ראה:
הפחתת רגולציה כיבוי אש ספט 17
דרישות בטיחות אש בעסקים קיימים – הבהרה 09.17

הגשת השגה על החלטת כיבוי אש

משרד הפנים פרסם נוהל הגשת השגה על החלטות נותני אישור ובכללם רשות הכבאות וההצלה.

עם זאת פירסמנו במהלך השנים אפשרויות נוספות להגשת עררים והשגה על החלטות הרשות ובכללם מידע מעשי רב.

לנוהל משרד הפנים: הגשת השגה דרך אתר משרד הפנים

מאמרים שהתפרסמו:
השגה על דרישות כיבוי אש למתן רישיון עסק- מידע מעשי
כיצד ניתן לערער על סירוב או תנאים של רשות כיבוי

התנאים לביטול דרישה למתזים במבנה קיים

בפברואר 2019 פרסם הנציב לכבאות והצלה החלטה בדבר התנאים לביטול דרישה להתקנת מתזים למבנים קיימים.

ראה: תנאי ביטול דרישה למתזים במבנה קיים 02.19

דרישות כבאות- מרכזי שדה של קרן קיימת

במאי 2019 פורסם מכתב משותף של של הגב' חוה מונדרוביץ' מנהלת אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים ומר יצחק שמעוני, רמ"ח בטיחות אש וחקירות במחוז יו"ר ורמ"ח חקיקה תקינה ורגולציה, כבאות והצלה בישראל, בעניין רישוי מרכזי שדה של הקרן הקיימת.

ראה: רישוי מרכזי שדה של הקרן הקיימת

 

חישוב תפוסה באולמות

בשנת 2018 התפרסם תיקון לתקנות התכנון והבניה לעניין חישוב תפוסה באולמות.

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגורת) (תיקון מס'2), התשע"ח- 2018

הנחיות כיבוי אש לקניונים

במרץ 2017 פרסמה הרשות הארצית לכבאות והצלה הנחיות לביקורות בטיחות אש בקניונים.
בין היתר קיימות הנחיות מקלותהרשות הארציתלעסקים עד 500 מ"ר בקניונים.

ראה: הנחיות כיבוי אש לקניונים

חישוב שטח עסק לעניין אישור רשות הכבאות

ככלל, חישוב שטח העסק לעניין מתן אישור רשות הכבאות יעשה לפי השטח המבונה של העסק.
* חשוב- יש לשים לב כי לעניין קבלת אישור מנותני אישור אחרים שטח העסק יחושב באופן שונה.

ראה:
חישוב שטח העסק לעניין אישור כיבוי אש על יסוד תצהיר בעל העסק
חישוב שטח מקווה- לעניין קבלת אישור כיבוי אש על יסוד תצהיר

משטרת ישראל

משטרת ישראל הינה "נותן אישור" לחלק מהעסקים בהם נדרש קיום מטרת החוק של מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות. באתר משטרת ישראל- רישוי עסקים ניתן למצא את דרישות המשטרה ביחד לכל סוגי העסקים טעוני הרישוי.

דרישות המשטרה לא יחולו על בית מרקחת שאינו עוסק בתחום הקנאביס הרפואי

במסמך שפורסם על ידי משטרת ישראל במאי 2023 נכתב כי בית מרקחת שאינו עוסק בתחום הקנאביס הרפואי יהיה פטור מכל דרישות המשטרה לצורך רישוי הפריט.

למאמר המלא ולמסמך המשטרה: הקלה בדרישות המשטרה מבתי מרקחת שאינם עוסקים בקנאביס רפואי

סמכות המשטרה לסגירה מנהלית לפי חוק הכניסה לישראל

על פי הוראות חוק הכניסה לישראל, למשטרת ישראל נתונה הסמכות להוציא צו סגירה מנהלי לעסק  המעסיק ו/או מלין שוהים בלתי חוקיים. בית המשפט יפעיל מספר שיקולים לבחינת הוצאת צו סגירה כאמור.

למאמר המלא:סמכות משטרה לסגירת עסק לפי חוק הכניסה לישראל

אין תוקף לדרישות המשטרה לפריטים 4.2א ו 4.2ב לאחר תיקון הצו – יוני 2022

בתיקון צו רישוי עסקים ביוני 2022 בוטל הצורך בקבלת אישור המשטרה לבתי קפה ומסעדות (פריטים 4.2א ו- 4.2ב), גם אם מוגשים בהם משקאות אלכוהוליים.

לשני פריטים אלו פורסמו מפרטים אחידים בעבר ובשל מניעה בירוקרטית, לא ניתן לבטל את דרישות המשטרה במפרטים אלו, הגם שאין להן תוקף.

למאמר המלא: אין תוקף לדרישות המשטרה במפרטים האחידים לפריטים 4.2א ו 4.2ב לאחר תיקון הצו יוני 2022

צו סגירה מנהלי שהוצא על ידי ממלא מקום מפקד מחוז יהיה חסר תוקף

בית המשפט קבע (יולי 2022), כי צו סגירה מנהלי שהוצא על ידי ממלא מקום מפקד מחוז כאשר מפקד המחוז היה בחופשה יהיה חסר תוקף. סעיף 20(ג) מונה מפורשות את הגופים המוסמכים להוצאת צו כאמור.
ראה: צו הפסקה מנהלי שהוצא על ידי מי שלא הוסמך לכך יהיה חסר תוקף

סירוב למתן רישיון אינו מחייב שימוע מוקדם

ביתהמשפט פסק ( ינואר 23) כי בניגוד לביטול רישיון (המחייב שימוע מוקדם), סירוב למתן רישיון אינו מחייב זאת.

ראה: סירוב למתן רישיון אינו מחייב שימוע מוקדם

סמכויות כלליות ואתר המשטרה ברישוי עסקים

הדרישה לאישור משטרת ישראל למתן רישיון לעסקים מסוימים נובעת מהאמור בסעיף 1(א)(2) לחוק רישוי עסקים לפיו אחת ממטרות החוק הינה מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
סעיף 11 לחוק רישוי עסקים מסמיך את השר לביטחון פנים, באישור וועדת הפנים של הכנסת, להתקין תקנות לשם קיום מטרות החוק האמורות, לרבות הבטחה בעת הובלת כספים, יהלומים, ניירות ערך וחפצי ערך אחרים, ולרבות תקנות שעניינן הוראות בנוגע להדרכת מועסקים לצורך הבטחת המטרות האמורות.
סעיף 8א2 לחוק מקנה סמכויות מיוחדות למשטרה למנוע הוצאת רישיון עסק  באופן נרחב.

כך גם מוקנות למשטרה סמכויות אכיפה נרחבות על פי הוראות חוקים נוספים.
אתר משטרת ישראל – רישוי עסקים
דרישות המשטרה- רישוי עסקים
פרטי התקשרות עם בעלי תפקידים ברישוי עסקים במשטרה
פקודת המטה הארצי של המשטרה ברישוי עסקים

 

דרישות אבטחה של המשטרה בעסק טעון רישיון

עסקים רבים נדרשים להעסיק מאבטח/ים לשם קבלת אישור משטרה לרישיון עסק.

מצ"ב קישור למסמך המשטרה בעניין אבטחה בעסקים טעוני אישור-
אבטחה בעסקים טעוני אישור משטרה- הנחיית רישוי 19/2009

סמכות לסגירה מנהלית של עסק המוכר משקאות משכרים – סעיף 23(א)

סעיף 23 (א) לחוק רישוי עסקים מאפשר לקצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה להורות על סגירת עסק, שנמכרים בו משקאות משכרים אם נוכח שהדבר דרוש לשמירת שלום הציבור או להחזרת שלום הציבור שהופר, וזאת לתקופה של עד 30 יום.
ראה: סעיף 23(א)- סגירה מנהלית של עסק המוכר משקאות משכרים

אכיפה מנהלית ברישוי עסקים כאמצעי למיגור פשיעה

כאשר בעסק טעון רישיון מתבצעות, לפי החשד, עבירות פליליות, קיימת גם האפשרות להגיש כתב אישום פלילי בגין אותן עבירות וגם האפשרות לפעול כנגד העסק באמצעים מנהליים ופליליים על פי חוק רישוי עסקים.
עיקר הטענה בהקשר זה היא, שלאחר הוצאת צווי הסגירה המנהליים או צווי הסגירה השיפוטיים (הנבחנים על פי קריטריונים מנהליים ומתבססים לרוב על מידע מודיעיני חסוי), לא מוגשים כתבי אישום בגין העבירות הפליליות בהן נחשדו בעלי העסקים, ולאלו אין כל דרך להתמודד  בבית המשפט עם הטענות שהועלו נגדם.
ראה: אכיפה מנהלית ברישוי עסקים כאמצעי למיגור הפשיעה

סירוב משטרה וסמכויותיה למניעת מתן רישיון עסק

סעיף 8א2, אשר הוסף בתיקון 34 (1.1.19),  מרחיב את סמכויות המשטרה למניעת מתן רישיון או היתר לעסק מסוים. על פי הוראות אותו הסעיף והפסיקה, למשטרה סמכויות רחבות למניעת מתן רישיון עסק מטעמים של שלום הציבור ובטחונו, גם בשל עבר פלילי וגם כאשר אינה גורם מאשר לפי פריט הרישוי.

חשוב להוסיף כי סירוב משטרה למתן רישיון עסק הינו החלטה מנהלית ויכול להתבסס על "ראיות מנהליות". אין הכרח כי המשטרה, בנוסף לסירוב, תנקוט בהליכי אכיפה נוספים או בהליכים פליליים נגד בעל העסק.

ראה:
תיקון 34- סמכויות המשטרה למניעת מתן רישיון- ס' 8א2
סירוב משטרה בגין ראיות מנהליות לפעילות פלילית
עוד על סמכות המשטרה לפי סעיף 8א2 לחוק – פסק דין עוספייה

אישור "מורשה בטיחות" לאירוע תחת כיפת השמים כתנאי לאישור המשטרה- סעיף 3(א)(2)

 בסעיף 3(א)(2), נקבעה חובת המשטרה לקבל אישור של "מורשה בטיחות" כתנאי למתן אישורה לאירועים מרובי קהל המתקיימים תחת כיפת השמים או שלא במבנה של קבע (פריטים 7.7.ה, ו-7.7.ז).
הבעיף אמור להיכנס לתוקף ביום 1.1.22 או במועד שבו הורשה "מורשה בטיחות" – לפי המאוחר. הסעיף טרם יושם.
ראה: תיקון 34 – אירועים תחת כיפת השמים- סעיף 3(א)(2)

הגשת אלכוהול במסעדה על ידי מלצר שטרם מלאו לו 18

החוק אוסר מכירת משקאות אלכוהוליים על ידי מי שטרם מלאו לו 18, אך לדעתנו כאשר מדובר במסעדה שעיסוקה העיקרי אינו מכירת אלכוהול, אלא הגשת משקה הנלווה לארוחה, למשל, אין סיבה לאסור העסקה כאמור.

ראה: הגשת משקאות משכרים במסעדה על ידי מלצר שטרם מלאו לו 18

אחריות משטרה בנזיקין הנובעת מחובותיה ברישוי עסקים

למשטרה יש סמכויות אכיפה נרחבות על פי חוק רישוי עסקים וחובות מכוח היותה נותן אישור על פי החוק. 
קיבצנו את הפסיקה המתייחסת להטלת אחריות בנזיקין על המשטרה בשל הפרת חובותיה על פי חוק רישוי עסקים.

ראה: אחריות משטרה בנזיקין הנובעת מחובות פיקוח ואכיפה ברישוי עסקים

רשות רישוי אינה מוסמכת לבצע הערכה מקצועית במקום המשטרה

בית המשפט פסק כי, רשות רישוי אינה מוסמכת להעריך את אופן הפעלת שיקול הדעת של נותן האישור. על רשות הרישוי לקבל עמדת נותן האישור כפי שהיא, ולהביאה במכלול שיקוליה לעניין מתן רישיון.
ראה: עוד על סמכות המשטרה לפי סעיף 8א2 לחוק – פסק דין עוספייה

משרד הבריאות

אישור משרד הבריאות למתן רישיון נדרש לשם שמירה על בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים. אישור המשרד נידרש במיוחד לעסקי מזון ובתי אוכל.

סמכויות משרד הבריאות ואתר המשרד ברישוי עסקים

הדרישה לאישור משרד הבריאות למתן רישיון לעסקים מסוימים נובעת מהאמור בסעיף 1(א)(5) לחוק רישוי עסקים לפיו אחת ממטרות החוק הינה הבטחת בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
סעיף 10 לחוק רישוי עסקים מסמיך את שר הבריאות, בהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה, להתקין תקנות הנוגעות לכל העסקים טעוני הרישוי, לשם קיום מטרות החוק האמורות ולרבות תקנות שעניינן הוראות בנוגע להדרכת מועסקים לצורך הבטחת מטרות אלו. כך גם מוסמך שר הבריאות לאסור שימוש בשם עסק שיש בו משום מתן עידוד או הכשר לשימוש בסם מסוכן.
אישור משרד הבריאות נדרש בעיקר בכול הקשור לעיסקי מזון, אתרי רחצה, מי שתיה ועוד.
לאתר – משרד הבריאות- רישוי עסקים

גורם מוסמך ארצי ומחוזי במשרד הבריאות

משרד הבריאות הסמיך כ"גורם מוסמך ארצי" לרישוי עסקים את ראש שירותי בריאות הציבור ואת ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה.
כמו כם הסמיך המשרד את כל אחד ממנהלי המחלקות לבריאות הסביבה בלשכות הבריאות המחוזיות כגורם מוסמך מחוזי.

ילקוט פרסומים 8631, ט"ו בטבת התש"ף, 12.1.2020

תוקף רישיון יצרן- הוראות מעבר – חוק ההגנה על בריאות הציבור

בחוק ההגנה על בריאות הציבור נקבעה הוראת מעבר להארכת תוקפם של רישיונות יצרן.

ראה: חוק ההגנה על בריאות הציבור- הארכת תוקף רישיון יצרן

גמישות בדרישות ממאפיות וקונדיטוריות קטנות – הנחיות

משרד הבריאות פרסם ביום 28.5.19 הנחיות הנוגעות לגמישות בדרישות ממאפיות וקונדיטוריות קטנות, הנחיות לעניין התנאים ברישיון ייצור, לפי סעיף 30(ב) לחוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו- 2015.
ראה: הנחיות משרד הבריאות הקלה למאפיות וקונדיטוריות קטנות

תנאי תברואה נאותים למרכולים- הנחיות משרד הבריאות

בשנת 2011 פרסם משרד הבריאות הנחיות לתנאי תברואה נאותים למרכולים.- תנאים אלו חלים כיום (אפריל 22) על מרכולים בכלל ועל מרכולים הכוללים טיפול במזון בוודאי, שכן למרכולים הכוללים טיפול במזון טרם פורסם מפרט אחיד. 

ראה:
הנחיות משרד הבריאות תנאי תברואה נאותים למרכולים
הנחיות משרד הבריאות לטיפול בבשר באטליז ובמחלקת אטליז במרכול

טיפול בבשר באטליז ובמחלקות אטליז במרכול- הנחיות משרד הבריאות

באפריל 2016 פרסם משרד הבריאות הנחיות בנוגע לתנאים התברואיים הנדרשים לשם קבלת אישור המשרד לניהול עסק של אטליז או מחלקת בשר בתוך מרכולים. (חוזר מספר 5/2016).
ראה: הנחיות משרד הבריאות לטיפול בבשר באטליז ובמחלקת אטליז במרכול 

לפריט רישוי 4.7ג- אטליז פורסם מפרט אחיד- אטליז- מפרט אחיד

אירועים וירידים- תנאי משרד הבריאות

משרד הבריאות פרסם בשנת 2010 את הנחיותיו לעניין תנאי תברואה באירועים ובירידים.
למיטב ידיעתנו הנחיות אלו תקפות גם כיום (אפריל 22).

ראה: תנאי משרד הבריאות לאירועים וירידים

ההבדל בין הכנה והגשת אוכל מחוץ לגבולות העסק לבין הסעדה- חוזר משרד הבריאות

בשנת 2014 הוציא משרד הבריאות חוזר המגדיר את גבולות הגזרה בין בית אוכל להכנה והגשה מחוץ לגבולות העסק, פריט 4.2ג, לבין הסעדה, פריט 4.6ה.

ראה: משרד הבריאות הגדרת גבולת גזרה בין 4.2ג לבין 4.6ה

הצללת בריכות שחיה- הנחיות משרד הבריאות

בנובמבר 2017 פרסם משרד הבריאות את הנחיותיו בעניין הצללת בריכות שחיה. 

ראה: משרד הבריאות – הנחיות בעניין הצללת בריכות שחיה

ייצור מזון בשיווק במסגרת רישיון למכירה במקום בלבד – הנחיות משרד הבריאות

משרד הבריאות פרסם בינואר 2017 הנחיות במסגרת הצורך להסדרת הדרישות לעסקי מזון אשר מבצעים פעולות יצרניות בנקודות השיווק, כגון: פריסת גבינה ואריזתה מראש (שלא לעיניי הלקוח), ההסדרה הינה הן מן היבט הדרישה לקבלת רישיון מאתמשרד הבריאות והן מן ההיבט של הדרישות המקצועיות והתברואיות בהפעלת עסק מזון מסוג זה.

ראה: חוזר משרד הבריאות לייצור מזון בשיווק במסגרת רישיון למכירה במקום בלבד

המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה הוא "נותן אישור" לצורך מתן רישיון עסק כדי להבטיח איכות נאותה של הסביבה ומנית מפגעים ומטרדים

סמכויות עיקריות ואתר המשרד ברישוי עסקים

הדרישה לאישור משרד הגנת הסביבה למתן רישיון לעסקים מסוימים נובעת מהאמור בסעיף 1(א(1) לחוק רישוי עסקים לפיו אחת ממטרות החוק הינה הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
סעיף 10א לחוק רישוי עסקים מסמיך את השר להגנת הסביבה, בהתייעצות עם שר הבריאות, להתקין תקנות לשם קיום המטרות האמורות ולרבות תקנות שענינן הוראות בנוגע להדרכת מועסקים לצורך הבטחת המטרות האמורות.

ראה: המשרד להגנת הסביבה – טיפול בבקשה לרישיון עסק

בעלי תפקידים ויצירת קשר

מדיניות מניעת זיהום ממתקנים תת קרקעיים בתחנות דלק- 02.24

המשרד להגנת הסביבה פרסם את מדיניותו לגבי מניעת זיהום סביבה ממתקנים תת קרקעיים בתחנות דלק.

מדיניות מניעת זיהום ממתקנים תת קרקעיים בתחנות דלק- פברואר 24

הסמכת עובדי רשויות מקומיות למתן אישור הגנ"ס לרישיון עסק

ביולי 2014 אישר המשרד להגנ"ס להסמיך עובדי רשויות מקומיות למתן אישור לרישיון עסק לסוגי עסקים מסוימים.
ראה: הרחבת סמכויות מקומיות למתן אישור "איכות הסביבה"

עריכת ביקורת הגנת הסביבה בעסקים מורכבים

ביום 27.10.19 פורסמו תקנות רישוי עסקים (קיום ביקורת בעסקים מורכבים לעניין שמירה על איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים או מטרדים) התש"ף- 2019 ("התקנות")
תקנות אלו מאריכות את המועדים למתן דו"ח ליקויים למרבית העסקים הטעונים אישור משרד ההגנה על הסביבה (45 מתוך 54) ולעריכת ביקורת לשם בדיקת תיקון הליקויים.

ראה: תקנות המשרד להגנת הסביבה בעניין קיום ביקורת בעסקים מורכבים

פטור מפרסום מפרט אחיד- עקב אכילס של הרפורמה

בצו רישוי עסקים ניתנו פטורים מפליגים למשרד הבריאות ולמשרד להגנת הסביבה מפירסום מפרטים אחידים לפרטי רישוי. כך גם תקנות רישוי עסקים לעסקים מורכבים מאפשרות למשרד להגנת הסביבה להאריך באופן משמעותי ומהותי את תקופות הזמן בהן הוא נדרש להתייחס לבקשות של בעלי עסקים.

ראה: פטור מפרסום מפרט אחיד- עקב אכילס של רפורמת הפחתת רגולציה ברישוי עסקים

מנהל הבטיחות בעבודה - משרד הכלכלה והתעשייה

אישור משרד הכלכלה והתעשייה (לשעבר משרד העבודה)/ מנהל הבטיחות בעבודה נדרש לשם הבטחת הבטיחות של הנמצאי במקום העסק או בסביבתו.

סמכויות עיקריות ואתר המשרד

הדרישה לאישור משרד העבודה והרווחה למתן רישיון לעסקים מסוימים נובעת מהאמור בסעיף 1(א)(3) לחוק רישוי עסקים לפיו אחת ממטרות החוק הינה הבטחת בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
סעיף 11א לחוק רישוי עסקים מסמיך את שר העבודה (כיום – שר הכלכלה והתעשייה) להתקין תקנות להבטחת המטרות האמורות ולרבות תקנות שענינן הוראות בנוגע להדרכת מועסקים לצורך הבטחת מטרות אלו.

לאתר משרד הכלכלה והתעשייה – משרד הכלכלה והתעשייה

משרד החקלאות

אישור משרד החקלאות למתן רישיון עסק נדרש לשם הבטחת מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות.

סמכויות עיקריות ואתר המשרד

הדרישה לאישור משרד החקלאות למתן רישיון לעסקים מסוימים נובעת מהאמור בסעיף 1(א)(4) לחוק רישוי עסקים לפיו אחת ממטרות החוק הינה מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
סעיף 11ב לחוק רישוי עסקים מסמיך את שר החקלאות להתקין תקנות לשם שמירה על קיום המטרות האמורות ולרבות תקנות שענינן הוראות בנוגע להדרכת מועסקים לצורך הבטחת המטרות האמורות.

לאתר המשרד – משרד החקלאות ופיתוח הכפר

נגישות

למרות שהנגשת עסק אינה רשומה כאחת ממטרות חוק רישוי עסקים, מרבית העסקים צריכים לעמוד בדרישות הנגישות כדי לקבל רישיון עסק.

סמכויות כלליות, טפסים ואתר נציבות שוויון לאנשים על מוגבלויות

בחוק רישוי עסקים ניתנו לנושא הנגישות מעמד וסמכויות כמעט כמו לרשויות האחרות שאישרן נדרש לשם קבלת רישיון.
על עסק, הנדרש לכך לפי חוק הנגישות, לעמוד בתנאי נגישות ולהמציא חוות דעת מורשה נגישות לשם קבלת רישיון
במידה ועסק אינו עומד בתנאי הנגישות- נציב זכויות לאנשים עם מוגבלויות מוסמך אפילו לבטל רישיון עסק.

חשוב- רק עסק שהוא  מקום ציבורי או נותן  שירות ציבורי יידרש לעמוד בדרישות הנגישות.

 

סעיף 8ב לחוק – נגישות

סעיף 8ב, שתוקן בתיקון 34 לחוק, הסדיר את נושא הנגישות ברישוי עסקים ואת סמכויות הנציבות.
לנוסח הסעיף – סעיף 8ב לחוק רישוי עסקים

למאמר המלא ראה: סעיף 8ב לחוק- נגישות

צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות)

בפברואר 2022 פורסם צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות). צו זה נועד להקל על בעלי עסקים ולעשות סדר בחובה להגשת חוות דעת מורשה נגישות לשם קבלת רישיון עסק.

לדגשים המעשיים של הצו ראה: צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות)- דגשים מעשיים

לא ניתן לדרוש עמידה בדרישות נגישות כתנאי לרישיון עסק לתחנת רכבת ותחנה מרכזית ( פריט 8.4ב)

הדרישה לנגישות לתחבורה ציבורית ומקומות שמיועדים לתחבורה ציבורית מוסדרת בפרק ה לחוק השוויון במקומות ציבוריים ("חוק השוויון").

לעומת זאת- הדרישה לקיום נגישות על פי חוק רישוי עסקים- מפנה לפרק ה1 בחוק השוויון.

לכן- קיימת דרישה בחוק השויון לנגישות לתחבורה ציבורית ומקומות המיועדים לתחבורה ציבורית אך לא ניתן לדרוש עמידה בדרישות הנגישות לפריטי רישוי של תחנת רכבת ותחנה מרכזית כתנאי למתן רישיון עסק.

האמור לעיל מבוסס על פירסום משרד הפנים (רישוי עסקים- שאלות ותשובות) מאוגוסט 2022

חקיקה-

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 – סעיף 8ב
חוק לשויון זכויות אנשים עם מוגבלות – פרקים ה ו- ה1

נגישות לעסק בבניין ללא מעלית

כאשר לעסק נדרשת מעלית על מנת לעמוד בדרישות הנגישות, אך בעלי המבנה אינו מתקין מעלית כזו, האם ינמע הדבר מבעל העסק להוציא רישיון?

החובה להתקין מעלית חלה על בעלי המבנה ולא על השוכר.

לכן, אם אין למבנה מעלית, יהיה על בעל העסק לעמוד בכל יתר דרישות הנגישות, מחוץ להתקנת המעלית. זאת מהסיבה שקיקימות דרישות נגישות נוספות לבעלי מוגבלויות שונות שחובה על בעל העסק לעמוד בהן.

(תשובה זו מתבססת על פירסות משרד הפנים- רישוי עסקים – שאלות ותשובות מינואר 22)

 

אישור נגישות למחנה נוער הפועל במבנה בעל רישיון לפריט 7.1א (מלון, פנסיון אכסניה)

לכאורה, לעסק הקיים ישנו אישור נגישות, ומחנה הנוער משתמש במתקן בעל רישיון עולל אישור נגישות.

אבל – בשל אופיו השונה של הקהל המשתמש במבנה יהיה צורך לקבל אישור נגישות השירות לקיום אותו מחנה נוער.

אם כל מחנה נוער מקיים פעילויות בעלות אופי שונה או נועד לקבוצת נוער בעלת אופי שונה- הרי שיהיה צורך להוציא אישור נגישות השירות לכל אחד ממחנות הנוער בנפרד.

אם הפעילות היא של אותו ארגון נוער המקיים מחנה נוער במספר מחזורים- ניתן להוציא אישור נגישות שירות אחד לכל המחזורים. 

*האמור לעיל מבוסס על פרסום אתר משרד הפנים, רישוי עסקים, שאלות ותשובות. 

מאמרים אחרונים

אישור נגישות למחנה נוער הפועל במבנה בעל רישיון לפריט 7.1א (מלון, פנסיון אכסניה)

לכאורה, לעסק הקיים ישנו אישור נגישות, ומחנה הנוער משתמש במתקן בעל רישיון עולל אישור נגישות.

אבל – בשל אופיו השונה של הקהל המשתמש במבנה יהיה צורך לקבל אישור נגישות השירות לקיום אותו מחנה נוער.

אם כל מחנה נוער מקיים פעילויות בעלות אופי שונה או נועד לקבוצת נוער בעלת אופי שונה- הרי שיהיה צורך להוציא אישור נגישות השירות לכל אחד ממחנות הנוער בנפרד.

אם הפעילות היא של אותו ארגון נוער המקיים מחנה נוער במספר מחזורים- ניתן להוציא אישור נגישות שירות אחד לכל המחזורים. 

*האמור לעיל מבוסס על פרסום אתר משרד הפנים, רישוי עסקים, שאלות ותשובות. 

 

הרשות אינה רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון

קיימים מקרים בהם רשות הרישוי יודעת בוודאות כי בקשה לרישיון עסק תיענה בסירוב.
הסיבות לכך יכולות להיות רבות ושונות- כך למשל כאשר העסק אינו עומד באופן מובהק בתכליות דיני התכנון והבניה, כך כאשר לרשות ידוע כי אחד מנותני האישור מתנגד בכל תוקף למתן רישיון ולעיתים אף כבר הוצא לעסק צו הפסקה מנהלי או צו למניעת פעולת. ייתכנו אף מקרים בהם בעל העסק מגיש בקשה שאינה מכילה את כל המסמכים הנדרשים, אך בעל העסק מתעקש להגישה.
האם הרשות חייבת לקבל את הבקשה או שהיא רשאית לחסוך לבעל העסק (ולעצמה) את הטרחה ולסרב מראש לקבל את הבקשה לרישיון?

לשון החוק

ההוראות הנוגעות לקבלת וטיפול בבקשה לרישיון מצויות בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א 2000. מלשונן עולה כי הרשות תקבל כל בקשה המוגשת לה. 

בתקנה 3ב (א) הדנה במסלול רישוי מזורז א' נקבע- "הוגשה לרשות הרישוי בקשה להיתר מזורז א', תציין על גבי טופס 2 ,מיד עם קבלתה, את תאריך הגשת הבקשה (בפרק זה – יום הגשת הבקשה) ותיתן למגיש הבקשה העתק מהטופס שעליו מצוין תאריך ההגשה כאמור."
הוראה דומה ניתן למצא בסעיף 3ח בו נקבעו הוראות לרישוי על פי מסלול מזורז ב', בתקנה 3יא לגבי מסלול רישוי על פי תצהיר, ובסעיף 5(א) לגבי הגשת בקשה במסלול רישוי רגיל. 

 על פי הוראות התקנות כאשר הרשות מקבלת בקשה  היא צריכה בתוך 4 ימים לאשר את קבלתה. ככל ולא צורפו לבקשה כל המסמכים הנדרשים, תוכל הרשות לא לאשר את קבלת הבקשה. ( העדר אישור כאמור יהיה מנומק, כמובן).

משמעות הוראות התקנות היא כי הרשות תקבל כל בקשה המוגת לה לרישיון. היא יכולה לסרב לבקשה או שלא לאשר הגשתה לאחר שבדקה כי לא הוגשו כל המסמכים. הרשות אינה רשאית לסרב מלכתחילה לקבל בקשה.

פסיקה

בפסק דין אוקשי התייחס בית המשפט למקרה בו הוא סבר כי הרשות סירבה לקבל בקשה לרישיון.
באותו מקרה הוצא לעסק צו הפסקה מנהלי בשל חשד מנהלי כי העסק משמש ככסות לפעילות עבריינית. המשטרה הודיעה כי תתנגד להוצאת רישיון עוד בטרם הוגשה הבקשה.
בעל העסק, בתוך תקופת צו ההפסקה המנהלי, ביקש להגיש בקשה לרישיון ונאמר לו כי אין בכך כל טעם, שכן המשטרה מסרבת לאשר רישיון לעסק.
בית המשפט שאל את עצמו- האם יעלה על הדעת שרשות מנהלית תמנע מאדם את הזכות הבסיסית לבקשת רישיון עסק, על סמך הצהרה חיצונית של המשטרה? ועונה בית המשפט כי תשובה חיובית לשאלה זו סותרת כל עקרונות הצדק והשויון, אשר המשפט המנהלי חוסה תחתם. "האפשרות להגיש בקשה לרישיון עסק הנה המינימלית ביותר לכלאזרח, ואין למחוק זכות זו על סמך טיעונים חיצוניים". (עמוד 6 לפסק הדין).

צמ (ת"א) 63488-07-23 מדינת ישראל נ. אוקשי (פורסם בנבו, 24.8.2023)

הקלה בדרישות משטרה מבתי מרקחת שאינם עוסקים בקנביס רפואי

עודכן ב 2.10.23

בהתאם למסמך שפורסם על ידי משטרת ישראל, בנוגע לדרישותיה מבתי מרקחת לשם מתן אישורה להוצאת רישיון עסק, עסק שאינו עוסק בתחום הקנביס הרפואי יהיה פטור מכל תנאי המשטרה בפריט 1.1. על בעל העסק להציג מסמך מהרוקח המחוזי  או הצהרה של בעל העסק המאשר שאין בעסק עיסוק בקנביס רפואי.

תודה לעו"ד ירון קאראט שהעביר אלינו מסמך זה. 

 

הקלות בדרישת משטרה לבית מרקחת ללא קנאביס- יולי 23–  סעיף 8

 

סירוב למתן רישיון אינו מחייב שימוע מוקדם

בפסק דין ר.ד. כהלכה נטען על ידי בעל עסק כי המשטרה, בטרם הוציאה סירוב למתן רישיון, הייתה צריכה לקיים שימוע.

בית המשפט פסק כי זכות השימוע אינה זכות המוקנית לבעל העסק מכח החוק. עוד נקבע כי אמנם  "על הרשות המינהלית לאפשר זכות טיעון אפקטיבית  למי שעשוי להיפגע מהחלטותיה, אבל קיים הבדל בין הפעלת סמכות הרשות בנסיבות של מתן רישיון עסק חדש,לבין הפעלתה לביטול רישיון קיים. 

ביחס לסירוב משטרה נאמר באותו פסק דין – "ביטול רישיון בר תוקף היא החלטה מחמירה יותר, ועל מנת לבססה נדרשת תשתית עובדתית משמעותית. לא ניתן לבטל רישיון קיים על סמך חשד גרידא, ללא מתן זכות שימוע לבעל הרישיון. לעומת זאת, לצורך סירוב לרישיון חדש, די ב"חשד מבוסס"." עוד נקבע כי המשטרה פועלת בעניין זה כרשות מנהלית ולא כרשות פלילית. 

ראה: עתמ (ת"א) 12344-09-22 ר.ד. כהלכה בע"מ נ. משטרת ישראל- מחוז ת"א (פורסם בנבו,  16.1.2023)