פריטי רישוי
בעמוד זה ניתן למצא את המאמרים שהתפרסמו באתר הנוגעים לפריטי רישוי שונים המצויים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשמ"ג – 2013. המידע בעמוד ערוך לפי המספר הסידורי של פריט הרישוי.
עמוד זה אינו מכיל את כל העסקים הטעונים רישיון עסק אלא אך ורק את העסקים אשר לגביהם התפרסמו מאמרים באתר זה.
מאמרים אחרונים

מדוע אירועים דתיים וטקסים אינם טעונים רישיון עסק

לאור האמור במאמרנו כיצד ניתן לדעת האם אירוע טעון רישיון עסק בו נכתב כי אירועים דתיים וטקסים אינם טעונים רישיון עסק, נשאלנו מה הבסיס החוקי לאמירה זו.
לאור חשיבות השאלה, במיוחד בימים אלו, בחרנו לענות עליה באתר זה בפירוט.

תשובה זו נכתבה על ידי אלחנן משי ועו”ד שושי יוסקוביץ’ במשותף


להמשיך לקרוא

חישוב שטח מקווה- לעניין קבלת אישור כיבוי אש על יסוד תצהיר

במענה לשאלה כיצד יחושב שטח מקווה לצורך קביעה כי מדובר בעסק היכול לקבל אישור רשות הכבאות וההצלה על יסוד תצהיר,  ענינו כי לעניין זה יחושב כל השטח המשמש את המקווה כולל מבואה וחדרי המתנה.
כך למשל אם חס וחלילה תפרוץ במקום שריפה היא עלולה לסכן את כל שנמצא שבטח המקווה ולא רק את מי שטובל בבריכה.

בית דפוס דיגיטלי אינו טעון רישיון עסק

אגף בכיר רישוי עסקים פירסם את החלטת הוועדה הבינמשרדית לפיה פעילות של בית דפוס דיגיטלי אינה טעונה רישיון עסק.

ההסבר: פריט 3.10″ – בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה” – מסדיר את העסקים מסוג בית דפוס. החריג המופיע בתיאור – “למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה” – קובע כי פעילות דפוס דיגיטלי אינה טעוני רישוי כלל (לא לפי הפריט הזה ולא בכלל).

ראה פירסום אגף בכיר לרישוי עסקיןם במשרד הפנים: ניוזלטר רישוי עסקים- מרץ 2021

מכירת דלק ממשאית תידלוק – רוכלות

מכירת דלק ממשאית תידלוק תיחשב לעיסוק ברוכלות.

פריט הרישוי בצו רישוי עסקים שאיפשר מכירה כאמור בוטל בצו משנת 2013.

מאמר זה דן בגלגוליה של מכירת דלק ממשאיות תידלוק ובאמצעי האכיפה של מכירה זו, מכוח היותה עיסוק ברוכלות.


להמשיך לקרוא

ההבדל בין רישיון למתקני שעשועים- פריט 7.10א לבין רישיון ללונה פארק- פריט 7.10ב

נשאלנו מתי יידרש רישיון להפעלת מתקני שעשועים לפי פריט 7.10א- מתקני שעשועים, ומתי יידרש רישיון להפעלתם לפי פריט 7.10ב- לונה פארק.

ההבדל העיקרי והמאבחן בין שני פריטי הרישוי הוא, שרישיון ללונה פארק יינתן למתחם שלם מגודר (כמעט תמיד הכניסה אליו תהיה בתשלום) אשר בתוכו מצויים מתקני שעשועים ואילו רישיון למתקני שעשועים יוצא למתקנים פרטניים שאינם מצויים במתחם כאמור.

הבדל זה בין פריטי הרשיוי בא לידי ביטוי בנותני האישור. לשם הוצאת רישיון ללונה פארק יש להמציא אישור משטרה ואישור כבאות  בעוד שלשם הוצאת רישיון למתקני שעשועים, לא נדרש אישור משטרה ואישור הכבאות יינתן על פי תצהיר בעל העסק.


להמשיך לקרוא