פריטי רישוי
בעמוד זה ניתן למצא את המאמרים שהתפרסמו באתר הנוגעים לפריטי רישוי שונים המצויים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשמ"ג – 2013. המידע בעמוד ערוך לפי המספר הסידורי של פריט הרישוי.
עמוד זה אינו מכיל את כל העסקים הטעונים רישיון עסק אלא אך ורק את העסקים אשר לגביהם התפרסמו מאמרים באתר זה.
מאמרים אחרונים

אין תוקף לדרישות המשטרה במפרטים האחידים לפריטים 4.2א ו 4.2ב לאחר תיקון הצו יוני 2022

ב  14.6.22 נכנס לתוקפו תיקון לצו רישוי עסקים. בתיקון זה בוטלה, בין היתר, הדרישה לאישור המשטרה לפריטי רישוי 4.2א (מסעדה) ו 4.2ב (בית קפה), גם אם מוגשים בבתי העסק משקאות משכרים לצריכה במקום.
לשני פריטי רישוי אלו פורסמו, בעבר, מפרטים אחידים הכוללים את דרישות המשטרה. בשל מניעה ביורוקרטית לא ניתן לבטל כיום (יולי 22) הוראות אלו.

המאמר דן בביטולן בפועל של דרישות המשטרה למסעדות ובתי קפה מחד, ובתוקפן של הוראות החוק המקנות למשטרה ולרשות הרישוי סמכויות נרחבות, גם אם המשטרה איננה נותן אישור, מאידך.


להמשיך לקרוא

פטור מחובת רישוי לקייטנות המופעלות על ידי צהרונים הפועלים במהלך השנה

ביום 10.7.2022 פורסם תיקון לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשפ"ב – 2022, לפיו יינתן פטור מחובת רישוי קייטנה לגוף המפעיל צהרון כהגדרתו בחוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, בבית ספר או בגן ילדים, שהפעיל צהרון במהלך שנת הלימודים התשפ"ב במסגרת תוכנית ניצנים של משרד החינוך.

תוקף הפטור- לתקופה של שנתיים מיום תחילת הצו.

הגדרת צהרון בחוק לפיקוח על הפעלת צהרונים- 

 "צהרון" – מסגרת חינוכית בלתי-פורמלית לילדים עד כיתה ג', המשמשת לשהות יומית של ילדים כאמור חמישה ימים בשבוע ופועלת לאחר שעות הלימודים או בתקופות של חופשות לימודים במהלך שנת הלימודים, ומתקיים בה אחד אלה:

(1)   היא פועלת בשטח מוסד חינוך, למעט מוסד חינוך שהמדינה או רשות מקומית אינן משתתפות בתקציבו, במישרין או בעקיפין;

(2)   היא מופעלת על ידי רשות מקומית או מי מטעמה בשטח מרכז קהילתי;

(3)   היא מופעלת על ידי חברה ממשלתית בשטח מרכז קהילתי;

ראה:  צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות) (תיקון), התשפב-2022

לעניין חובת רישוי קייטנות ראה: רישוי קייטנות – פריט 7.8 א ובקשת פטור

טעימות ביקב או בחנות המוכרת משקאות משכרים שלא לצריכה במקום אינן טעונות רישוי לפי 4.8

הוועדה הבינמשרדית לרישוי עסקים החליטה כי טעימות ביקב או בחנות המוכרת משקאות משכרים שלא לצריכה במקום – הטעימות אינן נחשבות ל"צריכה" אלא חלק מהמכירה ולפיכך לא יידרשו לרישיון לפי פריט 4.8, אלא לפי הפריט המתאים: 4.7ב- חנות למכירת משקאות משכרים, 4.6א או 4.6ו ליקב ( תלוי בנפח הייצור).

ראה: ניוזלטר משרד הפנים – דצמבר 2021

פריט הרישוי המתאים למגרסה ניידת

הוועדה הבינמשרדית לרישוי עסקים קיבלה את עמדת המשרד הגנת הסביבה לפיה כאשר מנפיקים רישיון לעסק המשתמש במגרסה ניידת ואשר עוסק בטיפול בפסולת בניין – הרישיון יוצא לפי פריט 5.1ג (טיפול בפסולת) ולא לפי פריט 10.2.
כאשר באים לרשות מגרסה ניידת, יש לבחון את אופי הפעילות ולא את סוג המכשיר. יצויין כי גם במקרה של טיפול בפסולת מעורבת (פסולת בניין ופסולת של אבנים), העיסוק ירושה לפי פריט 5.1ג. 
כאשר המגרסה פועלת במסגרת עסק של חציבה, כרייה, עיבוד או גריסה של אבנים, מחצבים ומינרלים – יונפק רישיון לפי פריט 10.2.
 לא ניתן להוציא רישיון למגרסה ניידת כ"עסק נייד". ראה: מהו "עסק נייד" – סעיף 5(ב) לחוק רישוי עסקים

ראה: ביטאון משרד הפנים- דצמבר 2021

מכירת מזון לבעלי חיים במקום שזה אינו עיקר עיסוקו – פריט 3.5ב

בישיבת הוועדה הבינמשרדית קיבלה הוועדה את העמדה המקצועית של נציגות משרד החלקאות ופיתוח הכפר, לפיה עסק שעיקר עיסוקו איננו מכירת מזון לבעלי חיים, אך הוא מוכר מזון לבעלי חיים באריזות סגורות נוסף על עיסוקו המרכזי לא יידרש ברישיון לפי פריט 3.5ב.

משמעות הדבר היא כי חנות, חנות מכולת, או סניף של רשת שיווק שמוכרת מגוון מוצרים (שעיקר עיסוקם אינו מכירת מזון לבעלי חיים), לא יידרשו להוציא רישיון עסק לפי פריט 3.5ב, אלא בפריט רישוי לפי עיסוקם העיקרי בלבד (ככל שעיסוקם העיקרי טעון רישוי בכלל, כגון מרכולים (פריטי רישוי 4.7ב , 4.7ד או חנות ששטחה מעל 800 מ"ר- פריט 6.2)

ניוז לטר- משרד הפנים אגף בכיר רישוי עסקים, דצמבר 2021