רישוי דיפרנציאלי

 

בעמוד זה ריכזנו את המידע, החוקי והמעשי, הנוגע לתיקון החוק, התקנות והצו בכול הנוגע למסלולי הרישוי הדיפרנציאלי.
רישוי על פי המסלולים המקוצרים נכנס לתוקף החל מ 1.4.21.
כך גם ניתן למצא בעמוד זה את המידע הנוגע לפרסום מפרטים אחידים שכן, מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי חלים רק על סוגי עסקים להם פורסם מפרט אחיד.
רישוי בהליכים מקוצרים - כללי
מדריך יישומי להטמעת הרפורמה

בשל מורכבות הליך הרישוי הדיפרנציאלי אנו מצרפים את מדריך הטמעת ההליך שפורסם על ידי משרד הפנים ונכתב בין היתר על ידי שניים ממנהלי אתר זה- עו”ד שושי יוסקוביץ’ ואלחנן משי
מדריך להטמעת הרפורמה ברישוי עסקים- מהדורת אפריל 2021

מצגת מסלולים מקוצרים

בשל מורכבות הליך הרישוי הדיפרנציאלי אנו מצרפים מצגת של מנהלת אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים- הגב’ חוה מונדרוביץ’ בעניין המסלולים המקוצרים

מצגת מסלולים מקוצרים- חוה מונדרוביץ’

מצגת חידוש רישיונות והעברת בעלות

ב 1.4.21 נכנס לתוקפו תיקון התקנות המטמיע את רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי  בתקנות רישוי עסקים. 

אנו מצרפים את המצגת של מנהלת אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים- הגב’ חוה מונדרוביץ’ בעניין חידוש רישיונות ושינוי בעלות.

מצגת חידוש רישיונות ושינוי בעלות – חוה מונדרוביץ

הוראות בחוק
סייגים למתן היתר מזורז – סעיף 6א2 לחוק

בסעיף 6א2 לחוק מנויים כל המקרים בהם בעל עסק לא יוכל לבקש רישיון בהליך מזורז גם אם על פי הוראות צו רישוי עסקים ניתן לבקש רישיון בהליך זה לסוג העסק אותו הוא מבקש לפתוח.

למאמר המלא-  סייגים למתן היתר מזורז- סעיף 6א2 לחוק

הוראות בתקנות
רישיון או היתר שניתן הוא אישי ולא ניתן להעברה

בתקנה 30(א) לתקנות נקבע עקרון מהותי ברישוי עסקים ולפיו רישיון עסק הוא אישי ולא ניתן להעברה.

למאמר המלא ראה- רישיון או היתר שניתן הוא אישי ולא ניתן להעברה

שינוי בעלות בעסק

שינוי בעלות בעסק משמעו כניסת בעלים חדש לעסק קיים במקום הבעלים הקודם ללא שינוי העסק.

שינוי בעלות יכול לקרות בשני מצבים. האחד – העברת בעלות מבעל עסק אחד לאחר,והשני- פטירת בעל עסק והעברת העסק ליורשיו.

תקנות 30-33א עוסקות בשני המצבים.

למאמרים המפרטים את הוראות התקנות ראה:
שינוי בעלות ( 1) – העברת בעלות בעסק – תקנות 30-33א
שינוי בעלות (2)- פטירת בעל העסק- תקנות 33,33א

חידוש רישיונות

בתקנות, כפי שתוקנו באפריל 21, נקבעו הסדרים חדשים לחידוש רישיונות.

אנו מצרפים את מצגת משרד הפנים להליך חידוש הרישיונות- מצגת חידוש רישיונות ושינוי בעלות – חוה מונדרוביץ

הוראות בצו
פירוט עסקים לפי מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי

על פי החוק קיימים 4 מסלולי רישוי- מסלול רגיל, מסלול רישוי על פי תצהיר, מסלול מזורז א’ ומסלול מזורז ב’..

בצו רישוי עסקים צוינו המסלולים הרלוונטיים לכל סוג עסק.

יש לשים לב כי ניתן להוציא רישיון לעסק במסלול מקוצר רק אם פורסם לו כבר מפרט אחיד, וגם זאת בסייגים המנויים בסעיף 6א2 לחוק.

לפירוט סוגי העסקים במסלולים המקוצרים ראה: פירוט עסקים לפי מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי ומועד כניסת תנאים לתוקף

מפרטים אחידים ורשותיים
היכן ניתן למצא את המפרטים האחידים שפורסמו

את המפרטים האחידים שכבר פורסמו ניתן למצא באתר משרד הפנים – רישוי עסקים.

באתר זה ניתן למצא גם את טיוטות המפרטים שפורסמו והסברים אודות הרפורמה.

אנו, באתר “רישוי עסקים – חוק הלכה ומעשה”, עוקבים באופן שוטף אחר הליכי הפירסום ואחר הטיוטות המתפרסמות להערות הציבור ועושים כל מאמץ לפרסם כל טיוטא עם פירסומה באופן רישמי.

לאתר משרד הפניםאתר משרד הפנים- מפרטים אחידים

דרישות רשות הרישוי – המפרט הרשותי

על פי חוק רישוי עסקים, רשות רישוי (בדרך כלל הרשות המקומית) חייבת לפרסם את דרישותיה מבעלי העסקים המהוות תנאי לקבלת רישיון עסק בתאר האינטרנט שלה.
בהתאם, נקבעו בחוק גם הוראות כיצד יכולה הרשות לשנות דרישות אלו.

למאמר המלא ראה: דרישות רשות הרישוי- המפרט הרשותי – ושינוי הוראותיו

פטור מפירסום מפרט אחיד

לחלק מנותני האישור ניתן פטור מפירסום מפרטים אחידים ביחס לחלק מהעסקים טעוני הרישוי.

פטור זה יבוא לידי ביטוי בבתוספת לצו רישוי עסקים בטור הרלוונטי.

למאמר המלא בנושא ההשלכות של מתן הפטור מפירסום מפרט אחיד ראה:
פטור מפירסום מפרט אחיד – עקב אכילס של רפורמת הפחתת הרגולציה ברישוי עסקים

מאמרים אחרונים

תקנות 26-29- חידוש רישיונות – דגשים מעשיים

הליך חידוש רישיונות עסק מתחיל ב 1.9 של כל שנה, לגבי עסקים שתוקף רישיונם יפוג ב 31.12 של אותה השנה.
ב 1.4.21 נכנסו לתוקפן תקנות חדשות המסדירות, בין היתר, את הליכי חידוש הרישיונות. הליכים אלו שונים מאלו שנקבעו בתקנות הקודמות.
לאחרונה קיים אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים יום עיון ובו התייחס גם להליכי חידוש הרישיונות.
אנו מביאים כאן את עיקר הדגשים המעשיים של הליך החידוש שהועלו ביום העיון.


להמשיך לקרוא

כשלי הרפורמה וכיצד ניתן לתקנם

הרפורמה ברישוי עסקים, שבאה לידי ביטוי בתיקון 34, נועד הן להקל על בעלי העסקים והן לפשט את ההליך הרגולטורי בתחום ולעשותו שקוף לציבור הרחב.
אלא שברפורמה זו נפלו כשלים רבים, והחסמים בהליך הרישוי לא הוסרו.

תחום רישוי עסקים, החולש על היקפי מסחר עצומים במשק, משווע לתיקונים אשר באמת יוכלו להקל על ההליך הן מצד בעלי העסקים והן מצד הרשויות.
מאמר זה, סוקר את ההליך שהביא לתיקון 34, מפרט את הכשלים שנפלו בהליך הרפורמה ומציע דרכי פיתרון.


להמשיך לקרוא

פורסם להערות הציבור תזכיר פרק רישוי עסקים בחוק ההסדרים לשנים 21-22

פורסם להערות הציבור פרק רישוי עסקים בתזכיר חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו- 2022).

את ההערות יש להגיש עד ליום 16.8.21

מצ”ב קישור לתזכיר החוק-
תזכיר חוק התוכנית הכלכלית ( תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו 2022), פרק רישוי עסקים

הצעת חוק ההסדרים 2021- פרק רישוי עסקים- פרסום להערות הציבור

אתמול התפרסמה טיוטת הצעות החלטה לממשלה בדבר שינויים מבניים שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התוכנית הכלכלית לשנים 2021 ו 2022.

טיוטה זו התפרסמה למתן אפשרות להערות הציבור עד ליום 31.7.2021.

 הציבור מוזמן להעביר את הערותיו למייל: PniotZibur@mof.gov.il

לנוחתכם אנו מצרפים את פרק רישוי עסקים בהצעת החוק.רישוי עסקים בהצעת חוק ההסדרים 2021

 

פורסמו 10 מפרטים אחידים – 1.7.2021

ביום 1.7.2021 פורסמו מפרטים אחידים לפריטי הרישוי הבאים-
יש לשים לב למועדי התחולה של המפרטים

2.1ד’- שינוע גז, למעט שינוע בצנרת ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו
3.2א- גידול אחזקה וטיפול בבעלי חיים למעט עופות
3.2ו’- מספרה לבעלי חיים
4.6ג’- אחסון מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם
4.6ד’- הובלה, הפצה וחלוקה של מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם
4.7ב’- מרכול
4.7ג’- אטליז
7.1א’- בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיוב’
7.4א’- בריכת שחיה
7.8א’- קייטנה

ראה: אתר משרד הפנים- מפרטים אחידים
פ
ירסום המפרטים ברשומות- הודעה על פירסום מפרטים אחידים- 1.7.21