רישוי דיפרנציאלי
בעמוד זה ריכזנו את המידע, החוקי והמעשי, הנוגע לתיקון החוק, התקנות והצו בכול הנוגע למסלולי הרישוי הדיפרנציאלי.
מסלולים אלו יהיו בתוקף החל מ 1.4.21.
כך גם ניתן למצא בעמוד זה את המידע הנוגע לפרסום מפרטים אחידים שכן, מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי חלים רק על סוגי עסקים להם פורסם מפרט אחיד.

בשל מורכבות הליך הרישוי הדיפרנציאלי אנו מצרפים את מדריך הטמעת ההליך שפורסם על ידי משרד הפנים ומצגות הרצאות של הגב’ חוה מונדרוביץ’, מנהלת אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים.

מצגת חידוש רישיונות ושינוי בעלות – חוה מונדרוביץ
מצגת מסלולים מקוצרים- חוה מונדרוביץ’
מדריך יישומי להטמעת הרפורמה – משרד הפנים

מאמרים אחרונים

פורסמו טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור ל 3 פריטי רישוי

היום התפרסמו טיוטות מפרטים אחידים ל 3 פריטי רישוי-

בפירסום מודגש כי בכול 3 הטיוטות פורסם להערות הציבור רק הפרק עם דרישות משרד הבריאות.

1.4א – טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

4.2ב – בית אוכל – מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6: בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור פריט 4.8

4.2ג – בית אוכל – מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6: הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה’

הטיוטות פתוחות להערות הציבור עד ליום 4.4.2021.

תגובה יש לשלוח בהתאם להנחיות- הרפורמה ברישוי עסקים הנחיות לשליחת תגובות (business.gov.il)

 

פירוט עסקים לפי מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי

עם כניסתן של התקנות החדשות לתוקף (1.4.21), ייכנס לתוקפו גם התיקון של צו רישוי עסקים המגדיר את מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי לסוגי העסקים השונים.

יש לשים לב כי מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי יחולו רק על עסקים להם פורסם מפרט אחיד.
חשוב- יש להתעדכן בפירסומי האגף לגבי עסקים נוספים להם פורסם מפרט אחיד, שכן הציון בטבלה לגבי עסקים אלו נכון למועד פירסום הטבלה בלבד.

אנו מצרפים טבלה שפורסמה על ידי אגף בכיר לרישוי עסקים במשרד הפנים המפרטת את מסלולי הרישוי המקוצרים השונים כפי שיכנסו לתוקף ביחד עם התקנות החדשות.

בקשה לרישיון לגבי סוגי העסקים שאינם מופיעים בטבלה תטופל במסלול רגיל שאיננו מסלול מקוצר.

טבלת צו – רישוי דיפרנציאלי

 

תיקון תקנות רישוי עסקים- 2021

 ב 24.1.2021 פורסם ברשומות נוסח תיקון תקנות רישוי עסקים החדשות.

אנו מודים למי ששלח לנו את נוסח התקנות

אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים עידכן את מדריך רישוי העסקים לתיקון 34 לחוק והוציא מהדורה רביעית- 

ראה- מדריך יישומי להטמעת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים – מהדורה רביעית ינואר 2021

התקנות  יכנסו לתוקף ב 1.4.2021, ועימן ייכנס לתוקף תיקון צו רישוי עסקים הנוגע לרישוי הדיפרנציאלי.
אגף בכירי רישוי עסקים במשרד פהנים פירסם נוסח משולב של התקנות החדשות .

ראה-  תקנות 2020 – נוסח משולב

נוסח התיקון כפי שפורסם ברשומות-   קובץ תקנות- תיקון תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) 2021

 

פורסמו 4 מפרטים אחידים נוספים

באתר אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים פורסמו היום (28.12.2020) עוד 4 מפרטים אחידים-
פריט 2.1ג – גז: מכירתו, חלוקתו
פריט 6.2- חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות
פריט 6.14- מוצרי עישון לסוגיהם – מקום למכירה קמעונאית שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת
פריט 10.9- חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו.

בכך הושלם פירסומם של 43 מפרטים אחידים עד כה.

אנו מודים לכל מי ששלחו לנו עדכון בדבר פרסום זה

ראה: אתר משרד הפנים- מפרטים מאושרים

פורסמו 14 מפרטים אחידים נוספים

באתר משרד הפנים פורסמו 14 מפרטים אחידים נוספים:

1.4- מספרה
1.5ב- מעבדה לבדיקת  דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי
6.1- מחסן בגודל 50- מ”ר ומעלה
6.5- ייצור רכיבי אלקטרוניקה
6.9א- רוכלות מזון
7.7א- מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה של קבע בלא מזון
8.6א- מכירה, השכרה ותיווך  כלי רכב, למעט אולם תצוגה
8.6ב- חניון
8.9ו- מוסך- טיפול אחר ברכב
9.1א- מכירה תיקון ואחסון כלי נשק ותחמושת
10.4א- ייצור, צביעה אשפרה והדפסה של טקסטיל ודברי הלבשה
10.4ב- גזירה ותפירה של טקסטיל ומוצרי הלבשה
10.5- ייצור דברי הנעלה
10.16ג- אחסון ומכירת עץ ומוצריו

מועד כניסה לתוקף

  • תחילת ההוראות במפרטים האחידים הללו- 1.1.2021
  • תחילת ההוראות לעניין כבאות-
    – מועד פקיעת רישיון/ היתר זמני או 1.1.2024- לפי המוקדם מביניהם.
    – לגבי הוראות כבאות שלא נדרשו בעבר בכתב מהעסק- 90 יום מפקיעת תוקף הרישיון/היתר זמני או 1.1.2024- לפי המוקדם מביניהם.
    – לגבי הוראות כבאות שלא נדרשו בעבר בכתב מהעסק ונדרשה התקנת מערכות כיבוי או גילוי אוטומטיות- שנה מפקיעת תוקף הרישיון או 1.1.2024- לפי המוקדם מביניהם.

ראה- יפ 9319 – מפרטים אחידים 23.12.20

קישור-אתר משרד הפנים- מפרטים אחידים שפורסמו