רישוי דיפרנציאלי
בעמוד זה ריכזנו את המידע, החוקי והמעשי, הנוגע לתיקון החוק, התקנות והצו בכול הנוגע למסלולי הרישוי הדיפרנציאלי.
מסלולים אלו יהיו בתוקף החל מ 1.4.21.
כך גם ניתן למצא בעמוד זה את המידע הנוגע לפרסום מפרטים אחידים שכן, מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי חלים רק על סוגי עסקים להם פורסם מפרט אחיד.

בשל מורכבות הליך הרישוי הדיפרנציאלי אנו מצרפים את מדריך הטמעת ההליך שפורסם על ידי משרד הפנים ומצגות הרצאות של הגב’ חוה מונדרוביץ’, מנהלת אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים.

מצגת חידוש רישיונות ושינוי בעלות – חוה מונדרוביץ
מצגת מסלולים מקוצרים- חוה מונדרוביץ’
מדריך יישומי להטמעת הרפורמה – משרד הפנים

מאמרים אחרונים

פורסמו 22 מפרטים אחידים נוספים

ביום 29.4.2021 פורסמו מפרטים אחידים ל 22 סוגי עסקים נוספים.

חשוב- בטבלה שפורסמה ב”רשומות” ננקבו תאריכים למועד כניסת תוקפם של תנאי המפרט האחיד לתוקף- תוך הבחנה בין עסקים שיש להם רישיון עסק ביום 1.5.21 ועסקים שאין רישיון עסק באותו המועד.

לפירוט העסקים, קישור לאתר משרד הפנים, וקישור לפרסום ברשומות – ראו פירוט במאמר.


להמשיך לקרוא

מדריך “רישוי דיפרנציאלי”- איגוד ארצי לרישוי עסקים

איגוד ארצי לרישוי עסקים ושילוט ברשויות המקומיות בישראל ערך  מדריך כיס להבנת ויישום הרישוי הדיפרנציאלי שנכנס לתוקפו ב 1.4.21

 מדריך זה מוגש על ידי האיגוד כשירות לבעלי העסקים בישראל.

אנו מצרפים לקוראינו את העתק המדריך –

איגוד רישוי עסקים – יישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים תיקון 34 – פנקס כיס לבעלי העסקים

פורסמו להערות הציבור טיוטות 9 מפרטים אחידים

ב 22.3.21  פורסמו להערות הציבור טיוטות של 9 מפרטים אחידים לפריטי הרישוי הבאים:

3.2ו’- מספרה לבעלי חיים; 4.6ג’- אחסון מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- פרק דרישות משרד הבריאות; 4.6ד’- הובלה, הפצה וjלוקה של מזון ומרכיביו- פרק דרישות משרד הבריאות; 4.7ב’- מרכול שאין בו טיפול במזון לרבות משלוח מזון- פרק דרישות משרד הבריאות; 4.7ג’- אטליז- פרק דרישות משרד הבריאות; 6.8ב’- קניון; 7.1א’- מלון , פנסיון אחסניה וכו’- פרק דרישות משרד הבריאות; 7.4א’- בריכות שחיה- פרק דרישות משרד הבריאות.

בכול מקום שנרשם “פרק דרישות משרד הבריאות”- משמע כי רק דרישות משרד הבריאות פתוחות להערות הציבור.

המועד האחרון להגשת ההערות- 23.5.21.

ראה:  טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור

תודה לכל מי ששלח אלינו את הפירסום, והיו רבים. 

 

רישיון או היתר שניתן הוא אישי ולא ניתן להעברה

העקרון שבכותרת, שהינו אחד העקרונות החשובים במערכת החוקית העוסקת ברישוי עסקים, נקבע מפורשות רק לאחרונה בתיקון 2020 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)- תקנה 30(א).

עד לתיקון האמור, עקרון זה עלה במשתמע בלבד ממכלול הוראות החוק והתקנות.

בכך נקבע מפורשות בחוק המשולש הרישויי לעסק טעון רישוי- רישיון יינתן  לגוף משפטי מוגדר לנהל עסק מוגדר, במקום מוגדר. (לעניין המקום- יש לשים לב למספר חריגים כגון: עסק נייד ורוכלות).


להמשיך לקרוא

פורסמו טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור ל 3 פריטי רישוי

היום התפרסמו טיוטות מפרטים אחידים ל 3 פריטי רישוי-

בפירסום מודגש כי בכול 3 הטיוטות פורסם להערות הציבור רק הפרק עם דרישות משרד הבריאות.

1.4א – טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

4.2ב – בית אוכל – מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6: בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור פריט 4.8

4.2ג – בית אוכל – מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6: הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה’

הטיוטות פתוחות להערות הציבור עד ליום 4.4.2021.

תגובה יש לשלוח בהתאם להנחיות- הרפורמה ברישוי עסקים הנחיות לשליחת תגובות (business.gov.il)