תהליכי רישוי

מתי נדרש רישיון עסק

היכן ניתן לבדוק אם העסק שלי טעון רישיון עסק?

רשימת העסקים הטעונים רישיון עסק מצויה בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשמ"ג- 2013. רשימה זו הינה רשימה סגורה.
אלא שלא תמיד ברור מרשימה זו האם הוראה מסוימת תחול על העסק אותו אתם מנהלים.
באתר רישוי עסקים של עיריית תל אביב קיימת רשימה די מקיפה של עסקים שאינם טעונים רישיון בה הנכם יכולים להיעזר.
למאמר המלא הכולל קישור לרשימה שפרסמה עיריית תל אביב –האם העסק שלך חייב ברישיון?

האם העירייה והמדינה חייבות בהוצאת רישיון עסק?

הן המדינה והן העירייה אינן חייבות בהוצאת רישיון עסק, וזאת מכוח הוראות החוק. אלא שבבואן לנהל עסק המנוי ברשימת העסקים טעוני הרישוי המצויה בצו רישוי עסקים, יהיה עליהן לעמוד בכול דרישות החוק לשם הוצאת הרישיון.

למאמאר המלא- האם העיריה והמדינה חייבות בהוצאת רישיון עסק

שינוי בעלות בעסק מצריך קבלת רישיון חדש

בתקנה 30 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א- 2000 נקבע כי עם שינוי של בעלות בעסק יש להוציא לעסק רישיון חדש.
בתקנה 31– נקבע כי היה ולא חלו בעסק שינויים מאז הוצאת הרישיון הקודם ומן הרישיון הקודם עצמו ובעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם, ניתן לקבל פטור מהגשת תוכניות שונות ולצרף תצהיר המעיד על האמור לעיל.
בתקנה 32 נקבע כי ניתן לקבל היתר זמני לתקופה של עד 90 יום עם הגשת הבקשה לשינוי בעלות (בתנאים הקבועים בתקנה),
בתקנה 33 נקבע כי אם שינוי הבעלות נובע מפטירת בעל העסק והעברתו כדין לבן/בת זוגו או צאצאיו של הנפטר – אזי תוקף הרישיון הקיים יימשך שנה, או עד תום תוקפו של הרישיון הקיים, לפי המוקדם. במקרה כזה יש להודיע לרשות הרישוי על הפטירה בתוך 45 יום.

עוד יצויי כי שינוי בזהות חברה בע"מ שהינה בעלת העסק יהיה טעון הוצאת רישיון חדש גם אם בעלי המניות לא השתנו.
למאמרים – 
שינוי בעלות בעסק- העברתו לחברה אחרת כאשר בעלי המניות זהים
שינוי בעלות ( 1) – העברת בעלות בעסק – תקנות 30-33א
שינוי בעלות (2)- פטירת בעל העסק- תקנות 33,33א

הסיכונים הפחות ידועים בניהול עסק ללא רישיון

ניהול עסק ללא רישיון טומן בחובו סיכונים אשר בעלי העסקים לא תמיד מודעים להם כגון- חשיפה לאחריות מוגברת בנזיקין, אי תחולת ביטוח, אי יכולת לאכוף הסכם עם עסק המנוהל ללא רישיון בשל הסכנה שההסכם יוכרז כבטל ועוד.

למאמר המלא ראה- אז מה אם אין לי רישיון – על הסיכונים הפחות ידועים של ניהול עסק ללא רישיון

האם כל עסק טעון הוצאת רישיון עסק?

לא כל עסק טעון הוצאת רישיון עסק. בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע"ג – 2013 קיימת טבלה מפורטת ובה מנויים כל העיסוקים אשר על העוסק בהם להוציא רישיון עסק.
יש לציין כי המונח "עסק" אינו מוגדר בחוק, וכי גם עיסוק באחד מהעיסוקים המנויים בצו ללא הפקת רווח, וללא אופי מסחרי יהיה טעון הוצאת רישיון.
ההבחנה בין פעילות פרטית לבין עסק תיבחן ככלל לאור היקף הפעילות ורמת הסיכון הנשקפת ממנה

למאמר המלא ראה – מהו "עסק" טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים

האם גם עיסוק ללא רווח כלכלי יהיה טעון רישיון עסק?

ככלל לא כל עסק טעון רישיון. בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג -2013 מנויים כל העיסוקים הטעונים רישיון עסק. על פי הוראות סעיף 32 לחוק, גם בגין פעילות ללא אופי עיסקי המנויה בתוספת לצו יהיה צורך להוציא רישיון עסק. עם זאת, כל פעילות תיבחן לגופה על פי המבחנים העיקריים של תדירות הפעילות ורמת הסיכון הנשקפת ממנה, וזאת לאור מטרות החוק.

למאמרים המלאים –
מהו "עסק" טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים
דרישת רישיון לעסק שאינו למטרת רווח- סעיף 32 לחוק רישוי עסקים

האם עסק המתנהל באמצעות האינטרנט טעון רישיון עסק?

הוועדה הבינמשרדית קיבלה מספר החלטות הנוגעות לעסקים המתנהלים באמצעות האינטרנט:
אפליקצית "גט טקסי" לא תהיה טעונה רישיון.
שיווק מוצר באמצעות האינטרנט ( ככל שמדובר בתיווך בלבד למכירת המוצר), לא יהיה טעון רישיון עסק. צויין כי אחסון והובלה יהיו טעונים רישיון.
משחקים אלקטרוניים יהיו טעונים רישיון.
מכירת משקאות אלכוהוליים תהיה טעונה רישיון.

למאמר המלא: רישוי עסקים המנוהלים באמצעות האינטרנט- בעקבות פסק דין UBER

איך ניתן לוודא שעסק אינו טעון רישיון?

לעיתים לא ברור לבעל העסק אם העסק אותו הוא מנהל טעון רישיון או לא.
ניתן לפנות בכתב לרשות הרישוי ולבקש מענה לשאלה זו, ועל הרשות להשיב בכתב לפונה.

למאמר המלא- מענה בכתב של הרשות לשאלה אם עסק טעון רישיון

בקשה לרישיון

מתי עסק ייחשב ל"עסק נייד"?

מאפייני עסק נייד הינם- כל העסק נייד ולא רק חלקו, העיסוק יהיה גם מחוץ לתחומי הרשות שנותנת את הרישיון, ניידות העסק מאפשרת ניתוקו מתחום רשות אחת והעברתו לתחום רשות אחרת, כל חלקי העסק יכולים להגיע למקום העסק במרכזי.
סעיף 5(ב) לחוק רישוי עסקים קובע כי רישוי ל"עסק נייד" יינתן על ידי הרשות שבה מצוי מרכז העסק.

למאמר המלא- מהו עסק נייד- סעיך 5(ב) לחוק רישוי עסקים

שילוט בתוך העסק- איזה שלט עלי להציב בעסק כחלק מהדרישות לקבלת רישיון עסק?

מצורף קישור לקובץ המכיל את סוגי השלטים השונים הנדרשים לשם קבלת רישיון עסק.

לקישור- שילוט בעסקים- דוגמאות ונוסח הצעת חוק לאיחוד השילוט

מהו "נותן אישור" ?

"נותן אישור" כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, הוא השר (או מי שהשר הסמיך), אשר הקביעה כי עסק טעון רישיון נעשתה בהתייעצות איתו, לשם הבטחת אחת או יותר ממטרות חוק רישוי עסקים.  השר יכול הלסמיך גם עובד רשות מקומית שבתחומה נמצא העסק או עובד רשות מקומית אחרת.
בצו רישוי עסקים יבוא הדבר לידי ביטוי בסימון + או [+], בטור הרלוונטי לפריט הרישוי.
ראה: חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 – סעיפים 6 ו- 6א

רישיון עסק הוא אישי ולא ניתן הלעברה

בתקנה 30(א) לתקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות) נקבע העקרון כי רישיון לניהול עסק ניתן לאדם או לגוף משפטי אחר באופן אישי והוא לא ניתן להעברה.
מכאן – כל שינוי בבעלות בעסק יידרש לרישיון חדש.

ראה:
רישיון או היתר שניתן הוא אישי ולא ניתן להעברה
שינוי בעלות ( 1) – העברת בעלות בעסק – תקנות 30-33א
שינוי בעלות (2)- פטירת בעל העסק- תקנות 33,33א

מתי רשות רישוי רשאית לתת רישיון לתקופה יותר קצרה מזו הנקובה בצו רישוי עסקים?

סעיף 7א(ג) מאפשר לרשות רישוי לתת רישיון עסק לתקופה יותר קצרה מזו הנקובה בצו. רשות הרישוי תוכל להשתמש בסמכותה זו כאשר: חלף זמן רב ממתן אישור גורם רישוי אחד ועד שיתר גורמי האישור ננתו אישורם; בהעדר עמידה במלא דרישות גורם רישוי; באם ניתן היתר לשימוש חורג- בהתאם לתקופת אותו היתר; בנסיבות חריגות ביותר בהן לא ניתן לצפות מה יהיו הנסיבות והדרישות בתוך התקופה הנקובה בצו.
וידוא עמידה בתנאי רישיון- לא יהווה סיבה לקיצור התקופה.
למאמר המלא ראה- קיצור תקופת רישיון – מקרים שונים

איך בודקים מה צריך להגיש ומה צריך לעשות כדי לקבל רישיון עסק

כמעט בכל אתר איטרנט של כל רשות מקומית קיים פרסום המפרט מה נדרש בעל עסק לעשות ואילו טפסים עליו להגיש על מנת לקבל רישיון עסק.
מאחר וייתכן שבכל רשות הדרישות יהיו מעט שונות- אנו ממליצים, לפני שפותחים עסק טעון רישיון, לבדוק ברשות המקומית הרלוונטית מה יידרש מכם והאם קיימות בעיות בתחום דיני התכנון והבניה לניהול העסק אותו אתם מבקשים לנהל באותו מקום.

כיצד יחושב שטח העסק לצורך אישור כבאות על יסוד תצהיר?

ככלל, שטח העסק יחושב לפי השטח המבונה.
ראה:חישוב שטח העסק על יסוד תצהיר בעל העסק

מה משמעות הסימן [+] בטבלה בצו רישוי עסקים?

משמעות הסימן [+] באיזה מהטורים המצויים בטבלה המצויה בנספח לצו רישוי עסקים הינה כי על רשות הרישוי להעביר את הבקשה לרישיון עסק לגורם הרישוי אשר בטור המתייחס אליו מצוי הסימן, אך ניתן לתת רישיון לאותו עסק גם ללא אישור של אותו גורם רישוי.
במינוח המקובל על אנשי רישוי עסקים יקראו לסימן זה “לידיעה בלבד”.
אותו גורם רישוי יהיה מוסמך להעמיד תנאים לרישיון העסק, אך אינו חייב לעשות כן.

למאמר המלא-
מה משמעות הסימן [+] בטבלה בצו רישוי עסקים

כיצד מגישים בקשה לעסק המכיל בתוכו מספר פריטי רישוי?

עודכן ביום 18.5.24

עסק המכיל בתוכו מספר פריטי רישוי יקרא "עסק מורכב". דוגמה לעסק מורכב היא בית מלון היכול להכיל בתוכו בנוסף מסעדה, בריכה, ספא, אולם אירועים וכו'.
בקשה לרשיון לעסק כאמור תוגש כשהיא כוללת את כל פריטי הרישוי הרלוונטיים ובכללם תוכניות מפורטות ומיקום מדויק של כל פריט רישוי.
יש לשים לב כי הרישיון יתקבל לכל פריט רישוי.

הדברים יהיו נכונים גם אם העסק העיקרי אינו טעון רישוי כלל. עסקים טעוני רישוי המצויים בתוך עסק שאינו טעון יהוי יהיו טעונים רישוי פרטיני לכל אחד מהם. כל למשל יש להוציא רישיון לבריכה, מכבסה, בית אוכל וכיוב' המצויים בתוך מוסד לדיור מוגן (שאינו טעון רישיון)

על פי  התשובות שנתנו על ידי משרד הפנים- כאשר פריטי רישוי שונים באותו עסק נמצאים במסלולי רישוי שונים- כל בקשה לכל פריט תוגש במסלול המתאים לה בנפרד.
כך גם תקופת הרישיון תהיה לפי זו הנקובה בצו לכל פריט בנפרד. ועוד- יש להוציא אישור נגישות עבור כל עסק בנפרד.

ראה ביטאון משרד הפנים מספר 16, עמוד 17.

וכן ראה פרסון משרד הפנים באתר המשרד-רישוי עסקים-שאלות ותשובות.

ראה גם- כיצד מגישים תוכניות של עסק המכיל בתוכו מספר פריטי רישוי?

 

איך ניתן לדעת לאיזה תקופה אקבל רישיון עסק?

התקופות למתן רישיון עסק מצויות בתוספת הראשונה לצו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי) התשמ"ג- 2013. אמנם, עד ליום 30.12.18 היה קשה מאד לדעת מהי תקופת הרישיון על פי הצו בשל הקישור שעשה המחוקק בין תקופות הרישיון לבין פרסום "מפרטים אחידים" לסוג העסק, אך בתיקון 2018, שנכנס לתוקף ב 30.1218, נותק קשר זה ותוקפם של הרישיונות הינו כנקוב בצו.

עוד יצויין כי התקופה הנקובה בצו תתחיל להיספר מה 1.1. של השנה שלאחר השנה בה ניתן הרישיון.

  • בחלקו העליון של דף הבית באתר זה, בצידו השמאלי, יש הפניה לצו רישוי עסקים ובו מצוינות, באופן משולב וברור, כל התקופות העדכניות לתוקפו של רישיון עסק. ראה- צו רישוי עסקים- כולל קישורים

למאמרים – 
לכמה זמן יינתן רישיון עסק שניתן במהלך שנה קלנדרית?

מי צריך להגיש בקשה לקיום אירוע חד פעמי באולם ספורט?

מפיק האירוע באולם הספורט הוא "בעל העסק" של אותו אירוע ולכן הוא זה שצריך להגיש את הבקשה ולחתום עליה.

למאמר המלא- קיום אירועים חד פעמיים במגרש ספורט- הגשת הבקשה

מי מוסמך לחתום על בקשות לרישיון עסק ולהגישן

מאחר ובעלי עסקים רבים שוכרים את שירותיהם של בעלי מקצוע, על מנת שאלו יטפלו עבורם בכל הליך קבלת רישיון העסק, החל בהגשת הבקשה וכלה בקבלת הרישיון, פירסמנו את המאמר הבא שעושה סדר בכללים לטיפול בקבלת רישיון עסק כאמור.

ראה: מי מוסמך לחתום על בקשות לרישיון עסק ולהגישן

איך יודעים לפי איזה פריט רישוי להגיש בקשה לרישיון?

בעל העסק המגיש בקשה לרישיון עסק אינו צריך לדעת מהו פריט הרישוי המתאים. בבקשה לרישיון שתוגש על גבי טופס מתאים (טופס מס' 2 המצוי בתוספת לתקנות)  עליו לתאר את העסק עבורו מבוקש הרישיון. פריט הרישוי המתאים יוסף על ידי רשות הרישוי וירשם באישור שיקבל מגיש הבקשה מהרשות (טופס מס' 3 המצוי בתוספת לתקנות).
קישור לתקנות- תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א- 2000

בקשת חוות דעת מקדמית כדי לדעת האם העסק המתוכנן יקבל רישיון

על פי הוראות תקנות רישוי עסקים ניתן להגיש בקשה לחוות דעת מקדמית, לגבי עסק מוצע, לרשות הרישוי או לגורמים מאשרים.
לבקשה יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתקנה 2.
על הגוף אליו פנו לתת תשובתו בתוך 30 יום. בנסיבות מיוחדות ניתן להאריך מועד זה בעוד 60 יום.
קישור לתקנות- תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א- 2000

תשלום אגרות

בגין בקשה לרישיון, היתר זמני או היתר מזורז תשולם אגרה עם הגשת הבקשה.
עם קבלת הרישיון לא תשולם אגרה נוספת.
בגין חידוש רישיון תשולם אגרה עם קבלת החידוש.
כן תשולם אגרה בגין- בקשה לחוות דעת מקדמית והגשת השגה.
למאמר: אגרות- בקשה לרישיון עסק וחידוש רישיון

הוספת גורמי רישוי מעבר לאלו המנויים בצו רישוי עסקים

לרשות הרישוי יש סמכות להעביר כל בקשה לרישיון עסק לכל אחד מגורמי הרישוי המנויים בסעיף 1(ב) לחוק רישוי עסקים (איכות הסביבה, משטרה, רשות הכבאות, שר הרווחה והעניינים והחברתיים, שר החקאלות, שר הבריאות), אם היא סבורה שאישור כזה נדרש כדי לקיים איזו ממטרות החוק המנויות בסעיף 1(א) לחוק.
רשות הרישוי יכולה להעביר את הבקשה לאישור כל אחד מגורמי הרישוי, ולא רק לאלו אשר הסכמתם נדרשת על פי צו רישוי עסקים לאותו העסק. 

למאמר המלא ראה:

הוספת גורם רישוי על ידי הרשות

הקלה בדרישות תוך כדי הליך הרישוי

מה צריך לעשות בעל עסק במקרה שהוא כבר החל בהליך הרישוי וקיבל דרישות או אפילו סירוב מאחד מנותני האישור,

לאחר מכן, וטרם סיום הליךל הרישוי, התפרסמו הקלות בדרישות מאותו נותן אישור כך שהעסק במצבו הנוכחי כן עונה על הדרישות?

הקלה בדרישות נותן אישור תחול באופן מיידי, אלא אם נאמר בה אחרת.

בעל העסק יוכל  לפנות לנותן האישור ולרשות הרישוי ולבקש לקבל אישור למתן רישיון שכן הוא עומד בדרישות העדכניות.

במקרה הצורך, יוכל בעל העסק אף להגיש השגה על הדרישות או הסירוב שקיבל.

כניסה לתוקף של "רישוי מזורז" תוך כדי הליך הרישוי

כיצד ינהג בעל עסק אשר החל בהליך רישוי במסלול רגיל, ותוך כדי הליך זה פורסם לעסקו מפרט אחיד והוא זכאי לרישוי בהליך מזורז?

אנו סבורים כי במהלך החודש שלאחר פרסום מפרט אחיד (ובהעדר סירוב), עסקים שהגישו בקשה לרישיון במסלול רגיל טרם כניסתו לתוקף של מפרט אחיד יהיו רשאים, אם ירצו בכך, להגיש בקשה חדשה לרישיון במסלול המזורז.

למאמר המלא- כניסה לתוקף של "רישוי מזורז" תוך כדי הליך הרישוי

 

היתר ורישיון זמני

האם קבלת רישיון עסק מבטיחה לבעליו "תקופת שקט" לכל תקופתו?

רישיון עסק ניתן, לעיתים קרובות, בתנאים. תנאים אלו מהווים חלק מהרישיון ועל בעל העסק לקיימם בכול תקופת הרישיון. אי קיום התנאים עלול להוביל לנקיטת צעדי אכיפה מצד הרשות או נותני אישור ואף לביטול הרישיון.
עם זאת כאשר רשות באה לבטל רישיון עליה לנקוט בזהירות ובמתינות, יותר מאשר ביחס לבקשה למתן רישיון, שכן לבעל הרייון קיים אינטרס הסתמכות לגיטימי.
ראה:
ביטול רישיון – שיקולים וחובות הרשות

מהו "היתר זמני"?

היתר זמני הוא היתר לעסוק בעסק טעון רישיון לתקופה שלא תעלה על שנתיים שיינתן לפני מתן רישיון. היתר זמני יינתן באישור גורמי הרישוי לעסק שאינו עומד במלא הדרישות אך נקבע לוח זמנים לביצוע כל הדרישות (עד שנתיים), או כאשר נותנן אישור מסוים לא נתן תגובתו לבקשה לרישיון במועדים הקבועים בחוק.

למאמר המלא- מה בין היתר זמני לרישיון עסק
וכן ראה- מתן היתר זמני או רישיון זמני לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה

האם די ב"היתר זמני" כדי לעמוד בדרישה לקיום רישיון עסק במכרזים?

על פי מספר פסקי דין, די ב"היתר זמני" על מנת לעמוד בדרישת המכרז לקיום רישיון עסק שכן בדרך כלל כוונת עורך המכרז הינה לוודא כי מגיש ההצעה עומד בדרישות חוק רישוי עסקים.
עם זאת עורך המכרז רשאי לדרוש כי לעסק יהיה רישיון עסק ולא היתר זמני.

למאמר המלא- מה בין היתר זמני לרישיון עסק

האם רישיון זמני או היתר זמני מבטלים כניסה לתוקף של צו סגירה שיפוטי?

בדרך כלל כאשר בעל עסק מורשע בניהול עסק ללא רישיון, יקבע בית המשפט, בנוסף, כי יש לסגור את העסק עד לתאריך מסוים, אם עד לאותו מועד לא יוצא רישיון עסק (צו סגירה שיפוטי). רישיון זמני או היתר זמני אינום מפקיעים את תוקפו של צו כאמור אלא מהווים מתן ארכה בלבד. עם פקיעת תוקף הרישיון הזמני או ההיתר הזמני, ישוב צו הסגירה לתוקפו.

למאמר המלא- רישיון זמני והיתר זמני אינם מפקיעים תוקף צו סגירה שיפוטי

האם ניתן לתת לעסק "היתר זמני" אם העסק אינו עומד בדיני התכנון והבניה?

על  עסק לקיים את "תכליות דיני התכנון והבניה". ככלל על עסק לעמוד בדיני התכנון והבניה במלואם גם על מנת לקבל "היתר זמני", וזאת בכפוף לסמכות מהנדס הוועדה המקומית למתן אישור גם אם קיימות חריגות בניה שאינן מהותיות.
גם הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר "זוטי דברים" והנחיות שהוצאו על ידי היועץ המשפטי של עיריית חיפה ואומצו על ידי בית המשפט, מקלות בדרישה זו. הנחיות אלו יכולות להימצא רלוונטיות לעניין הפעלת שיקול דעת מהנדס הוועדה המקומית על פי הוראות החוק (עם כניסת הוראות תיקון 34 לתוקף- 1.1.19).

למאמר המלא (כולל קישור להנחיות המוזכרות לעיל ) ראה- מה בין היתר זמני לרישיון עסק
וכן ראה- מתן היתר זמני או רישיון זמני לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה

מה ההבדל בין "רישיון זמני" ל "היתר זמני"?

רישיון זמני הינו רישיון לעסק שהינו זמני מטבעו ותקופתו תהיה  לתקופה קצרה מזו הנקובה בצו רישוי עסקים, ולפחות שנה. על העסק לעמוד במלא דרישות החוק על מנת לקבל רישיון זה.
היתר זמני ניתן לתקופה של עד שנתיים והוא יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה בכל פעם. היתר זמני יינתן בדרך כלל לעסק שאינו עומד במלא דריושת גורמים מאשרים, אך אותם גורמים מאפשרים לעסק לעבוד ברישיון תוך עמידה במלא הדרישות בתקופת ההיתר הזמני, או כאשר נותן אישור אינו מגיב במועדים הקבועים בחוק לבקשה לרישיון.

למאמר מלא ראה- מתן היתר זמני או רישיון זמני לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה
וכן ראה- מה בין היתר זמני לרישיון עסק

תנאים ברישיון

האם נותן אישור "לידיעה בלבד" רשאי להוסיף תנאים לרישיון?

סעיף 6א(ב) לחוק רישוי עסקים קובע כי לנותן אישור, אשר ניתן לתת רישיון גם ללא אישור שלו ( "לידיעה בלבד"), יהיו כל הסמכויות האחרות של נותן רישוי בחוק רישוי עסקים ובכלל זאת הסמכות להוסיף תנאים לרישיון.

למאמר המלא: מה משמעות הסימן [+] בטבלה בצו רישוי עסקים

האם הוראות חוק עזר עירוני יכולות להיות תנאי ברישיון עסק?

על פי הפסיקה, רשות הרישוי רשאית להוסיף תנאי ברישיון לפיו על בעל העסק לעמוד בתנאי חוק עזר עירוני ספציפי בנוסף על הוראות חוק רישוי עסקים, אך על התנאים בחוק העזר להיות רלוונטיים לאותו עסק ועל הרשות לבצע התאמות בהתחשב במהותם השונה של החוקים.

למאמר המלא – עמידה בהוראות חוק עזר עירוני- כתנאי ברישיון

מתי ואיך יכול גורם רישוי להוסיף תנאים לרישיון עסק קיים?

בהעדר מפרט אחיד, תוקפו של תנאי נוסף ברישיון עסק יהיה בתום 3 שנים מיום שהודע עליו לבעל הרישיון, אלא אם חל שינוי בחוק המחייב שינוי התנאי ברישיון או אם גורם מוסמך ארצי קבע תקופה קצרה יותר מנימוקים הקבועים בחוק.

למאמר המלא –תקופה והוספת תנאים לרישיון עסק לצמיתות בהעדר מפרט אחיד

מה קורה אם בעל עסק אינו עומד בתנאים שברישיון העסק?

לרשות קימים מספר כלים בהם היא יכולה לנקוט כנגד עסק שאינו עומד בתנאי רישיון העסק שהוצא לו (בין אם מדובר ברישיון לתקופה קצובה ובין אם מדובר ברישיון לצמיתות). החל בזימון לשימוע, המשך בהתראה לביטול רישיון העסק ואף ביטולו המלא.
הרשות יכולה אף להגיש כגד העסק ובעליו תביעה בגין אי קיום תנאי הרישיון.
במקרים חמורים רשאית הרשות אף להוציא כנגד העסק צו סגירה מנהלי.
ראה:
עסק ברישיון לצמיתות שאינו עומד בדרישות כיבוי אש
ביטול רישיון – שיקולים וחובות הרשות

מהם הקריטריונים להוספת תנאי ברישיון

כאשר הרשות מבקשת להוסיף תנאים לרישיון קיים או לעסק הבא לחדש רישיון עליה לנהוג לפי כללי המשפט המנהלי- התבססות על תשתית סבירה של נתונים, נימוק, פעולה בהגינות, במידתיות ובסבירות. כך גם עליה לאזן בין האינטרס של קיום מטרות החוק לבין האינטרס של בעל העסק המתבסס על החלטה קודמת.
הוספת תנאים ברישיון תיעשה כאשר מדובר בעסק ספציפי. כאשר רשות מבקשת להחיל תנאים על כלל העוסקים בתחום מסוים, מן הראוי שתעשה זאת בדרך של התקנת תקנות.
סעיף החוק הרלוונטי- סעיף 7 לחוק רישוי עסקים
למאמר המלא ראה– הוספת תנאים ברישיון- סעיף 7 לחוק רישוי עסקים

סירוב למתן רישיון עסק

שיקולי הרשות – סירוב למתן רישיון לעומת סירוב לחידושו או ביטולו

שיקולי הרשות בבואה לבטל רישיון עסק יהיו יותר מחמירים מאלו שיופעלו כאשר דנים בחידוש רישיון.

 השיקולים בעת חידוש רישיון יהיו יותר מחמירים מאלו שיופעלו בעת דיון בבקשה לרישיון חדש.

הסיבה העיקרית לכך היא ההסתמכות הלגיטימית של בעל עסק, אשר יש בידו רישיון, כי רישיונות יחודש. הסתמכות שאינה קיימת כמעט כאשר מבקשים רישיון חדש.

למאמר המלא: שיקולי הרשות – סירוב למתן רישיון לעומת סירוב לחידושו או ביטולו

כיצד ניתן לערער על סירוב גורם מאשר לתת אישורו לרישיון עסק?

חוק רישוי עסקים קבע מנגנון מפורט לאופן בו ניתן להגיש השגה על סירוב גורם מאשר.
כך גם על פי הוראות החוק מוטל היה על כל הגורמים הללו לפרסם באתר האינטרנט אל מי ניתן לנות בהשגה. מאחר ורוב הגורמים המאשרים לא פירסמו מידע זה- אנו מציעים, אם אין בידיכם כל מידע מיהו אותו גורם ארצי, לפנות לאותו גורם אשר נתן את הסירוב בבקשה כי ההשגה תועבר לגורם הארצי האחראי בתחום.
*הנהלת האתר פנתה לגורמים הרלוונטיים על מנת לזרז הליך הפרסום הנדרש

למאמר המלא – השגה על גורם מאשר או רשות רישוי

סירוב משטרה בגין ראיות מנהליות לפעילות פלילית

בתי המשפט, ככלל, מגבים החלטות משטרה לסירוב למתן רישיון לעסק הנחשד כמשמש לפעילות פלילית. אין הכרח כי המשטרה תנקוט נגד עסק כזה הליכי אכיפה נוספים או שיוגשו כתבי אישום פליליים.

למאמר המלא: סירוב משטרה בגין ראיות מנהליות לפעילות פלילית

האם רשות הרישוי חייבת לסרב לתת רישיון עסק כאשר לבעל העסק אין רישיון הנדרש לפי חיקוק אחר?

סעיף 8 לחוק רישוי עסקים קובע כי "עסק טעון רישוי שנקבעה לו חובת רישוי בחיקוק אחר, רשאית רשות הרישוי שלא לתת לו את הרישיון…לפי חוק זה כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר".
ככלל המונח רשאית במקרה זה הינו במובן חייבת, אלא אם קיימים נימוקים מיוחדים שיפורטו.

למאמר המלא- רישיון על פי חיקוק אחר- סמכות שלא לתת רישיון עסק בהיעדרו

הגשת השגה

מי שמבקש רישיון או היתר או שיש בידו רישיון או היתר וראוה את עצמו נפגע ממסמך או מתנאי שדרשו ממנו רשות רישוי או נותן אישור יכול להגיש על כך השגה. ( סעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים)

בתקנות רישוי עסקים נקבעה הפרוצדורה והטפסים להגשת ההשגה.

ראה: השגה, מיצוי הליכים ועתירה מנהלית

סירוב למתן רישיון אינו מחייב שימוע מוקדם

ביתהמשפט פסק ( ינואר 23) כי בניגוד לביטול רישיון (המחייב שימוע מוקדם), סירוב למתן רישיון אינו מחייב זאת.

ראה: סירוב למתן רישיון אינו מחייב שימוע מוקדם

ביטול רישיון

שיקולי הרשות – סירוב למתן רישיון לעומת סירוב לחידושו או ביטולו

שיקולי הרשות בבואה לבטל רישיון עסק יהיו יותר מחמירים מאלו שיופעלו כאשר דנים בחידוש רישיון.

 השיקולים בעת חידוש רישיון יהיו יותר מחמירים מאלו שיופעלו בעת דיון בבקשה לרישיון חדש.

הסיבה העיקרית לכך היא ההסתמכות הלגיטימית של בעל עסק, אשר יש בידו רישיון, כי רישיונות יחודש. הסתמכות שאינה קיימת כמעט כאשר מבקשים רישיון חדש.

למאמר המלא: שיקולי הרשות – סירוב למתן רישיון לעומת סירוב לחידושו או ביטולו

מי רשאי לבטל רישיון עסק?

רשות הרישוי , לאחר התייעצות עם נותן אישור המופקד על מטרת החוק שאי קיומה מהווה עילת ביטול, רשאית לבטל או להתלות רישיון עסק.
נותן אישור יוכל לבטל רישיון עסק לאחר שפנה לרשות הרישוי.
נציב שויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.
ראה:
תיקון 34- ביטול רישיון, היתר זמני או התיתר מזורז- סעיף 7ג
ביטול רישיון – שיקולים וחובות הרשות
וכן סעיף 8ב לחוק רישוי עסקים.

מהן חובות הרשות בטרם תבטל רישיון?

חובת התייעצות עם נותן אישור– בטרם ביטול רישיון, חובה על רשות הרישוי להתייעץ עם נותן אישור המופקד על המטרה בחוק שאי קיומה משמש עילה לביטול.
מתן הזדמנות להשמיע טענות– רישיון או היתר זמני יבוטלו רק לאחר שניתנה לבעל הרישיון או ההיתר הזמני הזדמנות להשמיע את טענותיו.
משלוח הודעה– על מבטל הרישיון לשלוח, בתוך 7 ימים מקבלת ההחלטה בדבר הביטול הרישיון, הודעה על כך לבעל הרישיון או ההיתר ולנותני האישור.
הביטול יכנס לתוקפו בתוך 30 ימים מיום ההודעה.

ראה:
תיקון 34- ביטול רישיון, היתר זמני או התיתר מזורז- סעיף 7ג
ביטול רישיון – שיקולים וחובות הרשות

מתי וכיצד נותן אישור יכול לבטל רישיון עסק?

-על נותן האישור לפנות לרשות הרישוי בבקשה כי הרישיון יבוטל. (על הרשות לנקוט בהליכים לביטול הרישיון ולעדכן את נותן האישור בדבר התקדמות ההליכים בתוך 30 יום, ואם ניתן צו הפסקה מנהלי- בתוך 14 יום).
-לאחר התקופה האמורה (30 או 14 ימים), יבחן נותן האישור את ההליכים שנקטה הרשות, והוא רשאי לבטל את הרישיון בעצמו.
-על נותן האישור לאפשר לבעל העסק להשמיע טענותיו בטרם הביטול.
-נותן האישור יודיע לבעל העסק ולרשות הרישוי על החלטת הביטול, בתוך 7 ימים ממועד ההחלטה. (רשות הרישוי תודיע על כך ליתר נותני האישור)
-הביטול ייכנס לתוקפו בתוך 30 ימים ממועד ההודעה.
*האמור אינו חל על היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים.

ראה:
ביטול רישיון – שיקולים וחובות הרשות
תיקון 34- ביטול רישיון, היתר זמני או התיתר מזורז- סעיף 7ג

רישוי בהליכים מקוצרים - כללי

מהו "רישוי דיפרנציאלי"

באפריל 2019 נכנס לתוקף תיקון לחוק רישוי עסקים המתייחס לרישוי דיפרנציאלי (תיקון 34).
משמעות התיקון היא, כי העסקים הטעונים רישוי מחולקים לקבוצות לפי דרגת מורכבות העסק, כאשר לכל דרגת מורכבות יותאם הליך רישוי. עסקים "פשוטים" יוכלו לקבל רישיון רק על סמך הגשת תצהיר, ואילו הליך הרישוי של עסקים "מורכבים" ימשיך להיות במתכונת הרגילה.
מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי יחולו רק על עסקים לגביהם פורסם "מפרט אחיד". "מפרט אחיד"
החוק מונה רשימת סייגים לבעלי עסקים שלא יוכלו להגיש בקשה לרישיון באחד ממסלולים אלו, כגון- שהעסק החל לפעול לפני הגשת הבקשה (סעיף 6א2 לחוק רישוי עסקים).

מדריך יישומי להטמעת הרפורמה

בשל מורכבות הליך הרישוי הדיפרנציאלי אנו מצרפים את מדריך הטמעת ההליך שפורסם על ידי משרד הפנים ונכתב בין היתר על ידי שניים ממנהלי אתר זה- עו"ד שושי יוסקוביץ' ואלחנן משי
מדריך להטמעת הרפורמה ברישוי עסקים- מהדורת דצמבר 2021

מצגת מסלולים מקוצרים

בשל מורכבות הליך הרישוי הדיפרנציאלי אנו מצרפים מצגת של מנהלת אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים- הגב' חוה מונדרוביץ' בעניין המסלולים המקוצרים

מצגת מסלולים מקוצרים- חוה מונדרוביץ'

מצגת חידוש רישיונות והעברת בעלות

ב 1.4.21 נכנס לתוקפו תיקון התקנות המטמיע את רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי  בתקנות רישוי עסקים. 

אנו מצרפים את המצגת של מנהלת אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים- הגב' חוה מונדרוביץ' בעניין חידוש רישיונות ושינוי בעלות.

מצגת חידוש רישיונות ושינוי בעלות – חוה מונדרוביץ

כניסה לתוקף של "רישוי מזורז" תוך כדי הליך הרישוי

כיצד ינהג בעל עסק אשר החל בהליך רישוי במסלול רגיל, ותוך כדי הליך זה פורסם לעסקו מפרט אחיד והוא זכאי לרישוי בהליך מזורז?

אנו סבורים כי במהלך החודש שלאחר פרסום מפרט אחיד (ובהעדר סירוב), עסקים שהגישו בקשה לרישיון במסלול רגיל טרם כניסתו לתוקף של מפרט אחיד יהיו רשאים, אם ירצו בכך, להגיש בקשה חדשה לרישיון במסלול המזורז.

למאמר המלא- כניסה לתוקף של "רישוי מזורז" תוך כדי הליך הרישוי

 

רישוי דיפרנציאלי - הוראות בחקיקה

סייגים למתן היתר מזורז – סעיף 6א2 לחוק

בסעיף 6א2 לחוק מנויים כל המקרים בהם בעל עסק לא יוכל לבקש רישיון בהליך מזורז גם אם על פי הוראות צו רישוי עסקים ניתן לבקש רישיון בהליך זה לסוג העסק אותו הוא מבקש לפתוח.

למאמר המלא-  סייגים למתן היתר מזורז- סעיף 6א2 לחוק

רישיון או היתר שניתן הוא אישי ולא ניתן להעברה

בתקנה 30(א) לתקנות נקבע עקרון מהותי ברישוי עסקים ולפיו רישיון עסק הוא אישי ולא ניתן להעברה.

למאמר המלא ראה- רישיון או היתר שניתן הוא אישי ולא ניתן להעברה

שינוי בעלות בעסק

שינוי בעלות בעסק משמעו כניסת בעלים חדש לעסק קיים במקום הבעלים הקודם ללא שינוי העסק.

שינוי בעלות יכול לקרות בשני מצבים. האחד – העברת בעלות מבעל עסק אחד לאחר,והשני- פטירת בעל עסק והעברת העסק ליורשיו.

תקנות 30-33א עוסקות בשני המצבים.

למאמרים המפרטים את הוראות התקנות ראה:
שינוי בעלות ( 1) – העברת בעלות בעסק – תקנות 30-33א
שינוי בעלות (2)- פטירת בעל העסק- תקנות 33,33א

חידוש רישיונות

בתקנות, כפי שתוקנו באפריל 21, נקבעו הסדרים חדשים לחידוש רישיונות.

אנו מצרפים את מצגת משרד הפנים להליך חידוש הרישיונות- מצגת חידוש רישיונות ושינוי בעלות – חוה מונדרוביץ

פירוט עסקים לפי מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי

על פי החוק קיימים 4 מסלולי רישוי- מסלול רגיל, מסלול רישוי על פי תצהיר, מסלול מזורז א' ומסלול מזורז ב'..

בצו רישוי עסקים צוינו המסלולים הרלוונטיים לכל סוג עסק.

יש לשים לב כי ניתן להוציא רישיון לעסק במסלול מקוצר רק אם פורסם לו כבר מפרט אחיד, וגם זאת בסייגים המנויים בסעיף 6א2 לחוק.

לפירוט סוגי העסקים במסלולים המקוצרים ראה: פירוט עסקים לפי מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי ומועד כניסת תנאים לתוקף

מפרטים אחידים ורשותיים

היכן ניתן למצא את המפרטים האחידים שפורסמו

את המפרטים האחידים שכבר פורסמו ניתן למצא באתר משרד הפנים – רישוי עסקים.

באתר זה ניתן למצא גם את טיוטות המפרטים שפורסמו והסברים אודות הרפורמה.

אנו, באתר "רישוי עסקים – חוק הלכה ומעשה", עוקבים באופן שוטף אחר הליכי הפירסום ואחר הטיוטות המתפרסמות להערות הציבור ועושים כל מאמץ לפרסם כל טיוטא עם פירסומה באופן רישמי.

לאתר משרד הפניםאתר משרד הפנים- מפרטים אחידים

דרישות רשות הרישוי – המפרט הרשותי

על פי חוק רישוי עסקים, רשות רישוי (בדרך כלל הרשות המקומית) חייבת לפרסם את דרישותיה מבעלי העסקים המהוות תנאי לקבלת רישיון עסק בתאר האינטרנט שלה.
בהתאם, נקבעו בחוק גם הוראות כיצד יכולה הרשות לשנות דרישות אלו.

למאמר המלא ראה: דרישות רשות הרישוי- המפרט הרשותי – ושינוי הוראותיו

פטור מפירסום מפרט אחיד

לחלק מנותני האישור ניתן פטור מפירסום מפרטים אחידים ביחס לחלק מהעסקים טעוני הרישוי.

פטור זה יבוא לידי ביטוי בבתוספת לצו רישוי עסקים בטור הרלוונטי.

למאמר המלא בנושא ההשלכות של מתן הפטור מפירסום מפרט אחיד ראה:
פטור מפירסום מפרט אחיד – עקב אכילס של רפורמת הפחתת הרגולציה ברישוי עסקים