מידע כללי
איך ניתן לדעת לאיזה תקופה אקבל רישיון עסק?

התקופות למתן רישיון עסק מצויות בתוספת הראשונה לצו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי) התשמ”ג- 2013. אמנם, עד ליום 30.12.18 היה קשה מאד לדעת מהי תקופת הרישיון על פי הצו בשל הקישור שעשה המחוקק בין תקופות הרישיון לבין פרסום “מפרטים אחידים” לסוג העסק, אך בתיקון 2018, שנכנס לתוקף ב 30.1218, נותק קשר זה ותוקפם של הרישיונות הינו כנקוב בצו.

עוד יצויין כי התקופה הנקובה בצו תתחיל להיספר מה 1.1. של השנה שלאחר השנה בה ניתן הרישיון.

  • בחלקו העליון של דף הבית באתר זה, בצידו השמאלי, יש הפניה לצו רישוי עסקים ובו מצוינות, באופן משולב וברור, כל התקופות העדכניות לתוקפו של רישיון עסק. ראה- צו רישוי עסקים- כולל קישורים

למאמרים – 
לכמה זמן יינתן רישיון עסק שניתן במהלך שנה קלנדרית?

אם לאולם אירועים אין רישיון, הסכם להזמנת אירוע באותו אולם עלול להיות בטל

בעל אולם אירועים המנהל את עסקו ללא רישיון עלול למצא את עצמו במצב שאינו יכול להגיש תביעות נגד אנשים שהפרו הסכם להזמנת מקום באולם האירועים, וזאת רק מהסיבה שאין לאולם רישיון. הדברים יהיו נכונים גם אם אין כל קשר בין ביטול האירוע על ידי המזמין לבין העובדה שלאולם האירועים אין רישיון עסק.

למאמר המלא ראה-  הסכם להזמנת אירוע לאולם אירועים ללא רישיון עלול להיות בטל

בדיקת בטיחות עצים בעסק טרם מתן רישיון

מאחר וקריסת עצים יכולה להוות סיכון לבאים בשערי העסק, נראה כי הנכון יהיה לדרוש אישור בדבר יציבות ובטיחות העצים בעסק, ככל שקיימים כאלו, בטרם יינתן לעסק רישיון. 

ראה: בדיקת בטיחות עצים בעסק טרם מתן רישיון

האם יש תוקף להבטחת רשות שלא להגיש כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון?

קיימים תנאים שונים שיש לעמוד בהם על מנת שהבטחה של רשות שלא להגיש כתב אישום כנגד עסק, בתנאי שיעמוד בתנאים מסוימים, תהיה תקפה.
ככלל, על ההבטחה להיות מפורשת, ברורה, חד משמעית, מפורטת ולא מוטלת בספק. עליה להינתן על ידי האורגן המוסמך לתת אותה, שיש לו את היכולת למלא אחריה תוך כוונה להקנות לה תוקף משפטי. יש להראות כי גם מקבל ההבטחה ראה אותה באותו האופן.
אם התיק כבר הועבר לתביעה, למנהל רישוי עסקים אין סמכות להבטיח כי לא יוגש כתב אישום.
טענה כנגד אי קיום הבטחה כאמור תהיה מסוג טענות “הגנה מן הצדק”.

למאמר המלא- הגנה מן הצדק- הבטחת רשות שלא להגיש כתב אישום

האם נותן אישור “לידיעה בלבד” רשאי להוסיף תנאים לרישיון?

סעיף 6א(ב) לחוק רישוי עסקים קובע כי לנותן אישור, אשר ניתן לתת רישיון גם ללא אישור שלו ( “לידיעה בלבד”), יהיו כל הסמכויות האחרות של נותן רישוי בחוק רישוי עסקים ובכלל זאת הסמכות להוסיף תנאים לרישיון.

למאמר המלא: מה משמעות הסימן [+] בטבלה בצו רישוי עסקים

האם ניהול עסק ללא רישיון הוא עילה לפינוי דייר מוגן?

הוראות חוק הגנת הדייר מקנות שיקול דעת לבית המשפט שלא לתת צו פינוי לדייר מוגן גם אם קיימת עילת פינוי (סעיף 132(א)).
הוראות חוק הגנת הדייר קובעות כי שימוש בנכס למטרה בלתי חוקית יהווה עילת פינוי אך שימוש ללא רישיון דרוש על פי דין, כשלעצמו, אינו מהווה שימוש למטרה בלתי חוקית.
למאמר המלא:  ניהול עסק ללא רישיון לא יהווה בהכרח עילה לפינוי דייר מוגן

האם עובד יהיה אחראי לניהול העסק ללא רישיון?

בית המשפט פסק כי עובד בעסק  לא יהיה אחראי לניהול העסק ללא רישיון, כל עוד לא הוכח כלפיו יסוד של ניהול העסק, והוא לא יורשע בעבירה לפי חוק רישוי עסקים אם לעסק בו עבד לא היה רישיון.

למאמר המלא- האם עובד יוכל להיחשב כ”עוסק”

הגשת השגה

מי שמבקש רישיון או היתר או שיש בידו רישיון או היתר וראוה את עצמו נפגע ממסמך או מתנאי שדרשו ממנו רשות רישוי או נותן אישור יכול להגיש על כך השגה. ( סעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים)

בתקנות רישוי עסקים נקבעה הפרוצדורה והטפסים להגשת ההשגה.

ראה: השגה על החלטת גורם מאשר או רשות הרישוי

הסיכונים הפחות ידועים בניהול עסק ללא רישיון

ניהול עסק ללא רישיון טומן בחובו סיכונים אשר בעלי העסקים לא תמיד מודעים להם כגון- חשיפה לאחריות מוגברת בנזיקין, אי תחולת ביטוח, אי יכולת לאכוף הסכם עם עסק המנוהל ללא רישיון בשל הסכנה שההסכם יוכרז כבטל ועוד.

למאמר המלא ראה- אז מה אם אין לי רישיון – על הסיכונים הפחות ידועים של ניהול עסק ללא רישיון

חובת ההגינות של הרשות

על הרשות חלה החובה לנהוג בהגינות כלפי האזרח.
כאשר הרשות מפרה את חובת ההגינות כלפי בעל העסק בית המשפט יתערב בשיקוליה.
ראה:
התערבות בית משפט בשיקולי הרשות, כאשר היא מפרה את חובת ההגינות

כיצד יחושב שטח העסק לצורך אישור כבאות על יסוד תצהיר?

ככלל, שטח העסק יחושב לפי השטח המבונה.
ראה:חישוב שטח העסק על יסוד תצהיר בעל העסק

מה דינם של עסקים בקניון שאין בו חברת ניהול?

בקניון בו לא פועלת חברת ניהול כל העסקים יהיו טעוני רישיון, גם אם אינם מנויים בצו רישוי עסקים.
בנוסף, נקבע בפסיקה כי, בהעדר חברת ניהול, על בעלי העסקים להתאגד על מנת לנהל את מכלול המבנה. המשמעות היא כי בפועל עסקים בקניון בו אין גוף המקבל אחריות על ניהול מכלול המבנה יתקשו מאד לקבל רישיון עסק, אם בכלל.

למאמר המלא- ההבדל בין “קניון” ל”מרכז מסחרי”

מה ההבדל בין “קניון” ל”מרכז מסחרי”?

על פי ההגדרה בצו רישוי עסקים קניון הוא מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות, ושבו 10 בתי עסק לפחות, או ששטחו הכולל הינו לפחות 1,000 מ”ר.
יצויין- הדרישה היא ל 10 בתי עסק פעילים.
כניסה במדרגות נעות מקומת חניה תיחשב גם היא לכניסה משותפת.
כך גם יש לשים לב כי אם, למשל, הכניסות לבתי עסק הינן ישירות מהרחוב, לא ייחשב המקום לקניון. כך גם יש לשים לב כי ייתכנו מבנים משולבים, אשר רק חלקם ייחשבו לקניון.

למאמר המלא- ההבדל בין “קניון” ל”מרכז מסחרי”

מה משמעות הסימן [+] בטבלה בצו רישוי עסקים?

משמעות הסימן [+] באיזה מהטורים המצויים בטבלה המצויה בנספח לצו רישוי עסקים הינה כי על רשות הרישוי להעביר את הבקשה לרישיון עסק לגורם הרישוי אשר בטור המתייחס אליו מצוי הסימן, אך ניתן לתת רישיון לאותו עסק גם ללא אישור של אותו גורם רישוי.
במינוח המקובל על אנשי רישוי עסקים יקראו לסימן זה “לידיעה בלבד”.
אותו גורם רישוי יהיה מוסמך להעמיד תנאים לרישיון העסק, אך אינו חייב לעשות כן.

למאמר המלא-
מה משמעות הסימן [+] בטבלה בצו רישוי עסקים

מהו “נותן אישור” ?

“נותן אישור” כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, הוא השר (או מי שהשר הסמיך), אשר הקביעה כי עסק טעון רישיון נעשתה בהתייעצות איתו, לשם הבטחת אחת או יותר ממטרות חוק רישוי עסקים.  השר יכול הלסמיך גם עובד רשות מקומית שבתחומה נמצא העסק או עובד רשות מקומית אחרת.
בצו רישוי עסקים יבוא הדבר לידי ביטוי בסימון + או [+], בטור הרלוונטי לפריט הרישוי.
ראה: חוק רישוי עסקים, התשכ”ח- 1968 – סעיפים 6 ו- 6א

מהו “רישוי דיפרנציאלי”

באפריל 2019 נכנס לתוקף תיקון לחוק רישוי עסקים המתייחס לרישוי דיפרנציאלי (תיקון 34).
משמעות התיקון היא, כי העסקים הטעונים רישוי מחולקים לקבוצות לפי דרגת מורכבות העסק, כאשר לכל דרגת מורכבות יותאם הליך רישוי. עסקים “פשוטים” יוכלו לקבל רישיון רק על סמך הגשת תצהיר, ואילו הליך הרישוי של עסקים “מורכבים” ימשיך להיות במתכונת הרגילה.
מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי יחולו רק על עסקים לגביהם פורסם “מפרט אחיד”. “מפרט אחיד”
החוק מונה רשימת סייגים לבעלי עסקים שלא יוכלו להגיש בקשה לרישיון באחד ממסלולים אלו, כגון- שהעסק החל לפעול לפני הגשת הבקשה (סעיף 6א2 לחוק רישוי עסקים).

מהו מפרט אחיד ?

“מפרט אחיד”  בהקשר של רישוי עסקים הינו אוסף דרישות כל הגורמים המאשרים ביחס לעסק מסוים.
עד כה אושרו מפרטים אחידים ל 37 פריטי רישוי.

לאתר משרד הפנים – מפרטים שפורסמו: מפרטים אחידים שפורסמו
למאמרים-
מפרטים אחידים
תוקפם של רישיונות
תקופה והוספת תנאים לרישיון עסק לצמיתות בהעדר מפרט אחיד

מתי עסק ייחשב ל”עסק נייד”?

מאפייני עסק נייד הינם- כל העסק נייד ולא רק חלקו, העיסוק יהיה גם מחוץ לתחומי הרשות שנותנת את הרישיון, ניידות העסק מאפשרת ניתוקו מתחום רשות אחת והעברתו לתחום רשות אחרת, כל חלקי העסק יכולים להגיע למקום העסק במרכזי.
סעיף 5(ב) לחוק רישוי עסקים קובע כי רישוי ל”עסק נייד” יינתן על ידי הרשות שבה מצוי מרכז העסק.

למאמר המלא- מהו עסק נייד- סעיך 5(ב) לחוק רישוי עסקים

מתי רשות רישוי רשאית לתת רישיון לתקופה יותר קצרה מזו הנקובה בצו רישוי עסקים?

סעיף 7א(ג) מאפשר לרשות רישוי לתת רישיון עסק לתקופה יותר קצרה מזו הנקובה בצו. רשות הרישוי תוכל להשתמש בסמכותה זו כאשר: חלף זמן רב ממתן אישור גורם רישוי אחד ועד שיתר גורמי האישור ננתו אישורם; בהעדר עמידה במלא דרישות גורם רישוי; באם ניתן היתר לשימוש חורג- בהתאם לתקופת אותו היתר; בנסיבות חריגות ביותר בהן לא ניתן לצפות מה יהיו הנסיבות והדרישות בתוך התקופה הנקובה בצו.
וידוא עמידה בתנאי רישיון- לא יהווה סיבה לקיצור התקופה.
למאמר המלא ראה- קיצור תקופת רישיון – מקרים שונים

רישיון עסק הוא אישי ולא ניתן הלעברה

בתקנה 30(א) לתקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות) נקבע העקרון כי רישיון לניהול עסק ניתן לאדם או לגוף משפטי אחר באופן אישי והוא לא ניתן להעברה.
מכאן – כל שינוי בבעלות בעסק יידרש לרישיון חדש.

ראה:
רישיון או היתר שניתן הוא אישי ולא ניתן להעברה
שינוי בעלות ( 1) – העברת בעלות בעסק – תקנות 30-33א
שינוי בעלות (2)- פטירת בעל העסק- תקנות 33,33א

שינוי בעלות בעסק מצריך קבלת רישיון חדש

בתקנה 30 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס”א- 2000 נקבע כי עם שינוי של בעלות בעסק יש להוציא לעסק רישיון חדש.
בתקנה 31– נקבע כי היה ולא חלו בעסק שינויים מאז הוצאת הרישיון הקודם ומן הרישיון הקודם עצמו ובעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם, ניתן לקבל פטור מהגשת תוכניות שונות ולצרף תצהיר המעיד על האמור לעיל.
בתקנה 32 נקבע כי ניתן לקבל היתר זמני לתקופה של עד 90 יום עם הגשת הבקשה לשינוי בעלות (בתנאים הקבועים בתקנה),
בתקנה 33 נקבע כי אם שינוי הבעלות נובע מפטירת בעל העסק והעברתו כדין לבן/בת זוגו או צאצאיו של הנפטר – אזי תוקף הרישיון הקיים יימשך שנה, או עד תום תוקפו של הרישיון הקיים, לפי המוקדם. במקרה כזה יש להודיע לרשות הרישוי על הפטירה בתוך 45 יום.

עוד יצויי כי שינוי בזהות חברה בע”מ שהינה בעלת העסק יהיה טעון הוצאת רישיון חדש גם אם בעלי המניות לא השתנו.
למאמרים – 
שינוי בעלות בעסק- העברתו לחברה אחרת כאשר בעלי המניות זהים
שינוי בעלות ( 1) – העברת בעלות בעסק – תקנות 30-33א
שינוי בעלות (2)- פטירת בעל העסק- תקנות 33,33א