מאמרים אחרונים

חובת קיום שימוע בטרם הוצאת צו סגירה לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים

אמנם חוק רישוי עסקים אינו קובע כי שימוע הינו תנאי להוצאת צו סגירה מנהלי לעסק, אך צו זה הינו מעשה חד צדדי של הרשות, העלול לפגוע בזכויותיו של הנאשם ( וזאת אפילו עוד בטרם הוגש  כתב אישום) ולכן נקבע בפסיקה כי על הרשות חלה, כעקרון, חובה לקיים שימוע למי שנגדו מבקשים להוציא צו סגירה מנהלי ואף נקבעו מספר כללים לכך. להמשיך לקרוא חובת קיום שימוע בטרם הוצאת צו סגירה לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים

מהו “מקור פליטה טעון היתר”- חוק אויר נקי

סעיף 24 (ב) (1) לחוק אויר נקי קובע כי במידה שעסק טעון רישיון הוא גם “מקור פליטה טעון היתר”- לא יינתן רישיון לעסק בטרם ניתן “היתר פליטה”. העסקים עליהם חל החיוב האמור יכולים להיות, עסקים העוסקים בעיקר בייצור מכל תחומי העיסוק עליהם חל חוק רישוי עסקים, ציי רכב, הסעות ציבוריות ועוד. להמשיך לקרוא מהו “מקור פליטה טעון היתר”- חוק אויר נקי

מה ההבדל בין “בית אבות” (פריט 7.1 ג ) לבין “דיור מוגן”

“בית אבות” הינו עסק טעון רישיון על פי פריט 7.1 ג לצו, ואילו “דיור מוגן” אינו טעון רישיון עסק כי אם רישוי של משרד הרווחה. נשאלנו מה ההבדל בין שני המונחים. להמשיך לקרוא מה ההבדל בין “בית אבות” (פריט 7.1 ג ) לבין “דיור מוגן”

האם מרוץ מרתון וטקס הסיום שלו טעונים רישיון עסק

האם אירוע של מרוץ מרתון (או כל מרוץ אחר) וטקס הסיום של אותו מירוץ טעונים הוצאת רישיון עסק? להמשיך לקרוא האם מרוץ מרתון וטקס הסיום שלו טעונים רישיון עסק

רישיון על פי חיקוק אחר – סמכות שלא לתת רישיון עסק בהעדרו

סעיף 8 לחוק רישוי עסקים קובע כי “עסק טעון רישוי שנקבעה לו חובת רישוי בחיקוק אחר, רשאית רשות הרישוי שלא לתת לו את הרישיון…לפי חוק זה כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר”

נשאלנו האם  לאור העובדה כי נרשמה המילה “רשאית”- תוכל הרשות כן לתת רישיון, גם אם אין בידי המבקש את האישור הנדרש בחיקוק האחר. להמשיך לקרוא רישיון על פי חיקוק אחר – סמכות שלא לתת רישיון עסק בהעדרו