מידע משפטי ומעשי, עדכני ונגיש, לכל העוסקים בתחום רישוי עסקים


מאמרים אחרונים


מהי “שליטה” – סעיף 6א2 (ב)- לחוק רישוי עסקים, פריטים- 8.2, 8.3 ב, 8.4 א, 8.4 ג,

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

סעיף 6א2 לחוק רישוי עסקים מתייחס לסייגים למתן היתר מזורז.  לשם הגדרת המונח “שליטה” (כאשר הכוונה היא לשליטה בעסק) מפנה הסעיף להגדרת המונח לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח). להמשיך לקרוא מהי “שליטה” – סעיף 6א2 (ב)- לחוק רישוי עסקים, פריטים- 8.2, 8.3 ב, 8.4 א, 8.4 ג,

מהו “מכון כושר” – סעיף 2ד(ג) לחוק רישוי עסקים, פריט 7.5

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המוח חדר כושר אנו מופנים לחוק מכוני הכושר. להמשיך לקרוא מהו “מכון כושר” – סעיף 2ד(ג) לחוק רישוי עסקים, פריט 7.5

מהם “סכומי הביטוח המזעריים” הנדרשים לניהול חדר כושר – ס’ 2ד(א)(1) לחוק

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

להגדרת סכומי הביטוח המזעריים הנדרשים לשם הפעלת חדר כושר אנו מופנים לחוק הספורט ולתקנות הספורט (ביטוח). להמשיך לקרוא מהם “סכומי הביטוח המזעריים” הנדרשים לניהול חדר כושר – ס’ 2ד(א)(1) לחוק

מהי “פעילות ספורט” – סעיף 2ד(א)(2) לחוק רישוי עסקים, פריט 7.7 יא

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרתהמונח “פעילות ספורט” אנו מופנים לחוק הספורט. להמשיך לקרוא מהי “פעילות ספורט” – סעיף 2ד(א)(2) לחוק רישוי עסקים, פריט 7.7 יא

מהי “קייטנה” – סעיף 2 ג (ג) לחוק רישוי עסקים,פריט 7.8 א

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המונח “קייטנה” מפנה אותנו חקו רישוי עסקים לחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח). להמשיך לקרוא מהי “קייטנה” – סעיף 2 ג (ג) לחוק רישוי עסקים,פריט 7.8 א