אתר זה נועד לספק מידע משפטי ומעשי, עדכני ונגיש, לכל העוסקים בתחום רישוי עסקים.
באתר זה מובאת הפסיקה העדכנית הדנה בסוגיות משפטיות בתחום זה, וכן עדכוני הצעות חוק, הנחיות ונהלים רלוונטיים.
באתר זה מתפרסמים מאמרים מעשיים ועקרוניים שונים וכן שאלות ותשובות, שנערכו על ידי מר אלחנן משי ומר אשר גרנר, העוסקים בפרקטיקה הנוהגת ברישוי עסקים ובשאלות שטרם ניתן להן מענה בפסיקה או בחקיקה.
אנו מאמינים כי הפרסומים המשפטיים והמעשיים יהוו כלי עזר שימושי לכל העוסקים בתחום.

מאמרים אחרונים

צו הגבלת שימוש לפי חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (1)

ביוני 2016 נכנס לתוקפו תיקון לחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת עבירות (להלן: “החוק”).

סעיף 3 לחוק קובע סמכות קצין משטרה, שהוסמך לכך, להוציא צו להגבלת שימוש במקום לתקופה של עד 30 יום ( להלן: “צו הגבלת שימוש”), כאשר קיים חשד לקיום עבירה. בית המשפט דן בפרשנות הסעיף ובכללים ליישומו.
למרות שעבירות על פי חוק רישוי עסקים אינן מסוג העבירות שבגינן מורשה המשטרה להוציא צו על פי סעיף זה, לעיתים עסק מסוים גם טעון רישיון וגם קיים חשד כי מתנהלת בו פעילות עבריינית, ולפיכך מצאו לנכון להתייחס לפסיקה בעניין.

תודה לעורכת הדין נעה טלבי שהעבירה לנו את פס”ד אליקשוילי.
להמשיך לקרוא צו הגבלת שימוש לפי חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (1)

הסמכות לדון בבקשה לביטול צו סגירה שהוצא לפי סעיף 78 (א) לפקודת המשטרה

בית המשפט המחוזי קבע כי הסמכות לדון בבקשה לביטול צו סגירה שהוצא על ידי קצין משטרה על פי סעיף 78(א) לפקודת המשטרה, נתונה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.
בית המשפט ציין כי יש לתקן מצב זה- אך התיקון יכול להיעשות רק באמצעות חקיקה.

עדכון אחרון- 7.1.18 להמשיך לקרוא הסמכות לדון בבקשה לביטול צו סגירה שהוצא לפי סעיף 78 (א) לפקודת המשטרה

חובת חקירת הנאשם בטרם הגשת כתב אישום ברישוי עסקים

בשורת פסקי דין אשר ניתנו על ידי מספר שופטים בבתי משפט שלום, נקבעה חובת המאשימה לבצע חקירה בפועל של הנאשם בטרם הגשת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון. חלק מכתבי האישום אף בוטלו.

העדר קיום חקירה כאמור, מהווה פגם משמעותי בהליך המתנהל כנגד בעל העסק ויכול להביא, במקרים חמורים, עד כדי ביטול כתב האישום. אך מאחר וחובת החקירה אינה קבועה בחוק  רישוי עסקים, הרי שטענה לביטול כתב האישום בשל העדר החקירה הינה טענת “הגנה מן הצדק”.

הרשויות פועלות, הן לתיקון החקיקה, על מנת שניתן יהיה להסמיך גורמים ברשות לבצע חקירה על פי חוק רישוי עסקים, וכן ניתנו הנחיות לתובעים בשלב הביניים.
המאמר עודכן ביום 4.1.18
להמשיך לקרוא חובת חקירת הנאשם בטרם הגשת כתב אישום ברישוי עסקים

“הגנה מן הצדק” מהי

לא אחת מועלית טענה בבית המשפט כי יש לבטל כתב אישום מחמת “הגנה מן הצדק”. מהות הטענה היא כי יש לבטל את כתב האישום, לא מנימוקים של הוראות החוק, אלא מן הנימוק שכך יהיה צודק לעשות.

במאמר זה ננסה להבהיר מהי טענה זו, מתי ניתן לטעון אותה ומהם המבחנים לאורם יפעל בית המשפט בבואו לשקול האם לקבל את הטענה.
עודכן לאחרונה-נובמבר 2018- בעקבות פסק דין ורדי. להמשיך לקרוא “הגנה מן הצדק” מהי

מתי יינתן רישיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה

אחד החסמים העיקריים בקבלת רישיון עסק הינו חריגות בניה ושימושים חורגים בנכס בו מבוקש לנהל עסק. הצעת חוק מיום 30.10.16 המאפשרת הקלה במתן רישיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה, מצדיקה סקירה כוללת של ההקלות שניתנו עד כה לעסקים בכול הנוגע לדרישה לעמידה בדיני התכנון והבניה, של ההקלות שניתנו על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה משנת 2007 ( שעודכנו ב 29.6.15), של הפסיקה המתייחסת להנחיות אלו, ושל  הנהלים שהוצאו על ידי היועץ המשפטי של עיריית חיפה, אשר גם הם נתמכו בפסיקה.
הערה- לאחר כתיבת המאמר ראינו כי רשויות נוספות אימצו נהלים בעניין זה. בסוף המאמר מצויים קישורים לנהלים של אותן הרשויות.

האמור במאמר זה מתייחס להוראות החוק טרם תיקון 34 אשר שינה את מטרת החוק מ”קיום הדינים הנוגעים לדיני התכנון והבניה” ל קיום תכליות דיני התכנון והבניה”.
למאמר הסוקר את הוראות החוק לאחר תיקון 34 ראה-
תיקון 34 – קיום תכליות דיני התכנון והבניה
להמשיך לקרוא מתי יינתן רישיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה