האתר מספק מידע משפטי ומעשי, עדכני ונגיש, לכל העוסקים בתחום רישוי עסקים


מאמרים אחרונים


תזכיר חוק- תיקון פריט 6.14 לצו רישוי עסקים- החלתו על מוצרי עישון לסוגיהם

ביום 30.12.19 התפרסם תזכיר הצעת חוק לתיקון פריט 6.14 לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)- כך שבמקום שהפריט יחול על מוצרי טבק לסוגיו, הוא יחול על מוצרי עישון לסוגיהם.
התיקון מוצע לבקשת משרד הבריאות והוא מכוון לעסקים אשר כל עיסוקם במכירת מוצרי עישון שאינם מכילים טבק.
“מוצר עישון” – יוגדר בצו לפי הגדרתו בחוק איסור פרסומת להגבלת השיווק של מוצרי טבק ועידשון, התשמ”ג- 1983: 
“כל אחד מהמפורטים להלן, למעט אם הוא תכשיר הרשום בפנקס או תכשיר המשווק לפי היתר שניתן לפי סעיף 47א לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ”א-1981:
(1)   מוצר טבק;
(2)   חומר ממקור צמחי המיועד לעישון בדרך של בעירה ואינו מכיל טבק, לרבות תערובת, תרכובת או תמיסה של חומר כאמור;
(3)   מוצר המשמש לעישון טבק או לעישון חומר ממקור צמחי כאמור בפסקה (2), ובכלל זה סיגריות, סיגרים, סיגרלות, נרגילה, מקטרת ונייר לגלגול סיגריות;
(4)   סיגריה אלקטרונית, חומר מילוי ומחסנית;

קישור לתזכיר החוק: תזכיר צו רישוי עסקים- תיקון פריט 6.14 מוצרי עישון

ביום 29.12.19 פורסמו טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור

ביום 29.12.19 פורסמו  באתר ממשל זמין, לעיון הציבור והערותיו, טיוטות מפרטים אחידים ל 7 פריטי רישוי.
את ההערות יש להעביר עד ליום 29.2.2020.
רשימת פרטי הרישוי להם פורסמו טיוטות מרטים אחידים:
פריט 3.4- חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי- ייצורם, אריזתם, אחסונם.
פריט 6.4- מסחר ושונות- מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים.
פריט 7.7א- עינוג ציבורי- מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון.
פריט 8.6א- כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה), למעט חלקים משומשים- מכירתם, השכרתם, תיווך בהם למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים.
פריט 8.6ב- כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה), למעט חלקים משומשים- חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ”ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6ז.
פריט 9.1א- כלי נשק ותחמושת- מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה).
פריט 10.4ב- טקסטיל, דברי הלבשה- גזירה,תפירה.

קישור לאתר בו פורסמו טיוטות המפרטים- אתר ממשל זמין- טיוטת מפרטים אחידים להערות הציבור עד 29.2.2020

 

תיקון 34- סייגים למתן היתר מזורז- סעיף 6א2 לחוק

בסעיף 6א2 לחוק נקבעו סייגים אשר בהתקיימם, לא ניתן יהיה לקבל היתר מזורז לעסק.
לכאורה מדובר על סייגים לקבלת היתרים מזורזים א’ וב’ המפורטים בסעיף 6א1 לחוק בלבד, אלא שבהוראות שונות בחוק הורחבה תחולת סייגים אלו גם לקבלת אישור גורם רישוי על יסוד תצהיר (סעיף 6(ג)), רישוי ללא אישור על יסוד תצהיר ( סעיף 6א), רישיון עיל יסוד תצהיר ( סעיף 6א3), והגשת תצהיר לעניין נגישות (סעיף 8ב(ג)(ב)) (“להלן: הליך מזורז”).

המאמר הבא מפרט את הוראות הסעיף ומשמעותן. בסופו של המאמר הוספנו מספר הערות המתייחסות לקשיי היישום של הוראות הסעיף, ולספק בדבר יכולתן להשיג את המטרה לשמה נועדו. להמשיך לקרוא תיקון 34- סייגים למתן היתר מזורז- סעיף 6א2 לחוק

האם לימוד שחיה בבריכה פרטית טעון רישיון עסק?

הגם שלימוד שחיה כשלעצמו אינו טעון רישיון עסק ובריכה פרטית גם היא אינה טעונה רישיון, הרי שלימוד שחיה בבריכה פרטית, יהפוך את השימוש בבריכה לצרכי לימוד לטעון רישיון עסק.

מאמר זה נכתב במשותף על ידי אלחנן משי ועו”ד שושי יוסקוביץ’

להמשיך לקרוא האם לימוד שחיה בבריכה פרטית טעון רישיון עסק?

אגרות- בקשה לרישיון עסק וחידוש רישיון

נשאלנו מתי יש לגבות מבעל עסק אגרה בגין הגשת בקשה לרישיון עסק ומתי תיגבה אגרה בגין חידוש רישיון.
אגרה בגין בקשה לרישיון – תשולם עם הגשת הבקשה.
אגרה בגין חידוש רישיון – תשולם עם מסירת החידוש לבעל העסק.

להמשיך לקרוא אגרות- בקשה לרישיון עסק וחידוש רישיון