מאמרים אחרונים

הגשת בקשה לרישיון עסק אינה מוכיחה כי העסק טעון רישיון
הוצאת צו סגירה לפי סעיף 22ב אינה מונעת הגשת כתב אישום
פורסמו טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור ל 3 פריטי רישוי
מתן רישיון למרות התנגדות המשטרה- פסק דין כפר כנא
לא די בראיה מנהלית להוכחת הפרת תנאי רישיון
הארכת תקופות רישיונות עסק – ינואר 2021
נתונים סטטיסטיים ברישוי עסקים
פירוט עסקים לפי מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי