אירועים - המוניים, חד פעמיים ותחת כיפת השמים

עיקר האירועים מהסוג האמור בכותרת יהיו טעונים רישיון לפי פריט 7.7.ה, הנוגע ל "אירועים תחת כיפת שמים", (או כפי שהם נקראים גם "אירועים ציבוריים", "אירועים חד פעמיים" או "אירועים המוניים").
המורכבות של פריט רישוי זה, נובעת בעיקר מהקושי להגדיר אילו אירועים טעונים רישיון ומהקושי לקבוע כללים ודרישות אחידות לכל האירועים הללו.
קושי נוסף הוא העדר תקינה מסודרת לגבי בטיחות באירועים אלו ולגבי המבנים הזמניים המוקמים לצורך אותם אירועים.
בנוסף, "אירוע תחת כיפת השמים" נמצא בקטגורית רישוי עסקים של "עינוג ציבורי", קטגוריה עליה חלות גם הוראות חוק רישוי עסקים וגם הוראות חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, (והוראות חוקים נוספים). הממשק בין תחולת החוקים השונים על אירוע מסוים יוצר, גם הוא, בלבול רב.
חשוב- גם אם אירוע מסוים אינו טעון רישיון עסק, עדיין ייתכן כי חלות עליו הוראות "חוק הבטיחות במקומות ציבוריים" וחקיקה אחרת על פיהם נידרש אישור המשטרה או גורם אחר.
בדף זה, ניסינו לעשות סדר במונחים, בסוגי האירועים, בתחולת החוקים השונים ובהבדל בין הוראותיהם, ולתת מענה לשאלות נפוצות.

חקיקה ומונחים
מבנה זמני שהוקם לצורך קיום אירוע תחת כיפת השמים אינו טעון היתר בניה
אירועים תחת כיפת השמים- רישיון לתקופה

אירועים המתקיימים תחת כיפת השמים אינם בהכרח אירועים חד פעמיים. ניתן למצא מקומות רבים (כגון בריכת הסולטן בירושלים), אשר מוקמים בהם תשתיות לקיום אירועים תחת כיפת השמים לתקופה רצופה של אפילו מספר חודשים.
למאמר המלא בשאלה כיצד ינתן רישיון לתקופה כזו, כאשר יש לפקח ולוודא קיום כל ההנחיות ביחס לכל אירוע ואירעו בנפרד, ראה –
אירועים תחת כיפת השמים- רישיון לתקופה

מהו “עינוג ציבורי” והקשר בין אירוע תחת כיפת השמים בחוק רישוי עסקים וחוק הבטיחות במקומות ציבוריים

אירועים המתקיימים במקומות ציבוריים מוסדרים הן על ידי חוק רישוי עסקים והן על ידי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים.
קיים בילבול רב בשאלה מתי אירוע המתקיים במקום ציבורי טעון רישיון עסק ומתי יחולו על האירוע הוראות חוק הבטיחות במקומות ציבוריים בלבד.
לצורך הבנת ההגדרות וההפניות בחוקים השונים אנו מפנים להמלאים המסבירים את מהות הגדרת “עינוג ציבורי” בחוק רישוי עסקים, ואת היחס בין הוראות חוק רישוי עסקים וחוק הבטיחות במקומות ציבוריים בכל הנוגע לעסקים המצויים בקטגוריית “עינוג ציבורי” –
מהו “עינוג ציבורי”- סעיף 3(ב) לחוק
“עינוג ציבורי”- בחוק רישוי עסקים ובחוק הבטיחות במקומות ציבוריים

אירועי ספורט- הגדרתם וחובת הרישוי

אירועי ספורט, ככלל, יהיו טעונים רישיון עסק, בין אם הם מתקיימים באצטדיון ואולם ספורט ובין שלא. אירוע ספורט שלא באצדיון או אולם ספורט יהיה טעון רישיון, אם צופה  בו קהל של למעלה מ 500 אנשים, המצויים במתחם אחד.
ככלל, אצטדיונים ואולמות ספורט יהיו טעונים רישיון עסק, למעט אולמות ספורט במוסדות חינוכיים המשמשים את המוסד בלבד, ולמעט אולמות ספורט ואצטדיונים שנועדו לעריכת פעילות ספורט ללא קהל.
מאחר ואירוע ספורט נכלל בפרק “עינוג ציבורי” בצו רישוי עסקים- הרי שיחולו עליו הן הוראות חוק רישוי עסקים והן הוראות חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, ולכן שוררת אי בהירות ביחס להגדרת “אירוע ספורט” לעניין חוק רישוי עסקים, שכן המונח מוגדר באופן שונה בחוק רישוי עסקים (המפנה להגדרה בחוק לאיסור אלימות בספורט) ובחוק הבטיחות באירועים ציבוריים.

למאמר המלא ראה- אירועי ספורט

תיקון 34- סעיף 3(א)(2)- אישור מורשי בטיחות

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, בתיקון לסעיף 3(א)(2), קובע חובת המשטרה לקבל אישור של “מורשה בטיחות” שאושר על ידי שר העבודה והרווחה השירותים החברתיים (“שר העבודה”) כתנאי למתן אישורה לאירועים מרובי קהל המתקיימים תחת כיפת השמים או שלא במבנה של קבע (פריטים 7.7.ה, ו-7.7.ז).
תיקון זה ייכנס לתוקף ביום 1.1.22 או במועד שבו הורשה “מורשה בטיחות” – לפי המאוחר.

ראה-תיקון 34- אירועים תחת כיפת השמים- סעיף 3(א)(2)

בטיחות
העדר תקינה ברורה לבטיחות אירועים המוניים

למרות ניסיון העבר רצוף האסונות שנגרמו, בין היתר, בשל העדר תקינה ופיקוח הולמים בנושא הקמת המבנים הזמניים לשם קיום אירועים המוניים תחת כיפת השמים, עד היום טרם הותקן התקן בעניין, טרם הוגדר מהו  יועץ בטיחות בחוק, ומשרדי הממשלה מתנערים מהצורך הדחוף להסדיר הנושא.
למאמרים המלאים ראה-
העדר תקינה וחקיקה לבטיחות באירועים המוניים
בטיחות באירועים המוניים- משרד העבודה מסרב לטפל בנושא

מידע מעשי והנחיות גורמים שונים
צ’ק ליסט מאוחד לרישוי אירוע חד פעמי

מצורף הלינק לרשימה מפורטת ומאוחדת הנדרשת לשם רישוי אירוע חד פעמי אשר פורסמה על ידי מפע”מ גליל מערבי.
צ’ק ליסט מאוחד לרישוי אירוע חד פעמי

מפרט המשטרה לרישוי אירועים תחת כיפת השמים

מצורף לינק למפרט המשטרה לרישוי אירועים תחת כיפת השמים-
מפרט המשטרה לאירוע תחת כיפת השמים- פריט 7.7.ה

כיצד ניתן לדעת האם אירוע טעון רישיון עסק?

במרבית המקרים התשובה היא ברורה, אך בשל מורכבות וריבוי סוגי האירועים לא תמיד ניתן לתת תשובה פשוטה לשאלה האם אירוע טעון רישיון עסק או שמדובר באירוע המצוי בגדר חוק הבטיחות במקומות ציבוריים בלבד, או שמא מדובר באירוע שאינו טעון אישור כלל.
למרות זאת ניתן להחיל מספר כללים המסייעים בקבלת החלטה, כגון- מספר המשתתפים, האם זהו טקס דתי, האם מדובר בהפגנה או תהלוכה, וכו’
למאמר המלא ראה- כיצד ניתן לדעת האם אירוע טעון רישיון עסק

הסמכות לקבוע אם אירוע טעון רישיון עסק נתונה לרשות הרישוי

בסעיף 5 לחוק רישוי עסקים נקבע כי רשות הרישוי לעסק טעון רישוי הינו ראש הרשות המקומית או מי שראש הרשות הסמיכו לכך. מחוץ לרשות מקומית רשות הרישוי תהיה מי ששר הפנים הסמיכו לכך.
מאחר והגוף האחראי על הוצאת הרישיונות הינו רשות הרישוי, הרי שכאשר קיים ספק באם אירוע מסוים טעון רישוי, יהיה זה בסמכות רשות הרישוי להחליט האם האירוע  הינו כזה הטעון רישיון עסק או שאינו טעון רישיון.
גורם רישוי, יוכל לטפל בבקשה לרישיון עסק לאירוע לאחר שרשות הרישוי תעביר אליו את הבקשה לרישיון. גורם רישוי אינו מוסמך להחליט האם אירוע מסוים יהיה טעון רישיון עסק או לא.
*יש לזכור כי גם אם קיום אירוע אינו טעון רישיון עסק, עדיין ייתכן ויחולו עליו הוראות חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, ויש לתאמו עם המשטרה ולקבל אישורה.

תנאי משרד הבריאות לאירועים וירידים

תנאים אלו מתייחסים פריטי רישוי- 7.7.א, 7.7.ה, 7.7.ז

תנאי משרד הבריאות לאירועים וירידים

אירועים הטעונים רישוי
ערב שירה בו מוגש כיבוד קל ומשקאות

ככלל, אירוע כאמור יהיה טעון רישיון עסק, למעט אם הוא נערך לקבוצת קהל סגורה כגון לחברי מושב או חברי קיבוץ. מנהל השירה ייחשב לאמן לכל דבר ועניין.
במידה וערב כאמור מתקיים באולם יש לקבל רישיון עסק לאולם עצמו ולוודא כי כל דרישות הבטיחות מתקיימות.
הגשת משקאות משכרים טעונה רישיון.
הגשת כיבוד קל אינה טעונה רישיון, אלא אם המזון מוכן או מבושל מחוץ למקום אירוע- שאז ידרש רישיון עסק למי שמכין את המזון.
ראה-  ערבי שירה בהם מוגשים מזון ומשקאות

רישוי מסלול מירוצי מכוניות ארעי

לשם קיום מירוצי מכוניות במסלול מירוצים ארעי יש לקבל רישיון לפי פריט 7.7.ה לצו רישוי עסקים.
למאמר המלא ראה-
רישוי מירוצי מכוניות

אירועי ספורט הטעונים רישיון

על מנת שאירוע ספורט יהיה טעון רישוי עליו להיות בנוכחות קהל.
אירועי ספורט המתקיימים באצטדיונים או אולמות ספורט יחסו תחת רישיון העסק שניתן לאותו אצטדיון או אולם ספורט.
(אירועי ספורט באולם של מוסד חינוכי המשרת את המוסד בלבד אינם טעונים רישיון עסק).
אירוע ספורט המתקיים במקום אחר, ולרבות  “תחת כיפת השמים”, יהיה טעון רישיון לפי פריט 7.7.ה ובלבד שהקהל מונה לפחות 500 אנשים.
למאמר המלא ( הכולל פירוט ההגדרה ל”אירוע ספורט” ) ראה- אירועי ספורט

הופעות ואירועים חד פעמיים באולמות ספורט ואצטדיונים

הופעות ואירועים חד פעמיים המתקיימים באולמות ספורט ואצטדיונים יהיו טעונים רישיון עסק נפרד מהרישיון הקבוע לאותו אולם או אצטדיון ( פריט 7.7.ה),
בקשה לאירוע כאמור תוגש על ידי מפיק האירוע שהוא “בעל העסק” בצירוף הסכם שכירות מהגוף המנהל את המקום בדרך כלל ופוליסת ביטוח.

אירוע חד פעמי המשולב בפעילות עם בעלי חיים

אירוע חד פעמי בו נכללת פעילות עם בעלי חיים כגון: מתחם ליטוף בעלי חיים, מתתחם זוחלים, אוהל תוכים ועוד פעילויות המשלבות פעילות עם בעלי חיים יהיה טעון רישיון על פי פריט 7.7.ט.
ויודגש- אירוע כאמור יהיה טעון רישיון ללא קשר למספר המשתתפים בו (גם אם צפויים להשתתף בו פחות מ 500 איש).
אירוע חד פעמי תחת כיפת השמים בו משתתפים 500 איש ומעלה יהיה טעון רישוי לפי פריט 7.7.ה.

עריכת מסיבה במרחב שאינו שטח פרטי

עריכת “מסיבות יער” או מסיבות ימי הולדת וחתונות במקומות ציבוריים כגון יערות או שטחים מדבריים הינה תופעה נפוצה.
אירועים אלו טעונים הוצאת רישיון עסק לפי פריט 7.7.ה, בין אם מדובר במסיבה אשר נמכרו לה כרטיסי כניסה, מסיבה אליה מוזמן הקהל הרחב ללא מכירת כרטיסים או בחתונה רבת משתתפים (500 איש ומעלה).
יודגש- אירוע רב משתתפים כאמור, שאינו טעון הוצאת רישיון עסק יכול בהחלט להיות טעון אישור משטרה על פי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים ויש לתאמו מראש.

נקודות תחילה וסיום של אירועי ספורט הכוללים במות, הרקדות ודוכני מכירה

ככלל, נקודות התחלה וסיום של אירועי ספורט המוניים לא יהיו טעונות רישיון עסק, ככל שמדובר בהתכנסות להתחלת המירוץ בלבד או טקס חלוקת מדליות.
במידה ובנקודות אלו מוקמות במות לנאומים, לשירה או הרקדה, או שמוצבים בהם דוכנים למכירת מוצרים שונים כולל מזון ושתיה- יש לתחם נקודות אלו ולהוציא רישיון לאירוע לפי פריט 7.7.ה.

במות למופעים במסגרת אירועי יום העצמאות

במות אירועים אלו יהיו טעונות הוצאת רישיון עסק, כככל שהן מאורגנות על ידי גורם פרטי. במידה ואירועים אלו מאורגנים על ידי הרשות המקומית יהיה על הרשות להצטייד באישור כל גורמי הרישוי הרלוונטיים, אך אין עליה חובת הוצאת רישיון עסק (ראה הוראות סעיף 36 לחוק רישוי עסקים).

אולם במוסד חינוכי המשמש אגודות ספורט

אמנם אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד לא יהיה טעון רישיון עסק גם אם מספר המושבים בו עולה על 500, וזאת בהתאם להוראות פריטים7.7.ד ו  7.7.יא.
אבל, ביחס לאירועי ספורט באולמות אלו, המארגנים על ידי אגודות ספורט, קיימת אמנם אי בהירות בהוראות החוק, אך אותן אגודות ספורט נוהגות “כבית שמאי” ומוציאות רישיון עסק לכל האולמות במוסדות החינוך בהם מתקיימים משחקים המאורגנים על ידי אותן אגודות.
למאמר המלא בעניין זה ראה- אירועי ספורט

סככת אירועים זמנית

לעיתים מתקיימות פעילויות לקהל הרחב ולילדים בסככות זמניות המוקמות לתקופת חופש מסוים או אירוע אחד- סככות אלו יהיו טעונות רישיון עסק רק במידה והאירועים המתקיימים בהם מיועדים לקהל של 500 איש ומעלה.

אולמות ספורט ואירועים חד פעמיים במתנ”ס

על פי החלטת הוועדה הבין משרדית, פעילות באולמות ספורט ואירועים חד פעמיים של מתנ”סים יהיו טעונים רישיון עסק.
הסיבה לכך היא, שלמרות שהמתנ”סים פועלים בהתאם להוראות והנחיות מנכ”ל משרד החינוך, הוראות החוק , התקנות וההנחיות אינם חלים עליהם . לכן, הפטור שניתן בחוק למוסדות חינוך אינו חל על פעילות המתנ”סים.
ראה:  ידיעון מקצועי לרישוי עסקים מס’ 14, עמוד 14

מתחם “דרייב- אין” ל 500 איש ומעלה

מתחם דרייב- אין המיועד ל 500 איש ומעלה יהיה טעון רישיון עסק לפי פריט 7.7.ה

ראה: האם מתחם “דרייב-אין” טעון רישיון עסק

אירועים שאינם טעונים רישוי
מירוץ מרתון וטקס הסיום למירוץ

מירוץ מרתון וטקס הסיום למירוץ לא יחשבו לאירוע תחת כיפת השמים הטעון רישיון, וזאת ככל ובמנקודות הפתיחה והסיום אין דוכני מכירה כלשהם ובכלל זה  מזון ושתיה.
למאמר המלא ראה-
מירוץ מרתון וטקס הסיום שלו

אירוע הדלקת נרות חנוכה אינו טעון רישיון עסק אך טעון אישור משטרה

אירוע הדלקת נרות חנוכה, אשר צפויים להגיע אליו מעל 1,000 אנשים, הכולל הקמת טריבונות, הקמת אוהלים ואינו כולל מזון טעון רישיון עסקלא יהיה טעון רישיון עסק מאחר ומדובר בטקס דתי.

חשוב-  יש לקבל אישור המשטרה לאירוע זה על פי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ”ג- 1962.

לפיכך על יוזמי ארועים מסוג זה לפנות למשטרה מבעוד מועד ולקבל אישורה לקיום האירוע, הן מבחינת סדרי התנועה והן מבחינת בטיחות מבנים זמניים המוקמים לכבוד האירוע

מסיבה קהילתית אינה טעונה רישיון עסק

נראה כי יש להתייחס למסיבה קהילתית המתקיימת במתנ”ס, או ביישוב קהילתי, מושב או קיבוץ, כאל מסיבה סגורה של מעין משפחה מורחבת או אירוע במקום עבודה ולפיכך היא לא תהיה טעונה רישיון עסק.

קיום מופעים במתחם בריכת שחיה- פחות מ 500 אנשים

אירגון מופע בידור שמספר הצופים בו מגיע עד 499 אנשים, אינו מחייב בהוצאת רישיון עסק.
עם זאת, ולאור המסוכנות בקיום אירוע על שפת בריכה או במתחם בו קיימת בריכת שחיה, יש לנקוט באמצעי זהירות מוגברים בלא קשר למספר המשתתפים באירוע וללא קשר לשאלה אם האירוע עצמו טעון רישיון עסק או לא.
בנוסף, יש לשים לב כי, אירוע כאמור יהיה חייב לעמוד בהוראות חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, בדרישות למופע תחת כיפת השמים של המשטרה, כיבוי אש ומהנדס בטיחות, מהנדס מבנים ואישור חשמלאי בודק.
**בשעות בהן מתקיים האירוע תיחשב הבריכה כפעילה גם אם האירוע אינו מוגדר כאירוע הכולל שחיה, ולפיכך יש לדאוג כי צוות הפעלת הבריכה יהיה נוכח (מציל, איש עזרה ראשונה וכו’)
למאמר המלא ראה- עריכת “אירוע” בבריכת שחיה

אירועי ספורט שאינם טעונים רישיון

כעקרון, אירועי ספורט יהיו טעונים רישיון עסק רק אם נוכח בהם קהל, ולכן אירוע ספורט ללא קהל אינו טעון רישיון.
אולמות ספורט המצויים במוסד חינוכי ונועדו לצרכי אותו מוסד בלבד אינם טעונים רישיון.
אירועי ספורט המתקיימים במרחב הציבורי ומתפרשים על פני שטח גדול, כך שהקהל הצופה בהם פרוש גם הוא על פני שטח גדול ולא מגודר ( כגון: מירוץ מרתון, שיט תחרותי בנחל הירקון וכדומה), לא יהיו טעונים רישיון.
למאמר המלא בעניין אירועי ספורט ( ובכלל זה הגדרתם) ראה- אירועי ספורט

הפגנות, תהלוכות ועצרות

הפגנות, תהלוכות ועצרות אינן טעונות רישיון עסק. (אך טעונות אישור משטרה לפי סעיפים 83 ו- 84 לפקודת המשטרה ולפי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים).
הופעות אומנים בהפגנות ועצרות, כאשר ההופעה הינה אירוע נילווה לאירוע ההפגנה או העצרת, גם היא לא תהיה טעונה רישיון עסק.
תהלוכות פורים, תהלוכות של מגזרים שונים וכודמה- לא יהיו טעונים רישיון עסק.
* יש לשים לב לתחולת חוק הבטיחות במקומות ציבוריים על אירועים אלו, ולקיים את הוראותיו.

טקסים

קיום טקסים אינו טעון רישיון עסק ( אך יהיה כפוף להוראות חוק הבטיחות במקומות ציבוריים).
כך למשל, טקס הדלקת המשואות בהר הרצל, טקסי יום הזיכרון, טקס של מוסד חינוכי ומוסד אקדמי, טקס הכרזת שם של רחוב, חנוכת מוסד או מתחם מסוים וכיוצא באלה – לא יהיו טעונים רישיון עסק.
יש לשים לב כי השימוש במונח “טקס” אינו קובע את חובת (או העדר חובת) הרישוי, אלא אופיו של האירוע.

אירועים בעלי אופי דתי

אירועים בעלי אופי דתי בלבד לא יהיו טעונים רישיון עסק.
כך למשל-
אירוח בסוכה המוקמת בחג הסוכות במקום ציבורי לא תהיה טעונה רישיון עסק. במידה ונמכרים במקום מזון ומשקאות, יש לקבל רישיון לעיסוק זה.
אירוע הכנסת ספר תורה לא יהיה טעון רישיון עסק אלא אם מוקמת במה ומתקיים בנוסף הפנינג הנועד ל 500 משתתפים ומעלה.
אירוע תפילה המונית בכותל המערבי לא יהיה טעון רישיון עסק.
אירועי ל”ג בעומר בהר מירון לא יהיו טעונים רישיון עסק.
*ונדגיש- האירועים המנויים לעיל יכלים בהחלט להיות כפופום להוראות חוק הבטיחות במקומות הציבוריים ויש לקיים את הוראות המשטרה הנוגעות לחוק זה לרבות תיאום מראש.

אירועים המאורגנים על ידי המדינה והעיריה- חובת עמידה בתנאים הנדרשים ללא חובת הוצאת רישיון

סעיף 42 לפקודת הפרשנות [נוסח חדש] קובע כי ” אין חיקוק בא לגרוע מכל זכות של המדינה, או להטיל עליה חובה, אלא אם נאמר בו במפורש”. מאחר וחוק רישוי עסקים אינו קובע במפורש כי על המדינה להוציא רישיון עסק- הרי שלא חלה עליה חובה כזו.
על פי הוראות סעיף 36 לחוק רישוי עסקים לא חלה על הרשות המקומית חובת הוצאת רישיון עסק.
עם זאת נראה כי על המדינה והרשות המקומית לעמוד בכל תנאי הגורמים המאשרים הנדרשים לשם הוצאת הרישיון.
למאמר המלא ראה- האם העירייה והמדינה חייבות בהוצאת רישיון עסק

נקודות תחילה וסיום של אירועי ספורט שאינם כוללים במות, הרקדות ודוכני מכירה

ככלל, נקודות התחלה וסיום של אירועי ספורט המוניים לא יהיו טעונות רישיון עסק ככל שמדובר בהתכנסות להתחלת המירוץ בלבד או טקס חלוקת מדליות.
יש לשים לב- במידה ובנקודות אלו מוקמות במות לנאומים, לשירה או הרקדה, או שמוצבים בהם דוכנים למכירת מוצרים שונים, כולל מזון ושתיה- יש לתחם נקודות אלו ולהוציא רישיון לאירוע לפי פריט 7.7.ה.

אירועי רחוב עירוניים

הכוננה בשימוש במונח “אירועי רחוב” הינה לסוג אירועים כגון: אירועי לילה לבן בתל אביב, אירועי מופעי רחוב של ליצנים ומופעי רחוב אחרים, מופע אור קולי על חומות ירושלים וכדומה. אירועים אלו לכשעצמם אינם טעונים רישיון עסק, אך יש לשים לב כי היה ובמסגרת אירועים אלו, מוקמות במות לצורך הופעות ספציפיות או שקיימים אזורים מתוחמים בהם מתקיים אירוע נקודתי בו ישתתפו 500 אנשים ומעלה- יש להוציא רישיון לפי פריט 7.7.ה לאותו מתחם.
במידה והאירוע מאורגן על ידי הרשות המקומית- יהיה על הרשות להצטייד באישורי כל גורמי הרישוי הרלוונטיים אך, בהתאם להוראות סעיף 36 לחוק רישוי עסקים, לא חלה עליה החובה להוציא רישיון עסק.
מכירת מזון ומשקאות במסגרת אותם אירועים תהיה טעונה רישיון עסק לפי העניין.

מסע אופניים או מירוץ במסלול שאינו עירוני

אירועים אלו לא יהיהו טעונים רישיון עסק, שכן האירוע מתפרש על שטח מאד גדול. במידה ובנקודת ההתחלה או הסיום של האירוע מתקיים אירוע הפנינג ספציפי, מוקמות במות ומתאפשרת מכירת מזון ומשקאות וכדומה- יש להוציא, עבור הפעילות באותן נקודות רישיון לפי פריט 7.7.ה.

אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד לא יהיה טעון רישיון עסק גם אם מספר המושבים בו עולה על 500, וזאת בהתאם להוראות פריטים7.7.ד ו  7.7.יא.
ביחס לאירועי ספורט באולמות אלו, המארגנים על ידי אגודות ספורט, קיימת אמנם אי בהירות בהוראות החוק, אך אותן אגודות ספורט נוהגות “כבית שמאי” ומוציאות רישיון עסק לכל האולמות בהמוסדות החינוך בהם מתקיימים משחקים המאורגנים על ידי אותן אגודות.
למאמר המלא בעניין זה ראה-  אירועי ספורט
*
 יש לשים לב כי על מוסד חינוכי לנהוג על פי הוראות מנכ”ל משרד החינוך בכל הנוגע לפעילות באולמות אלו.

מתחם דרייב- אין המיועד לפחות מ 500 אנשים

מתחם “דרייב – אין” המיועד לפחות מ 500 אנשים לא יהיה טעון רישיון עסק, אך יש לקבל אישור משטרה לפי הוראות החוק לבטיחות במקומות ציבוריים.
ראה:מתחם “דרייב-אין” ל 500 איש ומעלה