תביעה, הגנה וסמכות הדיון

בעמוד זה אנו מביאים דיון בסוגיות משפטיות שונות הקשורות לניהול משפט ברישוי עסקים, טענות משפטיות שונות הייחודיות לתחום, סמכויות בתי המשפט וכללים והנחיות הנוגעים לניהול התביעה,.
סמכויות בית המשפט
סמכות מקבילה לדון בעבירות רישוי עסקים לבית המשפט לעניינים מקומיים ולבית משפט השלום

סעיף 55 לחוק בתי המשפט קובע כי לבית המשפט לעניינים מקומיים נתונה הסמכות לדון בעניינים שונים וכן בעבירות לפי חיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק.
התוספת השלישית לחוק בתי המשפט מונה בין היתר גם את חוק רישוי עסקים.
סעיף 58 לחוק בתי המשפט קובע כי האמור לעיל אינו גורע מסמכות בית משפט השלום לדון בעבירות כאמור בסעיף 55.
מהאמור לעיל נובע כי הן לבית משפט לעניינים מקומיים והן לבית משפט השלום נתונה הסמכות לדון בעבירות לפי חוק רישוי עסקים.

חקיקה- חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד- 1984 סעיפים 55,58 והוראות התוספת השלישית.

בית משפט לעניינים מנהליים

חוק בית משפט לעניינים מנהליים מסמיך את בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים לדון בעניינים הנוגעים לסכסוכים שבין אדם לרשות בעניינים המנויים בתוספת לחוק. סעיף 7 לתוספת הראשונה לחוק מסמיך את בית המשפט לעניינים מנהליים לדון ב”רישוי עסקים – עניני מתן רשיון או ביטול רשיון, היתר זמני, היתר מזורז או אישור לעסק טעון רישוי, לרבות קביעת תנאים לפי חוק רישוי עסקים, תשכ”ח-1968, וכן צו לסגירת מקום לפי סעיף 229 לחוק העונשין, תשל”ז-1977.”

מאמרים:

סמכות להארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס’ 16 לחוק

סעיף 16 לחוק רישוי עסקים קובע כי לבית המשפט הסמכות, בנוסף לכל עונש שיטיל על הנאשם בביצוע עבירה על חוק רישוי עסקים, לצוות על סגירת העסק. שאלת סמכות בית המשפט להאריך את מועד הכניסה לתוקף של צו סגירה שניתן מכח סעיף 16 לחוק רישוי עסקים נדונה במספר מאמרים.

מאמרים:

הסמכות לדון בצו סגירה לפי סעיף 78 לפקודת המשטרה

סעיף 78 לפקודת המשטרה דן בסמכות המשטרה לסגור עסק שמוכר משקאות אלכוהוליים ללא רישיון כאשר יש חשש לשלום הציבור. שאלת סמכות בית המשפט לדון בעתירה כנגד הוצאת צו כזה עלתה לדיון.

מאמרים:

הסמכות לדון בעבירות רישוי עסקים בהעדר הנאשם

חוק רישוי עסקים הינו חוק פלילי ובמספר מקרים עלתה לדיון שאלת הדיון בעבירות אלו בהיעדר הנאשם.

מאמרים:

תביעה
חובת החקירה וזכות הטיעון בטרם הגשת כתב אישום

מספר פסקי דין דנו בזכות הטיעון של הנאשם ובחובת הרשות לקיים הליך של חקירת הנאשם בטרם יוגש נגדו כתב אישום,

מאמרים:

מינוי תובעים

בדרך כלל מינוי תובע בעבירות רישוי עסקים יהיה בסמכות היועץ המשפטי לממשלה, אך גם למועצת עיר נתונה סמכות כזו.

מאמרים:

טענות הגנה
טענת “כבר נשפטתי” ברישוי עסקים

אדם שכבר הוגש נגדו בעבר כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון יכול, במקרים מסוימים, להעלות טענות מקדמייות של  “סיכון כפול”, ושל  “כבר זוכיתי/הורשעתי” במידה והוגש נגדו שוב כתב אישום בגין ניהול אותו העסק ללא רישיון.
מאחר ועבירה על חוק רישוי עסקים הינה “עבירה נמשכת ומתחדשת”, לא תמיד ניתן יהיה להעלות טענה זו.
המאמר אליו מפנה הקישור דן במושגים האמורים ובטווחי הזמן לגביהם ניתן להעלות את הטענות האמורות.

מאמרים-  ניהול עסק ללא רישיון- עבירה נמשכת ומתחדשת

טענת “אכיפה בררנית” ברישוי עסקים

 מהותה של טענת “אכיפה בברנית” היא כי החוק אינו נאכף במידה שויונית כלפי הנאשם וכלפי אחרים המצויים במצב הדומה לשלו. טענה זו הינה טענה מקבוצת הטענות של “הגנה מן הצדק” והינה טענה מקדמית.

מאמרים:
“אכיפה בררנית” ברישוי עסקים
מדיניות הגברת אכיפה
” הגנה מן הצדק” מהי?

“הגנה מן הצדק” -כללי

מהותה של טענת “הגנה מן הצדק” איננה הכחשה של העבירה המיוחסת לנאשם אלא טענה כי למרות שהעבירה ביצוע, העמדתו לדין בגין אותה עבירה נוגדת כללי צדק בסיסיים.

מאמר- “הגנה מן הצדק” מהי

הבטחת רשות שלא להגיש כתב אישום

הטענה כי רשות הבטיחה כי לא יוגש כתב אישום הינה ממן טענות “ההגנה מן הצדק”.
בית המשפט לא קיבל טענה זו, ככל שמדובר בניהול עסק ללא רישיון לאורך תקופה ארוכה, אך קיבל את הטענה במקרה בו משרד איכות הסביבה הבטיח כי לא יוגש כתב אישום בגין זיהום סביבתי אם הנזק ישוקם ויתוקן.
למאמר המלא ראה- הגנה מן הצדק- הבטחת רשות שלא להגיש כתב אישום

חובת חקירה ומתן זכות טיעון

עבירה על חוק רישוי עסקים הינה עבירה פלילית, ולפיכך עומדות למי שהוגש נגדו כתב אישום בגין עבירה על חוק זה כל הזכויות העומדות לכל נאשם אחר בעבירה פלילית כלשהיא.
במאמרים אליהם מפנה הקישור אנו דנים בזכות החקירה המוקנית לנאשם בטרם יוגש נגדו כתב אישום בעבירה על חוק רישוי עסקים ומהי זכות הטיעון המוקנית לו.

מאמרים:


מאמרים אחרונים

חובת חקירת נאשם בטרם הגשת כתב אישום ברישוי עסקים (2)

זהו מאמר המשך למאמר- חובת חקירת הנאשם בטרם הגשת כתב אישום ברישוי עסקים.
מאמר זה מביא את עדכוני הפסיקה ביחס לטענת נאשמים כי זכויותיהם לחקירה ולמתן הזדמנות להשמעת טענותיהם לפני הגשת כתב אישום הופרו.
יצויין  כי מסקירת הפסיקה בסוגיה זו, הן הפסיקה המובאת במאמר זה והן הפסיקה המובאת במאמר הקודם לו, נראה  כי בית המשפט בוחן כל בקשה לביטול כתב האישום בהעדר חקירה  לפי נסיבותיו הפרטניות של אותו מקרה ומידת הפגיעה בנאשם, וכי לא ניתן לעמוד על קו אחיד בפסיקה.
עוד חשוב להדגיש את קביעת בית המשפט בפסק דין קצב כי הנחיית פרקליטות המדינה הנוגעת לחובת החקירה אינה מהווה חלק מהדין הקוגנטי ולכן הימנעות מיישומה אינה מצדיקה מתן אפשרות לנאשם לחזור בו מהודאתו שניתנה בבית המשפט.

עודכן ביום 9.10.18

להמשיך לקרוא חובת חקירת נאשם בטרם הגשת כתב אישום ברישוי עסקים (2)

הגנה מן הצדק- הבטחת רשות שלא להגיש כתב אישום

המציאות מראה כי רוב העסקים אינם מקבלים רישיון עסק בטרם יחלו להפעיל את עסקם. יותר מכך, עסקים רבים, בשל החשש כי קבלת הרישיון אינה בהישג ידם או שהיא כרוכה במעבר מכשולים שאין הם יכולים לעמוד בהם, אינם מגישים בקשה לרישיון עסק כלל.
במקרים רבים, רשות הרישוי אינה ממהרת להגיש כתבי אישום ומאפשרת לבעל העסק להשיג את הרישיון תוך הסכמות, או הבנות, כי כל עוד הוא עומד בתוכנית המוסכמת, לא יוגש נגדו כתב אישום.
מאמר זה עוסק בשאלה האם במקרה שהושגו הסכמות כאלו ובכול זאת הוגש כתב אישום, תעמוד לבעל העסק הטענה להגנה מן הצדק בשל “הבטחה שלטונית” כי לא יוגש כתב אישום נגדו.

להמשיך לקרוא הגנה מן הצדק- הבטחת רשות שלא להגיש כתב אישום

אכיפת חוק רישוי עסקים כהתערבות בתחרות עסקית

לא אחת פונים בעלי עסקים לבית המשפט על מנת שזה יאכוף על הרשות לפעול במרץ לשם סגירת עסקים מתחרים, הפועלים ללא רישיון עסק.
ככלל, נקבע כי בית המשפט אינו מתערב בשיקול דעת הרשות לגבי הפעולות בהן היא נוקטת לשם אכיפת חוק רישוי עסקים, ובלבד שהרשות לא התכחשה לחלוטין לחובתה על פי החוק, שמדובר בפעולות סבירות של הרשות, ושלא נגרם נזק ממשי לציבור הרחב כתוצאה מפעילות אותו העסק המתחרה.
במאמר זה נסקור מספר מקרים מנחים בפסיקה, את העקרונות שנקבעו להתערבות בתי המשפט בשיקול הדעת של הרשות בכול הנוגע לאכיפת חוק רישוי עסקים, כאשר בבסיס התביעה עומדת תחרות עסקית פרטית. נתייחס הן לעתירות מנהליות, שהוגשו כנגד הרשויות והן לתביעות נזיקיות. להמשיך לקרוא אכיפת חוק רישוי עסקים כהתערבות בתחרות עסקית

ניהול עסק ללא רישיון- עבירה נמשכת ומתחדשת

האם ניתן להגיש כתב אישום נוסף נגד בעל עסק שכבר הואשם או הורשע בניהול אותו העסק ללא רישיון?
סעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי “אין דנים אדם על מעשה שזוכה או הורשע קודם לכן בשל עבירה שבו…”
לכאורה- אם הוגש כתב אישום כנגד בעל עסק בגין ניהול עיסקו ללא רישיון, לא ניתן להגיש נגדו כתב אישום נוסף בגין ניהול אותו העסק ללא רישיון. אלא שבפסיקה נקבע כי עבירת של ניהול עסק ללא רישיון, ו/או ניהול עסק בניגוד לצו סגירה שכבר הוצא על ידי בית משפט, הינה עבירה נמשכת/מתחדשת והיא מבוצעת בפועל בכול יום מחדש.
במאמר זה נעמוד על הכללים שנקבעו בפסיקה להגשת כתב אישום נוסף בגין ניהול עסק ללא רישיון ובגין ניהול עסק בניגוד לצו סגירה. להמשיך לקרוא ניהול עסק ללא רישיון- עבירה נמשכת ומתחדשת

רישוי עסקים ביהודה והשומרון – החוק וסמכות השיפוט

על עסקים טעוני רישוי המתנהלים ביהודה והשומרון (“איו”ש”, “האזור”), יחולו הוראות תקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) תשמ”א-1981 (להלן: “התקנון”).

מאמר זה סוקר את הוראות התקון הרלוונטיות וסמכויות בתי המשפט בעניין רישוי עסקים באזור. להמשיך לקרוא רישוי עסקים ביהודה והשומרון – החוק וסמכות השיפוט