תביעה, הגנה וסמכות הדיון
בעמוד זה אנו מביאים דיון בסוגיות משפטיות שונות הקשורות לניהול משפט ברישוי עסקים, טענות משפטיות שונות הייחודיות לתחום, סמכויות בתי המשפט וכללים והנחיות הנוגעים לניהול התביעה,.

סמכויות בית המשפט

סמכות מקבילה לדון בעבירות רישוי עסקים לבית המשפט לעניינים מקומיים ולבית משפט השלום

סעיף 55 לחוק בתי המשפט קובע כי לבית המשפט לעניינים מקומיים נתונה הסמכות לדון בעניינים שונים וכן בעבירות לפי חיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק.
התוספת השלישית לחוק בתי המשפט מונה בין היתר גם את חוק רישוי עסקים.
סעיף 58 לחוק בתי המשפט קובע כי האמור לעיל אינו גורע מסמכות בית משפט השלום לדון בעבירות כאמור בסעיף 55.
מהאמור לעיל נובע כי הן לבית משפט לעניינים מקומיים והן לבית משפט השלום נתונה הסמכות לדון בעבירות לפי חוק רישוי עסקים.
כך נאמר בפסק דין שלמה כהן כי "בבתי משפט שלום רבים, נדונות עבירות על חוק רישוי עסקים וזאת כאשר כתב האישום מוגש על ידי תובע מוסמך שאינו נציג רשות מקומית כלשהי, או תובע מוסמך שהינו נציג רשות מקומית שלגביה לא הוקם בית משפט לעניינים מקומיים".

חקיקה- חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984 סעיפים 55,58 והוראות התוספת השלישית.

פסיקה- רע"ב (כ"ס) 5110-12-19 שלמה כהן נ. מחוז מרכז רישוי עסקים משטרת ישראל (פורסם בנבו, 15.8.21)

בית משפט לעניינים מנהליים

חוק בית משפט לעניינים מנהליים מסמיך את בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים לדון בעניינים הנוגעים לסכסוכים שבין אדם לרשות בעניינים המנויים בתוספת לחוק. סעיף 7 לתוספת הראשונה לחוק מסמיך את בית המשפט לעניינים מנהליים לדון ב"רישוי עסקים – עניני מתן רשיון או ביטול רשיון, היתר זמני, היתר מזורז או אישור לעסק טעון רישוי, לרבות קביעת תנאים לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, וכן צו לסגירת מקום לפי סעיף 229 לחוק העונשין, תשל"ז-1977."

מאמרים:

סמכות להארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס' 16 לחוק

סעיף 16 לחוק רישוי עסקים קובע כי לבית המשפט הסמכות, בנוסף לכל עונש שיטיל על הנאשם בביצוע עבירה על חוק רישוי עסקים, לצוות על סגירת העסק. שאלת סמכות בית המשפט להאריך את מועד הכניסה לתוקף של צו סגירה שניתן מכח סעיף 16 לחוק רישוי עסקים נדונה במספר מאמרים.

מאמרים:

הסמכות לדון בצו סגירה לפי סעיף 78 לפקודת המשטרה

סעיף 78 לפקודת המשטרה דן בסמכות המשטרה לסגור עסק שמוכר משקאות אלכוהוליים ללא רישיון כאשר יש חשש לשלום הציבור. שאלת סמכות בית המשפט לדון בעתירה כנגד הוצאת צו כזה עלתה לדיון.

מאמרים:

הסמכות לדון בעבירות רישוי עסקים בהעדר הנאשם

חוק רישוי עסקים הינו חוק פלילי ובמספר מקרים עלתה לדיון שאלת הדיון בעבירות אלו בהיעדר הנאשם.

מאמרים:


תביעה

הלבנת הון וחוק רישוי עסקים

עבירה על סעיף 14 לחוק רישוי עסקים מהווה "עבירת מקור" לפי חוק הלבנת הון על כל המשתמע מכך.

ראה: הלבנת הון וחוק רישוי עסקים

חובת החקירה וזכות הטיעון בטרם הגשת כתב אישום

מספר פסקי דין דנו בזכות הטיעון של הנאשם ובחובת הרשות לקיים הליך של חקירת הנאשם בטרם יוגש נגדו כתב אישום,

מאמרים:

מינוי תובעים

בדרך כלל מינוי תובע בעבירות רישוי עסקים יהיה בסמכות היועץ המשפטי לממשלה, אך גם למועצת עיר נתונה סמכות כזו.

מאמרים:


טענות הגנה

הבטחת רשות שלא לנקוט בהליכים

הטענה כי רשות הבטיחה כי לא יוגש כתב אישום הינה ממן טענות "ההגנה מן הצדק".
בית המשפט לא קיבל טענה זו, ככל שמדובר בניהול עסק ללא רישיון לאורך תקופה ארוכה, אך קיבל את הטענה במקרה בו משרד איכות הסביבה הבטיח כי לא יוגש כתב אישום בגין זיהום סביבתי אם הנזק ישוקם ויתוקן.
ראה- הגנה מן הצדק- הבטחת רשות שלא להגיש כתב אישום
וכן ראה: הגנה מן הצדק- ביטול כתב אישום שהגישה המשטרה, כאשר רשות הרישוי הסכימה לא לאכוף צו סגירה קודם

טענת "כבר נשפטתי" ברישוי עסקים

אדם שכבר הוגש נגדו בעבר כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון יכול, במקרים מסוימים, להעלות טענות מקדמייות של  "סיכון כפול", ושל  "כבר זוכיתי/הורשעתי" במידה והוגש נגדו שוב כתב אישום בגין ניהול אותו העסק ללא רישיון.
מאחר ועבירה על חוק רישוי עסקים הינה "עבירה נמשכת ומתחדשת", לא תמיד ניתן יהיה להעלות טענה זו.
המאמר אליו מפנה הקישור דן במושגים האמורים ובטווחי הזמן לגביהם ניתן להעלות את הטענות האמורות.

מאמרים-  ניהול עסק ללא רישיון- עבירה נמשכת ומתחדשת

טענת "אכיפה בררנית" ברישוי עסקים

 מהותה של טענת "אכיפה בברנית" היא כי החוק אינו נאכף במידה שויונית כלפי הנאשם וכלפי אחרים המצויים במצב הדומה לשלו. טענה זו הינה טענה מקבוצת הטענות של "הגנה מן הצדק" והינה טענה מקדמית.

מאמרים:
"אכיפה בררנית" ברישוי עסקים
מדיניות הגברת אכיפה
" הגנה מן הצדק" מהי?

"הגנה מן הצדק" -כללי

מהותה של טענת "הגנה מן הצדק" איננה הכחשה של העבירה המיוחסת לנאשם אלא טענה כי למרות שהעבירה ביצוע, העמדתו לדין בגין אותה עבירה נוגדת כללי צדק בסיסיים.

מאמר- "הגנה מן הצדק" מהי

חובת חקירה ומתן זכות טיעון

עבירה על חוק רישוי עסקים הינה עבירה פלילית, ולפיכך עומדות למי שהוגש נגדו כתב אישום בגין עבירה על חוק זה כל הזכויות העומדות לכל נאשם אחר בעבירה פלילית כלשהיא.
במאמרים אליהם מפנה הקישור אנו דנים בזכות החקירה המוקנית לנאשם בטרם יוגש נגדו כתב אישום בעבירה על חוק רישוי עסקים ומהי זכות הטיעון המוקנית לו.

מאמרים:


מאמרים אחרונים

אחריות קפידה וטענת "טעות במצב הדברים" ברישוי עסקים

האחריות לעבירות לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים הינה מסוג "אחריות קפידה". המשמעות היא שעל מנת להוכיח ביצוע עבירה לפי אותו סעיף על התביעה להוכיח את עובדות העבירה בלבד ולא נדרש יסוד נפשי של מחשבה פלילית או רשלנות.

עם זאת לא מדובר באחריות מוחלטת, וגם בעבירות מסוג זה יכולות לעמוד לבעל העסק הגנות. מאמר זה דן בטענת ההגנה של "טעות במצב הדברים", ויישומה בפסיקה ברישוי עסקים.


להמשיך לקרוא

ערעור על החלטת בית משפט בעניין צו סגירה מנהלי ייעשה בהליך פלילי

בית המשפט קבע כי ערעור על החלט בית משפט לעניינים מקומיים בעניין הארכתו של צו סגירה מנהלי, שהוצא לפי סעיף 20 לחוק, ייעשה בסגרת הליך פלילי.
עוד נקבע כי מאחר ומדובר בהחלטה שסוגרת את ההליך, ערעור על ההחלטה יהיה בזכות ולא ברשות. 


להמשיך לקרוא

הגשת בקשה לרישיון עסק אינה מוכיחה כי העסק טעון רישיון

היה ניתן לחשוב שאם בעל עסק הגיש בקשה לרישיון עסק הוא מסכים לכך שהעסק אותו הוא מנהל טעון רישיון, ולכן לא יוכל לטעון בבית המשפט לאחר מכן כי העסק אינו טעון רישיון כלל.
בפסק דין אגד תעבורה נקבע כי גם במקרה כזה עדיין חלה על התביעה החובה להוכיח כי העסק טעון רישיון.


להמשיך לקרוא

הלבנת הון וחוק רישוי עסקים

למרות שחוק איסור הלבנת הון קובע כי עבירה על סעיף 14 לחוק רישוי עסקים הינה "עבירת מקור", הרי שעד לאחרונה לא נעשה שימוש בעבירות לפי סעיף זה כעבירות מקור לעניין אישומים בגין הלבנת הון.
פסק דין  מחודש דצמבר 2019 קובע שאמנם מדובר במהלך חדשני אך אין בכל כל פסול.

תודה למשרד עו"ד נועה טלבי ושות', על העברת פסק הדין נשוא המאמר.


להמשיך לקרוא

הגנה מן הצדק- ביטול כתב אישום שהגישה המשטרה, כאשר רשות הרישוי הסכימה לא לאכוף צו סגירה קודם

בית המשפט ביטל כתב אישום שהוגש על ידי משטרת ישראל כנגד בעל עסק בגין ניהול עסק ללא רישיון ובגין הפרת צו סגירה שיפוטי, בטענת הגנה מן הצדק. נסיבות הביטול- בעל העסק כבר הורשע בעבר בניהול אותו העסק ללא רישיון בעקבות כתב אישום שהוגש על ידי רשות הרישוי. לאחר ההרשעה הסכימה העירייה שלא לאכוף את פסק הדין, מאחר והיא נטלה על עצמה לאשר תב"ע נקודתית לשם הסדרת השימוש במקום.
בית המשפט פסק כי על רשות הרישוי והמשטרה לבא בדברים ביניהם, לשם בחינת המשך הליכי האכיפה.

להמשיך לקרוא