תביעה, הגנה וסמכות הדיון
בעמוד זה אנו מביאים דיון בסוגיות משפטיות שונות הקשורות לניהול משפט ברישוי עסקים, טענות משפטיות שונות הייחודיות לתחום, סמכויות בתי המשפט וכללים והנחיות הנוגעים לניהול התביעה,.

סמכויות בית המשפט

סמכות בית משפט מנהלי לפרש תוכנית בניה במסגרת דיון ברישוי עסקים

בית המשפט קבע כי -דלתות בית המשפט לעניינים מינהליים פתוחות בפני מבקשי רישיון עסק הרואים עצמם נפגעים מהחלטות הרשות בעניינם, ובפרט מהחלטה הקובעת שיש צורך בהיתר לשימוש חורג שכן אין זכות ערר לוועדת הערר על החלטה זו 

למאמר המלא ראה- סמכות בית משפט מנהלי לפרש תוכנית בניה במסגרת דיון ברישוי עסקים

סמכות מקבילה לדון בעבירות רישוי עסקים לבית המשפט לעניינים מקומיים ולבית משפט השלום

סעיף 55 לחוק בתי המשפט קובע כי לבית המשפט לעניינים מקומיים נתונה הסמכות לדון בעניינים שונים וכן בעבירות לפי חיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק.
התוספת השלישית לחוק בתי המשפט מונה בין היתר גם את חוק רישוי עסקים.
סעיף 58 לחוק בתי המשפט קובע כי האמור לעיל אינו גורע מסמכות בית משפט השלום לדון בעבירות כאמור בסעיף 55.
מהאמור לעיל נובע כי הן לבית משפט לעניינים מקומיים והן לבית משפט השלום נתונה הסמכות לדון בעבירות לפי חוק רישוי עסקים.
כך נאמר בפסק דין שלמה כהן כי "בבתי משפט שלום רבים, נדונות עבירות על חוק רישוי עסקים וזאת כאשר כתב האישום מוגש על ידי תובע מוסמך שאינו נציג רשות מקומית כלשהי, או תובע מוסמך שהינו נציג רשות מקומית שלגביה לא הוקם בית משפט לעניינים מקומיים".

חקיקה- חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984 סעיפים 55,58 והוראות התוספת השלישית.

פסיקה- רע"ב (כ"ס) 5110-12-19 שלמה כהן נ. מחוז מרכז רישוי עסקים משטרת ישראל (פורסם בנבו, 15.8.21)

סמכות בית משפט לעניינים מנהליים לדון ברישוי עסקים

ניתן להגיש עתירה מנהלית, מכוח חוק בתי משפט לעניינים מנהליים, בנושא רישוי עסקים רק נגד הגוף האמון על מתן רישיון העסק – רשות הרישוי.

ראה:סמכות בתי משפט לעניינים מנהליים לדיון ברישוי עסקים

בית משפט לעניינים מנהליים

חוק בית משפט לעניינים מנהליים מסמיך את בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים לדון בעניינים הנוגעים לסכסוכים שבין אדם לרשות בעניינים המנויים בתוספת לחוק. סעיף 7 לתוספת הראשונה לחוק מסמיך את בית המשפט לעניינים מנהליים לדון ב"רישוי עסקים – עניני מתן רשיון או ביטול רשיון, היתר זמני, היתר מזורז או אישור לעסק טעון רישוי, לרבות קביעת תנאים לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, וכן צו לסגירת מקום לפי סעיף 229 לחוק העונשין, תשל"ז-1977."

מאמרים:

סמכות להארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס' 16 לחוק

סעיף 16 לחוק רישוי עסקים קובע כי לבית המשפט הסמכות, בנוסף לכל עונש שיטיל על הנאשם בביצוע עבירה על חוק רישוי עסקים, לצוות על סגירת העסק. שאלת סמכות בית המשפט להאריך את מועד הכניסה לתוקף של צו סגירה שניתן מכח סעיף 16 לחוק רישוי עסקים נדונה במספר מאמרים.

מאמרים:

הסמכות לדון בצו סגירה לפי סעיף 78 לפקודת המשטרה

סעיף 78 לפקודת המשטרה דן בסמכות המשטרה לסגור עסק שמוכר משקאות אלכוהוליים ללא רישיון כאשר יש חשש לשלום הציבור. שאלת סמכות בית המשפט לדון בעתירה כנגד הוצאת צו כזה עלתה לדיון.

מאמרים:

הסמכות לדון בעבירות רישוי עסקים בהעדר הנאשם

חוק רישוי עסקים הינו חוק פלילי ובמספר מקרים עלתה לדיון שאלת הדיון בעבירות אלו בהיעדר הנאשם.

מאמרים:


תביעה

הלבנת הון וחוק רישוי עסקים

עבירה על סעיף 14 לחוק רישוי עסקים מהווה "עבירת מקור" לפי חוק הלבנת הון על כל המשתמע מכך.

ראה: הלבנת הון וחוק רישוי עסקים

חובת החקירה וזכות הטיעון בטרם הגשת כתב אישום

מספר פסקי דין דנו בזכות הטיעון של הנאשם ובחובת הרשות לקיים הליך של חקירת הנאשם בטרם יוגש נגדו כתב אישום,

מאמרים:

מינוי תובעים

בדרך כלל מינוי תובע בעבירות רישוי עסקים יהיה בסמכות היועץ המשפטי לממשלה, אך גם למועצת עיר נתונה סמכות כזו.

מאמרים:


טענות הגנה

הבטחת רשות שלא לנקוט בהליכים

הטענה כי רשות הבטיחה כי לא יוגש כתב אישום הינה ממן טענות "ההגנה מן הצדק".
בית המשפט לא קיבל טענה זו, ככל שמדובר בניהול עסק ללא רישיון לאורך תקופה ארוכה, אך קיבל את הטענה במקרה בו משרד איכות הסביבה הבטיח כי לא יוגש כתב אישום בגין זיהום סביבתי אם הנזק ישוקם ויתוקן.
ראה- הגנה מן הצדק- הבטחת רשות שלא להגיש כתב אישום
וכן ראה: הגנה מן הצדק- ביטול כתב אישום שהגישה המשטרה, כאשר רשות הרישוי הסכימה לא לאכוף צו סגירה קודם

טענת "כבר נשפטתי" ברישוי עסקים

אדם שכבר הוגש נגדו בעבר כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון יכול, במקרים מסוימים, להעלות טענות מקדמייות של  "סיכון כפול", ושל  "כבר זוכיתי/הורשעתי" במידה והוגש נגדו שוב כתב אישום בגין ניהול אותו העסק ללא רישיון.
מאחר ועבירה על חוק רישוי עסקים הינה "עבירה נמשכת ומתחדשת", לא תמיד ניתן יהיה להעלות טענה זו.
המאמר אליו מפנה הקישור דן במושגים האמורים ובטווחי הזמן לגביהם ניתן להעלות את הטענות האמורות.

מאמרים-  ניהול עסק ללא רישיון- עבירה נמשכת ומתחדשת

טענת "אכיפה בררנית" ברישוי עסקים

 מהותה של טענת "אכיפה בברנית" היא כי החוק אינו נאכף במידה שויונית כלפי הנאשם וכלפי אחרים המצויים במצב הדומה לשלו. טענה זו הינה טענה מקבוצת הטענות של "הגנה מן הצדק" והינה טענה מקדמית.

מאמרים:
"אכיפה בררנית" ברישוי עסקים
מדיניות הגברת אכיפה
" הגנה מן הצדק" מהי?

"הגנה מן הצדק" -כללי

מהותה של טענת "הגנה מן הצדק" איננה הכחשה של העבירה המיוחסת לנאשם אלא טענה כי למרות שהעבירה ביצוע, העמדתו לדין בגין אותה עבירה נוגדת כללי צדק בסיסיים.

מאמר- "הגנה מן הצדק" מהי

סעיפים 4 ו – 5(א) לחוק העונשין – ביטול הליכים עם ביטול העבירה

סעיפים 4 ו – 5(א) לחוק העונשין דנים במקרים בהם שינוי בחקיקה גורם לביטול או שינוי בעיברה פלילית וקובעים מה דינם של הליכים פליליים המתקיימים בגין אותן עבירות.
ככלל ניתן לומר שבהתאם להוראות סעיפים אלו כאשר עבירה מתבטלת או משתנה כך שהנאשם כבר אינו אחראי בגינה,  יחדלו הליכים פליליים שנפתחו נגדו.
לנוסח הסעיפים: סעיפים 4 ו – 5(א) לחוק העונשין
מאמרים:
הקלות בצו רישוי עסקים ואחריות פלילית

חובת חקירה ומתן זכות טיעון

עבירה על חוק רישוי עסקים הינה עבירה פלילית, ולפיכך עומדות למי שהוגש נגדו כתב אישום בגין עבירה על חוק זה כל הזכויות העומדות לכל נאשם אחר בעבירה פלילית כלשהיא.
במאמרים אליהם מפנה הקישור אנו דנים בזכות החקירה המוקנית לנאשם בטרם יוגש נגדו כתב אישום בעבירה על חוק רישוי עסקים ומהי זכות הטיעון המוקנית לו.

מאמרים:


מאמרים אחרונים

סמכות בית משפט מנהלי לפרש תוכנית בניה במסגרת דיון ברישוי עסקים

לבית המשפט לעניינים מנהליים יש את הסמכות לדון ב "רישוי עסקים- ענייני מתן רישיון או ביטול רישיון, היתר זמני, היתר מזורז או אישור לעסק טעון רישוי, לרבות קביעת תנאים לפי חוק רישוי עסקים" (סעיף 7 לתוספת הראשונה לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים).

בית המשפט קבע כי נתונה לו גם הסמכות לדון בפרשנות של תוכניות (דיני התכנון והבניה) כאשר בעל עסק רואה עצמו נפגע מהחלטות רשות ברישוי עסקים הנובעות מדיני התכנון והבניה, ובמיוחד מהחלטה שיש צורך בהיתר לשימוש חורג.


להמשיך לקרוא

שותף רדום או מי שאינו נוטל חלק ברווחי העסק – סעיף 14(ג)

בסעיף 14 לחוק רישוי עסקים נקבע האיסור לנהל עסק ללא רישיון או היתר או בניגוד לתנאיהם. בסעיף קטן (ג) לאותו הסעיף נקבע כי  מי שעסק כשותף רדום או ללא נטילת חלק ברווחיו של העסק, לא יהיה אחראי לעבירה לפי אותו הסעיף.

למונח "שותף רדום" אין הגדרה משפטית בחוק, אך זהו מונח שגור בעולם העיסקי. שותף רדום (או כמו שמכונה גם  "שותף שקט") הוא אדם המשקיע כסף בעסק מסוים אך אינו נוטל חלק פעיל בו. במקרים רבים שותף רדום יהיה זכאי לאחוזים מסוימים מרווחי העסק. 

מאמר זה יעסוק בפטור מאחריות  הניתן ל"שותף רדום"  ולמי שאינו נוטל חלק ברווחי העסק, והמבחנים לתחולת סעיף זה.


להמשיך לקרוא

הקלות בצו רישוי עסקים ואחריות פלילית

מה יהיה גורלם של הליכים פליליים, שהתחילו ואפילו הסתיימו נגד עסק, ותוך כדי ההליך או לאחריו שונו הוראות צו רישוי עסקים כך שהעסק שנגדו מתנהלים ההליכים כבר אינו טעון רישוי, או שיש הקלה בדרישות הרישוי כלפיו?
השאלה מתעוררת עקב הוראות סעעפים 4 ו 5(א)  לחוק העונשין בהם נקבע ככלל כי אם נעברה עבירה אך בוטל האיסור על המעשה, ההליכים שהוחל בהם יופסקו.
המאמר דן בהוראות סעיפים 4 ו 5(א) לחוק העונשין ובתחולתם כאשר נעשים שינויים מקלים בהוראות הצו.


להמשיך לקרוא

אחריות קפידה וטענת "טעות במצב הדברים" ברישוי עסקים

האחריות לעבירות לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים הינה מסוג "אחריות קפידה". המשמעות היא שעל מנת להוכיח ביצוע עבירה לפי אותו סעיף על התביעה להוכיח את עובדות העבירה בלבד ולא נדרש יסוד נפשי של מחשבה פלילית או רשלנות.

עם זאת לא מדובר באחריות מוחלטת, וגם בעבירות מסוג זה יכולות לעמוד לבעל העסק הגנות. מאמר זה דן בטענת ההגנה של "טעות במצב הדברים", ויישומה בפסיקה ברישוי עסקים.

עודכן ביום 13.10.2022


להמשיך לקרוא

ערעור על החלטת בית משפט בעניין צו סגירה מנהלי ייעשה בהליך פלילי

בית המשפט קבע כי ערעור על החלט בית משפט לעניינים מקומיים בעניין הארכתו של צו סגירה מנהלי, שהוצא לפי סעיף 20 לחוק, ייעשה בסגרת הליך פלילי.
עוד נקבע כי מאחר ומדובר בהחלטה שסוגרת את ההליך, ערעור על ההחלטה יהיה בזכות ולא ברשות. 


להמשיך לקרוא