הליכי חקיקה
מעקב אחר הליכי חקיקה ברישוי עסקים- התיקונים לחוק רישוי עסקים, החקיקה הרלוונטית בתחום והצעות החוק המונחות על שולחן הכנסת.

תיקוני חוק רישוי עסקים- מתיקון 31

תיקון 31- אישור על יסוד תצהיר

ב 1.1.7 נכנס לתוקף תיקון 31 לחוק רישוי עסקים שעיקרו- מתן אפשרות לקבל אישור של נותן אישור על יסוד תצהיר.

ראה: הקלות בחוק רישוי עסקים – אישור על יסוד תצהיר

תיקון 34- רישוי דיפרנציאלי ועוד

תיקון 34 נכנס לתוקף ב 31.12.2018. עיקרו של התיקון הינו הוספת הוראות בדבר "רשיוי דיפרנציאלי" אך לא רק. בתיקון הוספו הוראות רבות בעניין פיקוח ואכיפה, הקמת מרכזי שירות ועוד.

לתיקון זה קדמו דיונים התעות חוק ודיונים רבים.

ראה:
הרפורמה ברישוי עסקים- פרסום לציבור חוק ההסדרים
תזכיר חוק- הרפורמה ברישוי עסקים
מפרטים אחידים ותיקון 34 לחוק
רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי אושרה על ידי הכנסת

 

תיקון 36 – הקמת וועדת אסדרה

ביום 1.12.2021 נכנס לתוקפו תיקון 36 בחוק רישוי עסקים שעיקרו- הקמת וועדת אסדרה שתהיה אחראית על פירסום המפרטים האחידים.
לתיקון זה, שנכלל בחוק ההסדרים לשנים 21-22, קדמו מספר לא מבוטל של נוסחים-

ראה:
פורסמה טיוטת התוכנית הכלכלית – רישוי עסקים
הצעת חוק ההסדרים 2021- פרק רישוי עסקים- פרסום להערות הציבור
פורסם להערות הציבור תזכיר פרק רישוי עסקים בחוק ההסדרים לשנים 21-22
פורסמה הצעת חוק התוכנית הכלכלית לשנות התקציב 2021-2022- פרק רישוי עסקים
סקירת עיקרי תיקון 36 לחוק רישוי עסקים

מפעל בעל חשיבות לאומית

ביום 17.1.18 פורסם תזכיר חוק לפיו תועבר הסמכות לרישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית מהרשויות המקומיות ליחידה ארצית נפרדת.
הצעת חוק זו נגנזה בסופו של דבר.

ראה:
תזכיר חוק- רישוי מפעל בעל חשיבות לאומית
רישוי מפעלים בעלי חשיבות לאומית- מעקב אחר הליך החקיקה

חוק רישוי עסקים- כולל סימון שינויים מתיקון 34

נוסח החוק המצורף כולל את סימון השינויים החל מתיקון 34 ואילך.

ראה:
חוק רישוי עסקים כולל סימון תיקונים 34-36

תיקוני תקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות)

תיקון התקנות – לאור תיקון 34 לחוק

ביום 24.1.2021 פורסם תיקון לתקנות המתאימן להוראות תיקון 34 של החוק.

ראה:
פורסמו טיוטות תקנות וצווי רישוי עסקים להערות הציבור
תיקון תקנות רישוי עסקים- 2021

תיקון התקנות- פטור מהגשת תוכניות למספרות ומכוני קוסמטיקה

ביום 29.11.2021 פורסם תיקון לתקנות לפיו מספרות ומכוני קוסמטיקה יהיו פטורים מהגשת תוכניות עם הגשת הבקשה לרישיון עסק.

ראה:
פורסמה לעיון הציבור טיוטת תקנות רישוי עסקים (תיקון)
תיקון בתקנות ובצו – 29.11.21

תיקון התקנות- פטור מצירוף תוכניות

ב 17.3.2022 פורסמה להערות הציבור טיוטת תיקון לתקנות שעיקרה קביעת הוראות בעניין פטור מצירוף תוכניות לבקשה לרישיון עסק.

תקנות אלו באו במקום התקנה שאמור הייתה להיכנס לתוקף ב 1.4.22 ולפיה כל העסקים המגישים בקשה לרישיון במסלול תצהיר או מזורז א' יגישו תוכנית עסק בלבד ויהיו פטורים מהגשת תרשים סביבה ומפה מצבית.

התקנות פורסמו ביום 23.3.2022

ראה:
 תקנות רישוי עסקים- פטור מצירוף תוכניות

תיקוני צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)

תיקון פריט 10.10ד- איסוף ושינוע חומרים מסוכנים (מרץ 2018)

הפריט תוקן כך שהוחרגו מחובת הרישוי איסוף ושינוע חומרים מסוכנים  בתחום הנמל.

ראה:
פרסום טיוטה לתיקון פריט 10.10.ד- איסוף ושינוע חומרים מסוכנים
תיקון צו רישוי עסקים, איסוף ושינוע חומרים מסוכנים- פריט 10.10ד

תיקון צו – דצמבר 2018

ביום 30.12.2018 נכנס לתוקפו תיקון משמעותי לצו רישוי עסקים. תיקון זה נעשה בעקבות כניסתו לתוקף של תיקון 34 לחוק.

ראה:
תיקון צו רישוי עסקים 2018
תוקפם של רישיונות – תיקון צו רישוי עסקים 2018

תיקון אוגוסט 2020 – קביעת מסלולי רישוי דיפרנציאלי

ביום 19.8.2020 התפרסם תיקון לצו הכולל את קביעת מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי. יש לשים לב שחלק נכבד מהוראות התיקון נכנסו לתקפן רק עם כניסת תיקוםן התקנות לתוקף ב 1.4.2021.

ראה:
פורסמו טיוטות תקנות וצווי רישוי עסקים להערות הציבור
תזכיר חוק- תיקון פריט 6.14 לצו רישוי עסקים- החלתו על מוצרי עישון לסוגיהם
תיקון לצו רישוי עסקים – אוגוסט 2020

תיקון צו – נובמבר 2021

ביום 29.11.2021 נכנסו לתוקפם תיקונים שונים בצו.

ראה:
פורסמה להערות הציבור טיוטת צו רישוי עסקים
תיקון בתקנות ובצו – 29.11.21

תיקון הצו – יוני 2022

ביום 14.6.2022 נכנס לתוקף תיקון מקיף לצו. 
התיקון כולל ביטול וביטול חלקי של פריטי רישוי, הארכת תוקף רישיונות, ביטול הדירישה לעמידה בהוראות "חיקוק אחר" ( טור ז' לצו) ועוד.

ראה: תיקון לצו רישוי עסקים – יוני 2022

תיקוני חוקים אחרים

תכנון ובניה – תיקון 110 לחוק התכנון והבניה- שינוי שימוש

ביום 1.1.17 נכנס לתוקף תיקון 110 לחוק התכנון והבניה המאפשר, בין היתר, הקלות לעסקים הנדרשים להוצאת היתר לשימוש חורג כדי לקבל רישיון.

יישום החוק מותנה בהתקנת תקנות- טרם הותקנו.

ראה: 
הקלות בהוצאת רישיון עסק- תיקון מס' 110 לחוק התכנון והבניה
פורסם תזכיר לעיון הציבור והערותיו- תקנות בעניין "שינוי שימוש" למטרת עסק

הגנת הסביבה- הסמכת רשויות מקומיות למתן אישור הגנת הסביבה

ביום 24.7.14 הרחיב השר להגנת הסביבה את סמכויות היחידות הסביבתיות ברשויות המקומיות לאשר מתן רישיון עסק לפריטי רישוי מסוימים ( נדרשת הסמכה אישית).

ראה:
הרחבת סמכויות מקומיות למתן אישור "איכות הסביבה"

הסדרת שילוט בעסקים

ביום 3.8.17 אושר חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (שילוט).

ראה:
שילוט בעסקים – דוגמאות ונוסח חוק לאיחוד השילוט

תיקון 7 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה- וועדה מייעצת לאסדרה

ביום 22.3.18 פורסם תיקון לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה המסדיר הקמת וועדה מייעצת לאסדרה.

ראה: 
"הוועדה המייעצת לאסדרה"- תיקון לחוק הכבאות

משרד הבריאות – תקנות רישוי עסקים, תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה

ביום 23.12.18 פורסמו תקנות רישוי עסקים ( תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה).

ראה:
תיקון תקנות רישוי עסקים- תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה

הגנת הסביבה- תקנות רישוי עסקים (קיום ביקורות בעסקים מורכבים)

ביום 27.10.19 פורסמו תקנות הקובעות את הכללים לקיום ביקורת הגנת הסביבה בעסקים שהוגדרו בתקנות כ"עסקים מורכבים".

ראה:
טיוטת תקנות רישוי עסקים (קיום ביקורות בעסקים מורכבים), התש"ט- 2019
תקנות המשרד להגנת הסביבה בעניין קיום ביקורת בעסקים מורכבים

משרד הבריאות- הנחיות למאפיות וקונדיטוריות קטנות

ביום 28.5.19 פורסמו הנחיות משרד הבריאות המקלות על מאפיות וקונדיטוריות קטנות.

ראה:
הנחיות משרד הבריאות- גמישות בדרישות ממאפיות וקונדיטוריות קטנות

נגישות – דרכי הוכחת נגישות

ביום 8.2.2022 פורסם צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות) המפרט, ביחס לעסקים שונים, את דרכי הוכחת הנגישות. האם נדרשת חוות דעת מורשה נגישות שירות בלבד, האם תידרש גם חוות דעת מורשה נגישות המבנה (מתו"ס) או שניתן יהיה להסתפק בהגשת תצהיר של בעל העסק.

ראה:
צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות)- דגשים מעשיים
פורסם תזכיר חוק- צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות)

נגישות – טיוטא – בדיקת עמידה בדרישות נגישות על ידי הרשות

ביום 24.9.20 התפרסמה טיוטת תקנות שיאפשרו ביצוע בדיקות נגישות על ידי הרשות המקומית.

ראה:
פורסמה טיוטת תקנות רישוי עסקים – תיקון בנושא נגישות

קורונה – הארכת תקופות רישיונות עסק
הגנת הסביבה- טיוטא – תקנות חומרים מסוכנים (פסולת מסוכנת)

ביום 16.8.2021 פירסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת תקנות האמורות להחליף את תקנות ריושי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים).

ראה: 
פורסם להערות הציבור תזכיר תקנות חומרים מסוכנים (פסולת מסוכנת) שיחליפו את תקנות רישוי עסקים

 

הגנת הסביבה – טיוטא – חוק ליעול הליכי רישוי סביבתי

בפברואר 2022 פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת חוק האמור לייעל ולאחד הליכים ברישוי הסביבתי.

ראה:
פורסם תזכיר חוק לייעול הליכי רישוי סביבתי להערות הציבור

טיוטא – אסדרת העיסוק במקצועות מורשי הבטיחות ואירועים מרובי קהל

בפברואר 2022 פרסם משרד הכלכלה טיוטת חוק לאסדרת העיסוק במקצועות מורשי הבטיחות. 

ראה:
פורסם להערות הציבור תזכיר חוק אסדרת העיסוק במקצוע מורשה בטיחות באירועים מרובי קהל

הגנת הסביבה- מפעלים מסוכנים – תיק מפעל

ביוני 2020 פרסם מנכ"ל משרד הפנים חוזר הקובע את הדרישות להכנת תיק מפעל לפי תקנות רישוי עסקים ( מפעלים מסוכנים).

ראה:
מפעלים מסוכנים- חקיקה ותבנית תיק מפעל

מאמרים אחרונים

טיוטת מפרט אחיד פריט 4.7ב- מרכול ללא טיפול במזון

ביום 24.4.24 פורסמה, על ידי וועדת האסדרה, להערות הציבור טיוטת מפרט אחיד לפריט 4.7ב- מרכול ללא טיפול במזון.

עיקרי השינוי המוצע-

השינוי המוצע הוא בפרקים 3-5 למפרט האחיד (משרד הבריאות, הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר), והרשות הארצית לכבאות והצלה) ועיקרו מחיקת הוראות שלהן אין זיקה ישירה למטרות האישור) ביניהן הוראות שכפופות לאחריות וסמכות של רגולטור אחר (שאינו מנותני האישור) או הוראות שאינן בשליטת בעל העסק אלא באחריות רשות ממשלתית. בנוסף, צומצמו ההוראות אשר מפנות למקורות חיצוניים למפרט וכן נמחקו הוראות ללא דרישה אופרטיבית ישירה.

הצעת חוק- תיקון פריט 4.7ב – 24.4.24

תזכיר חוק – חוק לקידום תשתיות לאומיות

במסגרת הצעות החוק ליישום התוכנית הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו- 2024 הוגשה הצעת חוק לקידום התשתיות הלאומיות.

מטרת החוק היא להקל על הקמת תשתיות לאומיות הנדרשות. כיום, על פי דברי ההסבר להצעה, "הקמת מיזמי תשתית בישראל נתקלת בחסמים רבים אשר מקשים את ביצוע מיזמי התשתית במועדם. חסמים אלו נגרמים, בין היתר, בשל תוואי השטח בו מוקמים מיזמים אלו, ריבוי גופי התשתית הרלוונטיים ביחס למיזם תשתית וכן ריבוי הרגולטורים המעורבים בתכנון והקמת המיזם". 

לצורך זה נקבע, בין היתר, כי גוף המבקש להקים מיזם תשתית (כהגדרתו בהצעה) ואשר רשות הרישוי מסרבת לתת לו רישיון או מעמידה תנאים בלתי סבירים למתן הרישיון, יוכל להגיש השגה על סירוב רשות הרישוי בלבד (ולא נותני אישור), לוועדה מיוחדת שתוקם לצורך העניין. החלטות הוועדה יחייבו את רשות הרישוי.

לתזכיר הצעת החוק המלא- תזכיר הצעת חוק תשתיות לאומיות מרץ 2023

תזכיר חוק- הצעה לתיקון תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה)

ביום 2.3.23 התפרסמה לעיון הציבור הצעת חוק לתיקון תקנות רישוי עסקים הנוגעות למקוואות.

עיקרה של ההצעה- לבטל את הדרישה לצרף אישור מהנדס בטיחות לתוכנית הסניטרית של העסק ולמערכת חימום המים הנמצאת בבור הטבילה.

 הנימוק להצעה- לעמדת גורמי מקצוע במשרד הכלכלה והתעשייה, מהנדס בטיחות (בהתאם להגדרה בחוק) אינו בעל ההכשרה המתאימה לספק אישורים אלו, שהם סניטריים במהותם ונוגעים לדרישות תברואתיות ולא להיבטי הבטיחות בעסק. 

להצעת התיקון ראה: תזכיר חוק – תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה) (תיקון), התשפ"ג – 2023

אחסון גז (גפ"מ) – מה טעון ומה אינו טעון רישיון עסק

 • על פי הוראות פריט 2.1ב בצו רישוי עסקים, אחסון גז יהיה טעון היתר למעט ב"מתקן גז לצריכה עצמית"
 • בעקבות שינויי חקיקה משנת 2020, חלו גם שינוים בהגדרת מתקני גז שאינם טעונים היתר.
 • לאור מורכבות ההגדרות בנושא אחסון גז ניתן לקבוע "כלל אצבע" שאחסון גז לצריכה עצמית למגורים לא יהיה טעון רישיון.
 • המאמר מפרט את ההגדרות והחקיקה בנושא.
 • הטקסט בצבע ירוק מפרט את רשימת מתקני הגז שלא יהיו טעונים היתר.


להמשיך לקרוא

פורסם תיקון לצו רישוי עסקים (מספר 3 לשנת 2022)

פורסם תיקון נוסף לצו רישוי עסקים.

התיקון עוסק בהקלות של רשות הכבאות וההצלה.

רוב רובם של התיקונים בצו זה ייכנסו לתוקף רק 12 חודשים מיום פירסומו דהיינו ביום 24.6.2023.

התיקונים שנכנסו לתוקף ביולי 2022 (מעבר לתיקונים טכניים הנובעים מטעויות בתיקונים קודמים) הינם- 

 • שינוע דלק בצנרת (פריט 2.2.ג) – בוטלה הדרישה לאישור כיבוי אש
 • הצגת בעלי חיים לרבות לשם מכירה (פריט 3.2ב)- אישור כיבוי אש יידרש רק לעסק הפועל כולו או חלקו במבנה. אישור על יסוד תצהיר יינתן לעסק בשטח של עד 500 מ"ר.
 • ג'קוזי (פריט 7.4ג)- בוטל הצורך באישור כבאות.
 • אולם אירועים (פריט 7.9)- הוארך תוקף הרישיון ל 15 שנים.
 • העברת רכב ממקום למקום בגרירה (פריט 8.2)- בוטל הצורך באישור כבאות.
 • הסעת נוסעים (פריט 8.4א)- בוטל הצורך באישור כבאות.
 • שירותי שמירה (פריט 9.4)- בוטל הצורך באישור כבאות. 
 • אחסון ומכירה של חומרי גלם לבניה (פריט 10.7א)-  העיסוקים בפריט שונו ועתה חלה חובת רישוי על אחסון זפת, אספלט או מוצריהם בשטח שגדול מ 500 מ"ר בלבד. יידרש אישור כבאות לפריט זה.

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), (תיקון מס' 3), התשפ"ב- 2022