חקיקה

בחוק רישוי עסקים בכלל ובצו רישוי עסקים בפרט קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים לשם הגדרת מונחים שונים.
בעמוד זה אנו מביאים את החוק ואת הצו בנוסח הכולל קישורים ישירים לאותן הגדרות.
כך גם ניתן למצא בעמוד זה את הצעות החוק המונחות על שולחן הכנסת, התיקונים האחרונים לחוק רישוי עסקים והחקיקה הרלוונטית החדשה הרלוונטית לענף זה.

 

מאמרים אחרונים

הסמכת גורם מוסמך ארצי ומחוזי במשרד הבריאות

משרד הבריאות הסמיך כ”גורם מוסמך ארצי” לרישוי עסקים את ראש שירותי בריאות הציבור ואת ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה.
כמו כם הסמיך המשרד את כל אחד ממנהלי המחלקות לבריאות הסביבה בלשכות הבריאות המחוזיות כגורם מוסמך מחוזי.

ראה: ילקוט פרסומים 8631, ט”ו בטבת התש”ף, 12.1.2020

פורסם תזכיר חוק- צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות)

בהמשך לתיקון סעיף 8ב בתיקון 34 לחוק, התפרסם ביום 8.1.2020 תזכיר הצעת לחוק לקביעת דרכי הוכחת נגישות בעסקים שונים.
הוכחת הנגישות נעה בין דרישה להגשת תצהיר, ועד לדרישה לקבלת חוות דעת, הן של מורשה לנגישות השירות  והן של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה.

קישור לתזכיר החוק- תזכיר צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות)

תזכיר חוק- תיקון פריט 6.14 לצו רישוי עסקים- החלתו על מוצרי עישון לסוגיהם

ביום 30.12.19 התפרסם תזכיר הצעת חוק לתיקון פריט 6.14 לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)- כך שבמקום שהפריט יחול על מוצרי טבק לסוגיו, הוא יחול על מוצרי עישון לסוגיהם.
התיקון מוצע לבקשת משרד הבריאות והוא מכוון לעסקים אשר כל עיסוקם במכירת מוצרי עישון שאינם מכילים טבק.
“מוצר עישון” – יוגדר בצו לפי הגדרתו בחוק איסור פרסומת להגבלת השיווק של מוצרי טבק ועידשון, התשמ”ג- 1983: 
“כל אחד מהמפורטים להלן, למעט אם הוא תכשיר הרשום בפנקס או תכשיר המשווק לפי היתר שניתן לפי סעיף 47א לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ”א-1981:
(1)   מוצר טבק;
(2)   חומר ממקור צמחי המיועד לעישון בדרך של בעירה ואינו מכיל טבק, לרבות תערובת, תרכובת או תמיסה של חומר כאמור;
(3)   מוצר המשמש לעישון טבק או לעישון חומר ממקור צמחי כאמור בפסקה (2), ובכלל זה סיגריות, סיגרים, סיגרלות, נרגילה, מקטרת ונייר לגלגול סיגריות;
(4)   סיגריה אלקטרונית, חומר מילוי ומחסנית;

קישור לתזכיר החוק: תזכיר צו רישוי עסקים- תיקון פריט 6.14 מוצרי עישון

ביום 29.12.19 פורסמו טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור

ביום 29.12.19 פורסמו  באתר ממשל זמין, לעיון הציבור והערותיו, טיוטות מפרטים אחידים ל 7 פריטי רישוי.
את ההערות יש להעביר עד ליום 29.2.2020.
רשימת פרטי הרישוי להם פורסמו טיוטות מרטים אחידים:
פריט 3.4- חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי- ייצורם, אריזתם, אחסונם.
פריט 6.4- מסחר ושונות- מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים.
פריט 7.7א- עינוג ציבורי- מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון.
פריט 8.6א- כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה), למעט חלקים משומשים- מכירתם, השכרתם, תיווך בהם למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים.
פריט 8.6ב- כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה), למעט חלקים משומשים- חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ”ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6ז.
פריט 9.1א- כלי נשק ותחמושת- מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה).
פריט 10.4ב- טקסטיל, דברי הלבשה- גזירה,תפירה.

קישור לאתר בו פורסמו טיוטות המפרטים- אתר ממשל זמין- טיוטת מפרטים אחידים להערות הציבור עד 29.2.2020

 

תקנות המשרד להגנת הסביבה בעניין קיום ביקורת בעסקים מורכבים

ביום 27.10.19 פורסמו תקנות רישוי עסקים (קיום ביקורת בעסקים מורכבים לעניין שמירה על איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים או מטרדים) התש”ף- 2019 (“התקנות”)
תקנות אלו מאריכות את המועדים למתן דו”ח ליקויים למרבית העסקים הטעונים אישור משרד ההגנה על הסביבה (45 מתוך 55) ולעריכת ביקורת לשם בדיקת תיקון הליקויים.

להמשיך לקרוא תקנות המשרד להגנת הסביבה בעניין קיום ביקורת בעסקים מורכבים