חקיקה
בחוק רישוי עסקים בכלל ובצו רישוי עסקים בפרט קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים לשם הגדרת מונחים שונים.
בעמוד זה אנו מביאים את החוק ואת הצו בנוסח הכולל קישורים ישירים לאותן הגדרות.
כך גם ניתן למצא בעמוד זה את הצעות החוק המונחות על שולחן הכנסת, התיקונים האחרונים לחוק רישוי עסקים והחקיקה הרלוונטית החדשה הרלוונטית לענף זה.

 

מאמרים אחרונים

הארכת תוקף רישיונות עסק – תקופת הקורונה

ביום 14.9.2020 אישרה וועדת החוקה של הכנסת את צו ראש הממשלה לפיו יוארכו התקופות שבחוק ל 3 חודשים.
המשמעות היא, שכל רישיונות העסק וההיתרים הזמניים שתוקפם פג בתקופה שבין 1.7.20 ל 30.9.20 יוארכו בשלושה חודשים.
כמו כן ניתן למצא באתר משרד הפנים- רישוי עסקים- את כל עדכוני הקורונה נוגעים לרישוי עסקים.
למסמך משרד הפנים המסביר את התיקון  ראה: משרד הפנים- הסבר להארכת תוקף רישיונות 14.9.20

פירסום טיוטות למפרטים אחידים להערות הציבור עד 20.10.2020

פורסמו טיוטות למפרטים אחידים לשני פריטי רישוי-
פריט 3.2א- גידול אחזקה וטיפול בבעלי חיים , לרבות ימיים.
פריט 6.14- מוצרי עישון לסוגיהם- מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר.
ראה:מפרטים להערות הציבור עד 20.10.20

תיקון לצו רישוי עסקים – אוגוסט 2020

ביום 19.8.20 התפרסם ברשומות תיקון משמעותי לצו רישוי עסקים.
לצו המעודכן- צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התש”ף- 2020

במאמר להלן פירטנו את עיקרי התיקונים הנוגעים לפרטי הרישוי.
חשוב לציין- בתיקון זה נקבעו גם מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי לפרטי רישוי שונים. ההוראה ביחס לפריטים אלו תיכנס לתוקפה רק לאחר אישור תקנות על ידי שר הפנים ולפיכך איננה מעודכנת בצו הנוכחי.
 עם כניסת הוראות הרישוי הדיפרנציאלי לתוקפן נפרסם, כמובן, צו מעודכן.

אנו מודים לגב’ חוה מונדרוביץ’ מנהלת אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים, על מתן ההסברים לתיקונים בפריטי הרישוי.

להמשיך לקרוא תיקון לצו רישוי עסקים – אוגוסט 2020

פורסמו טיוטות מפרטים אחידים ל 4 סוגי עסקים – 16.7.2020

ביום 16.7.2020 פורסמו טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור ל 4 סוגי עסקים נוספים-
פריט 3.2א –  בעלי חיים למעט עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם.
פריט 4.7ב – מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון.
פריט 6.9א – רוכלות מזון.
פריט 7.4א – בריכות שחיה.

*אנו מוצאים לנכון להפנות את תשומת לב הקוראים לכך שבאף אחת מטיוטות אלו לא פורסמו תנאי משרד הבריאות !!!

ראה: טיוטות מפרטים אחידים – 16.7.2020

פורסמה טיוטת התוכנית הכלכלית – רישוי עסקים

משרד האוצר פרסם לציבור את טיוטת התוכנית הכלכלית הכוללת פרק הנוגע לרישוי עסקים.
אנו מצרפים את הטיוטא תוך הפניה לנושאים הרלוונטיים לרישוי עסקים.

להמשיך לקרוא פורסמה טיוטת התוכנית הכלכלית – רישוי עסקים