חקיקה
בחוק רישוי עסקים בכלל ובצו רישוי עסקים בפרט קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים לשם הגדרת מונחים שונים.
בעמוד זה אנו מביאים את החוק ואת הצו בנוסח הכולל קישורים ישירים לאותן הגדרות.
כך גם ניתן למצא בעמוד זה את הצעות החוק המונחות על שולחן הכנסת, התיקונים האחרונים לחוק רישוי עסקים והחקיקה הרלוונטית החדשה הרלוונטית לענף זה.

 

מאמרים אחרונים

פורסמו להערות הציבור טיוטות 9 מפרטים אחידים

ב 22.3.21  פורסמו להערות הציבור טיוטות של 9 מפרטים אחידים לפריטי הרישוי הבאים:

3.2ו’- מספרה לבעלי חיים; 4.6ג’- אחסון מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- פרק דרישות משרד הבריאות; 4.6ד’- הובלה, הפצה וjלוקה של מזון ומרכיביו- פרק דרישות משרד הבריאות; 4.7ב’- מרכול שאין בו טיפול במזון לרבות משלוח מזון- פרק דרישות משרד הבריאות; 4.7ג’- אטליז- פרק דרישות משרד הבריאות; 6.8ב’- קניון; 7.1א’- מלון , פנסיון אחסניה וכו’- פרק דרישות משרד הבריאות; 7.4א’- בריכות שחיה- פרק דרישות משרד הבריאות.

בכול מקום שנרשם “פרק דרישות משרד הבריאות”- משמע כי רק דרישות משרד הבריאות פתוחות להערות הציבור.

המועד האחרון להגשת ההערות- 23.5.21.

ראה:  טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור

תודה לכל מי ששלח אלינו את הפירסום, והיו רבים. 

 

פורסמו טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור ל 3 פריטי רישוי

היום התפרסמו טיוטות מפרטים אחידים ל 3 פריטי רישוי-

בפירסום מודגש כי בכול 3 הטיוטות פורסם להערות הציבור רק הפרק עם דרישות משרד הבריאות.

1.4א – טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

4.2ב – בית אוכל – מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6: בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור פריט 4.8

4.2ג – בית אוכל – מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6: הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה’

הטיוטות פתוחות להערות הציבור עד ליום 4.4.2021.

תגובה יש לשלוח בהתאם להנחיות- הרפורמה ברישוי עסקים הנחיות לשליחת תגובות (business.gov.il)

 

הארכת תקופות רישיונות עסק – ינואר 2021

אנו מצרפים מסמך שפורסם על ידי אגף בכיר לרישוי עסקים במשרד הפנים המסביר את התיקון בחוק הארכת תקופות (הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) (תיקון), התשפ”א- 2021 שאושר בכנסת ביום 11.1.21.

התיקון מתייחס לעסקים הזכאים להארכת תוקף רישיונם.

נוסח מלא של התיקון- חוק הארכת תקופות (הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) (תיקון), התשפ”א-2921

הסבר על חוק הארכת תקופות אישורים רגולטוריים 11.1.2021

פירוט עסקים לפי מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי ומועד כניסת תנאים לתוקף

עם כניסת לתוקף של תיקון תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) החדשות(1.4.21), נכנס לתוקפו גם התיקון של צו רישוי עסקים המגדיר את מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי לסוגי העסקים השונים.

מאמר זה מפרט את המסלולים המקוצרים והתנאים העיקריים להגשת בקשה לקבלת רישיון או היתר במסלולים אלו.

המאמר עודכן ב 29.4.21


להמשיך לקרוא

תיקון תקנות רישוי עסקים- 2021

 ב 24.1.2021 פורסם ברשומות נוסח תיקון תקנות רישוי עסקים החדשות.

אנו מודים למי ששלח לנו את נוסח התקנות

אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים עידכן את מדריך רישוי העסקים לתיקון 34 לחוק והוציא מהדורה רביעית- 

ראה- מדריך יישומי להטמעת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים – מהדורה רביעית ינואר 2021

התקנות  יכנסו לתוקף ב 1.4.2021, ועימן ייכנס לתוקף תיקון צו רישוי עסקים הנוגע לרישוי הדיפרנציאלי.
אגף בכירי רישוי עסקים במשרד פהנים פירסם נוסח משולב של התקנות החדשות .

ראה-  תקנות 2020 – נוסח משולב

נוסח התיקון כפי שפורסם ברשומות-   קובץ תקנות- תיקון תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) 2021