הליכי חקיקה
מעקב אחר הליכי חקיקה ברישוי עסקים- התיקונים לחוק רישוי עסקים, החקיקה הרלוונטית בתחום והצעות החוק המונחות על שולחן הכנסת.

תיקוני חוק רישוי עסקים- מתיקון 31

תיקון 31- אישור על יסוד תצהיר

ב 1.1.7 נכנס לתוקף תיקון 31 לחוק רישוי עסקים שעיקרו- מתן אפשרות לקבל אישור של נותן אישור על יסוד תצהיר.

ראה: הקלות בחוק רישוי עסקים – אישור על יסוד תצהיר

תיקון 34- רישוי דיפרנציאלי ועוד

תיקון 34 נכנס לתוקף ב 31.12.2018. עיקרו של התיקון הינו הוספת הוראות בדבר "רשיוי דיפרנציאלי" אך לא רק. בתיקון הוספו הוראות רבות בעניין פיקוח ואכיפה, הקמת מרכזי שירות ועוד.

לתיקון זה קדמו דיונים התעות חוק ודיונים רבים.

ראה:
הרפורמה ברישוי עסקים- פרסום לציבור חוק ההסדרים
תזכיר חוק- הרפורמה ברישוי עסקים
מפרטים אחידים ותיקון 34 לחוק
רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי אושרה על ידי הכנסת

 

תיקון 36 – הקמת וועדת אסדרה

ביום 1.12.2021 נכנס לתוקפו תיקון 36 בחוק רישוי עסקים שעיקרו- הקמת וועדת אסדרה שתהיה אחראית על פירסום המפרטים האחידים.
לתיקון זה, שנכלל בחוק ההסדרים לשנים 21-22, קדמו מספר לא מבוטל של נוסחים-

ראה:
פורסמה טיוטת התוכנית הכלכלית – רישוי עסקים
הצעת חוק ההסדרים 2021- פרק רישוי עסקים- פרסום להערות הציבור
פורסם להערות הציבור תזכיר פרק רישוי עסקים בחוק ההסדרים לשנים 21-22
פורסמה הצעת חוק התוכנית הכלכלית לשנות התקציב 2021-2022- פרק רישוי עסקים
סקירת עיקרי תיקון 36 לחוק רישוי עסקים

מפעל בעל חשיבות לאומית

ביום 17.1.18 פורסם תזכיר חוק לפיו תועבר הסמכות לרישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית מהרשויות המקומיות ליחידה ארצית נפרדת.
הצעת חוק זו נגנזה בסופו של דבר.

ראה:
תזכיר חוק- רישוי מפעל בעל חשיבות לאומית
רישוי מפעלים בעלי חשיבות לאומית- מעקב אחר הליך החקיקה

חוק רישוי עסקים- כולל סימון שינויים מתיקון 34

נוסח החוק המצורף כולל את סימון השינויים החל מתיקון 34 ואילך.

ראה:
חוק רישוי עסקים כולל סימון תיקונים 34-36

תיקוני תקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות)

תיקון התקנות – לאור תיקון 34 לחוק

ביום 24.1.2021 פורסם תיקון לתקנות המתאימן להוראות תיקון 34 של החוק.

ראה:
פורסמו טיוטות תקנות וצווי רישוי עסקים להערות הציבור
תיקון תקנות רישוי עסקים- 2021

תיקון התקנות- פטור מהגשת תוכניות למספרות ומכוני קוסמטיקה

ביום 29.11.2021 פורסם תיקון לתקנות לפיו מספרות ומכוני קוסמטיקה יהיו פטורים מהגשת תוכניות עם הגשת הבקשה לרישיון עסק.

ראה:
פורסמה לעיון הציבור טיוטת תקנות רישוי עסקים (תיקון)
תיקון בתקנות ובצו – 29.11.21

תיקון התקנות- פטור מצירוף תוכניות

ב 17.3.2022 פורסמה להערות הציבור טיוטת תיקון לתקנות שעיקרה קביעת הוראות בעניין פטור מצירוף תוכניות לבקשה לרישיון עסק.

תקנות אלו באו במקום התקנה שאמור הייתה להיכנס לתוקף ב 1.4.22 ולפיה כל העסקים המגישים בקשה לרישיון במסלול תצהיר או מזורז א' יגישו תוכנית עסק בלבד ויהיו פטורים מהגשת תרשים סביבה ומפה מצבית.

התקנות פורסמו ביום 23.3.2022

ראה:
 תקנות רישוי עסקים- פטור מצירוף תוכניות

תיקוני צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)

תיקון פריט 10.10ד- איסוף ושינוע חומרים מסוכנים (מרץ 2018)

הפריט תוקן כך שהוחרגו מחובת הרישוי איסוף ושינוע חומרים מסוכנים  בתחום הנמל.

ראה:
פרסום טיוטה לתיקון פריט 10.10.ד- איסוף ושינוע חומרים מסוכנים
תיקון צו רישוי עסקים, איסוף ושינוע חומרים מסוכנים- פריט 10.10ד

תיקון צו – דצמבר 2018

ביום 30.12.2018 נכנס לתוקפו תיקון משמעותי לצו רישוי עסקים. תיקון זה נעשה בעקבות כניסתו לתוקף של תיקון 34 לחוק.

ראה:
תיקון צו רישוי עסקים 2018
תוקפם של רישיונות – תיקון צו רישוי עסקים 2018

תיקון אוגוסט 2020 – קביעת מסלולי רישוי דיפרנציאלי

ביום 19.8.2020 התפרסם תיקון לצו הכולל את קביעת מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי. יש לשים לב שחלק נכבד מהוראות התיקון נכנסו לתקפן רק עם כניסת תיקוםן התקנות לתוקף ב 1.4.2021.

ראה:
פורסמו טיוטות תקנות וצווי רישוי עסקים להערות הציבור
תזכיר חוק- תיקון פריט 6.14 לצו רישוי עסקים- החלתו על מוצרי עישון לסוגיהם
תיקון לצו רישוי עסקים – אוגוסט 2020

תיקון צו – נובמבר 2021

ביום 29.11.2021 נכנסו לתוקפם תיקונים שונים בצו.

ראה:
פורסמה להערות הציבור טיוטת צו רישוי עסקים
תיקון בתקנות ובצו – 29.11.21

תיקון הצו – יוני 2022

ביום 14.6.2022 נכנס לתוקף תיקון מקיף לצו. 
התיקון כולל ביטול וביטול חלקי של פריטי רישוי, הארכת תוקף רישיונות, ביטול הדירישה לעמידה בהוראות "חיקוק אחר" ( טור ז' לצו) ועוד.

ראה: תיקון לצו רישוי עסקים – יוני 2022

תיקוני חוקים אחרים

תכנון ובניה – תיקון 110 לחוק התכנון והבניה- שינוי שימוש

ביום 1.1.17 נכנס לתוקף תיקון 110 לחוק התכנון והבניה המאפשר, בין היתר, הקלות לעסקים הנדרשים להוצאת היתר לשימוש חורג כדי לקבל רישיון.

יישום החוק מותנה בהתקנת תקנות- טרם הותקנו.

ראה: 
הקלות בהוצאת רישיון עסק- תיקון מס' 110 לחוק התכנון והבניה
פורסם תזכיר לעיון הציבור והערותיו- תקנות בעניין "שינוי שימוש" למטרת עסק

הגנת הסביבה- הסמכת רשויות מקומיות למתן אישור הגנת הסביבה

ביום 24.7.14 הרחיב השר להגנת הסביבה את סמכויות היחידות הסביבתיות ברשויות המקומיות לאשר מתן רישיון עסק לפריטי רישוי מסוימים ( נדרשת הסמכה אישית).

ראה:
הרחבת סמכויות מקומיות למתן אישור "איכות הסביבה"

הסדרת שילוט בעסקים

ביום 3.8.17 אושר חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (שילוט).

ראה:
שילוט בעסקים – דוגמאות ונוסח חוק לאיחוד השילוט

תיקון 7 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה- וועדה מייעצת לאסדרה

ביום 22.3.18 פורסם תיקון לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה המסדיר הקמת וועדה מייעצת לאסדרה.

ראה: 
"הוועדה המייעצת לאסדרה"- תיקון לחוק הכבאות

משרד הבריאות – תקנות רישוי עסקים, תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה

ביום 23.12.18 פורסמו תקנות רישוי עסקים ( תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה).

ראה:
תיקון תקנות רישוי עסקים- תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה

הגנת הסביבה- תקנות רישוי עסקים (קיום ביקורות בעסקים מורכבים)

ביום 27.10.19 פורסמו תקנות הקובעות את הכללים לקיום ביקורת הגנת הסביבה בעסקים שהוגדרו בתקנות כ"עסקים מורכבים".

ראה:
טיוטת תקנות רישוי עסקים (קיום ביקורות בעסקים מורכבים), התש"ט- 2019
תקנות המשרד להגנת הסביבה בעניין קיום ביקורת בעסקים מורכבים

משרד הבריאות- הנחיות למאפיות וקונדיטוריות קטנות

ביום 28.5.19 פורסמו הנחיות משרד הבריאות המקלות על מאפיות וקונדיטוריות קטנות.

ראה:
הנחיות משרד הבריאות- גמישות בדרישות ממאפיות וקונדיטוריות קטנות

נגישות – דרכי הוכחת נגישות

ביום 8.2.2022 פורסם צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות) המפרט, ביחס לעסקים שונים, את דרכי הוכחת הנגישות. האם נדרשת חוות דעת מורשה נגישות שירות בלבד, האם תידרש גם חוות דעת מורשה נגישות המבנה (מתו"ס) או שניתן יהיה להסתפק בהגשת תצהיר של בעל העסק.

ראה:
צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות)- דגשים מעשיים
פורסם תזכיר חוק- צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות)

נגישות – טיוטא – בדיקת עמידה בדרישות נגישות על ידי הרשות

ביום 24.9.20 התפרסמה טיוטת תקנות שיאפשרו ביצוע בדיקות נגישות על ידי הרשות המקומית.

ראה:
פורסמה טיוטת תקנות רישוי עסקים – תיקון בנושא נגישות

קורונה – הארכת תקופות רישיונות עסק
הגנת הסביבה- טיוטא – תקנות חומרים מסוכנים (פסולת מסוכנת)

ביום 16.8.2021 פירסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת תקנות האמורות להחליף את תקנות ריושי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים).

ראה: 
פורסם להערות הציבור תזכיר תקנות חומרים מסוכנים (פסולת מסוכנת) שיחליפו את תקנות רישוי עסקים

 

הגנת הסביבה – טיוטא – חוק ליעול הליכי רישוי סביבתי

בפברואר 2022 פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת חוק האמור לייעל ולאחד הליכים ברישוי הסביבתי.

ראה:
פורסם תזכיר חוק לייעול הליכי רישוי סביבתי להערות הציבור

טיוטא – אסדרת העיסוק במקצועות מורשי הבטיחות ואירועים מרובי קהל

בפברואר 2022 פרסם משרד הכלכלה טיוטת חוק לאסדרת העיסוק במקצועות מורשי הבטיחות. 

ראה:
פורסם להערות הציבור תזכיר חוק אסדרת העיסוק במקצוע מורשה בטיחות באירועים מרובי קהל

הגנת הסביבה- מפעלים מסוכנים – תיק מפעל

ביוני 2020 פרסם מנכ"ל משרד הפנים חוזר הקובע את הדרישות להכנת תיק מפעל לפי תקנות רישוי עסקים ( מפעלים מסוכנים).

ראה:
מפעלים מסוכנים- חקיקה ותבנית תיק מפעל

מאמרים אחרונים

פורסם תיקון לצו רישוי עסקים (מספר 3 לשנת 2022)

פורסם תיקון נוסף לצו רישוי עסקים.

התיקון עוסק בהקלות של רשות הכבאות וההצלה.

רוב רובם של התיקונים בצו זה ייכנסו לתוקף רק 12 חודשים מיום פירסומו דהיינו ביום 24.6.2023.

התיקונים שנכנסו לתוקף ביולי 2022 (מעבר לתיקונים טכניים הנובעים מטעויות בתיקונים קודמים) הינם- 

  • שינוע דלק בצנרת (פריט 2.2.ג) – בוטלה הדרישה לאישור כיבוי אש
  • הצגת בעלי חיים לרבות לשם מכירה (פריט 3.2ב)- אישור כיבוי אש יידרש רק לעסק הפועל כולו או חלקו במבנה. אישור על יסוד תצהיר יינתן לעסק בשטח של עד 500 מ"ר.
  • ג'קוזי (פריט 7.4ג)- בוטל הצורך באישור כבאות.
  • אולם אירועים (פריט 7.9)- הוארך תוקף הרישיון ל 15 שנים.
  • העברת רכב ממקום למקום בגרירה (פריט 8.2)- בוטל הצורך באישור כבאות.
  • הסעת נוסעים (פריט 8.4א)- בוטל הצורך באישור כבאות.
  • שירותי שמירה (פריט 9.4)- בוטל הצורך באישור כבאות. 
  • אחסון ומכירה של חומרי גלם לבניה (פריט 10.7א)-  העיסוקים בפריט שונו ועתה חלה חובת רישוי על אחסון זפת, אספלט או מוצריהם בשטח שגדול מ 500 מ"ר בלבד. יידרש אישור כבאות לפריט זה.

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), (תיקון מס' 3), התשפ"ב- 2022

פטור מחובת רישוי לקייטנות המופעלות על ידי צהרונים הפועלים במהלך השנה

ביום 10.7.2022 פורסם תיקון לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשפ"ב – 2022, לפיו יינתן פטור מחובת רישוי קייטנה לגוף המפעיל צהרון כהגדרתו בחוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, בבית ספר או בגן ילדים, שהפעיל צהרון במהלך שנת הלימודים התשפ"ב במסגרת תוכנית ניצנים של משרד החינוך.

תוקף הפטור- לתקופה של שנתיים מיום תחילת הצו.

הגדרת צהרון בחוק לפיקוח על הפעלת צהרונים- 

 "צהרון" – מסגרת חינוכית בלתי-פורמלית לילדים עד כיתה ג', המשמשת לשהות יומית של ילדים כאמור חמישה ימים בשבוע ופועלת לאחר שעות הלימודים או בתקופות של חופשות לימודים במהלך שנת הלימודים, ומתקיים בה אחד אלה:

(1)   היא פועלת בשטח מוסד חינוך, למעט מוסד חינוך שהמדינה או רשות מקומית אינן משתתפות בתקציבו, במישרין או בעקיפין;

(2)   היא מופעלת על ידי רשות מקומית או מי מטעמה בשטח מרכז קהילתי;

(3)   היא מופעלת על ידי חברה ממשלתית בשטח מרכז קהילתי;

ראה:  צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות) (תיקון), התשפב-2022

לעניין חובת רישוי קייטנות ראה: רישוי קייטנות – פריט 7.8 א ובקשת פטור

תיקון לצו רישוי עסקים – יוני 2022

ביום 14.6.2022 נכנס לתוקפו תיקון מקיף לצו רישוי עסקים.
המאמר סוקר את עיקרי התיקונים בצו.

לנוסח התיקון- צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)(תיקון מס' 2), התשפ"ב 2022 
לצו רישוי עסקים מעודכן– צו רישוי עסקים- כולל תיקון יוני 2022 (מסומן בכתום) 
לדף הסבר משרד הפנים אגף בכיר רישוי עסקים לתיקון- הסבר לתיקוני הצו יוני 2022


להמשיך לקרוא

טיוטת צו רישוי עסקים – הפחתת דרישות – אפריל 22

פורסמה להערות הציבור טיוטת צו רישוי עסקים שנועדה להקל על הדרישות מ 53 סוגי עסקים שונים.
את ההערות ניתן להעביר עד ליום 17.5.22

"צו זה נועד לתקן את צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן – הצו העיקרי) לצורך יישום הקלות שונות על עסקים טעוני רישוי בהיבטים שונים הנוגעים לביטול חובת רישיון לסוגי עסקים מסוימים אשר קבועים כיום כטעוני רישוי בצו העיקרי; הארכת תקופות תוקף לרישיונות הניתנים לסוגי עסקים מסוימים; סיווג עסקים למסלולי רישיון מקוצרים; קביעה כי אישור פרטני של רשות הכבאות וההצלה יינתן על יסוד תצהיר ("אישור על יסוד תצהיר"); וביטול הוראות מסוימות שנקבעו בצו העיקרי בהקשר להתניית רישיון העסק ברישיון לפי חיקוק אחר."- דברי ההסבר להצעה- מטרת הצו המוצע והצורך בו.

טיוטת צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון מס'…) התשפ-ב-2022