חקיקה

בחוק רישוי עסקים בכלל ובצו רישוי עסקים בפרט קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים לשם הגדרת מונחים שונים.
בעמוד זה אנו מביאים את החוק ואת הצו בנוסח הכולל קישורים ישירים לאותן הגדרות.
כך גם ניתן למצא בעמוד זה את הצעות החוק המונחות על שולחן הכנסת, התיקונים האחרונים לחוק רישוי עסקים והחקיקה הרלוונטית החדשה הרלוונטית לענף זה.

 

מאמרים אחרונים

אושר בטרומית- עסקים יוכלו לקבל רישיון קבוע ללא הגבלת זמן

ביום 9.5.18 התפרסמה הודעת הכנסת בדבר אישור בקריאה טרומית של הצעת חבר הכנסת רועי פולקמן לפיה תקופת רישיונות העסקים תנוע בין 3 שנים לצמיתות.
כיום חוק רישוי עסקים קובע כי רישיונות ינתנו לתקופה של 15 שנים, ושר הפנים רשאי לקבוע תקופות קצרות יותר- משמעות הדברים היא רישיונות ניתנים לתקופה הנעה בים שנה ל 15 שנים, לפי סוג העסק.
יצויין כי על פי החוק טרם תיקונו בשנת 2010 (ותיקון צו רישוי עסקים בשנת 2013), ניתנו לסוגי עסקים מסוימים רישיונות לצמיתות.  במסגרת התיקון משנת 2010, קוצרה התקופה המקסימלית בחוק למתן רישיון עסק ל 15 שנה (ס’  7א לחוק).
להמשיך לקרוא אושר בטרומית- עסקים יוכלו לקבל רישיון קבוע ללא הגבלת זמן

מפרטים אחידים

לאורך שנים רבות לא הייתה אחידות בדרישות גורמי רישוי מעסקים שונים. על מנת למנוע שונות זו ובעקבות המלצות “ועדת הבר” משנת 2006, הוחלט כי ינוסחו “מפרטים אחידים” לעסקים השונים. כך גם הוכנסו שינויים בחוק רישוי עסקים אשר התאימו את הוראות החוק למציאות בה יפורסמו ויאושרו המפרטים האחידים לכל העסקים.
מאמר זה עוסק בהחלטות הממשלה אשר מינו את גורמי הרישוי השונים לנסח מפרט אחיד, ובמצב הקיים  היום בכול הנוגע למפרטים האחידים. להמשיך לקרוא מפרטים אחידים

תיקון צו רישוי עסקים, איסוף ושינוע חומרים מסוכנים- פריט 10.10ד

ביום 27.3.18 תוקן פריט 10.10ד לצו רישוי עסקים המתייחס לאיסוף ושינוע חומרים מסוכנים כך שהוחרגו מחובת הרישוי איסוף ושינוע חומרים מסוכנים  בתחום הנמל.
לפיכך נכתב פריט הרישוי החדש כדלקמן-
“10.10ד- איסופם, שינועם, למעט איסופם או שינועם בצנרת בתחום נמל כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל”א- 1971.”

משמעות התיקון הוא כי שינוע ואיסוף של חומרים מסוכנים בצנרת בתוך תחום נמל לא יהיה טעון רישיון עסק.
בפקודת הנמלים קיימת רשימת נמלים בישראל.
להגדרת “נמל” ופירוט הנמלים בישראל ראה– מהו “נמל”- פריט 10.10ד לצו רישוי עסקים
לפרסום הטיוטא לתיקון הצו ראה-פרסום טיוטא לתיקון פריט 10.10ד
לפרסום התיקון לצו ראהצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), הע”ח- 2018– עמ’1813

“הוועדה המייעצת לאסדרה”- תיקון לחוק הכבאות

ביום 22.3 18 פורסם תיקון מספר 7 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, בתע”ב- 2012.
לחוק הוספו סעיפים- 126א עד 126ד.
במסגרת זו תוקנו גם סעיפים- 7ג1 ו 9 לחוק רישוי עסקים ( תיקון 33).

תיקון זה מסדיר את הקמת הוועדה המייעצת לאסדרה, שתפקידה לייעץ לשר לביטחון פנים ולנציב הכבאות בעניינים הנוגעים לאסדרה בתחום בטיחות אש ולהציע הצעות לתיקון הנחיות מקצועיות בתחום זה.

התיקון לחוק מסדיר את אופן מינוי הוועדה, את נוהל עבודה, ואת אופן קבלת ההחלטות על ידי השרים הנוגעים בדבר (השר לביטחן פנים, שר האוצר וראש הממשלה), בכול הנוגע להנחיות מקצועיות בכלל ועלותן הכלכלית לעומת התועלת והצורך בהן בפרט.

התיקון יכנס לתוקפו בתוך 60 ימים מיום 22.3.18

לחוקחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע”ב- 2012– סעיפים 126א-126ד

להליך החקיקה ראה-
תזכיר חוק- הקלות בדרישות כיבוי אש

מפעלים מסוכנים- חקיקה ותבנית תיק מפעל

הטיפול בחומרים מסוכנים הינו נושא רגיש במיוחד לאור הסכנה הפוטנציאלית לכלל האוכלוסיה הנובעת מעיסוק בחומרים כאלו.
מאמר זה סוקר את החקיקה העיקרית הרלוונטית לצורך רישוי עסק העוסק בחומרים מסוכנים וכן כולל קישור לתבנית להכנת “תיק מפעל” אשר הומלץ על ידי הוועדה הבינמשרדית בשנת 2016, ותבנית להכנת “תיק מפעל” האחרונה אשר אושרה על ידי וועדת שרים לאיכות הסביבה בשנת 1997.
אנו מודים למר ראם לוט, מנהל היחידה והרשות לרישוי מפעלים ביטחוניים, על הערותיו למאמר זה.
עודכן ביום 28.4.18

להמשיך לקרוא מפעלים מסוכנים- חקיקה ותבנית תיק מפעל