האתר מספק מידע משפטי ומעשי, עדכני ונגיש, לכל העוסקים בתחום רישוי עסקים

מאמרים אחרונים

פורסמו 22 מפרטים אחידים נוספים

ביום 29.4.2021 פורסמו מפרטים אחידים ל 22 סוגי עסקים נוספים.

חשוב- בטבלה שפורסמה ב”רשומות” ננקבו תאריכים למועד כניסת תוקפם של תנאי המפרט האחיד לתוקף- תוך הבחנה בין עסקים שיש להם רישיון עסק ביום 1.5.21 ועסקים שאין רישיון עסק באותו המועד.

לפירוט העסקים, קישור לאתר משרד הפנים, וקישור לפרסום ברשומות – ראו פירוט במאמר.


להמשיך לקרוא

פקודת המטה הארצי של המשטרה ברישוי עסקים

משטרת ישראל פרסמה פקודת מטה ארצי חדשה בעניין רישוי עסקים- מס’ 12.06.01.

פקודה זו כוללת, בין היתר, את שיקולי המשטרה בהפעלת סמכויות רישוי, את הליך הטיפול בבקשה למתן אישור לרישיון או היתר זמני ואת הפיקוח על קיום התנאים.

12.06.01 – רישוי עסקים פקודת המטה הארצי

מדריך “רישוי דיפרנציאלי”- איגוד ארצי לרישוי עסקים

איגוד ארצי לרישוי עסקים ושילוט ברשויות המקומיות בישראל ערך  מדריך כיס להבנת ויישום הרישוי הדיפרנציאלי שנכנס לתוקפו ב 1.4.21

 מדריך זה מוגש על ידי האיגוד כשירות לבעלי העסקים בישראל.

אנו מצרפים לקוראינו את העתק המדריך –

איגוד רישוי עסקים – יישום הרפורמה בחוק רישוי עסקים תיקון 34 – פנקס כיס לבעלי העסקים

שינוי בעלות (2)- פטירת בעל העסק- תקנות 33, 33א

כל שינוי בעלות בעסק טעון הוצאת רישיון עסק חדש ובכלל זה שינוי בעלות בנסיבות של פטירת בעליו הקודמים.
ב 1.4.2021 נכנסות לתוקף הוראות תקנות חדשות (“התקנות החדשות”) הנוגעות לקבלת רישיון עסק בהליך של “שינוי בעלות”.
מאמר זה הוא השני (והאחרון) בסדרה של המאמרים המפרטים את הוראות התקנות הנוגעות לשינוי בעלות.
המאמר הראשון דן בשינוי בעלות בנסיבות של העברת הבעלות בעסק.
ראה:  שינוי בעלות (1) – העברת בעלות בעסק- תקנות 30-33א


להמשיך לקרוא

שינוי בעלות (1) – העברת בעלות בעסק- תקנות 30 – 33א

כאשר משתנה הבעלות בעסק, מכל סיבה שהיא, יש להוציא לעסק רישיון חדש.

ב 1.4.2021 נכנסות לתוקף הוראות תקנות חדשות (“התקנות החדשות”) הנוגעות לקבלת רישיון עסק בהליך של “שינוי בעלות”.

בפרק ט בתקנות החדשות נקבעו כללים מקלים להוצאת רישיון חדש, כאשר השינוי הוא בבעלים ולא בפעילות וכאשר העסק הקודם פועל ברישיון, או נמצא בהליך רישוי.

לאור מורכבות הוראות התקנות החדשות- חילקנו את המאמרים העוסקים בשינוי בעלות. מאמר זה עוסק בשינוי בעלות בשל העברת בעלות.

לשם נוחות הקריאה, הוספנו התייחסות מרחיבה להוראות התקנות בסוף המאמר. בתוכן המאמר סומנו ההפניות להערות, במספרים בצבע אדום.

המאמר עודכן ביום 28.3.2021- בהתאם להוראות התקנות החדשות

עם הטמעת השינוי בתקנות בפועל- אנו נמשיך לעדכן את תוכן האתר
להמשיך לקרוא