האתר מספק מידע משפטי ומעשי, עדכני ונגיש, לכל העוסקים בתחום רישוי עסקים

מאמרים אחרונים

הארכת תקופות רישיונות עסק – ינואר 2021

אנו מצרפים מסמך שפורסם על ידי אגף בכיר לרישוי עסקים במשרד הפנים המסביר את התיקון בחוק הארכת תקופות (הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) (תיקון), התשפ”א- 2021 שאושר בכנסת ביום 11.1.21.

התיקון מתייחס לעסקים הזכאים להארכת תוקף רישיונם.

נוסח מלא של התיקון- חוק הארכת תקופות (הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) (תיקון), התשפ”א-2921

הסבר על חוק הארכת תקופות אישורים רגולטוריים 11.1.2021

נתונים סטטיסטיים ברישוי עסקים

כמו בכל שנה, גם השנה אגף בכיר רישוי עסקים פירסם את הנתונים הסטטיסטיים ברישוי עסקים לשנה הקודמת.

באתר אגף בכיר רישוי עסקים מפורסמים כל הנתונים הסטטיסטיים שהתפרסמו משנת 2010 ואיך.

לטובת קוראינו וכל מי שמתעניין אנו מצרפים קישור – אגף בכיר רישוי עסקים – נתונים סטטיסטיים

פירוט עסקים לפי מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי

עם כניסתן של התקנות החדשות לתוקף (1.4.21), ייכנס לתוקפו גם התיקון של צו רישוי עסקים המגדיר את מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי לסוגי העסקים השונים.

יש לשים לב כי מסלולי הרישוי הדיפרנציאלי יחולו רק על עסקים להם פורסם מפרט אחיד.
חשוב- יש להתעדכן בפירסומי האגף לגבי עסקים נוספים להם פורסם מפרט אחיד, שכן הציון בטבלה לגבי עסקים אלו נכון למועד פירסום הטבלה בלבד.

אנו מצרפים טבלה שפורסמה על ידי אגף בכיר לרישוי עסקים במשרד הפנים המפרטת את מסלולי הרישוי המקוצרים השונים כפי שיכנסו לתוקף ביחד עם התקנות החדשות.

בקשה לרישיון לגבי סוגי העסקים שאינם מופיעים בטבלה תטופל במסלול רגיל שאיננו מסלול מקוצר.

טבלת צו – רישוי דיפרנציאלי

 

תיקון תקנות רישוי עסקים- 2020

בניזלטר שפורסם על ידי אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים בחודש זה פורסם גם נוסח התקנות החדשות, טרם פירסומן ברשומות.

תקנות אלו אמורות להיכנס לתוקף ב 1.4.2021, ועימן ייכנס לתוקף תיקון צו רישוי עסקים הנוגע לרישוי הדיפרנציאלי.

עם פרסום התקנות ברשומות אנו נוציא נוסח מעודכן של התקנות באתר זה.
ראה: נוסח תקנות 2020 טרם פרסום