סעיף 21- תקופת תוקף של צו הפסקה

נוסח סעיף 21 לחוק רישוי עסקים הינו-
* הנוסח כולל הוראות תיקון 34- כניסה לתוקף 1.1.19- התוספת לסעיף כתובה באותיות אלכסוניות.

“צו הפסקה מינהלי יעמוד בתקפו שלושים יום מיום נתינתו, אם לא בוטל לפני כן על ידי מי שהוציא אותו או על ידי בית המשפט; בתום התקופה של שלושים יום רשאי מי שנתן את צו ההפסקה המינהלי  להאריך את תוקפו לתקופה נוספת של 30 יום אם הוגש לבית המשפט כתב אישום על העבירה ששימשה עילה להוצאת הצו לבקש את הארכת תוקפו בבית משפט השלום או בבית המשפט לעניינים מקומיים שבתחום שיפוטו נמצא העסק שלגביו ניתן הצו; הוגשה לבית המשפט בקשה להארכת תוקפו של צו הפסקה מינהלי, יעמוד הצו בתוקפו למשך שבעה ימים נוספים, כל עוד לא החליט בית המשפט החלטה אחרתהוראות סעיף זה לא יגרעו מסמכותו של בית המשפט לפי סעיף 17.”

מאמרים-
צו הפסקה מנהלי ושיפוטי סעיפים 20-22ב


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו