מתי נדרש רישיון עסק
איך ניתן לוודא שעסק אינו טעון רישיון?

לעיתים לא ברור לבעל העסק אם העסק אותו הוא מנהל טעון רישיון או לא.
ניתן לפנות בכתב לרשות הרישוי ולבקש מענה לשאלה זו, ועל הרשות להשיב בכתב לפונה.

למאמר המלא- מענה בכתב של הרשות לשאלה אם עסק טעון רישיון

האם גם עיסוק ללא רווח כלכלי יהיה טעון רישיון עסק?

ככלל לא כל עסק טעון רישיון. בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע”ג -2013 מנויים כל העיסוקים הטעונים רישיון עסק. על פי הוראות סעיף 32 לחוק, גם בגין פעילות ללא אופי עיסקי המנויה בתוספת לצו יהיה צורך להוציא רישיון עסק. עם זאת, כל פעילות תיבחן לגופה על פי המבחנים העיקריים של תדירות הפעילות ורמת הסיכון הנשקפת ממנה, וזאת לאור מטרות החוק.

למאמרים המלאים –
מהו “עסק” טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים
דרישת רישיון לעסק שאינו למטרת רווח- סעיף 32 לחוק רישוי עסקים

האם העירייה והמדינה חייבות בהוצאת רישיון עסק?

הן המדינה והן העירייה אינן חייבות בהוצאת רישיון עסק, וזאת מכוח הוראות החוק. אלא שבבואן לנהל עסק המנוי ברשימת העסקים טעוני הרישוי המצויה בצו רישוי עסקים, יהיה עליהן לעמוד בכול דרישות החוק לשם הוצאת הרישיון.

למאמאר המלא- האם העיריה והמדינה חייבות בהוצאת רישיון עסק

האם כל עסק טעון הוצאת רישיון עסק?

לא כל עסק טעון הוצאת רישיון עסק. בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע”ג – 2013 קיימת טבלה מפורטת ובה מנויים כל העיסוקים אשר על העוסק בהם להוציא רישיון עסק.
יש לציין כי המונח “עסק” אינו מוגדר בחוק, וכי גם עיסוק באחד מהעיסוקים המנויים בצו ללא הפקת רווח, וללא אופי מסחרי יהיה טעון הוצאת רישיון.
ההבחנה בין פעילות פרטית לבין עסק תיבחן ככלל לאור היקף הפעילות ורמת הסיכון הנשקפת ממנה

למאמר המלא ראה – מהו “עסק” טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים

האם עסק המתנהל באמצעות האינטרנט טעון רישיון עסק?

הוועדה הבינמשרדית קיבלה מספר החלטות הנוגעות לעסקים המתנהלים באמצעות האינטרנט:
אפליקצית “גט טקסי” לא תהיה טעונה רישיון.
שיווק מוצר באמצעות האינטרנט ( ככל שמדובר בתיווך בלבד למכירת המוצר), לא יהיה טעון רישיון עסק. צויין כי אחסון והובלה יהיו טעונים רישיון.
משחקים אלקטרוניים יהיו טעונים רישיון.
מכירת משקאות אלכוהוליים תהיה טעונה רישיון.

למאמר המלא: רישוי עסקים המנוהלים באמצעות האינטרנט- בעקבות פסק דין UBER

היכן ניתן לבדוק אם העסק שלי טעון רישיון עסק?

רשימת העסקים הטעונים רישיון עסק מצויה בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשמ”ג- 2013. רשימה זו הינה רשימה סגורה.
אלא שלא תמיד ברור מרשימה זו האם הוראה מסוימת תחול על העסק אותו אתם מנהלים.
באתר רישוי עסקים של עיריית תל אביב קיימת רשימה די מקיפה של עסקים שאינם טעונים רישיון בה הנכם יכולים להיעזר.
למאמר המלא הכולל קישור לרשימה שפרסמה עיריית תל אביב –האם העסק שלך חייב ברישיון?

בקשה לרישיון
איזה שלט עלי להציב בעסק כחלק מהדרישות לקבלת רישיון עסק?

מצורף קישור לקובץ המכיל את סוגי השלטים השונים הנדרשים לשם קבלת רישיון עסק.

לקישור- שילוט בעסקים- דוגמאות ונוסח הצעת חוק לאיחוד השילוט

איך יודעים לפי איזה פריט רישוי להגיש בקשה לרישיון?

בעל העסק המגיש בקשה לרישיון עסק אינו צריך לדעת מהו פריט הרישוי המתאים. בבקשה לרישיון שתוגש על גבי טופס מתאים (טופס מס’ 2 המצוי בתוספת לתקנות)  עליו לתאר את העסק עבורו מבוקש הרישיון. פריט הרישוי המתאים יוסף על ידי רשות הרישוי וירשם באישור שיקבל מגיש הבקשה מהרשות (טופס מס’ 3 המצוי בתוספת לתקנות).
קישור לתקנות- תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס”א- 2000

איך ניתן לדעת האם העסק המתוכנן יקבל רישיון?

על פי הוראות תקנות רישוי עסקים ניתן להגיש בקשה לחוות דעת מקדמית, לגבי עסק מוצע, לרשות הרישוי או לגורמים מאשרים.
לבקשה יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתקנה 2.
על הגוף אליו פנו לתת תשובתו בתוך 30 יום. בנסיבות מיוחדות ניתן להאריך מועד זה בעוד 60 יום.
קישור לתקנות- תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס”א- 2000

האם רשות רישוי רשאית להפנות בקשה לרישיון עסק לגורם רישוי שאינו מצוין בצו לגבי אותו סוג עסק?

בתוספת לצו רישוי עסקים צוין לגבי כל עסק, מיהם גורמי הרישוי, אשר אישורם נדרש על מנת שאותו העסק יוכל לקבל רישיון. אך יש לדעת כי רשות הרישוי רשאית להעביר את הבקשה לגורמי רישוי נוספים שאינם מצויינים בצו, אם לדעתה מתן הרישיון טעון בדיקה של גורמים נוספים.

למאמר המלא- “הוספת גורם רישוי על ידי הרשות

כיצד מגישים בקשה לעסק המכיל בתוכו מספר פריטי רישוי?

עסק המכיל בתוכו מספר פריטי רישוי יקרא “עסק מורכב”. דוגמה לעסק מורכב היא בית מלון היכול להכיל בתוכו בנוסף מסעדה, בריכה, ספא, אולם אירועים וכו’.
בקשה לרשיון לעסק כאמור תוגש כשהיא כוללת את כל פריטי הרישוי הרלוונטיים ובכללם תוכניות מפורטות ומיקום מדויק של כל פריט רישוי.
יש לשים לב כי הרישיון יתקבל לכל פריט רישוי.

מי צריך להגיש בקשה לקיום אירוע חד פעמי באולם ספורט?

מפיק האירוע באולם הספורט הוא “בעל העסק” של אותו אירוע ולכן הוא זה שצריך להגיש את הבקשה ולחתום עליה.

למאמר המלא- קיום אירועים חד פעמיים במגרש ספורט- הגשת הבקשה

היתר ורישיון זמני
האם די ב”היתר זמני” כדי לעמוד בדרישה לקיום רישיון עסק במכרזים?

על פי מספר פסקי דין, די ב”היתר זמני” על מנת לעמוד בדרישת המכרז לקיום רישיון עסק שכן בדרך כלל כוונת עורך המכרז הינה לוודא כי מגיש ההצעה עומד בדרישות חוק רישוי עסקים.
עם זאת עורך המכרז רשאי לדרוש כי לעסק יהיה רישיון עסק ולא היתר זמני.

למאמר המלא- מה בין היתר זמני לרישיון עסק

האם היתר זמני מבטל כניסה לתוקף של צו סגירה שיפוטי?

בדרך כלל כאשר בעל עסק מורשע בניהול עסק ללא רישיון, יקבע בית המשפט, בנוסף, כי יש לסגור את העסק עד לתאריך מסוים אם עד לאותו מועד לא יוצא רישיון עסק (צו סגירה שיפוטי). היתר זמני אינו מפקיע את תוקפו של צו כאמור אלא מהווה מתן ארכה בלבד. עם פקיעת תוקף ההיתר הזמני ישוב צו הסגירה לתוקפו.

למאמר המלא- מה בין היתר זמני לרישיון עסק

האם ניתן לתת לעסק “היתר זמני” אם העסק אינו עומד בדיני התכנון והבניה?

על  עסק לקיים את “תכליות דיני התכנון והבניה”. ככלל על עסק לעמוד בדיני התכנון והבניה במלואם גם על מנת לקבל “היתר זמני”, וזאת בכפוף לסמכות מהנדס הוועדה המקומית למתן אישור גם אם קיימות חריגות בניה שאינן מהותיות.
גם הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר “זוטי דברים” והנחיות שהוצאו על ידי היועץ המשפטי של עיריית חיפה ואומצו על ידי בית המשפט, מקלות בדרישה זו. הנחיות אלו יכולות להימצא רלוונטיות לעניין הפעלת שיקול דעת מהנדס הוועדה המקומית על פי הוראות החוק (עם כניסת הוראות תיקון 34 לתוקף- 1.1.19).

למאמר המלא (כולל קישור להנחיות המוזכרות לעיל ) ראה- מה בין היתר זמני לרישיון עסק
וכן ראה- מתן היתר זמני או רישיון זמני לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה

מה ההבדל בין “רישיון זמני” ל “היתר זמני”?

רישיון זמני הינו רישיון לעסק שהינו זמני מטבעו ותקופתו תהיה  לתקופה קצרה מזו הנקובה בצו רישוי עסקים, ולפחות שנה. על העסק לעמוד במלא דרישות החוק על מנת לקבל רישיון זה.
היתר זמני ניתן לתקופה של עד שנתיים והוא יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה בכל פעם. היתר זמני יינתן בדרך כלל לעסק שאינו עומד במלא דריושת גורמים מאשרים, אך אותם גורמים מאפשרים לעסק לעבוד ברישיון תוך עמידה במלא הדרישות בתקופת ההיתר הזמני, או כאשר נותן אישור אינו מגיב במועדים הקבועים בחוק לבקשה לרישיון.

למאמר מלא ראה- מתן היתר זמני או רישיון זמני לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה
וכן ראה- מה בין היתר זמני לרישיון עסק

מהו “היתר זמני”?

היתר זמני הוא היתר לעסוק בעסק טעון רישיון לתקופה שלא תעלה על שנתיים שיינתן לפני מתן רישיון. היתר זמני יינתן באישור גורמי הרישוי לעסק שאינו עומד במלא הדרישות אך נקבע לוח זמנים לביצוע כל הדרישות (עד שנתיים), או כאשר נותנן אישור מסוים לא נתן תגובתו לבקשה לרישיון במועדים הקבועים בחוק.

למאמר המלא- מה בין היתר זמני לרישיון עסק
וכן ראה- מתן היתר זמני או רישיון זמני לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה

תנאים ברישיון
האם גורם רישוי “לידיעה בלבד” רשאי להוסיף תנאים לרישיון?

סעיף 6א(ב) לחוק רישוי עסקים קובע כי לגורם רישוי, אשר ניתן לתת רישיון גם ללא אישור שלו ( “לידיעה בלבד”), יהיו כל הסמכויות האחרות של נותן רישוי בחוק רישוי עסקים ובכלל זאת הסמכות להוסיף תנאים לרישיון.

למאמר המלא: מה משמעות הסימן [+] בטבלה בצו רישוי עסקים

האם הוראות חוק עזר עירוני יכולות להיות תנאי ברישיון עסק?

על פי הפסיקה, רשות הרישוי רשאית להוסיף תנאי ברישיון לפיו על בעל העסק לעמוד בתנאי חוק עזר עירוני ספציפי בנוסף על הוראות חוק רישוי עסקים, אך על התנאים בחוק העזר להיות רלוונטיים לאותו עסק ועל הרשות לבצע התאמות בהתחשב במהותם השונה של החוקים.

למאמר המלא – עמידה בהוראות חוק עזר עירוני- כתנאי ברישיון

מה קורה אם בעל עסק אינו עומד בתנאים שברישיון העסק?

לרשות קימים מספר כלים בהם היא יכולה לנקוט כנגד עסק שאינו עומד בתנאי רישיון העסק שהוצא לו (בין אם מדובר ברישיון לתקופה קצובה ובין אם מדובר ברישיון לצמיתות). החל בזימון לשימוע, המשך בהתראה לביטול רישיון העסק ואף ביטולו המלא. במקרים חמורים רשאית הרשות אף להוציא כנגד העסק צו סגירה מנהלי.

למאמר המלא- עסק ברישיון לצמיתות שאינו עומד בדרישות כיבוי אש

מהם הקריטריונים להוספת תנאי ברישיון

כאשר הרשות מבקשת להוסיף תנאים לרישיון קיים או לעסק הבא לחדש רישיון עליה לנהוג לפי כללי המשפט המנהלי- התבססות על תשתית סבירה של נתונים, נימוק, פעולה בהגינות, במידתיות ובסבירות. כך גם עליה לאזן בין האינטרס של קיום מטרות החוק לבין האינטרס של בעל העסק המתבסס על החלטה קודמת.
הוספת תנאים ברישיון תיעשה כאשר מדובר בעסק ספציפי. כאשר רשות מבקשת להחיל תנאים על כלל העוסקים בתחום מסוים, מן הראוי שתעשה זאת בדרך של התקנת תקנות.
סעיף החוק הרלוונטי- סעיף 7 לחוק רישוי עסקים
למאמר המלא ראה– הוספת תנאים ברישיון- סעיף 7 לחוק רישוי עסקים

מתי ואיך יכול גורם רישוי להוסיף תנאים לרישיון עסק קיים?

בהעדר מפרט אחיד, תוקפו של תנאי נוסף ברישיון עסק יהיה בתום 3 שנים מיום שהודע עליו לבעל הרישיון, אלא אם חל שינוי בחוק המחייב שינוי התנאי ברישיון או אם גורם מוסמך ארצי קבע תקופה קצרה יותר מנימוקים הקבועים בחוק.

למאמר המלא –תקופה והוספת תנאים לרישיון עסק לצמיתות בהעדר מפרט אחיד

סירוב למתן רישיון עסק
האם רשות הרישוי חייבת לסרב לתת רישיון עסק כאשר לבעל העסק אין רישיון הנדרש לפי חיקוק אחר?

סעיף 8 לחוק רישוי עסקים קובע כי “עסק טעון רישוי שנקבעה לו חובת רישוי בחיקוק אחר, רשאית רשות הרישוי שלא לתת לו את הרישיון…לפי חוק זה כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר”.
ככלל המונח רשאית במקרה זה הינו במובן חייבת, אלא אם קיימים נימוקים מיוחדים שיפורטו.

למאמר המלא- רישיון על פי חיקוק אחר- סמכות שלא לתת רישיון עסק בהיעדרו

כיצד ניתן לערער על סירוב גורם מאשר לתת אישורו לרישיון עסק?

חוק רישוי עסקים קבע מנגנון מפורט לאופן בו ניתן להגיש השגה על סירוב גורם מאשר.
כך גם על פי הוראות החוק מוטל היה על כל הגורמים הללו לפרסם באתר האינטרנט אל מי ניתן לנות בהשגה. מאחר ורוב הגורמים המאשרים לא פירסמו מידע זה- אנו מציעים, אם אין בידיכם כל מידע מיהו אותו גורם ארצי, לפנות לאותו גורם אשר נתן את הסירוב בבקשה כי ההשגה תועבר לגורם הארצי האחראי בתחום.
*הנהלת האתר פנתה לגורמים הרלוונטיים על מנת לזרז הליך הפרסום הנדרש

למאמר המלא – השגה על גורם מאשר או רשות רישוי

מידע כללי
איך ניתן לדעת לאיזה תקופה אקבל רישיון עסק?

התקופות למתן רישיון עסק מצויות בתוספת הראשונה לצו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי) התשמ”ג- 2013. אמנם, עד ליום 30.12.18 היה קשה מאד לדעת מהי תקופת הרישיון על פי הצו בשל הקישור שעשה המחוקק בין תקופות הרישיון לבין פרסום “מפרטים אחידים” לסוג העסק, אך בתיקון 2018, שנכנס לתוקף ב 30.1218, נותק קשר זה ותוקפם של הרישיונות הינו כנקוב בצו.

עוד יצויין כי התקופה הנקובה בצו תתחיל להיספר מה 1.1. של השנה שלאחר השנה בה ניתן הרישיון.

  • בחלקו העליון של דף הבית באתר זה, בצידו השמאלי, יש הפניה לצו רישוי עסקים ובו מצוינות, באופן משולב וברור, כל התקופות העדכניות לתוקפו של רישיון עסק. ראה- צו רישוי עסקים- כולל קישורים

למאמרים – 
לכמה זמן יינתן רישיון עסק שניתן במהלך שנה קלנדרית?

אם לאולם אירועים אין רישיון, הסכם להזמנת אירוע באותו אולם עלול להיות בטל

בעל אולם אירועים המנהל את עסקו ללא רישיון עלול למצא את עצמו במצב שאינו יכול להגיש תביעות נגד אנשים שהפרו הסכם להזמנת מקום באולם האירועים, וזאת רק מהסיבה שאין לאולם רישיון. הדברים יהיו נכונים גם אם אין כל קשר בין ביטול האירוע על ידי המזמין לבין העובדה שלאולם האירועים אין רישיון עסק.

למאמר המלא ראה-  הסכם להזמנת אירוע לאולם אירועים ללא רישיון עלול להיות בטל

האם גורם רישוי “לידיעה בלבד” רשאי להוסיף תנאים לרישיון?

סעיף 6א(ב) לחוק רישוי עסקים קובע כי לגורם רישוי, אשר ניתן לתת רישיון גם ללא אישור שלו ( “לידיעה בלבד”), יהיו כל הסמכויות האחרות של נותן רישוי בחוק רישוי עסקים ובכלל זאת הסמכות להוסיף תנאים לרישיון.

למאמר המלא: מה משמעות הסימן [+] בטבלה בצו רישוי עסקים

האם יש תוקף להבטחת רשות שלא להגיש כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון?

קיימים תנאים שונים שיש לעמוד בהם על מנת שהבטחה של רשות שלא להגיש כתב אישום כנגד עסק, בתנאי שיעמוד בתנאים מסוימים, תהיה תקפה.
ככלל, על ההבטחה להיות מפורשת, ברורה, חד משמעית, מפורטת ולא מוטלת בספק. עליה להינתן על ידי האורגן המוסמך לתת אותה, שיש לו את היכולת למלא אחריה תוך כוונה להקנות לה תוקף משפטי. יש להראות כי גם מקבל ההבטחה ראה אותה באותו האופן.
אם התיק כבר הועבר לתביעה, למנהל רישוי עסקים אין סמכות להבטיח כי לא יוגש כתב אישום.
טענה כנגד אי קיום הבטחה כאמור תהיה מסוג טענות “הגנה מן הצדק”.

למאמר המלא- הגנה מן הצדק- הבטחת רשות שלא להגיש כתב אישום

האם עובד יהיה אחראי לניהול העסק ללא רישיון?

בית המשפט פסק כי עובד בעסק  לא יהיה אחראי לניהול העסק ללא רישיון, כל עוד לא הוכח כלפיו יסוד של ניהול העסק, והוא לא יורשע בעבירה לפי חוק רישוי עסקים אם לעסק בו עבד לא היה רישיון.

למאמר המלא- האם עובד יוכל להיחשב כ”עוסק”

האם שינוי בעלות בעסק מצריך קבלת רישיון חדש?

תקנה 30 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס”א- 2000 קובעת כי עם שינוי של בעלות בעסק יש להוציא לעסק רישיון חדש.
על פי הוראות תקנה 31– היה ולא חלו בעסק שינויים מאז הוצאת הרישיון הקודם ומן הרישיון הקודם עצמו ובעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם, ניתן לקבל פטור מהגשת תוכניות שונות ולצרף תצהיר המעיד על האמור לעיל.
תקנה 32 קובעת כי ניתן לקבל היתר זמני לתקופה של עד 90 יום עם הגשת הבקשה לשינוי בעלות (בתנאים הקבועים בתקנה), ותקנה 33 קובעת כי אם שינוי הבעלות נובע מפטירת בעל העסק והעברתו כדין לבן/בת זוגו או צאצאיו של הנפטר – אזי תוקף הרישיון הקיים יימשך שנה, או עד תום תוקפו של הרישיון הקיים, לפי המוקדם. במקרה כזה יש להודיע לרשות הרישוי על הפטירה בתוך 45 יום.
עוד יצויי כי שינוי בזהות חברה בע”מ שהינה בעלת העסק יהיה טעון הוצאת רישיון חדש גם אם בעלי המניות לא השתנו.
למאמר- שינוי בעלות בעסק- סעיף 30 לתקנות

הסיכונים הפחות ידועים בניהול עסק ללא רישיון

ניהול עסק ללא רישיון טומן בחובו סיכונים אשר בעלי העסקים לא תמיד מודעים להם כגון- חשיפה לאחריות מוגברת בנזיקין, אי תחולת ביטוח, אי יכולת לאכוף הסכם עם עסק המנוהל ללא רישיון בשל הסכנה שההסכם יוכרז כבטל ועוד.

למאמר המלא ראה- אז מה אם אין לי רישיון – על הסיכונים הפחות ידועים של ניהול עסק ללא רישיון

מה דינם של עסקים בקניון שאין בו חברת ניהול?

בקניון בו לא פועלת חברת ניהול כל העסקים יהיו טעוני רישיון, גם אם אינם מנויים בצו רישוי עסקים.
בנוסף, נקבע בפסיקה כי, בהעדר חברת ניהול, על בעלי העסקים להתאגד על מנת לנהל את מכלול המבנה. המשמעות היא כי בפועל עסקים בקניון בו אין גוף המקבל אחריות על ניהול מכלול המבנה יתקשו מאד לקבל רישיון עסק, אם בכלל.

למאמר המלא- ההבדל בין “קניון” ל”מרכז מסחרי”

מה ההבדל בין “קניון” ל”מרכז מסחרי”?

על פי ההגדרה בצו רישוי עסקים קניון הוא מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו, שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות, ושבו 10 בתי עסק לפחות, או ששטחו הכולל הינו לפחות 1,000 מ”ר.
יצויין- הדרישה היא ל 10 בתי עסק פעילים.
כניסה במדרגות נעות מקומת חניה תיחשב גם היא לכניסה משותפת.
כך גם יש לשים לב כי אם, למשל, הכניסות לבתי עסק הינן ישירות מהרחוב, לא ייחשב המקום לקניון. כך גם יש לשים לב כי ייתכנו מבנים משולבים, אשר רק חלקם ייחשבו לקניון.

למאמר המלא- ההבדל בין “קניון” ל”מרכז מסחרי”

מה משמעות הסימן [+] בטבלה בצו רישוי עסקים?

משמעות הסימן [+] באיזה מהטורים המצויים בטבלה המצויה בנספח לצו רישוי עסקים הינה כי על רשות הרישוי להעביר את הבקשה לרישיון עסק לגורם הרישוי אשר בטור המתייחס אליו מצוי הסימן, אך ניתן לתת רישיון לאותו עסק גם ללא אישור של אותו גורם רישוי.
במינוח המקובל על אנשי רישוי עסקים יקראו לסימן זה “לידיעה בלבד”.
אותו גורם רישוי יהיה מוסמך להעמיד תנאים לרישיון העסק, אך אינו חייב לעשות כן.

למאמר המלא-
מה משמעות הסימן [+] בטבלה בצו רישוי עסקים

מהו מפרט אחיד ?

“מפרט אחיד”  בהקשר של רישוי עסקים הינו אוסף דרישות כל הגורמים המאשרים ביחס לעסק מסוים.
עד כה אושרו מפרטים אחידים ל 11 פריטי רישוי, ופורסמו טיוטות מפרטים להערות הציבור ל 3 פעימות נוספות.
למאמרים-
מפרטים אחידים
תוקפם של רישיונות
תקופה והוספת תנאים לרישיון עסק לצמיתות בהעדר מפרט אחיד

מתי עסק ייחשב ל”עסק נייד”?

מאפייני עסק נייד הינם- כל העסק נייד ולא רק חלקו, העיסוק יהיה גם מחוץ לתחומי הרשות שנותנת את הרישיון, ניידות העסק מאפשרת ניתוקו מתחום רשות אחת והעברתו לתחום רשות אחרת, כל חלקי העסק יכולים להגיע למקום העסק במרכזי.
סעיף 5(ב) לחוק רישוי עסקים קובע כי רישוי ל”עסק נייד” יינתן על ידי הרשות שבה מצוי מרכז העסק.

למאמר המלא- מהו עסק נייד- סעיך 5(ב) לחוק רישוי עסקים

מתי רשות רישוי רשאית לתת רישיון לתקופה יותר קצרה מזו הנקובה בצו רישוי עסקים?

סעיף 7א(ג) מאפשר לרשות רישוי לתת רישיון עסק לתקופה יותר קצרה מזו הנקובה בצו. רשות הרישוי תוכל להשתמש בסמכותה זו כאשר: חלף זמן רב ממתן אישור גורם רישוי אחד ועד שיתר גורמי האישור ננתו אישורם; בהעדר עמידה במלא דרישות גורם רישוי; באם ניתן היתר לשימוש חורג- בהתאם לתקופת אותו היתר; בנסיבות חריגות ביותר בהן לא ניתן לצפות מה יהיו הנסיבות והדרישות בתוך התקופה הנקובה בצו.
וידוא עמידה בתנאי רישיון- לא יהווה סיבה לקיצור התקופה.
למאמר המלא ראה- קיצור תקופת רישיון – מקרים שונים

משקאות אלכוהוליים
האם מכירת משקאות אלכוהוליים באמצעות האינטרנט טעונה רישיון עסק?

על פי החלטת הוועדה הבינמשרדית- מכירת משקאות אלכוהוליים באמצעות האינטרנט תהיה טעונה רישיון עסק.
יש לשים לב כי גם אחסון והובלת המשקאות יהיו טעונים רישיון לפי פריטי הרישוי הרלוונטיים.

למאמר המלא- רישוי עסקים המנוהלים באמצעות האינטרנט- בעקבות פסק דין UBER

האם מלצרים מתחת לגיל 18 יכולים לעבוד במסעדה המגישה משקאות אלכוהוליים לסועדים?

על פי הנחיות המשטרה לא ינתן אישור לעסק המעסיק קטינים במכירת אלכוהול, אך העסקתם במסעדה שעיקר עיסוקה בהגשת מזון והגשת היין נילווית לכך לא צריכה להיות מוגבלת.

למאמר המלא- הגשת משקאות משכרים במסעדה על ידי מלצר שטרם מלאו לו 18

האם ניתן למכור בקיוסק משקאות אלכוהוליים?

מהגדרת המונח “קיוסק” בתנאים המיוחדים שהוצאו על ידי משרד הבריאות הנוגעים לקיוסקים, לא ניתן למכור בקיוסק משקאות אלכוהוליים.
נבקש לציין כי כללים אלו פורסמו בשנת 1927.
למאמר המלא- האם ניתן למכור בקיוסק משקאות אלכוהוליים

האם ניתן לתת רישיון עסק ל”בר אקטיבי”?

בר אקטיבי הינו כינוי לאופן הגשת אלכוהול ואינו פריט רישוי בפני עצמו.
כאשר מתבקש רישיון ל”בר אקטיבי”, תבחן הרשות את התנאים הנדרשים לקבלת רישיון לפי פריט 4.8- מכירת משקאות אלכוהוליים לצריכה במקום, ובכלל זה הדרישה כי העסק יופעל במקום מסוים שיעמוד בדרישות הגורמים המאשרים. לכן “בר אקטיבי” אינו יכול להיות “עסק נייד”.

למאמר המלא- בר אקטיבי- פריט 4.8

מזון
האם מכירה קמעונאית של תוצרת עצמית בקרקע חלקאית טעונה רישיון עסק?

על פי הפסיקה מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית בקרקע חקלאית טעונה רישיון.
היה והתוצרת נמכרת ממבנה של קבע יידרש רישיון ניהול מרכול (פריט 4.7 ב).
היה והתוצרת נמכרת שלא ממבנה של קבע ובתום יום מכירה מפונה השטח לחלוטין, יידרש רישיון ליריד מזון (פריט 7.7 י).

למאמר המלא- מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית – מכירה ישירה

האם מכירת מזון באמצעות האינטרנט טעונה רישיון עסק?

על פי החלטת הוועדה הבינמשרדית, שיווק מוצר באמצעות אתר אינטרנט אינו מהווה עסק הטעון רישיון, וזאת ככל שמדובר בתיווך למכירה בלבד.
אנו מבקשים להסב את תשומת הלב לפירטי הרישוי בפרק 4 לצו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי) התשמ”ג- 2013, לפיהם ייצור מזון , הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, אחסונו, אריזתו, הובלתו, הפצתו ועוד… טעונים רישיון עסק.

למאמר המלא לעניין שיווק באינטרנט- רישוי עסקים המנוהלים באמצעות האינטרנט- בעקבות פסק דין UBER

האם ניתן למכור מזון המבושל במקום ממשאית ניידת?

מכירת מזון ממשאית ניידת נכלל בקטגוריה של “רוכלות מזון”.
על פי תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות במזון), תשס”ט- 2009, נקבעו התנאים לעיסוק זה. יודגש כי על פי אותן תקנות לא ניתן לעסוק בוכלות מזון במזון רגיש הכולל בין היתר- סלטים שאינם ארוזים מראש והכנת בשר בגריל.

למאמר המלא – “מכירת גריל בשר בפיתה ממשאית ניידת

האם עריכת אירועים במסעדה טעונה רישיון עסק נפרד?

כל עוד רוב הזמן המקום מתפקד כמסעדה בלבד לא יידרש רישיון לאולם אירועים.
היה ובעל המסעדה מקיים אירועים לעיתים קרובות- יהיה עליו לקבל רישיון לפי פריט 7.7 א- מקום לעריכת אירועים ללא מזון, שכן נושא המזון “מכוסה” ברישיון המסעדה.

למאמר המלא- “עריכת אירועים במסעדה”

האם פריסת גבינות ונקניקים לעיני הלקוח תיחשב ל “טיפול במזון”?

כל מכירת מזון שאינו ארוז כפי שבעל העסק רכש אותו ובכלל זאת פריסת נקניקים וגבינות תיחשב לטיפול במזון.
יצויין כי מרכול הכולל טיפול במזון וכזה שאינו כולל טיפול במזון הינם שני פריטי רישוי שונים.

למאמר המלא- חיתוך מזון במעדניה או במרכול

הגשת מזון באירוע חברתי סגור

ככל שמדובר באירוע חברתי סגור, כאשר חברת קייטרינג בעלת רישיון עסק מספקת את המזון, וכאשר לא מתבצעת מכירת מזון פרטנית בשטח- האירוע לא יהיה טעון רישיון עסק.

למאמר המלא- קייטרינג באירוע חברתי סגור בשטח פתוח

הכנת ארוחות לאורחי הצימר

ניהול עסק של עד 4 יחידות אירוח אינו טעון רישיון עסק ובהתאם- גם הגשת ארוחות לאותם אורחים אינה טעונה רישיון.

עם זאת במידה וקיימת מסעדה או עסק אחק המספקים ארוחות ( בוקר ואחרות) לאואחי צימרים רבים ( ולא רק ל יחידות הושכרות על ידי אותו בעל עסק)- הרי שיהיה מדובר בעסק נפרד הטעון רישיון

ראה- הכנת ארוחות לאורחי הצימר אינה טעונה רישיון עסק

מה ההבדל בין חנות מפעל צמודה לקונדיטוריה לבית קפה?

על פי הפסיקה מהות “חנות מפעל” הינה רכישת מוצרים המיוצרים במקום. במקרה של קונדיטוריה הכוונה היא גם לצריכתם במקום. יש לציין כי עצם הצבת כסאות ושולחנות ומכירת קפה בדלפק לא יהפכו את המקום לבית קפה כל עוד הלקוח יבחר במישרין מוצרים הממוקמים בשטח תצוגה, לא יהיה תפריט ולא יהיו שירותי מלצרות.

למאמר המלא ראה-” ההבדל בין “חנות מפעל” הנילווית לקונדיטוריה לבין “בית קפה”

מה נדרש מבעל משאית קירור עצמאי על מנת לקבל רישיון עסק?

פריט הרישוי הרלוונטי הוא 4.6 ד – מזון ומרכיביו- הובלתו, הפצתו או חלוקתו.
נדרש אישור משרד הבריאות ורישיון מוביל על פי חוק שירותי הובלה. מדובר בעסק נייד ולכן לא נדרש אישור הנדסה.
כתובת העסק תהיה כתובתו הפרטית של בעל המשאית.

למאמר המלא-“רישיון עסק לבעל משאית להובלת מזון בקירור”

מהם תנאי משרד הבריאות לניהול אטליז?

משרד הבריאות פרסם באפריל 2016 הנחיות לשם ניהול איטליז ומחלקת אטליז במרכולים. הנחיות אלו כוללות את דרישות המשרד כאשר מטפלים בבשר או אף מבשלים אותו ( למשל- עוף בגריל).

למאמר המלא-הנחיות משרד הבריאות לטיפול בבשר באטליז ובמחלקות אטליז במרכול

מכונות מזון אוטומטיות

במקומות שונים ניתן למצא מכונות למכירת מוצרי מזון.
ניתן לרכוש במכונות אלו מוצרים המוכנים מראש ונרכשים במכונה כגון- משקאות, חטיפים, ארטיקים וכו’.
אך קיימות גם מכונות, אשר ניתן לרכוש בהן מזון, כאשר שלבים שונים של הכנתו  מבוצעים במכונה עצמה עם רכישת המזון,  כגון- מכונות להכנת צ’יפס, מכונות המגישות מזון מחומם ועוד.
לשם הפעלת מכונות אלו לא נדרש רישיון עסק.
עם זאת, לשם הצבתן והפעלתן של מכונות אלו יש לעמוד בדרישות חוק שונות אחרות כגון, קבלת אישור משרד הבריאות להפעלת המכונה עצמה ואישור יצרן למזון הנמכר בה, אישור לשימוש במקרקעין עליהם מוצבת המכונה ועוד.

נופש וספורט
האם מתקן צף בים המחובר לקרקע ומשמש לקשירת כלי שיט טעון רישיון עסק?

על פי הפסיקה, מתקן צף, בעת שהוא מרותק לקרקע ומשמש לקשירת כלי שיט אחרים ייחשב ל”מעגנה” ויהיה טעון רישיון עסק.

למאמר המלא- מעגנה- פריט 8.8ג

האם ניתן לתת רישיון עסק לבריכה כאשר במתחם קיימים מבנים ללא היתר בניה?

כאשר חלק מהמבנים המצוי במתחם בריכה אינו עומד בדיני התכנון והבניה, ישפיע הדבר על מתן רישיון העסק לבריכה, רק כאשר מבנים אלו משרתים ישירות את הבריכה ונדרשים על מנת לתת לבריכה, ככזו, רישיון עסק.
למאמר המלא- האם ניתן לתת רישיון עסק לבריכה כאשר במתחם קיימים מבנים ללא היתר בניה

האם תמיד קיימת חובה להוצאת רישיון עסק לג’קוזי?

לכאורה, ג’קוזי הינו עסק המחייב הוצאת רישיון על פי פריט 7.4 ג גם הוא מצוי במתחם הכולל פחות מ 4 יחידות דיור (וזאת בניגוד לבריכה). אנו סבורים כי לאור מטרות החוק במקרה כזה לא יידרש רישיון עסק. לעניין מקרים פרטניים נוספים, אנו ממליצים לקרא את המאמר המלא.

למאמר המלא – בריכת זרמים – ג’קוזי

מגרשי משחקים ללא מתקנים

לדעתנו, מגרשי משחקים בהם אין כל מתקן (כגון מגרש כדורסל הפתוח לשימוש בני נוער בשכונה או מגרש סקייט פארק אינם טעונים רישיון עסק. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מאחריות בעל המגרש (אדם פרטי, עירייה או מועצה) כבעלים של מקרקעין.

למאמר המלא- הבדל בין “משחקים” לבין “מתקני שעשועים”

מהו התקן למתקני שעשועים מתנפחים

על מתקני שעשועים מתנפחים יחול תקן בטיחות ת”י 5378.
על מנת לקבל את מפרט התקן יש להיכנס לאתר מכון התקנים ולשלם את הסכום הנדרש על ידם.
מאחר ואין משרד האחראי על קיום תקן זה- נראה כי מי שמבקש לקבל רישיון עסק להפעלת מתקנים כאלו ימציא לרשות אישור מהנדס בטיחות בדבר עמידת המתקן בדרישות התקן האמור.

למאמר המלא– תקן בטיחות למתקני שעשועים מתנפחים- פריט 7.10א

מהי תקופת הרישיון לבריכת שחיה הפתוחה בעונת הרחצה בלבד?

תקופת הרישיון לבריכות שחיה הנקובה בצו רישוי עסקים הינה 3 שנים. גם אם בריכה פתוחה בעונת הרחצה בלבד ינתן רישיון לתקופה הנקובה בצו.
גורם רישוי ורושת הרישוי יוכלו, כמובן, להוסיף תנאי ברישיון לפיו על בעלי הבריכה לקבל אישור ספציפי להפעלת הבריכה לקראת כל עונת רחצה.

למאמר המלא ראה-תקופת הרישוי לבריכות שחיה- פריט 7.4א

מירוץ מרתון וטקס הסיום

נראה כי “מירוץ” איננו אירוע ספורט על פי הגדרות החוק ולפיכך אינו טעון רישיון עסק.

למאמר המלא – האם מירוץ מרתון וטקס הסיום שלו טעונים רישיון עסק

מירוצי מכוניות

מחוק הנהיגה הספורטיבית, תשס”ו- 2005 עולה כי מירוצי מכוניות הן במסלול קבוע והן במסלול ארעי טעונים רישיון עסק.
מאחר וטרם נקבע פריט רישוי ספציפי לעיסוק זה, נראה כי רישיון עסק למסלול מירוצים קבוע ינתן על פי פריט 7.7.ד (אצטדיון שמספר המושבים הקבועים בו הינו מעל 500 ) או פריט 7.7.יא (אצטדיון שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500)- והכל לפי העניין.
לגבי מסלול מירוצים ארעי- פריט הרישוי הרלוונטי יהיה 7.7.ה- אירועים תחת כיפת השמים.

למאמר המלא ראה- רישוי מירוצי מוכניות

מכון לאימון גופני ללא מכשירים ומכון פילאטיס הכולל מכשירי פילאטיס

על פי הפסיקה מכון אימון גופני ללא מכשירים אינו טעון רישיון עסק. כך גם מכון לאימוני פילאטיס הכולל מכשירי פילאטיס אינו טעון רישיון.

למאמר המלא- האם מכון לאימון גופני ללא מכשירים ומכון פילאטיס הכולל מכשירי פילאטיס הינם עסקים טעוני רישוי?

מתי נדרש רישיון עסק עבור “יחידות אירוח”?

פריט 7.1 ב לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג 2013, קובע כי יש להוציא רישיון עסק רק למתחם בו מופעלות מעל 4 יחידות אירוח.
אמנם המונח “יחידת אירוח” אינו מוגדר בחוק אך הפסיקה אימצה מבחן תכליתי המתחשב בעיקר במספר האנשים היכולים לאכלס את היחידות הנדונות.
יש לשים לב כי לעיתים גם “וילות” המושכרות לאירועים ייחשבו כחדרי אירוח הטעונים רישיון.
עם זאת יודגש כי מבחן”מספר האנשים” הינו מבחן עזר בלבד ואנו סבורים כי עדיין המבחן העיקרי יהיה איפיון פיזי של יחידות האירוח- מספר חדרי השינה, מספר חדרי השירותים וכו’

למאמרים בנושא ראה-
השכרת יחידות אירוח – פריט 7.1.ב
יחידות אירוח וצימרים – פריט 7.1.ב
מהי יחידת אירוח – הגדרות שונות
הכנת ארוחות לאורחי הצימר אינה טעונה רישיון עסק

מתקני משחקים ומתקני ספורט בגינות שעשועים

גינות משחקים ובהן מתקני משחקים המצויים במרחב הכפרי או העירוני לשימוש הרחב אינם טעונים רישיון עסק. אין באמור לעיל מכדי לגרוע מאחריות בעלי מקרקעין (אדם פרטי, עירייה או מועצה) לפעילות במגרשים אלו ולפיכך יש לדאוג כי מתקנים אלו יעמדו בדרישות תקן ובטיחות.

למאמר המלא – הבדל בין “משחקים” לבין “מתקני שעשועים”

חקלאות ובעלי חיים
אילו שטחים יכללו בהגדרת העסק של “מכירת צמחים”?

במשתלות רבות בית העסק כולל, מעבר לשטח מכירת הצמחים הקמעונאית (“החנות”), גם מחסן המשרת את החנות וגם שטחי גידול ושטחי שירות נוספים, אליהם אין לקהל הקונים גישה. בשטחים אלו מגדלים הן צמחים ושתילים למכירה סיטונאית והן צמחים אשר מועברים לאזור המכירה.
המאמר המצורף מפרט מהם השטחים אשר יכללו בהגדרת העסק לצורך הוצאת הרישיון- שטח החנות, שטח מחסן ושטחי גידול נוספים.
מכירת צמחים- פריט 6.7

בית אריזה לתוצרת חקלאית

אריזה ואחסון בלבד במשק חקלאי המגדל את התוצרת החקלאית בעצמו ללא כל הליך עיבוד- לא יהיה טעון רישיון עסק.
עיבוד ואריזת מזון- טעונים רישיון יצרן ורישיון עסק.

למאמר המלא- האם בית אריזה לתוצרת חקלאית טעון רישיון עסק?

האם חוות ליטוף הינה עסק טעון רישוי?

למרות שצו רישוי עסקים אינו כולל “חוות ליטוף”, הרי שגידול בעלי חיים, אחזקתם וטיפול בהם טעונים רישיון עסק (פריטים 3.2 א ו- 3.2. ח)- ולכן עיסוק כאמור טעון רישיון עסק.

למאמר המלא- האם חוות ליטוף הינה עסק טעון רישוי

האם חוות סוסים וחוות סוסים טיפולית טעונות רישיון עסק?

על פי הפסיקה ניהול חוות סוסים וחוות סוסים טיפולית, גם אינן למטרות רווח טעון רישיון עסק.

למאמר המלא ראה –” גידול בעלי חיים, החזקתם והטיפול בהם טעונים רישיון עסק”

האם כל גידול בעלי חיים חייב רישיון עסק?

כל עיסוק בהחזקת בעלי חיים, גידולם וטיפול בהם טעון הוצאת רישיון עסק (ובכלל זה חוות סוסים, חוות סוסים טיפולית, חוות ליטוף וכו’), גם אם העיסוק אינו למטרת רווח.

למאמר המלא ראה-“גידול בעלי חיים, החזקתם והטיפול בהם טעונים רישיון עסק”

האם מכירה קמעונאית של תוצרת עצמית בקרקע חלקאית טעונה רישיון עסק?

על פי הפסיקה מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית בקרקע חקלאית טעונה רישיון.
היה והתוצרת נמכרת ממבנה של קבע יידרש רישיון ניהול מרכול (פריט 4.7 ב).
היה והתוצרת נמכרת שלא ממבנה של קבע ובתום יום מכירה מפונה השטח לחלוטין, יידרש רישיון ליריד מזון (פריט 7.7 י).

למאמר המלא- מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית – מכירה ישירה

עריכת אירועים
אם לאולם אירועים אין רישיון, הסכם להזמנת אירוע באותו אולם עלול להיות בטל

בעל אולם אירועים המנהל את עסקו ללא רישיון עלול למצא את עצמו במצב שאינו יכול להגיש תביעות נגד אנשים שהפרו הסכם להזמנת מקום באולם האירועים, וזאת רק מהסיבה שאין לאולם רישיון. הדברים יהיו נכונים גם אם אין כל קשר בין ביטול האירוע על ידי המזמין לבין העובדה שלאולם האירועים אין רישיון עסק.

למאמר המלא ראה-  הסכם להזמנת אירוע לאולם אירועים ללא רישיון עלול להיות בטל

האם אירוע הדלקת נרות חנוכה טעון רישיון עסק?

נשאלנו האם אירוע הדלקת נרות חנוכה, אשר צפויים להגיע אליו מעל 1,000 אנשים, הכולל הקמת טריבונות, הקמת אוהלים ואינו כולל מזון טעון רישיון עסק?

טקס הדלקת נרות הינו אירוע דתי אשר אינו טעון רישיון עסק, אך יש לקבל אישור המשטרה על פי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ”ג- 1962.

לפיכך על יוזמי ארועים מסוג זה לפנות למשטרה מבעוד מועד ולקבל אישורה לקיום האירוע, הן מבחינת סדרי התנועה והן מבחינת בטיחות מבנים זמניים המוקמים לכבוד האירוע.

האם עריכת אירוע בבריכה טעונה רישיון עסק

התשובה לשאלה זו תלויה בסוג האירוע אותו מבקשים לקיים, במספר האנשים האמורים להשתתף באירוע ובשאלה האם במתחם הבריכה קיים בית אוכל אשר במסגרתו מתקיים אותו אירוע.
חשוב לציין כי גם אם הבריכה עצמה אינה טעונה רישיון עסק (בריכה בקיבוץ, במתחם צימרים הכולל פחות מ 4 יחידות, או בריכה בבניין פרטי)- היה והאירוע נכלל בקטגוריה של אירועים טעוני רישוי יהיה צורך לקבל רישיון עסק טרם עריכתו.
כך גם השאלה אם משולם כסף על ידי משתתפי האירוע או מארגניו אינה רלוונטית.

למאמר המלא: עריכת “אירוע” בבריכת שחיה

האם עריכת אירועים בבית כנסת טעונה רישיון עסק?

ההבדל בין אירוע דתי (ברית, בר מצווה וכו’) המתקיים בבית כנסת בו מוגש כיבוד לבין “אירוע” הטעון רישיון עסק  תלוי בהיקף האירוע. יש להבדיל בין הגשת עוגות, עוגיות ושתיה קלה, לבין הזמנת חברת קייטרינג והשמעת מוזיקה למספר רב של אנשים.
אם האירועים בבית הכנסת מתקיימים בתכיפות רבה, ייתכן ויידרש רישיון ל”אולם אירועים”.

למאמר המלא- עריכת אירועים בבית כנסת

האם עריכת אירועים במסעדה טעונה רישיון עסק נפרד?

כל עוד רוב הזמן המקום מתפקד כמסעדה בלבד לא יידרש רישיון לאולם אירועים.
היה ובעל המסעדה מקיים אירועים לעיתים קרובות- יהיה עליו לקבל רישיון לפי פריט 7.7 א- מקום לעריכת אירועים ללא מזון, שכן נושא המזון “מכוסה” ברישיון המסעדה.

למאמר המלא- “עריכת אירועים במסעדה”

מתי מקום שהושכר לשם עריכת אירועים יהיה טעון רישיון עסק?

שאלה זו התעוררה בעיקר בהקשר של השכרת דירות או וילות לשם עריכת אירועים מעת לעת.
בית המשפט קבע מספר פרמטרים שבהתקיימם יהיה המקום טעון רישיון עסק כ”אולם אירועים”- על המקום להיות מושכר לצדדים שלישיים על מנת לערוך אירועים, לאורחי המקום אין כל קשר לבעלי המקום והם מוזמני האירוע, בעלי המקום יגבו תשלום משוכר המקום ולא מבאי האירוע.

למאמר המלא- עריכת אירועים בדירה, מהו אולם אירועים- פריט 7.9

אירוע תחת כיפת השמים
האם אירוע הדלקת נרות חנוכה טעון רישיון עסק?

נשאלנו האם אירוע הדלקת נרות חנוכה, אשר צפויים להגיע אליו מעל 1,000 אנשים, הכולל הקמת טריבונות, הקמת אוהלים ואינו כולל מזון טעון רישיון עסק?

טקס הדלקת נרות הינו אירוע דתי אשר אינו טעון רישיון עסק, אך יש לקבל אישור המשטרה על פי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ”ג- 1962.

לפיכך על יוזמי ארועים מסוג זה לפנות למשטרה מבעוד מועד ולקבל אישורה לקיום האירוע, הן מבחינת סדרי התנועה והן מבחינת בטיחות מבנים זמניים המוקמים לכבוד האירוע.

האם מסיבה קהילתית טעונה רישיון עסק?

אנו סבורים כי יש להתייחס לאירוע של מסיבה קהלתית המיועדת לחברי הקהילה כגון חברי מושב או חברי קיבוץ בלבד, כאל מסיבה סגורה של משפחה מורחבת או אירוע במקום עבודה ולפיכך אירוע זה אינו טעון רישיון עסק.

האם ניתן לקבל רישיון לאירוע תחת כיפת השמים לתקופה?

רישיון לעסק לפי פריט 7.7.ה יוכל להינתן לתקופה ולא רק לאירוע חד פעמי. ההבחנה העיקרית בין הכשרת מקום לאירועים לתקופה מסוימת לבין אירוע חד פעמי תהיה בעיקר בתשובה לשאלה- האם המבנים המשרתים את מקום האירועים מוקמים לקראת כל אירוע מחדש או שהם מוקמים לכלל התקופה.

למאמר המלא: אירועים תחת כיפת השמים- רישיון לתקופה

האם עריכת אירוע בבריכה טעונה רישיון עסק

התשובה לשאלה זו תלויה בסוג האירוע אותו מבקשים לקיים, במספר האנשים האמורים להשתתף באירוע ובשאלה האם במתחם הבריכה קיים בית אוכל אשר במסגרתו מתקיים אותו אירוע.
חשוב לציין כי גם אם הבריכה עצמה אינה טעונה רישיון עסק (בריכה בקיבוץ, במתחם צימרים הכולל פחות מ 4 יחידות, או בריכה בבניין פרטי)- היה והאירוע נכלל בקטגוריה של אירועים טעוני רישוי יהיה צורך לקבל רישיון עסק טרם עריכתו.
כך גם השאלה אם משולם כסף על ידי משתתפי האירוע או מארגניו אינה רלוונטית.

למאמר המלא: עריכת “אירוע” בבריכת שחיה

הגשת מזון באירוע חברתי סגור

ככל שמדובר באירוע חברתי סגור, כאשר חברת קייטרינג בעלת רישיון עסק מספקת את המזון, וכאשר לא מתבצעת מכירת מזון פרטנית בשטח- האירוע לא יהיה טעון רישיון עסק.

למאמר המלא- קייטרינג באירוע חברתי סגור בשטח פתוח

כיצד ניתן לדעת אם אירוע חד פעמי (אירוע המוני, אירוע ציבורי) טעון רישיון עסק?

“כלל אצבע” להבחנה בין אירועים הטעונים רישיון לכאלו שלא הוא מספר האנים המשתתפים (מעל 500 אנשים לאירוע ציבורי), והיות האירוע נמנה על העיסוקים המצויים בצו רישוי עסקים.
למאמר אליו מופנים הקוראים מצורף צ’ק ליסט שפורסם על ידי מפע”מ גליל מערבי בעקבות השתלמות בעניין. רשימה זו מרכזת את כל הדרישות לקיום אירוע כאמור.

למאמר המלא- מה ההבל בין “אירוע ציבורי” הטעון רישיון עסק לכזה שאינו טעון רישוי

מה נדרש על מנת לקבל רישיון לאירוע חד פעמי?

אנו מביאים כאן קישור לרשימת המאוחדת שהתפרסמה על ידי מפע”ם גליל מערבי בסיומו של יום עיון בשנושא. רשימה זו מנחה את הרשויות בבואן לתת רישיון לאירוע חד פעמי.

למאמר המלא ולרשימה-   צ’ק ליסט מאוחד לרישוי אירוע חד פעמי
ראה גם-  מפרט המשטרה לאירוע תחת כיפת השמים- פריט 7.7.ה

מי צריך להגיש בקשה לקיום אירוע חד פעמי באולם ספורט?

מפיק האירוע באולם הספורט הוא “בעל העסק” של אותו אירוע ולכן הוא זה שצריך להגיש את הבקשה ולחתום עליה.

למאמר המלא- קיום אירועים חד פעמיים במגרש ספורט- הגשת הבקשה

מירוץ מרתון וטקס הסיום

נראה כי “מירוץ” איננו אירוע ספורט על פי הגדרות החוק ולפיכך אינו טעון רישיון עסק.

למאמר המלא – האם מירוץ מרתון וטקס הסיום שלו טעונים רישיון עסק

מתי מבנה זמני המוקם לצורך אירוע או עסק זמני לא יהיה טעון היתר בניה?

מבנה זמני מטבעו לא יהיה טעון היתר בניה. לכן, מבנים המוקמים לצורך קיום אירועים תחת כיפת השמים ומבנים המוקמים לצורך עסק זמני ( כגון אוהל קרקס או סככות לתערוכה זמנית) לא יהיו טעונים היתרי בניה.
למאמר המלא  ראה:
רישיון לעסקים במבנים זמניים ואירועים תחת כיפת השמים ללא צורך בהיתרי בניה

תכנון ובניה
האם ניתן לקבל רישיון לעסק המצוי במבנה שלחלק ממנו (שהעסק אינו מצוי בו) אין היתר בניה?

ככלל, ריישון עסק ניתן לעסק ספציפי במיקום מסוים בנכס ואין לקשור בין ליקויי בניה בנכס בחלקים שאינם קשורים לעסק לבין העסק עצמו, למעט אם מעל 30% מהמבנה, המצוי בבעלות או בשליטת בעל העסק, מהווה חריגת בניה.

למאמר המלא- רישיון לעסק כאשר בנכס קיימות חריגות בניה שאינן קשורות לעסק

האם ניתן לתת לעסק “היתר זמני” אם העסק אינו עומד בדיני התכנון והבניה?

על  עסק לקיים את “תכליות דיני התכנון והבניה”. ככלל על עסק לעמוד בדיני התכנון והבניה במלואם גם על מנת לקבל “היתר זמני”, וזאת בכפוף לסמכות מהנדס הוועדה המקומית למתן אישור גם אם קיימות חריגות בניה שאינן מהותיות.
גם הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר “זוטי דברים” והנחיות שהוצאו על ידי היועץ המשפטי של עיריית חיפה ואומצו על ידי בית המשפט, מקלות בדרישה זו. הנחיות אלו יכולות להימצא רלוונטיות לעניין הפעלת שיקול דעת מהנדס הוועדה המקומית על פי הוראות החוק (עם כניסת הוראות תיקון 34 לתוקף- 1.1.19).

למאמר המלא (כולל קישור להנחיות המוזכרות לעיל ) ראה- מה בין היתר זמני לרישיון עסק
וכן ראה- מתן היתר זמני או רישיון זמני לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה

האם ניתן לתת רישיון עסק לבריכה כאשר במתחם קיימים מבנים ללא היתר בניה?

כאשר חלק מהמבנים המצוי במתחם בריכה אינו עומד בדיני התכנון והבניה, ישפיע הדבר על מתן רישיון העסק לבריכה, רק כאשר מבנים אלו משרתים ישירות את הבריכה ונדרשים על מנת לתת לבריכה, ככזו, רישיון עסק.
למאמר המלא- האם ניתן לתת רישיון עסק לבריכה כאשר במתחם קיימים מבנים ללא היתר בניה

הגבלת תקופת רישיון עסק לתקופת ההיתר לשימוש חורג

כאשר ניתן היתר לשימוש חורג לשם קבלת רישיון עסק- רישיון העסק ינתן לתקופה הרלוונטית לאותו פריט רישוי על פי הצו, או לפי תקופת ההיתר לשימוש חורג, לפי הקצר מבין שניהם.

למאמר המלא ראה- קיצור תקופת הרישיון- מקרים שונים

היתר ל”שימוש חורג מהיתר” לא יחוייב, בדרך כלל, בהיטל השבחה

בפסק תקדימי נקבע כי מתן היתר לשימוש חורג מהיתר לא יחויב בהיטל השבחה אלא רק בנסיבות מיוחדות ומתאימות. החלטה זו יכולה להוות הקלה משמעותית לבעלי עסקים רבים הנדרשים להוציא היתר לשימוש חורג מהיתר לשם קבלת רישיון עסק.
למאמר המלא ראה: היתר ל”שימוש חורג מהיתר” לא יחוייב, בדרך כלל, בהיטל השבחה

חקיקה והנחיות המקלים על עמידה בדיני התכנון והבניה בהוצאת רישיון עסק

המאמר אליו אנו מפנים למקבץ חוקים, תקנות ונהלים שונים היכולים להקל על בעל עסק, בבואו להתאים את העסק אותו הוא מנהל לדרישות חוק התכנון והבניה.
.ניהול חסמים שיוצר חוק התכנון והבניה בהוצאת רישיון עסק

כיצד מגישים תוכניות של עסק המכיל בתוכו מספר פריטי רישוי?

בקשה לעסק המכיל בתוכו מספר עסקים (עסק מורכב), תוגש כאשר בתוכניות מפורטים כל העסקים הנכללים באותו עסק ומיקומו המדויק של כל עסק ועסק. מהנדס הרשות יבדוק התאמה של כל פריט להיתרים הקיימים ובהתאם תתקבל תגובתו. (כל למשל לא יאושר אולם אירועים בשטח שרשום כמחסן בהיתרי הבניה).

למאמר המלא- אישור הנדסה – ריבוי עסקים בעסק אחד

כיצד ניתן לקבל אישור כי העסק עומד בדיני התכנון והבניה ולכמה זמן אישור כזה תקף?

בדרך כלל הבקשה לקבלת רישיון עסק תועבר על ידי רשות הרישוי, אליה הוגשה הבקשה, לבדיקת מהנדס מטעם הרשות.
היה והעסק אינו עומד בדיני התכנון והבניה יש לבדוק האם ניתן לקבל בכלל אישור לאותו עסק, ואם כן יש לנקוט בהליכים הנדרשים ( כגון תבע נקודתית או שימוש חורג). אישור הרשות יהיה מוגבל בזמן במידה והאישור לשימוש בנכס יהיה מוגבל בזמן- כגון אם ניתן אישור לשימוש חורג,לתקופה מוגבלת.

למאמר המלא- אישור הנדסה למתן רישיון עסק- כללי בסיס

לא אושרה בניית שירותים בשימוש חורג לשם קבלת רישיון עסק

וועדת ערר סירבה לאשר הקמת שירותים במבנה יביל בשימוש חורג, לשם סיוע לבית קפה המצוי גם הוא בשימוש חורג לקבל רישיון עסק וקבעה כי אין זה ראוי להתיר בנית מבנה בשימוש חורג, בתחום דרך, לצורך הקלה על עמידת בית קפה פרטי (המצוי גם הוא בשימוש חורג) בתנאי משרד הבריאות לצורך רישיון עסק.

למאמר המלא:לא אושרה בניית שירותים בשימוש חורג לשם קבלת רישיון עסק

מתי מבנה זמני המוקם לצורך אירוע או עסק זמני לא יהיה טעון היתר בניה?

מבנה זמני מטבעו לא יהיה טעון היתר בניה. לכן, מבנים המוקמים לצורך קיום אירועים תחת כיפת השמים ומבנים המוקמים לצורך עסק זמני ( כגון אוהל קרקס או סככות לתערוכה זמנית) לא יהיו טעונים היתרי בניה.
למאמר המלא  ראה:
רישיון לעסקים במבנים זמניים ואירועים תחת כיפת השמים ללא צורך בהיתרי בניה

רוכלות
האם מכירה מתוך קרוון המוצב על שטח מסוים תיחשב לרוכלות?

בית המשפט קבע כי במידה והקרוון מוצב “כדרך קבע” על אותו השטח, כמעט ואינו מוזז, ולעיתים אף עומד על עמודים כך שגלגליו אינם נוגעים בקרקע, הוא ייחשב למבנה של קבע ולכן לא ניתן לנהל מתוכו עסק של “רוכלות”. גם אי חיבור של הקרוון למים וחשמל אינו משנה מסקנה זו.

למאמר המלא ראה:רוכלות- ניהול העסק ב”מבנה יביל”

מתי וכיצד רשאית עירייה להגביל עיסוק ברוכלות?

סעיף 2א לחוק רישוי עסקים קובע את המטרות לשמן מותר לרשות לאסור עיסוק בורכלות- מניעת פגיעה בפרנסת רוכלים ובעלי עסקים אחרים והתחשבות בסדר הציבורי.
לרשות אין אפשרות לאסור על קיום רוכלות באופן גורף.
על מנת שהחלטה בדבבר הגבלת רוכלות תהיה תקפה- על הרשות לפרסמה כחוק.

למאמר המלא – סמכות עירייה להגביל עיסוק ברוכלות

עיסוק בקעקועי חינה ברחוב

נקבע בפסיקה כי ציור “קעקועי” חינה אינו עסק טעון רישיון, אך הצעת השירות ברחוב יהווה עיסוק ברוכלות ולכן טעון רישיון עסק.

למאמר המלא- האם עסק של “קעקועי חינה” ברחוב הינו עסק טעון רישיון?

עיסוקים שונים
אילו שטחים יכללו בהגדרת העסק של “מכירת צמחים”?

במשתלות רבות בית העסק כולל, מעבר לשטח מכירת הצמחים הקמעונאית (“החנות”), גם מחסן המשרת את החנות וגם שטחי גידול ושטחי שירות נוספים, אליהם אין לקהל הקונים גישה. בשטחים אלו מגדלים הן צמחים ושתילים למכירה סיטונאית והן צמחים אשר מועברים לאזור המכירה.
המאמר המצורף מפרט מהם השטחים אשר יכללו בהגדרת העסק לצורך הוצאת הרישיון- שטח החנות, שטח מחסן ושטחי גידול נוספים.
מכירת צמחים- פריט 6.7

האם ומתי נדרש להוציא רישיון עסק לקייטנה?

קייטנה הינה עסק טעון רישיון על פי פריט 7.8 א, אלא אם היא מופעלת על ידי מי מהגופים המנויים בתוספת לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), תשנ”ח- 1998.
גם קייטנה הפטורה מהוצאת רישיון עסק תהיה טעונה אישור משרד החינוך.
במאי 2017 ניתן פטור חלקי גם לקייטנות המנוהלות בקיבוצים ומהוות המשך לפעילות המתקיימת בקיבוץ כל השנה.

למאמרים המלאים ראה-רישוי קייטנות – פריט 7.8 א ובקשת פטורקייטנות בקיבוצים – פטור חלקי מחובת הוצאת רישיון עסק

האם טיפול הידרותראפי בבריכה פרטית טעון רישיון עסק?

בריכה, בין פרטית ובין ציבורית, המשמשת  לטיפולים הידרותראפיים תהיה מוגדרת “כבריכת שחיה” לעניין חוק רישוי עסקים ותהיה טעונה רישיון לפי פריט 7.4א.

למאמר המלא ראה- האם טיפול הידרותראפי בבריכה פרטית טעון רישיון עסק

האם כל אדם העוסק בהדברה צריך להצטייד ברישיון עסק?

על פי הוראות החוק על כל מדביר להצטייד הן ברישיון עסק והן ברישיון ספציפי להדברה.
במידה וברשותו מחסן לחומרי הדברה, עליו להצטייד ברישיון עסק נפרד לאותו מחסן.

למאמר המלא-ה אם נדרש רישיון עסק לכל מדביר?

האם מכירת מוצרים, שאינם תרופות, בבית מרקחת טעונה הוצאת ריישון עסק נפרד?

רשיון לניהול בית מרקחת יכלול גם הרישיון למכירת כל המוצרים המנויים בסעיף 32 לתקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות), תשמ”ב- 1982. נפסק כי הרישיון מחייב החזקת תכשירים רפואיים ומאפשר החזקת המוצרים האחרים.

למאמר המלא: האם מכירת מוצרים, שאינם תרופות, בבית מרקחת טעונה הוצאת ריישון עסק נפרד?

האם מתקן פיינטבול טעון רישיון עסק?

הפעלת מתקן פיינטבול במבנה קבוע תהיה טעונה רישיון עסק לפי פריט 7.10א.
הוועדה הבינמשרדית החליטה, בשלב זה, לא לחייב מתקני פיינטבול ניידים בהוצאת רישיון.
למרות האמור ולאור הסיכון הנובע מעיסוק בהפעלת מתקן זה נראה כי מן הראוי היה לחייב את כל העוסקים בו בהוצאת רישיון.
כן יש לשים לב לסיכון הנובע מהפעלת המתקן ולצורך בהמצאות תיוד עזרה ראשונה במקם ויכולת מוכחת להפעילו.

למאמר המלא- האם מתקן פיינטבול טעון רישיון עסק

האם מתקן צף בים המחובר לקרקע ומשמש לקשירת כלי שיט טעון רישיון עסק?

על פי הפסיקה, מתקן צף, בעת שהוא מרותק לקרקע ומשמש לקשירת כלי שיט אחרים ייחשב ל”מעגנה” ויהיה טעון רישיון עסק.

למאמר המלא- מעגנה- פריט 8.8ג

האם נדרש רישיון לערב שירה באולם בו מוגש כיבוד קל ומשקאות?

ככלל אירוע כאמור יהיה טעון רישיון עסק, למעט אם הוא נערך לקבוצת קהל סגורה כגון לחברי מושב או חברי קיבוץ. מנהל השירה ייחשב לאמן לכל דבר ועניין.
הגשת משקאות משכרים טעונה רישיון.
הגשת כיבוד קל אינה טעונה רישיון, אלא אם המזון מוכן או מבושל מחוץ למקום אירוע- שאז ידרש רישיון עסק למי שמכים את המזון.
ראה- ערבי שירה בציבור בהם מוגשים מזון ומשקאות

חנות נוחות

“חנות נוחות” הינו מונח שמשתמשים בו על מנת לתאר חנויות הצמודות לתחנות דלק, ניתן לשלם בהן עבור הדלק ולרכוש בהן מוצרי ריענון וצריכה נוספים. יש להבחין בין חנויות אלו לבין חנויות אחרות המצויות במתחמי תחנות דלק.
כך גם יש להבחין בין חנויות אלו לבין חנויות המצויות במרחב העירוני ואינן קשורות לתחנות דלק, חנויות הנקראות בדרך כלל פיצוציות או קיוסקים.
עבור חנות נוחות יש להוציא רישיון עסק נפרד מתחנת הדלק לפי תוכן העיסוק בה.
הנכון הוא כי שעות ומועדי הפתיחה של חנויות הנוחות יהיו כמו של תחנת הדלק אליה הן צמודות.

למאמר המלא-  “חנות נוחות”

ייצור תכשיטים

 

כאשר באים לבחון האם עיסוק של ייצור תכשיטים טעון רישיון עסק, יש לבחון את היקף העסק ובאילו חומרים משתמש בעל העסק לשם עיסוקו, וכן האם נכללים בחומרים אלו חומרים כלשהם המנויים ברשימת  “חומרים מסוכנים“.
פריט הרישוי הרלוונטי יהיה- 10.9

למאמר המלא- ייצור תכשיטים ופריט 10.9

מה ההבדל בין בית אבות לבין דיור מוגן?

בית אבות הינו עסק הטעון רישיון בעוד בית דיור מוגן אינו טעון רישיון עסק.
נראה כי ההבדל המהותי הינו היכולת לנהל חיים עצמאיים. כך גם קיים הבדל בגילאים להם מיועד הדיור- דיור מוגן מיועד לאנשים ובני/בנות זוגם מגיל 60 ומעלה ואילו בית אבות מיועד לאנשים מגיל הפרישה ומעלה.

למאמר המלא- מה ההבדל בין “בית אבות” (פריט 7.1 ג) לבין “דיור מוגן”

מה ההבדל בין שוק ליריד?

השוק המסורתי מהווה מקבץ של מבני קבע המשלב גם דוכני מכירה. בדרך כלל שוק כזה יהיה ממוקם במרחב עירוני ויהווה חלק ממנו. שוק כזה אינו טעון רישיון עסק, אך כל אחד מהעסקים הפועלים במסגרתו ייבדק, ואם גדר עיסוקו נמצא בצו רישוי עסקים- יהיה עליו להוציא רישיון עסק.
יריד  (גם אם בשמו המסחרי נכללת המילה “שוק”) יתייחס בעיקר למקומות הפעילים באופן זמני, בדרך כלל פעם או פעמיים בשבוע, בהם מתבצעת מכירה מדוכנים המפונים עם סגירת פעילות היריד בסוף היום או בסוף מועד פעילות היריד.
פריטי הרישוי הרלוונטיים יכולים להיות 7.7ז- יריד או ערוכה שלא במבנה של קבע, 7.7.י- יריד מזון או 6.9- רוכלות.

למאמר המלא- שוק

מה נדרש מבעל משאית קירור עצמאי על מנת לקבל רישיון עסק?

פריט הרישוי הרלוונטי הוא 4.6 ד – מזון ומרכיביו- הובלתו, הפצתו או חלוקתו.
נדרש אישור משרד הבריאות ורישיון מוביל על פי חוק שירותי הובלה. מדובר בעסק נייד ולכן לא נדרש אישור הנדסה.
כתובת העסק תהיה כתובתו הפרטית של בעל המשאית.

למאמר המלא-“רישיון עסק לבעל משאית להובלת מזון בקירור”

מכירת ספרים בדוכן שאינו חנות ספרים

אנו סבורים כי במידה ומוצבים דוכני ספרים במוסד כגון מתנ”ס במסגר שבוע הספר- הדבר אינו טעון רישיון, אך  פעילות זו טעונה תיאום עם המשטרה לצרכי אבטחה.
מכירת ספרים בדוכנים מקובצים בשטח פתוח תהיה טעונה רישיון כ “יריד ספרים”.
מכירת ספרים בדוכן הצמוד לחנות ספרים לא תהיה טעונה רישיון, שכן הוא מהווה חלק מהחנות.

למאמר המלא- מכירת ספרים במבנה מתנ”ס במסגרת שבוע הספר

מפעל מסוכן- מהו תיק מפעל

תקנה 4 לתקנות רישוי עסקים ( חומרים מסוכנים), תשנ”ג-1993 מחייבת בעל מפעל מסוכן להחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה.

ראה מאמר- מפעלים מסוכנים- חקיקה ותבנית תיק מפעל

תעשיה ומלאכה- “פריט סל” – פריט 10.9

פריט 10.9 מתייחס לדרישה לרישון עסק לייצור, עיבוד, צביעה, הרכבה, ציפוי, השחזה ותיקון  (להלן: “הפעילות”) הקשורים לכל חומר גלם שהוא, מוצר או מכשיר (להלן: “החומר”) אשר הפעולות האמורות המתייחסות אליהם אינן נכללות בפריט רישוי אחר כשלהו.
אנו ממליצים על אימוץ מספר מבחנים על מנת לקבוע האם עיסוק מסוים נכלל בפריט זה- מבחן כמות החומר הרלוונטית לעיסוק, מבחן גודל העסק, האם הפעילות “בחומר” הינה עיקרית או משנית לעסק בכללותו, האם העסק פוגע במטרות חוק רישוי עסקים ובעיקר האם נעשה בו שימוש בחומרים מסוכנים.
למאמר המלא-  ייצור תכשיטים ופריט 10.9

עיסוקים שאינם טעונים רישיון עסק
“חדר בריחה”

ככלל “חדר בריחה” אינו עסק טעון רישיון אך יש לשים לב כי העובדה שעסק אינו טעון רישיון אינה פוטרת מהצורך לעמוד בדירושת כל דין אחר ובכלל זה חוק התכנון והבניה.

למאמר המלא-  האם “חדר בריחה” טעון רישיון עסק?

איך ניתן לוודא שעסק אינו טעון רישיון?

לעיתים לא ברור לבעל העסק אם העסק אותו הוא מנהל טעון רישיון או לא.
ניתן לפנות בכתב לרשות הרישוי ולבקש מענה לשאלה זו, ועל הרשות להשיב בכתב לפונה.

למאמר המלא- מענה בכתב של הרשות לשאלה אם עסק טעון רישיון

אפליקצית “גט טקסי”

על פי החלטת הוועה הבינמשרדית, ניהול אפליקצית “גט טקסי” אינו טעון רישיון עסק הואיל ומדובר באפליקציה להזמנת מוניות ולא בתחנת מוניות”פיזית”.

למאמר המלא בעניין ניהול עסקים באינטרנט ראה-רישוי עסקים המנוהלים באמצעות האינטרנט- בעקבות פסק דין UBER

בית אריזה לתוצרת חקלאית

אריזה ואחסון בלבד במשק חקלאי המגדל את התוצרת החקלאית בעצמו ללא כל הליך עיבוד- לא יהיה טעון רישיון עסק.
עיבוד ואריזת מזון- טעונים רישיון יצרן ורישיון עסק.

למאמר המלא- האם בית אריזה לתוצרת חקלאית טעון רישיון עסק?

בריכת שחיה בבניין מגורים

בריכת שחיה המיועדת לשימוש דיירי הבניין בלבד, שאינה פתוחה לקהל הרחב, לא נגבים בה דמי כניסה ואינה מוחזקת על ידי גוף כשלהו למטרת רווח- אינה טעונה רישיון עסק. עם זאת על הבריכה לעמוד בדרישות תקנות הבטיחות והתברואה לבריכות.

למאמר המלא ראה-“בריכות שחיה בבניין מגורים”

גן ילדים

ניהול והפעלת גן ילדים אינו טעון רישיון עסק.
יש לשים לב לעמידה בדרישות דיני התכנון והבניה.
מאמר- האם ניהול גן ילדים טעון רישיון עסק.

האם מסיבה קהילתית טעונה רישיון עסק?

אנו סבורים כי יש להתייחס לאירוע של מסיבה קהלתית המיועדת לחברי הקהילה כגון חברי מושב או חברי קיבוץ בלבד, כאל מסיבה סגורה של משפחה מורחבת או אירוע במקום עבודה ולפיכך אירוע זה אינו טעון רישיון עסק.

הגשת מזון באירוע חברתי סגור

ככל שמדובר באירוע חברתי סגור, כאשר חברת קייטרינג בעלת רישיון עסק מספקת את המזון, וכאשר לא מתבצעת מכירת מזון פרטנית בשטח- האירוע לא יהיה טעון רישיון עסק.

למאמר המלא- קייטרינג באירוע חברתי סגור בשטח פתוח

הכנת ארוחות לאורחי הצימר

ניהול עסק של עד 4 יחידות אירוח אינו טעון רישיון עסק ובהתאם- גם הגשת ארוחות לאותם אורחים אינה טעונה רישיון.

עם זאת במידה וקיימת מסעדה או עסק אחק המספקים ארוחות ( בוקר ואחרות) לאואחי צימרים רבים ( ולא רק ל יחידות הושכרות על ידי אותו בעל עסק)- הרי שיהיה מדובר בעסק נפרד הטעון רישיון

ראה- הכנת ארוחות לאורחי הצימר אינה טעונה רישיון עסק

הסעת חברים לעבודה כנגד החזר הוצאות

נפסק על ידי בית המשפט כי הסעת חברים לעבודה כנגד החזר הוצאות על ידי המעביד לא ייחשב כעסק.
למאמר- הסעת חברים לעבודה כנגד החזר הוצאות אינה מהווה עסק

מגרשי משחקים ללא מתקנים

לדעתנו, מגרשי משחקים בהם אין כל מתקן (כגון מגרש כדורסל הפתוח לשימוש בני נוער בשכונה או מגרש סקייט פארק אינם טעונים רישיון עסק. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מאחריות בעל המגרש (אדם פרטי, עירייה או מועצה) כבעלים של מקרקעין.

למאמר המלא- הבדל בין “משחקים” לבין “מתקני שעשועים”

מירוץ מרתון וטקס הסיום

נראה כי “מירוץ” איננו אירוע ספורט על פי הגדרות החוק ולפיכך אינו טעון רישיון עסק.

למאמר המלא – האם מירוץ מרתון וטקס הסיום שלו טעונים רישיון עסק

מכון לאימון גופני ללא מכשירים ומכון פילאטיס הכולל מכשירי פילאטיס

על פי הפסיקה מכון אימון גופני ללא מכשירים אינו טעון רישיון עסק. כך גם מכון לאימוני פילאטיס הכולל מכשירי פילאטיס אינו טעון רישיון.

למאמר המלא- האם מכון לאימון גופני ללא מכשירים ומכון פילאטיס הכולל מכשירי פילאטיס הינם עסקים טעוני רישוי?

מכונות מזון אוטומטיות

במקומות שונים ניתן למצא מכונות למכירת מוצרי מזון.
ניתן לרכוש במכונות אלו מוצרים המוכנים מראש ונרכשים במכונה כגון- משקאות, חטיפים, ארטיקים וכו’.
אך קיימות גם מכונות, אשר ניתן לרכוש בהן מזון, כאשר שלבים שונים של הכנתו  מבוצעים במכונה עצמה עם רכישת המזון,  כגון- מכונות להכנת צ’יפס, מכונות המגישות מזון מחומם ועוד.
לשם הפעלת מכונות אלו לא נדרש רישיון עסק.
עם זאת, לשם הצבתן והפעלתן של מכונות אלו יש לעמוד בדרישות חוק שונות אחרות כגון, קבלת אישור משרד הבריאות להפעלת המכונה עצמה ואישור יצרן למזון הנמכר בה, אישור לשימוש במקרקעין עליהם מוצבת המכונה ועוד.

מכירת ספרים בדוכן שאינו חנות ספרים

אנו סבורים כי במידה ומוצבים דוכני ספרים במוסד כגון מתנ”ס במסגר שבוע הספר- הדבר אינו טעון רישיון, אך  פעילות זו טעונה תיאום עם המשטרה לצרכי אבטחה.
מכירת ספרים בדוכנים מקובצים בשטח פתוח תהיה טעונה רישיון כ “יריד ספרים”.
מכירת ספרים בדוכן הצמוד לחנות ספרים לא תהיה טעונה רישיון, שכן הוא מהווה חלק מהחנות.

למאמר המלא- מכירת ספרים במבנה מתנ”ס במסגרת שבוע הספר

מתקני משחקים ומתקני ספורט בגינות שעשועים

גינות משחקים ובהן מתקני משחקים המצויים במרחב הכפרי או העירוני לשימוש הרחב אינם טעונים רישיון עסק. אין באמור לעיל מכדי לגרוע מאחריות בעלי מקרקעין (אדם פרטי, עירייה או מועצה) לפעילות במגרשים אלו ולפיכך יש לדאוג כי מתקנים אלו יעמדו בדרישות תקן ובטיחות.

למאמר המלא – הבדל בין “משחקים” לבין “מתקני שעשועים”

סטודיו למחול

סטודיו למחול שאין בו מכשירים כלשהם אינו טעון רישיון עסק.

*יש לשים לב לשימושים המותרים על פי היתר ותב”ע בנכס בו מצוי הסטודיו.

עיסוק ב”עריכת ימי הולדת”

כעקרון “עריכת ימי הולדת” אינה טעונה רישיון עסק כאשר- בעל העסק מפעיל את הקהל בימי ההולדת, בעל העסק נמצא בקשר עם מוזמני יום ההולדת, בעל העסק הוא זה שעורך את מסיבת יום ההולדת.
יש לשים לב כי האמור עליל אינו מתייחס לאולם בו מתקיים האירוע אלא לעסק “עריכת יום ההולדת” בלבד.

למאמר המלא- עריכת אירועים בדירה, מהו אולם אירועים- פריט 7.9

עיסוק בקעקועי חינה ברחוב

נקבע בפסיקה כי ציור “קעקועי” חינה אינו עסק טעון רישיון, אך הצעת השירות ברחוב יהווה עיסוק ברוכלות ולכן טעון רישיון עסק.

למאמר המלא- האם עסק של “קעקועי חינה” ברחוב הינו עסק טעון רישיון?

קנביס רפואי- מעבדה לייצורו

על פי החלטת הוועדה הבין משרדית, מעבדת ייצור קנביס רפואי אינה טעונה רישיון עסק.
למאמר המלא-מעבדת ייצור קנאביס רפואי אינה טוענה רישיון עסק

שיווק מוצרים באמצעות האינטרנט

על פי החלטת הוועדה הבינמשרית, שיווק מוצרים באמצעות האינטרנט לא יהיה טעון רישיון עסק, ככל שמדובר בתיווך למכירת המוצר בלבד.
יש לציין כי אחסון והובלה הינם עסקים הטעונים רשיון.
כך גם יש לשים לב כי קיימים מוצרים אשר ייצורם, אריזתם ופעולות שונות הנוגעות אליהם יהיו טעונות רישיון.

למאמר המלא לעניין רישוי עסקים המנוהלים באינטרנט ראה- רישוי עסקים המנוהלים באמצעות האינטרנט- בעקבות פסק דין UBER