פרשנות סעיפי חוק
חוק רישוי עסקים חולש על אחוז ניכר מהעסקים הפועלים במדינת ישראל, שכן צו רישוי עסקים מונה כ 185 סוגי עסקים הטעונים רישיון בענפי הפרמצבטיקה, הדלק והאנרגיה, המזון, חקלאות ובעלי חיים, העינוג הציבורי ועוד.
החוק, התקנות וצו רישוי עסקים קובעים אילו עסקים טעונים רישיון, כיצד ניתן לקבל רישיון עסק, מהם כלי האכיפה המצויים בידי הרשות כלפי עסקים הפועלים ללא רישיון ואילו כלים מצויים בידי האזרח כאשר בקשה שהגיש לרישיון מסורבת או שמצורפים אליה תנאים אשר לדעתו אינם סבירים.
בעמוד זה ניתן למצא מאמרים הנוגעים לפרשנות ולהלכות שניתנו בפסיקה ביחס לסעיפי החוקים השונים הקשורים לרישוי עסקים, הן אלו הנוגעים לקבלת רישיון עסק והן אלו הנוגעים להליכים המנהליים והמשפטיים המתנהלים כאשר עסק פועל ללא רישיון.

חוק רישוי עסקים ותקנותיו

סעיף 2א, 5א – רוכלות

רוכלות מוגדרת בחוק רישוי עסקים כ"עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה של קבע.
סעיפים 2א ו 5א לחוק רישוי עסקים דנים בסמכויות הרשות בכול הנוגע לעסקי הרוכלות.
כך גם מסמיך סעיף 11ג לחוק רישוי עסקים את הרשות המקומית להתקין חוקי עזר הנוגעים להסדרת הרוכלות בתחומה.
לנוסח הסעיפים: סעיף 2א לחוק רישוי עסקיםסעיף 5א לחוק

מאמרים:
סמכות העירייה להגביל עיסוק ברוכלות
רוכלות- ניהול עסק ב"מבנה יביל"
דוגמת הסדרי רוכלות – עיריית אשקלון, יולי 2019
רישיון רוכלות לאירועים

סעיף 2ה לחוק רישוי עסקים- עסק של אבזרי מין

סעיף 2ה לחוק רישוי עסקים מקנה לרשות אפשרות להביא בחשבון שיקולים נוספים בבואה לדון בבקשה למתן רישיון עסק לפי פריט 6.12
לנוסח הסעיף – סעיף 2ה לחוק רישוי עסקים

מאמרים
עסק של אבזרי מין – פריט 6.12
תיקון הגדרת "עסק של אביזרי מין" כך שלא יכלול הצצה על מעשה מיני- הצעת חוק פרטית

סעיף 3 – עינוג ציבורי

נוסח הסעיף- סעיף 3 לחוק רישוי עסקים

  • סעיף 3(א)(2) –  לא ינתן רישיון או היתר זמני לעסק של עינוג ציבורי שהוא אירוע מרובה קהל המתקיים תחת כיפת השמים או שלא במבנה של קבע, אלא אם כן אישרה המשטרה כי לאירוע ניתן אישור לעניין קיום סידורי הבטיחות הדרושים לקיומו, מאת מורשה בטיחות שהרשה לעניין זה שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם להוראות שקבע השר האמור לפי חוק זה או לפי כל דין. *
    כניסתו לתוקף של סעיף 3(א)(2) תהיה ביום 1.1.22 או במועד שבו הורשה מורשה בטיחות (ראה סעיף 44(ב)(1) לתיקון 34)

מאמרים:
לעניין הגדרת המונח "עינוג ציבורי" ראה- מהו "עינוג ציבורי"- סעיף 3(ב) לחוק
לעניין היחס בין חוק רישוי עסקים וחוק הבטיחות במקומות ציבוריים בכל הנוגע ל"עינוג ציבורי" ראה- "עינוג ציבורי"- בחוק רישוי עסקים ובחוק הבטיחות במקומות ציבוריים
למאמר בעניין הוראות סעיף 3(א)(2) ראה- תיקון 34- אירועים תחת כיפת השמים- סעיף 3(א)(2)

סעיף 4- איסור ניהול עסק טעון רישוי ללא רישיון

לנוסח הסעיף – סעיף 4 לחוק רישוי עסקים

עובד לא ייחשב ל"עוסק". ראה: האם עובד יוכל להיחשב כ"עוסק"

סעיף 5(ב) – עסק נייד
סעיף 6(א) – 6(ב) – אישור מוקדם

סעיף 6 דן באישור מוקדם ובאישור על יסוד תצהיר. 
פיצלנו את ההתיחסות לאישור המוקדם ולאישור על יסוד תצהיר לשני נושאים נפרדים.
כאן אנו דנים בחלק המתייחס לדרישת החוק לקבלת אישור מוקדם בלבד.

לנוסח הסעיפים – סעיפים 6(א) ו (ב) לחוק רישוי עסקים

מאמרים:
אישור מוקדם- סעיפים 6(א) ו- 6(ב) לחוק

סעיף 6א2- סייגים למתן היתר מזורז

כותרתו של סעיף 6א2 מתייחסת לסייגים למתן היתר מזורז בלבד, אך תחולתו משתרעת הרבה מעבר לכך. כך למשל מתן תצהיר לעניין קיום תנאי הנגישות יוגבל על ידי הוראות סעיף זה ואף מתן תצהירים לרשות הכבאות וההצלה, באופן חלקי.

לנוסח הסעיף- סעיף 6א2 לחוק רישוי עסקים

מאמרים:
תיקון 34- סייגים למתן היתר מזורז- סעיף 6א2 לחוק
 

סעיף 7א- תוקפו של רישיון

לנוסח הסעיף- סעיף 7א לחוק רישוי עסקים

  • סעיף 6א3 אליו מפנה הסעיף דן בסוגי עסקים היכולים לקבלת רישיון עסק על יסוד תצהיר.

מאמרים-
למאמר בעניין סמכות רשות הרישוי לקצר תקופת רישיון לפי הוראות סעיף 7א(ג) ראה- קיצור תקופת הרישיון- מקרים שונים

סעיף 7ג5 – השגה

לנוסח הסעיף – סעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים וכן תקנה 11ד לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות).

קישור לאתר משרד הפנים- הגשת השגה מקוונת על החלטת נותני אישור

ראה: השגה, מיצוי הליכים ועתירה מנהלית

סעיף 8א2- סירוב למתן רישיון ( הרחבת סמכויות המשטרה למניעת מתן רישיון)
סעיף 8ד -קיום ביקורת בעסק ומתן דרישה לתיקון ליקויים
סעיף 14 – עיסוק בלא רישיון או היתר או בניגוד לתנאיהם, אי-קיום תקנות או אי-קיום דרישה לתיקון ליקויים
סעיף 14(ג) – שותף רדום ומי שאינו נוטל חלק ברווחי העסק

סעיף 14(ג) מעניק פטור מאחריות לפי חוק רישוי עסקים טבט נקבע: "לא יאשם בעבירה לפי סעיף זה מי שעסק כשותף רדום או ללא נטילת חלק ברווחיו של העסק".

בפסיקה נקבעו מספר מבחנים לפטור זהוהם מפורטים במאמר: שותף רדום ומי שאינו נוטל חלק ברווחי העסק – סעיף 14(ג)

סעיף 14א – עבירה מתוך רכב או באמצעות רכב
סעיף 14א2- מסירת פרטים לא נכונים במסמך, בתצהיר או בהצהרה
סעיף 15 – אחריות נושאי משרה
סעיף 18- אי קיום צו בית משפט
סעיף 19- ביזיון בית המשפט
סעיף 19א – הוראות לעניין תיאום פעולות אכיפה ופיקוח בין נותני האישור ורשות הרישוי

סעיף 19א הינו סעיף חדש שנחקק בתיקון 34.

לנוסח הסעיף – סעיף 19א לחוק רישוי עסקים

מאמרים:

תיקון 34 – תיאום אכיפה ופיקוח – סעיפי0 19א, 19ב

סעיף 19ב- חקירה וכתב אישום על ידי גורם אחר

סעיף 19ב הינו סעיף חדש שנחקק בתיקון 34.
לנוסח הסעיף – סעיף 19ב לחוק רישוי עסקים

מאמרים:

תיקון 34 – תיאום אכיפה ופיקוח – סעיפיפ 19א, 19ב

סעיף 20 – צו סגירה מנהלי

סעיף 20 לחוק רישוי עסקים ( לפני תיקון 34) קבע- "היה לממונה על המחוז, למפקד משטרת המחוז, למפקד כבאות מחוזי, לממונה על איכות הסביבה, לרופא מחוזי או לראש הרשות המקומית יסוד סביר להניח שנעברה בעסק או לגביו עבירה לפי סעיף 14, רשאי הוא לצוות בכתב על הפסקה ארעית של העיסוק בעסק, אם בסגירת החצרים ואם בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות הענין כדי להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק (להלן – צו הפסקה מינהלי)."

לנוסח הסעיף העדכני – סעיף 20 לחוק רישוי עסקים

מאמרים:
תיקון 34- צו הפסקה מנהלי  סעיפים 20-22
סמכות הוצאת צווי סגירה מנהליים לפי חוקים שונים
חובת קיום שימוע בטרם הוצאת צו סגירה לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים
צו הפסקה מנהלי שהוצא על ידי מי שלא הוסמך לכך יהיה חסר תוקף

סעיף 21- תקופת תוקף של צו הפסקה
סעיף 22- בקורת צו הפסקה על ידי בית המשפט
סעיף 28-28ב- מפקחים- הסמכה, סמכויות וזיהוי

הוראות החוק שהוספו בתיקון 34 מפרטות את אופן הסמכת המפקחים , את סמכויותיהם ואת אופן זיהויים.

לנוסח הסעיפים – סעיפים 28-28ב לחוק רישוי עסקים
למאמר: תיקון 34- מפקחים- הסמכה, סמכויות וזיהוי- ס' 28-28ב

סעיף 33 – עסק בתוך עסק
סעיף 36- עיסוק של רשות מקומית
סעיף 41א- מניין הימים לעניין מועדים הנוגעים לבדיקת בקשה לרישיון או היתר
סעיף 45 לתיקון 34- כניסה מיידית לתוקף של הוראות תיקון 27

תיקון 27 אשר הוחק בשנת 2010, והביא לידי ביטוי את רפורמת "וועדת הבר" הוחל על עסקים להם פורסם מפרט אחיד.
בתיקון 34 שונו ההוראות ונקבע כי כל ההוראות שתוקנות בתיקון 27 ייכנסו לתוקף כבר ביום פירסומו של תיקון 34 , 18.7.18.
לנוסח הסעיף – סעיף 45 לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים
למאמר: תיקון 34, סעיף 45- כניסה מיידית לתוקף של הוראות תיקון 27

תקנה 11ה – הגשת מסמכים

הוראות תקנה 11ה, כפי שתוקנה במרץ 2022, קובעות אילו תוכניות יוגשו ביחד עם הבקשה לרישיון עסק .
חשוב לציין כי לגבי סוגי עסקים שונים, נותני אישור שונים מבקשים תוכניות נוספות, ויש לבדוק דרישות אלו בטרם הגשת הבקשה.

לנוסח התקנה –

11ה. (א) בכפוף לסעיף 6ב(ג1) לחוק –

(1) לכל עותק של בקשה להיתר מזורז א' או לרישיון על יסוד תצהיר תצורף תוכנית עסק; לכל עותק של בקשה להיתר או לרישיון אחרים לפי החוק יצורפו תוכנית עסק, מפה מצבית ותרשים סביבה (בסעיף זה – המסמכים);

(2) על אף האמור בפסקה (1) ,עסק מסוגי העסקים המפורטים בטור א' לתוספת א', יצרף את המסמכים, או יהיה פטור מצירופם, כולם או חלקם, בהתאם לקבוע בטורים ב' עד ד' לתוספת האמורה.

(ב) המסמכים יצורפו לאחר שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך וייערכו בהתאם להוראות פרק זה או פרק ו', לפי העניין

 

מאמרים: 

עסקים הפטורים מהגשת תוכניות לשם קבלת רישיון

 

תקנה 20 – רישיון לצמיתות

תקנה 20 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א – 2000, מתייחסת לעסקים שניתן להם רישיון לצמיתות בטרם כניסתו לתוקף של צו רישוי עסקים בשנת 2013. קביעה זו מעוררת מספר שאלות אשר המאמרים הבאים מתייחסים אליהן.
לנוסח הסעיף – תקנה 20

מאמרים
תקופה והוספת תנאים לרישיון עסק לצמיתות בהעדר מפרט אחיד
עסק ברישיון לצמיתות שאינו עומד בדרישות כיבוי אש

תקנות 26 – 29 – חידוש רישיון

בתקנות 26 עד 29 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)  מוסדר הליך חידוש הרישיון.
לנוסח התקנות – תקנות 26-29

מאמרים:
תקנות 26-29 – חידוש רישיונות- דגשים מעשיים

תקנות 30 – 33א שינוי בעלות

בתיקון 2021 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), שונו ההוראות הנוגעות לקבלת רישיון בעסק לאחר שינוי בעלות.
ב"שינוי בעלות"  נכללים הן שינוי בבעלים של העסק במהלך העסקים והן עקב פטירתו של בעל העסק.
לנוסח התקנות – תקנות 30-33א

מאמרים:
שינוי בעלות בעסק-העברתו לחברה אחרת כאשר בעלי המניות זהים
שינוי בעלות ( 1) – העברת בעלות בעסק – תקנות 30-33א
שינוי בעלות (2)- פטירת בעל העסק- תקנות 33,33א
שינוי בעלות – ראוי לתקן את התקנות

 

פקודת הנזיקין

ככלל, אחריות רשות הרישוי לא תעלה על אחריות בעל העסק

הלכה של בית המשפט העליון (אוקטובר 2019) קובעת כי ככלל, אחריות רישוי ופיקוח של רשויות לא תעלה על אחריותו של בעל העסק. דהיינו- מקום שבעל העסק אינו חב בנזיקין כלפי מבקר בעסקו, גם רשויות הרישוי והפיקוח לא יהיו אחראיות.

למאמר: ככלל, אחריות העירייה כנותנת רישיון עסק אינה עולה על אחריות בעל העסק.

עוולת הרשלנות, סעיף 35 – הטלת אחריות על רשויות

סעיף 35 לפקודת הנזיקין קובע:
" עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות – הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה."
סעיף 36 לפקודה קובע:

"החובה האמורה בסעיף 35 מוטלת כלפי כל אדם וכלפי בעל כל נכס, כל אימת שאדם סביר צריך היה באותן נסיבות לראות מראש שהם עלולים במהלכם הרגיל של דברים להיפגע ממעשה או ממחדל המפורשים באותו סעיף."
מאמרים:
אחריות רשות רישוי בעוולת הרשלנות בנזיקין (1)- מהי עוולת הרשלנות
אחריות רשות רישוי בעוולת הרשלנות בנזיקין (2)- חובת הזהירות המושגית
אחריות רשות רישוי בעוולת הרשלנות בנזיקין (3)- חובת הזהירות הקונקרטית והפרתה

אחריות המשטרה בנזיקין הנובעת מחובת פיקוח ואכיפה ברישוי עסקים

המשטרה הינה גורם נותן אישור ברבים מהעסקים ולעיתים, כאשר קורה נזק, נתבעת גם היא בשל אי שימוש בסמכויותיה לאכיפת חוק רישוי עסקים.

מאמרים:
אחריות משטרה בנזיקין הנובעת מחובת פיקוח ואכיפה ברישוי עסקים

הסיכונים הפחות ידועים בניהול עסק ללא רישיון- תביעות נזיקין

אדם אשר ניזוק כתוצאה מפעילות של עסק מסוים יוכל להגיש תביעה נגד בעל העסק גם בעילות נזיקיות, על מנת לקבל פיצוי על הנזק שנגרם לו.
כאשר בעל העסק הטעון רישיוןן מפעיל את עסקו ללא רישיון עסק, הוא לא יוכל להתגונן כנגד התביעה בטענה שעשה את כל הנדרש על פי חוק, שכן הוא עצמו מנהל את עסקו בניגוד להוראות החוק.

למאמר: הסיכונים הפחות ידועים בניהול עסק ללא רישיון

חקיקה אחרת

סעיפים 4 ו – 5(א) לחוק העונשין – ביטול הליכים עם ביטול העבירה

סעיפים 4 ו – 5(א) לחוק העונשין דנים במקרים בהם שינוי בחקיקה גורם לביטול או שינוי בעיברה פלילית וקובעים מה דינם של הליכים פליליים המתקיימים בגין אותן עבירות.
ככלל ניתן לומר שבהתאם להוראות סעיפים אלו כאשר עבירה מתבטלת או משתנה כך שהנאשם כבר אינו אחראי בגינה,  יחדלו הליכים פליליים שנפתחו נגדו.
לנוסח הסעיפים: סעיפים 4 ו – 5(א) לחוק העונשין
מאמרים:
הקלות בצו רישוי עסקים ואחריות פלילית

סעיף 42 לפקודת הפרשנות- זכויות המדינה שמורות

סעיף 42 לפקודת הפרשנות[נוסח חדש] קובע-
"אין חיקוק בא לגרוע מכל זכות של המדינה, או להטיל עליה חובה, אלא אם נאמר בו במפורש".
משמעות סעיף זה היא כי המדינה אינה חייבת בהוצאת רישיון עסק.

למאמר המלא- האם העירייה והמדינה חייבות בהוצאת רישיון עסק

סמכות המשטרה לסגירה מנהלית לפי חוק הכניסה לישראל

על פי הוראות חוק הכניסה לישראל, למשטרת ישראל נתונה הסמכות להוציא צו סגירה מנהלי לעסק  המעסיק ו/או מלין שוהים בלתי חוקיים. בית המשפט יפעיל מספר שיקולים לבחינת הוצאת צו סגירה כאמור.

למאמר המלא:סמכות משטרה לסגירת עסק לפי חוק הכניסה לישראל

האם ניהול עסק ללא רישיון הוא עילה לפינוי דייר מוגן?

הוראות חוק הגנת הדייר מקנות שיקול דעת לבית המשפט שלא לתת צו פינוי לדייר מוגן גם אם קיימת עילת פינוי (סעיף 132(א)).
הוראות חוק הגנת הדייר קובעות כי שימוש בנכס למטרה בלתי חוקית יהווה עילת פינוי אך שימוש ללא רישיון דרוש על פי דין, כשלעצמו, אינו מהווה שימוש למטרה בלתי חוקית.
למאמר המלא:  ניהול עסק ללא רישיון לא יהווה בהכרח עילה לפינוי דייר מוגן

סעיף 193א לחוק העונשין – איסור מכירת אלכוהול לקטינים

החוק אוסר על מכירת אלכוהול לקטינים.

על הדרך בה על מוכר אלכוהול לנקוט על מנת לוודא שלא מדובר ברוכש קטין ראה: איסור מכירת אלכוהול לקטינים – חובת בדיקת תעודת זהות

צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות), התשפ"ב-2022

צו רישוי עסקים ( הוכחת נגישות), נכנס לתוקפו ביום 8.2.2022.
הצו נועד לקבוע הוראות ברורות בנוגע לדרכי הוכחת נגישות לעסקים שונים הטעונים רישיון, ואשר עליהם לקיים את דרישות החוק בעניין נגישות.

למאמר המלא: צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות), התשפ"ב- 2022

צווי סגירה מנהליים לפי חוקים שונים
חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות
סעיף 78(א) לפקודת המשטרה

סעיף 78(א) לפקודת המשטרה קובע-
"(א)  היה נראה שיש התקהלות בלתי חוקית, התפרעות או הפרעת השלום, או שיש יסוד סביר לחשוש לה, רשאי הממונה או שופט או קצין משטרה בכיר להורות לבעל בית קפה או מקום אחר שיש לציבור גישה אליו ואיננו מקום שניתן עליו רשיון למכירת משקאות משכרים, או לבעל מועדון, או לבעל רשיון לפתיחתם או לניהולם של אלה – שיסגור את החצרים לזמן שנותן הצו יראה לנכון.
(ב)  מי שנצטווה לסגור חצרים לפי סעיף זה והוא מחזיקם פתוחים, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 750 לירות.
(ג)   ניתן צו לפי סעיף זה, רשאי כל שוטר להשתמש בכוח במידת הצורך לסגירת החצרים"

מאמרים:

מאמרים אחרונים

השגה, מיצוי הליכים ועתירה מנהלית

אילו כלים קיימים לבעל עסק להתמודד עם סירוה או דרישת תנאים או מסמכים שנראים לו בלתי הגיוניים או בלתי סבירים. 

בחוק רישוי עסקים והתקנות (הוראות כלליות) מפורט מנגנון להגשת השגה על החלטות כאלו.

אם ההשגה נדחית, עדיין פתוחה בפני בעל העסק הדלת להגשת עתירה מנהלית לבית המשפט. 


להמשיך לקרוא

שותף רדום או מי שאינו נוטל חלק ברווחי העסק – סעיף 14(ג)

בסעיף 14 לחוק רישוי עסקים נקבע האיסור לנהל עסק ללא רישיון או היתר או בניגוד לתנאיהם. בסעיף קטן (ג) לאותו הסעיף נקבע כי  מי שעסק כשותף רדום או ללא נטילת חלק ברווחיו של העסק, לא יהיה אחראי לעבירה לפי אותו הסעיף.

למונח "שותף רדום" אין הגדרה משפטית בחוק, אך זהו מונח שגור בעולם העיסקי. שותף רדום (או כמו שמכונה גם  "שותף שקט") הוא אדם המשקיע כסף בעסק מסוים אך אינו נוטל חלק פעיל בו. במקרים רבים שותף רדום יהיה זכאי לאחוזים מסוימים מרווחי העסק. 

מאמר זה יעסוק בפטור מאחריות  הניתן ל"שותף רדום"  ולמי שאינו נוטל חלק ברווחי העסק, והמבחנים לתחולת סעיף זה.


להמשיך לקרוא

סעיף 17, עדכוני פסיקה – מרץ 23

בפסק דין די מאנשפט בית המשפט התבקש להוציא צו סגירה, לפי סעיף 17 לחוק רישוי עסקים, לתחנת מעבר לפסולת הפועלת באזור תעשיה בטייבה וכן צו המורה לפנות ולנקות את האתר. הצו התבקש לאחר שהוגש כתב אישום לפי חוק רישוי עסקים, וחוק המים. הבקשה הוגשה עוד באוקטובר 2021 ומאז ניסו הצדדים להגיע להסכמות בדבר סגירת האתר ופינויו. משחשה המדינה כי הניסיון להגיע להסכמות אינו צולח וכי בעלי העסק ממשיכים להפעילו  ולקלוט עוד אשפה, התבקש בית המשפט להוציא צו לאלתר.

בית המשפט נסמך על הלכת מיאו והאו,  לפיה על המאשימה להראות כי מתן הצו נחוץ למניעת פגיעה ממשית ומוחשית באינטרס הציבורי וכי לא ניתן להשיג את מטרות הצו באמצעים מידתיים יותר. כן נקבעה בפסק דין מיאו והאו ההבחנה בין עסק שניתן לו רשיון בעבר אך הוא הפר תנאי מתנאיו לבין עסק שלא ניתן לו רישיון כלל או אף לא פעל מעולם לקבלת רישיון. כן נקבע כי על התביעה להגיש "ראיות לכאורה" לביצוע העבירה, ובית המשפט יבחן את הסיכוי, על בסיס הראיות הגולמיות להרשעה וזאת ביחד עם קיום עילת הפסקת עיסוק מיידית. 

במקרה זה בית המשפט השתכנע כי קיימות ראיות לכאורה לביצוע העבירות (הוגשו דוח"ות שלא נסתרו), לא הוכח כי למנהלי העסק יש זכות כלשהיא במקרקעין ובעצם הם פולשים למקרקעי ציבור, מעולם לא ניתן להם רישיון, וייתרה מכך, בעבר ניתנו נגדם מספר צוי הפסקת עבודה שהופרו ברגל גסה.

מכלול הנסיבות ובהן היקפי העסק והנזקים לקרקע חקלאית והעדר סיכוי להסרת מחדלים בעתיד הקרוב, והעובדה כי מדובר בעסק שכל כולו עבירות (הוא מנוהל ללא רישיון, ללא עמידה בדרישות חיקוקים סביבתיים, ובקרקע חקלאית שהיא רשות הרבים) ביאו את בית המשפט להחלטה בדבר הוצאת צו סגירה מיידי. 

פסיקה:
צא (רמ') 19248-10-21 מדינת ישראל נ. די מאנשפט (פורסם בנבו, 8.2.2023)
רע"פ 4384/13 מדינת ישראל נ. מיאו והאו בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 3.3.14)

כניסה לתוקף של הוראות המפרט האחיד

הוראות מפרט אחיד לא ייכנסו לתוקף, בהכרח, במועד פירסומן, אלא במועד שיקבע בפירסום עצמו.
יש לעיין הן בהוראות העיקריות של המפרט והן בהוראות כל נותן אישור בנפרד, שכן מועדי הכניסה לתוקף אינם זהים בהכרח.

הפרסום יתייחס גם לעסקים חדשים וגם לכאלו שכבר יש להם רישיון במועד הפירסום.


להמשיך לקרוא