אכיפה
סוגיית האכיפה ברישוי עסקים הינה אחת מהסוגיות החשובות ביותר בתחום, אם לא החשובה שבהן.
עיקר המגע של בעלי העסק מול הרשויות בבתי המשפט נסוב סביב סוגיות שונות הנוגעות לאכיפת החוק על ידי הרשויות, החל בצווי סגירה מנהליים וכלה בצווי סגירה שיפוטיים הן לאחר הגשת כתב האישום והן לאחר הרשעה.
בשל חשיבות הנושא ברישוי עסקים- ייחדנו עמוד נפרד לסוגיות השונות הקשורות לאכיפה.

אכיפה כללי

אכיפת חוק רישוי עסקים כהתערבות בתחרות עסקית

ככלל, בתי המשפט נוטים שלא להתערב בשיקול דעת הרשויות ככל שהדבר נוגע לאכיפת חוק רישוי עסקים, כאשר בבסיס התביעה עומדת תחרות עסקית פרטית.

המאמר סוקר את העקרונות שנקבעו בפסיקה במקרים אלו, הן ביחס לזכות העמידה בעתירות מנהליות והן ביחס להתערבות בשיקולי האכיפה של הרשויות.
למאמר המלא- אכיפת חוק רישוי עסקים כהתערבות בתחרות עסקית

סעיפים 4 ו – 5(א) לחוק העונשין – ביטול הליכים עם ביטול העבירה

סעיפים 4 ו – 5(א) לחוק העונשין דנים במקרים בהם שינוי בחקיקה גורם לביטול או שינוי בעיברה פלילית וקובעים מה דינם של הליכים פליליים המתקיימים בגין אותן עבירות.
ככלל ניתן לומר שבהתאם להוראות סעיפים אלו כאשר עבירה מתבטלת או משתנה כך שהנאשם כבר אינו אחראי בגינה,  יחדלו הליכים פליליים שנפתחו נגדו.
לנוסח הסעיפים: סעיפים 4 ו – 5(א) לחוק העונשין
מאמרים:
הקלות בצו רישוי עסקים ואחריות פלילית

סירוב משטרה בגין ראיות מנהליות לפעילות פלילית

בתי המשפט, ככלל, מגבים החלטות משטרה לסירוב למתן רישיון לעסק הנחשד כמשמש לפעילות פלילית. אין הכרח כי המשטרה תנקוט נגד עסק כזה הליכי אכיפה נוספים או שיוגשו כתבי אישום פליליים.

למאמר המלא: סירוב משטרה בגין ראיות מנהליות לפעילות פלילית

ביטול כתב אישום שהגישה המשטרה כאשר רשות הרישוי הסכימה לא לבצע אכיפה

בית המשפט ביטל כתב אישום שהוגש על ידי המשטרה בגין ניהול עסק ללא רישיון ובגין הפרת צו סגירה שיפוטי. נסיבות הביטול- רשות הרישוי, לאחר שהוציאה את צו הסגירה השיפוטי נשוא תביעת המשטרה, התחייבה שלא לאכוף אות הצו עד שתסדיר זכויות שימוש במקרקעין עליהם מצוי העסק.
למאמר המלא ראה: הגנה מן הצדק- ביטול כתב אישום שהגישה המשטרה, כאשר רשות הרישוי הסכימה לא לאכוף צו סגירה קודם

רישיון זמני והיתר זמני אינם מפקיעים תוקף צו סגירה שיפוטי

לעיתים, לאחר שמוצא נגד עסק צו סגירה שיפוטי, בעל העסק מצליח לקבל היתר זמני או רישיון זמני לעסק, לתקופה מסוימת.
עם תום תוקפם של ההיתר הזמני או הרישיון הזמני, ובמידה ולא הוצא לעסק רישיון קבוע, ישוב צו הסגירה השיפוטי לתוקפו.
למאמר המלא ראה: רישיון זמני והיתר זמני אינם מפקיעים תוקף צו סגירה שיפוטי

שינויים מבניים בעסק הפועל ברישיון

הוראות תקנות רישוי עסקים לגבי מקרים בהם מתבצעים שינויים מבניים בעסק הפועל ברישיון, אינן אחידות בשאלה האם הרישיון אינו תקף באופן אוטומטי או שיש לבטלו.
כך או כך, ברמה המעשית, על הרשות לנקוט בהליכי ביטול ולבצע שימוע לבעל העסק.
למאמר המלא ראה:  כיצד על הרשות לנהוג כאשר נעשים שינויים מבניים בעסק הפועל ברישיון

השיקולים להוצאת צו סגירה שיפוטי והסמכות להארכת מועד כניסתו לתוקף

חוק רישוי עסקים מקנה לבית המשפט את הסמכות להחליט על סגירת עסק מייד עם מתן גזר דין או במועד נדחה.
החוק אינו מקנה לבית המשפט סמכות מפורשת לדחות את מועד הכניסה לתוקף של צו סגירה שיפוטי שניתן על ידו. כיום מקובל בפסיקה כי לבית המשפט נתונה סמכות כזו.

ראה:
שיקולי בית המשפט בקביעת המועד לסגירת עסק – ס' 16
סמכות להארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס' 16 לחוק
הארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס' 16 לחוק (2)
הארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס' 16 לחוק (3)
הארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לעסק, בהעדר אכיפה לפי חוק התכנון והבניה

צווי סגירה מנהליים לפי חוקים שונים

לגופים שהם "נותני אישור" ניתנה סמכות הוצאת צווי סגירה לפי חוקים שונים, בנוסף לסמכות ךלהוצאת צו סירה מנהלי על פי הוראות סעיף 20 לחוק רישוי עסקים.על דופים אלו נמנים: המזטרה,המשרד להגנת הסביבה והרשות לכבאות והצלה.

ראה:סמכות הוצאת צווי סגירה מנהליים לפי חוקים שונים

נקיטת הליכים כשלא ניתן להסדיר שימוש במקרקעין או שההסדר מתעכב

בית משפט קבע, שכאשר לא ניתן להגיש בקשה להסדרת שימוש במקרקעין על מנת לקבל רישיון עסק, על הרשות להשלים את הליכי התכנון. כל עוד יימשכו הליכי התכנון ושנה לאחר מכן- לא יינקטו הליכים נגד בעל העסק מסיבה של אי עמידה בדיני תכנון ובניה.
ראה:
בית המשפט הורה לרשות שלא לנקוט בהליכים מאחר ולא קידמה תב"ע שנים רבות
בית משפט הורה לרשות שלא לנקוט בהליכים נגד עסק עד שתתקבל החלטה בבקשה להסדרת חריגות בניה

סעיפי חוק המקנים סמכויות אכיפה

צו סגירה מנהלי- סעיף 20 לחוק רישוי עסקים

סעיף 20 לחוק רישוי עסקים ( לפני תיקון 34) קובע- "היה לממונה על המחוז, למפקד משטרת המחוז, למפקד כבאות מחוזי, לממונה על איכות הסביבה, לרופא מחוזי או לראש הרשות המקומית יסוד סביר להניח שנעברה בעסק או לגביו עבירה לפי סעיף 14, רשאי הוא לצוות בכתב על הפסקה ארעית של העיסוק בעסק, אם בסגירת החצרים ואם בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות הענין כדי להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק (להלן – צו הפסקה מינהלי)."

לנוסח הסעיף העדכני – סעיף 20 לחוק רישוי עסקים

מאמרים:
תיקון 34- צו הפסקה מנהלי ושיפוטי סעיפים 20-22ב
סמכות הוצאת צווי סגירה מנהליים לפי חוקים שונים
חובת קיום שימוע בטרם הוצאת צו סגירה לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים>

צו סגירה שיפוטי לפני הרשעה – סעיף 17 לחוק רישוי עסקים

סעיף 17 לחוק רישוי עסקים קובע- "הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף 14, רשאי בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום לתת צו כאמור בסעיף 16, ותקפו יפקע עם ביטול כתב האישום, או עם מתן גזר הדין, או במועד שבו זוכה הנאשם זיכוי סופי, או בכל מועד קודם שנקבע בצו."

מאמרים:

סעיף 17, עדכוני פסיקה – דצמבר 2017

צו סגירה שיפוטי לאחר הרשעה- סעיף 16 לחוק רישוי עסקים

סעיף 16 לחוק רישוי עסקים קובע –
"הורשע אדם על עבירה לפי סעיף 14 או לפי הוראה בחיקוק אחר הקובעת כללים בדבר עיסוק בעסק הטעון רישוי לפי חוק זה, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש שיטיל –
(1)   לצוות על הפסקת העיסוק בעסק, לחלוטין או לתקופה שיקבע, אם בסגירת החצרים ואם בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה כדי להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק;
(2)   לצוות על הנשפט להימנע באותו עסק מכל פעולה שיפרט בצו;
(3)   לצוות כי לא ינהל אדם בחצרים נשוא האישום עסק טעון רישוי ללא רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כדין ושלא יעביר לאחר את הבעלות או החזקה בעסק, אלא אם כן בידי אותו אדם רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כדין לניהול עסק זה"

מאמרים:

סעיף 78 א' לפקודת המשטרה – בתי קפה וכו'

סעיף 78 לפקודת המשטרה קובע –
(א)  היה נראה שיש התקהלות בלתי חוקית, התפרעות או הפרעת השלום, או שיש יסוד סביר לחשוש לה, רשאי הממונה או שופט או קצין משטרה בכיר להורות לבעל בית קפה או מקום אחר שיש לציבור גישה אליו ואיננו מקום שניתן עליו רשיון למכירת משקאות משכרים, או לבעל מועדון, או לבעל רשיון לפתיחתם או לניהולם של אלה – שיסגור את החצרים לזמן שנותן הצו יראה לנכון.
(ב)  מי שנצטווה לסגור חצרים לפי סעיף זה והוא מחזיקם פתוחים, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 750 לירות.
(ג)   ניתן צו לפי סעיף זה, רשאי כל שוטר להשתמש בכוח במידת הצורך לסגירת החצרים

מאמרים:

סעיף 3 לחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות

חוק הגבלת שימוש במקום שלם מניעת ביצוע עבירות מקנה לקצין הממונה במשטרה סמכויות רחבות להורות על סגירת מקום עסק.

קישור לחוק- חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות

מאמרים:

ביצוע צו- סעיף 24 לחוק רישוי עסקים
ביזיון בית משפט – סעיף 19 לחוק רישוי עסקים
מאמרים אחרונים

סעיף 17, עדכוני פסיקה – מרץ 23

בפסק דין די מאנשפט בית המשפט התבקש להוציא צו סגירה, לפי סעיף 17 לחוק רישוי עסקים, לתחנת מעבר לפסולת הפועלת באזור תעשיה בטייבה וכן צו המורה לפנות ולנקות את האתר. הצו התבקש לאחר שהוגש כתב אישום לפי חוק רישוי עסקים, וחוק המים. הבקשה הוגשה עוד באוקטובר 2021 ומאז ניסו הצדדים להגיע להסכמות בדבר סגירת האתר ופינויו. משחשה המדינה כי הניסיון להגיע להסכמות אינו צולח וכי בעלי העסק ממשיכים להפעילו  ולקלוט עוד אשפה, התבקש בית המשפט להוציא צו לאלתר.

בית המשפט נסמך על הלכת מיאו והאו,  לפיה על המאשימה להראות כי מתן הצו נחוץ למניעת פגיעה ממשית ומוחשית באינטרס הציבורי וכי לא ניתן להשיג את מטרות הצו באמצעים מידתיים יותר. כן נקבעה בפסק דין מיאו והאו ההבחנה בין עסק שניתן לו רשיון בעבר אך הוא הפר תנאי מתנאיו לבין עסק שלא ניתן לו רישיון כלל או אף לא פעל מעולם לקבלת רישיון. כן נקבע כי על התביעה להגיש "ראיות לכאורה" לביצוע העבירה, ובית המשפט יבחן את הסיכוי, על בסיס הראיות הגולמיות להרשעה וזאת ביחד עם קיום עילת הפסקת עיסוק מיידית. 

במקרה זה בית המשפט השתכנע כי קיימות ראיות לכאורה לביצוע העבירות (הוגשו דוח"ות שלא נסתרו), לא הוכח כי למנהלי העסק יש זכות כלשהיא במקרקעין ובעצם הם פולשים למקרקעי ציבור, מעולם לא ניתן להם רישיון, וייתרה מכך, בעבר ניתנו נגדם מספר צוי הפסקת עבודה שהופרו ברגל גסה.

מכלול הנסיבות ובהן היקפי העסק והנזקים לקרקע חקלאית והעדר סיכוי להסרת מחדלים בעתיד הקרוב, והעובדה כי מדובר בעסק שכל כולו עבירות (הוא מנוהל ללא רישיון, ללא עמידה בדרישות חיקוקים סביבתיים, ובקרקע חקלאית שהיא רשות הרבים) ביאו את בית המשפט להחלטה בדבר הוצאת צו סגירה מיידי. 

פסיקה:
צא (רמ') 19248-10-21 מדינת ישראל נ. די מאנשפט (פורסם בנבו, 8.2.2023)
רע"פ 4384/13 מדינת ישראל נ. מיאו והאו בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 3.3.14)

צו סגירה לפי סעיף 16 ותוקפו כלפי צדדים שלישיים

הוראות סעיף 16 מאפשרות לבית המשפט, אשר הרשיע אדם בעבירות לפי סעיף 14 (ניהול עסק ללא רישיון או בניגוד לתנאי הרישיון) בנוסף לכל עונש שיטיל על מי שהורשע באותן עבירות, להורות על סגירת העסק.

חשוב להדגיש כי הוצאת צו סגירה של העסק איננה עונש, לא לפי סעיף 16 ולא לפי כל סעיף אחר המאפשר הוצאת צווי סגירה לעסק. הוצאת צו סגירה לעסק מהווה אמצעי בידי בית המשפט להפסיק את קיום העבירה.

המייחד את הוצאת צו הסגירה לפי סעיף 16 הוא שהוא תקף כלפי אנשים שלא היו צד להליך המשפטי שבמסגרתו הוצא הצו. ובלשון משפטית -הצו יהיה תקף כלפי כולי עלמא.

במאמר זה נסביר את הוראות הסעיף ואת תוקפו כלפי צדדים שלישיים

עודכן ביום 28.4.24


להמשיך לקרוא

איסור מכירת אלכוהול לקטינים – חובת בדיקת תעודת זהות


בסעיף 193א לחוק העונשין נקבע איסור מכירת משקאות אלכוהוליים לקטינים. עבירה שהעונש בצידה הוא עד חצי שנת מאסר.
בצד האיסור קבע המחוקק כי קיימת חזקה שמי שמכר אלכוהול לקטינים היה מודע לכך, אלא אם הוא הוכיח שהקטין הציג לו תעודה מזהה לפיה הוא אינו קטין.

בית המשפט העליון קבע בפסק דין בנימין דברה, בדעת רוב, כי נאשם שלא דרש מהקטין תעודת זהות לא יוכל להוכיח שלא היה לו אפילו חשד קל שהרוכש הוא קטין.

הדרך להתמודד עם מקרי קצה של העדר זיהוי רוכש האלכוהול כקטין, תהיה במסגרת אי הגשת כתב אישום בשל העדר עניין לציבור או דיון בטענת נאשם ל"הגנה מן הצדק".

פסיקה:

עפ 3870/20 בנימין דברה נ. מדינת ישראל  (פורסם בנבו, 29.7.2021)

מכירת דלק ממשאית תידלוק – רוכלות

מכירת דלק ממשאית תידלוק תיחשב לעיסוק ברוכלות.

פריט הרישוי בצו רישוי עסקים שאיפשר מכירה כאמור בוטל בצו משנת 2013.

מאמר זה דן בגלגוליה של מכירת דלק ממשאיות תידלוק ובאמצעי האכיפה של מכירה זו, מכוח היותה עיסוק ברוכלות.


להמשיך לקרוא

התערבות בית המשפט בשיקולי הרשות, כאשר היא מפרה את חובת ההגינות

בדרך כלל בית המשפט לא יתערב בשיקוליה של הרשות במסגרת הליך הוצאת רישיון עסק, אלא במקרים חריגים. אותם מקרים בדרך כלל ינבעו מסיבות של חוסר סבירות או חוסר מידתיות בהתנהלות הרשות. לרשימה זו מתווספת התנהלות הרשות ב"חוסר הגינות".

בית המשפט חייב את הרשות לתת הן היתר לשימוש חורג והן רישיון עסק, עקב התנהלות הרשות בחוסר הגינות מול בעל העסק והעמדת דרישות נוספות שוב ושוב ללא התחייבות לסופיותן.


להמשיך לקרוא