רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי - תיקון 34
בישראל כ 150,000 עסקים טעוני רישוי המסווגים לפי 200 פריטים שונים. הוצאת רישיון עסק הינה הליך ארוך, מורכב ולא בהכרח וודאי.
במסגרת המאמצים לצמצום נטל הרגולציה, הונחה על שולחן הכנסת הצעה לתיקון מהותי בחוק רישוי עסקים. העיקרון המהותי העומד אחרי הצעה זו הינו, חלוקת העסקים הטעונים רישיון לשלוש קבוצות לפי מורכבות סוג העסק ובהתאם, פישוט הליכי הוצאת הרישיון לעסקים בעלי מורכבות נמוכה ובינונית.
בעמוד זה תמצאו את המעקב אחר הליך החקיקה, את נוסח התיקון כפי שאושר, ומאמרים המתייחסים לשינויים בחוק המצויים בתיקון זה.

סעיפי חוק שתוקנו
סעיף 3(א)(2) – אירועים תחת כיפת השמים

התיקון בסעיף 3(א)(2) קובע חובת המשטרה לקבל אישור של “מורשה בטיחות” שאושר על ידי שר העבודה והרווחה השירותים החברתיים (“שר העבודה”) כתנאי למתן אישורה לאירועים מרובי קהל המתקיימים תחת כיפת השמים או שלא במבנה של קבע (פריטים 7.7.ה, ו-7.7.ז).
תיקון זה ייכנס לתוקף ביום 1.1.22 או במועד שבו הורשה “מורשה בטיחות” – לפי המאוחר.
למאמר:  תיקון 34 – אירועים תחת כיפת השמים- סעיף 3(א)(2)

סעיף 6א2 – סייגים למתן היתר מזורז

בסעיף 6א2 נקבוע סייגים למתן היתר מזורז. תחולת סייגים אלו הורחבה גם לקבלת אישור גורם רישוי על יסוד תצהיר, רישוי ללא אישור על יסוד תצהיר, רישיון על יסוד תצהיר והגשת תצהיר לעניין נגישות.
למאמר המלא ראה: תיקון 34 – סייגים למתן היתר מזורז- סעיף 6א2

סעיף 7ב – היתר זמני

הוראות סעיף 7ב, המתייחס להיתר זמני, שונה באופן מהותי בתיקון 34.
השינוי המשמעותי ביותר הינו הארכת התקופה המקסימאלית למתן היתר זמני לשנתיים, בנסיבות המפורטות בסעיף.
למאמר: תיקון 34- היתר זמני- סעיף 7ב

סעיף 7ג – ביטול רישיון, היתר זמני או היתר מזורז

סעיף 7ג לחוק דן בביטולם של היתרים ורישיונות.
בתיקון 34 נעשה שינוי משמעותי בסעיף המאפשר גם לנותני אישור לבטל רישיון.
שינוי משמעותי נוסף הוא מתן אפשרות להתליית רישיון ולא רק לביטולו. 
למאמר: תיקון 34- ביטול רישיון, היתר זמני או היתר מזורז – ס’ 7ג

סעיף 8א1- קיום תכליות דיני התכנון והבניה

בתיקון 34 שונתה המטרה השישית לחוק שהייתה ” קיום דיני התכנון והבניה” ל- ” קיום תכליות דיני התכנון והבניה”.  הוראות סעיף 8א1 קובעות את ההכללים לבחינה האם עסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה במלואם, עדיין מקיים את תכליות דיני התכנון והבניה ויכול לקבל רישיון עסק.

למאמרים:
תיקון 34 – קיום תכליות דיני התכנון והבניה – ס’ 8א1
האצלת סמכויות מהנדס הוועדה המקומית למתן אישור לפי סעיף 8א1 לחוק
רישוי עסק שלא ניתן למצא את היתרי הבניה שלו לאור תיקון 34

סעיף 8א2 – סמכויות משטרה למניעת מתן רישיון

סעיף 8א2 הינו סעיף חדש שחוקק בתיקון 34.
הסעיף מרחיב משמעותית, ומסדיר בחוק את סמכויות המשטרה למניעת מתן רישיון עסק.
למאמרים: תיקון 34- סמכויות משטרה למניעת מתן רישיון עסק – סעיף 8א2
עוד על סמכות המשטרה לפי סעיף 8א2 – פסק דין עוספיא

סעיף 8ד- ביקורות, דו”ח ליקויים ודרישה לתיקון ליקויים

סעיף 8ד הינו סעיף חדש שנחקק בתקיקון 34.
הסעיף מסדיר את אופן תיעוד הביקורות שנערכות בעסק, את המועדים למסירת דו”חות אלו לבעל העסק, את המועדים לתיקונם ואת אופן הוכחת ביצוע התיקון. כן מסדיר הסעיף את מתן הדו”חות לעסקים הפועלים ברישיון.
למאמר: תיקון 34- ביקורות ודרישה לתיקון ליקויים- סעיף 8ד

סעיפים 14, 14א2 – ענישה

בסעיפים אלו הוספו עבירות שלא היו קיימות בהם לפני תיקון 34 וכן עודכנו סכומי הקנסות המקסימאליים שניתן להטיל בגין עבירה על החוק. כן נקבע כי עבירה על הוראות סעיף 14 הינה עבירה מסוג “אחריות קפידה”- קביעה שהשתרשה קודם לכן בפסיקה ועתה אושרה בחוק.

למאמר: תיקון 34- ענישה- סעיפים 14, 14א2

סעיף 15- אחריות תאגיד ונושאי משרה בתאגיד

סעיף 15 הדן באחריות תאגיד ובאחריות נושאי משרה בתאגיד הוחלף כולו בתיקון 34.
למאמר: תיקון 34 – סעיף 15 אחריות תאגיד ונושאי משרה בתאגיד

סעיפים 19א, 19ב – תיאום אכיפה ופיקוח

סעיפים אלו הדנים בתיאום אכיפה ופיקוח הינם סעיפים חדשים שנחקקו בתיקון 34.
סעיפים אלו נועדו למנוע כפל אכיפה בין רשות הרישוי ונותני האישור ולתת עדיפות לנותני האישור בנקיטת אמצעי אכיפה בתחומים המקצועיים שבאחריותם.
למאמרים ראה:
תיקון 34- תיאום אכיפה ופיקוח- סעיפים 19, 19ב

סעיפים 22-20 – צו הפסקה מנהלי

הוראות החוק הנוגעות להוצאת צווי הפסקה מנהליים שונו באופן מהותי בתיקון 34. כן הוסף כלי אכיפה חדש של הוצאת צו הפסקה שיפוטי ללא הגשת כתב אישום.
יש לשים לב כי הוראות החוק הנוגעות להוצאת צו הפסקה מנהלי רק מהסיבה שהעסק פועל עד 18 חודשים ייכנסו לתוקפן ביום 1.7.20.
למאמר: תיקון 34 – צו הפסקה מנהלי  סעיפים 20-22

סעיף 22ב- צו סגירה שיפוטי ללא הגשת כתב אישום

הוראות סעיף 22ב לחוק רישוי עסקים קובעות-

   • סעיף 22ב הינו סעיף חדש שחוקק בתיקון 34- כניסה לתוקף 1.1.19

    (א)  היה יסוד סביר להניח כי עסק טעון רישוי לפי חוק זה פועל בלא רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, בניגוד לתנאיהם, או בניגוד לתקנות לפי חוק זה, רשאי בית משפט השלום או בית המשפט לעניינים מקומיים שבתחום שיפוטו נמצא העסק, לבקשת תובע, לצוות על בעל העסק, על המחזיק בעסק, על מי שבפיקוחו או בהשגחתו פועל העסק, ועל כל מי שמועסק בשירותם, להפסיק את העיסוק בעסק, בין בסגירת החצרים ובין בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין כדי להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק (בחוק זה – צו הפסקה שיפוטי).

    (ב)  בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א) לא יצווה כאמור באותו סעיף קטן אלא אם כן נוכח שיש בידי מבקש הצו ראיות לכאורה כי התקיימו התנאים למתן הצו לפי אותו סעיף קטן.

    (ג) מתן צו הפסקה שיפוטי אינו מותנה בנקיטת הליכים נוספים לפי חוק זה.

    מאמרים:

תיקון 34- צו הפסקה שיפוטי- סעיף 22ב
צו סגירה שיפוטי לפי סעיף 22ב- בעקבות פסק דין חמו
הוצאת צו סגירה לפי סעיף 22ב אינה מונעת הגשת כתב אישום

סעיפים 28-28ב- מפקחים- הסמכה, סמכויות וזיהוי

הוראות תיקון 34, המחליפות את הוראות החוק שקדמו לתיקון, מסדירות את תחום הפיקוח. ההוראות מפרטות את אופן והתנאים להסמכת מפקחים, את סמכויותיהם ואת אופן זיהויים.

מאמרים:
תיקון 34- מפקחים- הסמכה, סמכויות וזיהוי- סעיפים 28-28ב

סעיף 41א לחוק- מניין הימים לבדיקת בקשות לרישיון או להיתר

סעיף 41א הינו סעיף חדש בנחקק בתיקון 34. הסעיף קובע את אופן ספירת הימים לבדיקת בקשות לרישיון או להיתר.
למאמר המלא: תיקון 34- מניין הימים לבדיקת בקשות לרישיון או להיתר- סעיף 41א

סעיף 45 לתיקון 34 – כניסה מיידית לתוקף של הוראות תיקון 27

תיקון 27 אשר הוחק בשנת 2010, והביא לידי ביטוי את רפורמת “וועדת הבר” הוחל על עסקים להם פורסם מפרט אחיד.
בתיקון 34 שונו ההוראות ונקבע כי כל ההוראות שתוקנות בתיקון 27 ייכנסו לתוקף כבר ביום פירסומו של תיקון 34 , 18.7.18.
למאמר: תיקון 34, סעיף 45 לתיקון- כניסה מיידית לתוקף של הוראות תיקון 27

תיקון צו רישוי עסקים – 2018

בעקבות פרסום תיקון 34 ובהמשך לו, פורסם ביום 30.12.18 תיקון מהותי לצו רישוי עסקים.
תיקון זה שינה מספר פריטי רישוי והסדיר את תקופת תוקפם של הרישיונות, כך שהתקופה הכתובה בצו המפורסם היא התקופה הקובעת.
לתשומת לב הקוראים- בצו, כפי שפורסם באתר זה, סומנו השינויים בצבעים שונים על מנת שניתן יהיה לדעת מה הייתה תקופת הרישיון בפועל ערב התיקון. סימון זה משמעותי במיוחד לידיעה לאילו פריטי רישוי היה רישיון לצמיתות בפועל ערב התיקון.
תוקפם של רישיונות – תיקום צו רישוי עסקים 2018

מאמרי דעה
הרפורמה ברישוי עסקים- החזון והתוצאה

מאמר זה שנכתב על ידי מר אלחנן משי סוקר את הרפורמה מראשיתה ב”וועדת הבר”, ואת הסיבות לחשש שיישום רפורמה זו לא ישיג את התוצאה של הקלה על הליך הרישוי והפיכתו לפשוט יותר.

ראה: הרפורמה ברישוי עסקים- החזון והתוצאה

הערות לרפורמה ברישוי עסקים

בתקופה בה התקיימו דיונים בוועדת הפנים של הכנסת על ניסוח סעיפי החוק השונים במסגרת רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי, פרסמנו מספר מאמרי דעה והערות לניסוחי הסעיפים כפי שעמדו אז על הפרק.
רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי- כשלים העלולים להופכה לאות מתה – שושי יוסקוביץ’, עו”דהערות לרפורמה ברישוי עסקים – רישוי דיפרנציאלי- אלחנן משי

מפרטים אחידים ותיקון 34

במהלך התקופה בה נדונה הצעת החוק לתיקון 34, פרסמנו גם מאמר הנוגע לקשר שבין פרסום המפרטים האחידים לבין יישום הוראות החוק.
בסופו של יום- בנוסח הצעת החוק כפי שאושרה, נותק קשר זה ונקבע כי כל הוראות תיקון 27 יחולו מיידית מיום פרסום תיקון 34 ( ס’ 45 לחוק).
מפרטים אחידים ותיקון 34

הליך החקיקה
החלטת הממשלה בדבר הרפורמה ברישוי עסקים- החלטה מספר 3214

לפרסום תזכיר החוק והצעת החוק קדמה החלטת ממשלה לתיקון בחוק רישוי עסקים. החלטה זו התקבלה בהמשך למדיניות הממשלה בדבר הפחתת רגולציה.
הרפורמה החדשה יוצאת לדרך לאחר אישור הממשלה

חוק ההסדרים ותזכיר חוק – הרפורמה ברישוי עסקים

ביום 1.1.18 פורסמה טיוטת חוק ההסדרים אשר כללה תיקון בחוק רישוי עסקים, תיקוןם שהפך ברבות הימים ל “תיקון 34”. ביום  22.1.18 פורסם תזכיר החוק בעניין הקלות בחוק רישוי עסקים. 
במסגרת המעקב שערכנו אחר הליך החקיקה פורסמו גם הוראות טיוטת חוק ההסדרים והוראות תזכיר החוק. עיון בנוסח טיוטת חוק ההסדרים ותזכיר מסייע בהבנת הרציונאל העומד מאחרי התיקון.
הרפורמה ברישוי עסקים – פרסום לציבור חוק ההסדרים
תזכיר חוק – הרפורמה ברישוי עסקים

הצעת חוק למתן רישיונות עסק לצמיתות

במקביל לדיונים בהצעת החוק לתיקון 34, הונחה על שולחן הכנסת גם הצעתו שדל ח”כ רעי פולקמן למתן רישיונות עסק לצמיתות.
ביום 9.5.18 התפרסמה הודעת הכנסת בדבר ישור הצעה זו בקריאה טרומית.
בסופו של יום הצעה זו לא התקבלה.
למאמר: אושר בטרומית – עסקים יוכלו לקבל רישיון קבוע ללא הגבלת זמן

פרוטוקולי דיוני וועדת הפנים- תיקון 34

במהלך תקופת דיוני הוועדה בעניין תיקון 34 פירסמנו את הפרוטוקולים של דיוני הוועדה.
במאמר המצורף ניתן למצא קישור לכל הפרוטוקולים שפורסמו.
את מלא החומר הקשור לדיוני הוועדה ניתן למצא גם באתר הכנסת.
הצעה לתיקון חוק רישוי עסקים – רישוי דיפרנציאלי – דיוני וועדת הכנסת

הצעת חוק תיקון 34 כפי שהונחה על שולחן הכנסת לאישור סופי

מצ”ב קישור להצעת החוק לתיקון 34 כפי שהונחה על שולחן הכנסת טרם אישורה הסופי.
רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי אושרה על ידי הכנסת

נוסח תיקון 34 כפי שהתפרסם ברשומות

מצ”ב קישור לנוסח תיקון 34 כפי שהתפרסם ברשומות-
חוק רישוי עסקים (תיקון מס’ 34), התשע”ח, 2018

מדריכים להטמעת התיקון
המדריך היישומי להטמעת תיקון 34

אגף רישוי עסקים במשרד הפנים בשיתוף עם מפעם גליל מערבי פירסמו מספר כלי עזר ליישום והבנת הוראות תיקון 34.

הקישור למהדורה המועדכנת למדריך הכולל ליישום התיקון : המדריך היישומי להטמעת תיקון 34- מהדורה שלישית

ראה גם המאמר המכיל את המדריך היישומי הראשון שיצא, וכלי בדיקת עמידה בתנאי סעיף 8א1: מדריך יישומי לתיקון 34