הרפורמה ברישוי עסקים- רישוי דיפרנציאלי
מעקב אחר הליך החקיקה

בישראל כ 150,000 עסקים טעוני רישוי המסווגים לפי 200 פריטים שונים. הוצאת רישיון עסק הינה הליך ארוך, מורכב ולא בהכרח וודאי.
במסגרת המאמצים לצמצום נטל הרגולציה, הונחה על שולחן הכנסת הצעה לתיקון מהותי בחוק רישוי עסקים. העיקרון המהותי העומד אחרי הצעה זו הינו, חלוקת העסקים הטעונים רישיון לשלוש קבוצות לפי מורכבות סוג העסק ובהתאם, פישוט הליכי הוצאת הרישיון לעסקים בעלי מורכבות נמוכה ובינונית.
בעמוד זה תמצאו את המעקב אחר הליך החקיקה, את נוסח התיקון כפי שאושר, ומאמרים המתייחסים לשינויים בחוק המצויים בתיקון זה.

מאמרים אחרונים

תיקון 34- צו הפסקה מנהלי ושיפוטי סעיפים 20 – 22ב

נוסח סעיף 20 , הקובע את סמכות הרשות להוציא צו הפסקה מנהלי, שונה בתיקון 34 באופן מהותי. נוסחו הקודם של הסעיף נמחק, ובמקומו נוסח סעיף חדש המסדיר באופן מפורט את אופן הוצאת צו הפסקה מנהלי. כך גם שונו הוראות סעיף 21 הקובע את תקופת תוקפו של צו הפסקה מנהלי ואת אופן הארכתה,  והוראות סעיף 22 הקובע את אופן ביקורת בית המשפט לגבי הוצאת צו כאמור.  בסעיף 22ב הוקנתה סמכות לבית המשפט להוציא צו הפסקה גם ללא שהוגש כתב אישום בגין הפעלת העסק שלא כדין.

מועד כניסה לתוקף של סעיפים אלו- 1.1.19, למעט הוצאת צו סגירת מנהלי לעסק הפועל עד 18 חודשים. כניסת הוראה זו לתוקף תהיה ביום 1.7.20.

עיקרי התיקון

-הוספו גורמים המוסמכים להוציא צו הפסקה מנהלי- משרד החקלאות ומשרד העבודה.
-הוצאת הצו לא תהיה כללית, “להפסקת עיסוק בעסק”, אלא כנגד רשימת גורמים המפורטת בסעיף.
-עילת הוצאת הצו- “עסק חדש” הפועל עד 18 חודשים, או “עסק מסוכן”, עסק המהווה סכנה ממשית, או שקיים חשש ממשי מפני פגיעה בשלום הציבור.
-הוסף פירוט בהוראות החוק מה יכלול הצו, וכיצד יומצא למי שנגדו הוצא.
-נקבעה חובת היוועצות, של מוציא הצו, עם תובע או יועץ משפטי.
-נקבעו מועדים לכניסה לתוקף של צו הפסקה.
-תוקף הצו- עד 30 יום. הארכת הצו תהיה על ידי בית המשפט, ללא הגבלת התקופה בחוק.
-נקבעו כללים מנחים לבית המשפט לביטול הצו.
-הוקנתה סמכות לבית המשפט להוציא צו הפסקה שיפוטי ללא שהוגש כתב אישום.
-הוחמר העונש המקסימאלי בגין אי קיום צו- הוסף עונש קנס עד תקרה של 226,000 ₪.
להמשיך לקרוא תיקון 34- צו הפסקה מנהלי ושיפוטי סעיפים 20 – 22ב

תיקון 34- סעיף 15 אחריות תאגיד ונושאי משרה בתאגיד

סעיף 15 הדן באחריות תאגיד ובאחריות נושאי משרה בתאגיד הוחלף כולו בתיקון 34 ונוסח מחדש (להלן: “הסעיף החדש”).
סעיף זה מצמצם וממקד מחד את רשימת האנשים שייחשבו “נושאי משרה” בתאגיד, ואשר ניתן יהיה להאשימם בגין עבירות על חוק רישוי עסקים שביצע התאגיד, ומאידך, מגדיר ומגביר את אחריותם.
מועד כניסה לתוקף של סעיף זה – 1.1.19
עיקרי השינויים בסעיף החדש

  1. שינוי בהגדרת נושא משרה- נמחק “מנהל רשום”, בוטלה הדרישה לבכירות העובד, העובד צריך להיות “אחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה”.
  2. הפחתת הקנס המוטל על נושא משרה למחצית.
  3. ביטול חובת האשמת נושא משרה.
  4. הוספה הגדרה של חובות נושא המשרה.
  5. על נושא המשרה לעשות כל שניתן למניעת ביצוע העבירה ולא די בנקיטת כל האמצעים הסבירים.
  6. קביעת חזקה שבחוק בדבר הפרת החובה של נושא המשרה.
  7. אי ידיעה בדבר ביצוע העבירה אינה פותרת מאחריות.

להמשיך לקרוא תיקון 34- סעיף 15 אחריות תאגיד ונושאי משרה בתאגיד

תיקון 34- הרחבת סמכויות המשטרה למניעת מתן רישיון- ס’ 8א2

סעיף 8א2 לחוק רישוי עסקים, שהינו סעיף חדש שחוקק בתיקון 34, מרחיב את סמכויות המשטרה למנוע מתן רישיון עסק, וקובע כי המשטרה יכולה לפעול למניעת מתן רישיון או היתר לעסק, “אם מצאה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין לתת לעסק או למבקש רישיון או היתר, מטעמים של שלום הציבור או ביטחונו, לרבות בשל עברו הפלילי”.

מועד כניסת התיקון לתוקף- 1.1.19 להמשיך לקרוא תיקון 34- הרחבת סמכויות המשטרה למניעת מתן רישיון- ס’ 8א2

תיקון 34 – אירועים תחת כיפת השמים

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, בתיקון לסעיף 3(א)(2), קובע חובת המשטרה לקבל אישור של “מורשה בטיחות” שאושר על ידי שר העבודה והרווחה השירותים החברתיים (“שר העבודה”) כתנאי למתן אישורה לאירועים מרובי קהל המתקיימים תחת כיפת השמים או שלא במבנה של קבע (פריטים 7.7.ה, ו-7.7.ז).
תיקון זה ייכנס לתוקף ביום 1.1.22 או במועד שבו הורשה “מורשה בטיחות” – לפי המאוחר.
נכון למועד כתיבת מאמר זה, עדיין לא קיים מנגנון הרשאה ל”מורשי בטיחות”, לא קיימת הגדרה בחוק ל “מורשה בטיחות” ולא קיימים תקני בטיחות להקמת מתקנים באירועים מסוג זה.
ללא חקיקה משלימה מתאימה, ובהעדר תאריך יעד מחייב להשלמת החקיקה, יוותר סעיף זה בבחינת “הצהרת כוונות” בלבד, ללא מתן מענה אמיתי לבעיית הבטיחות, המגיעה עד כדי סיכון חיים, באירועים אלו. להמשיך לקרוא תיקון 34 – אירועים תחת כיפת השמים

תיקון 34- קיום תכליות דיני התכנון והבניה

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים מסמן שינוי גישה משמעותי בכל הנוגע לקשר שבין דיני התכנון והבניה ורישוי עסקים.  מטרת החוק, אשר הייתה מנוסחת באופן מאד קטגורי בסעיף 1(א)(6)- “קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה”, שונתה וממועד כניסת התיקון לתוקף הינה- “קיום תכליות חוק התכנון והבניה”.

בתיקון זה ניתק המחוקק את הקשר המוחלט בין קיום מלא של דיני התכנון והבניה ובין עמידה בדרישות חוק רישוי עסקים. המחוקק קבע, כי ניתן לתת רישיון עסק גם אם בעסק קיימת חריגה מהוראות חוק התכנון והבניה שאינה מהותית, ואינה פוגעת בתכלית לשמה חוקק חוק התכנון והבניה. כך גם ניתן למהנדס הוועדה המקומית שיקול דעת נרחב לקבוע האם חריגת הבניה בעסק הינה מהותית, והכל בכפוף להוראות בחוק.

מאמר זה עוסק במצב החוקי ערב כניסת תיקון 34 לתוקף, בהוראות התיקון הקשורות לדיני התכנון והבניה ובמשמעויות האפשריות של הוראות תיקון זה.

להמשיך לקרוא תיקון 34- קיום תכליות דיני התכנון והבניה