הרפורמה ברישוי עסקים- רישוי דיפרנציאלי
מעקב אחר הליך החקיקה

בישראל כ 150,000 עסקים טעוני רישוי המסווגים לפי 200 פריטים שונים. הוצאת רישיון עסק הינה הליך ארוך, מורכב ולא בהכרח וודאי.
במסגרת המאמצים לצמצום נטל הרגולציה, הונחה על שולחן הכנסת הצעה לתיקון מהותי בחוק רישוי עסקים. העיקרון המהותי העומד אחרי הצעה זו הינו, חלוקת העסקים הטעונים רישיון לשלוש קבוצות לפי מורכבות סוג העסק ובהתאם, פישוט הליכי הוצאת הרישיון לעסקים בעלי מורכבות נמוכה ובינונית.
בעמוד זה תמצאו את המעקב אחר הליך החקיקה, את נוסח התיקון כפי שאושר, ומאמרים המתייחסים לשינויים בחוק המצויים בתיקון זה.

מאמרים אחרונים

מפרטים אחידים ותיקון 34 לחוק

לאורך שנים רבות לא הייתה אחידות בדרישות גורמי רישוי מעסקים שונים הנמנים על אותו פריט רישוי. על מנת למנוע שונות זו ובעקבות המלצות “ועדת הבר” משנת 2006, הוחלט כי רשויות הרישוי ונותני האישור ינסחו “מפרטים אחידים” לסוגי העסקים. וכך, בעל עסק יוכל לדעת מראש מה ידרש ממנו על מנת לקבל רישיון עסק. לצורך כך הוכנסו שינויים בחוק רישוי עסקים אשר התאימו את הוראות החוק למציאות בה יפורסמו ויאושרו המפרטים האחידים לכל העסקים (תיקון 27).
תיקון 34 ביקש לקדם את נושא המפרטים האחידים צעד נוסף קדימה, וקבע לוחות זמנים מחייבים לפירסום המפרטים האחידים, ולצידם “סנקציות” המוטלות על גורמי הרישוי אשר לא יפרסמו את מפרטיהם האחידים במועד.

מאמר זה עודכן ביום 31.7.19

להמשיך לקרוא מפרטים אחידים ותיקון 34 לחוק

תזכיר חוק- הרפורמה ברישוי עסקים

ביום 22.1.18 פורסם תזכיר חוק בעניין הקלות בחוק רישוי עסקים. התזכיר צפוי לעלות לדיון בועדת השרים המיוחדת לעניין התוכנית הכלכלית לשנת 2019 ביום 29.1.18.
במאמר זה צירפנו את נוסח התזכיר המלא.
לנוסח התזכיר- להמשיך לקרוא תזכיר חוק- הרפורמה ברישוי עסקים

הרפורמה ברישוי עסקים- פרסום לציבור חוק ההסדרים

אתמול, 1.1.18, התפרסמה להערות הציבור הצעת חוק ההסדרים.
בעמודים 60-62 לפירסום ניתן למצא את ההתייחסות לרישוי עסקים.
התייחסות זו נוגעת להחלטת הממשלה בעניין רישוי דיפרנציאלי וכן הצעה לשנות את סמכויות הרישוי למפעלים בעלי חשיבות לאומית.

קישור לפרסום- הצעת חוק ההסדרים

תוקפם של רישיונות – תיקון צו רישוי עסקים 2018

עד תיקון 2018 של צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג-2013 (להלן: “הצו”) שרר בילבול רב בשאלת תוקפם של רישיונות עסק, שכן תוקף הרישיון נקבע לפי השאלה האם פורסם לאותו סוג עסק מפרט אחיד, או האם מדובר בעסק חדש לפי צו 2013.
בתיקון 2018, בוטל הקשר בין פרסום המפרטים האחידים לבין תוקפם של הרשיונות ומעתה תוקף הרישיון המפורסם בצו- הוא תוקף הרישיון התקף.
יש לשים לב- רישיונות שניתנו לצמיתות לפני כניסת תיקון 2018 לתוקף- היה ותוקף הרישיון קוצר בצו מ 2018 ל 15 שנים- הרישיון לצמיתות יישאר בתוקפו. היה ותוקף הרישיון קוצר בצו מ 2018 לתקופה הקצרה מ 15 שנים- יקוצר תוקף הרישיון לתקופה האמורה בצו החדש. (ראה הוראות המעבר בצו).
ראה-  צו רישוי עסקים כולל תיקון 2018

עודכן ביום 30.12.18 -בעקבות תיקון 2018 לצו רישוי עסקים

להמשיך לקרוא תוקפם של רישיונות – תיקון צו רישוי עסקים 2018

הרפורמה החדשה יוצאת לדרך לאחר אישור הממשלה

היום (3.12.17) אישרה הממשלה את עקרונות הרפורמה החדשה ברישוי עסקים, וזאת בהמשך להחלטת הממשלה בדבר הפחתת הרגולציה במשק ותוך הבנה כי העסקים הקטנים והבינוניים הינם מנוע הצמיחה האמיתי של המשק. (זו אינה קלישאה)

רפורמה זו טומנת בחובה שינויים מרחיקי לכת בגישת הרשויות לפרוצדורה הכרוכה בהוצאת רישיון עסק, לאופי העסקים הנדרשים להוציא רישיון ולאחריות לא מבוטלת המועברת לכתפיו של בעל העסק לניהול עסקו.

במאמר זה נפרט את עיקרי הרפורמה שאושרה היום על ידי הממשלה.

אנו קוראים מעל במה זו למחוקק שיתן הפעם את דעתו על כוונת הרשות בבואה לקדם רפורמה זו, ולא יאפשר שחיקתה בגלגלי הניסוח המשפטי הפרטני, כפי שקרה ביחס לעקרונות רבים וטובים שאישרה וועדת הבר בשנת 2006.

להמשיך לקרוא הרפורמה החדשה יוצאת לדרך לאחר אישור הממשלה