הרפורמה ברישוי עסקים- רישוי דיפרנציאלי
מעקב אחר הליך החקיקה

בישראל כ 150,000 עסקים טעוני רישוי המסווגים לפי 200 פריטים שונים. הוצאת רישיון עסק הינה הליך ארוך, מורכב ולא בהכרח וודאי.
במסגרת המאמצים לצמצום נטל הרגולציה, הונחה על שולחן הכנסת הצעה לתיקון מהותי בחוק רישוי עסקים. העיקרון המהותי העומד אחרי הצעה זו הינו, חלוקת העסקים הטעונים רישיון לשלוש קבוצות לפי מורכבות סוג העסק ובהתאם, פישוט הליכי הוצאת הרישיון לעסקים בעלי מורכבות נמוכה ובינונית.
בעמוד זה תמצאו את המעקב אחר הליך החקיקה, את נוסח התיקון כפי שאושר, ומאמרים המתייחסים לשינויים בחוק המצויים בתיקון זה.

מאמרים אחרונים

תיקון 34 – תיאום אכיפה ופיקוח – סעיפים 19א, 19ב

הסעיפים הדנים בתיאום אכיפה ופיקוח הם סעיפים חדשים בחוק.
סעיפים אלו נועדו לעגן בחוק שני נושאים חשובים. האחד- מניעת כפל פעולות אכיפה בין רשות הרישוי ונותני האישור, השני- מתן עדיפות לנותני האישור בנקיטת אמצעי אכיפה, בתחומים המקצועיים שבאחריותם.
מועד כניסה לתוקף – 1.1.19

להמשיך לקרוא תיקון 34 – תיאום אכיפה ופיקוח – סעיפים 19א, 19ב

תיקון 34- ביקורות ודרישה לתיקון ליקויים – ס’ 8ד

סעיף 8ד הינו סעיף חדש בחוק, והוא מהווה חלק ממערכת שלמה של סעיפים שהוכנסו בתיקון 34 ונועדו  “להגביר את השקיפות והוודאות למבקש הרישיון ולקצר את הזמנים הנדרשים לצורך רישוי עסק”.
הסעיף  כולל הוראות הנוגעות לפעולות הרשות בבואה לבצע ביקורות בעסק וקובע לוחות זמנים להתייחסות הרשות, בכתב, לליקויים שנמצאו באותן ביקורות.
מועד כניסה לתוקף- 1.1.19 להמשיך לקרוא תיקון 34- ביקורות ודרישה לתיקון ליקויים – ס’ 8ד

תיקון 34- ביטול רישיון, היתר זמני או היתר מזורז- ס’ 7ג

סעיף 7ג הדן בביטולם של רישיונות והיתרים שונה בתיקון 34.

השינוי המהותי ביותר בתיקון סעיף זה הינו הענקת הסמכות לנותני אישור לבטל רישיונות עסק והיתרים, בנוסף לסמכות זו המוקנית  לרשות הרישוי.
יצוין כי על פי האמור בסעיף 8ב- הסמכות לבטל רישיון  הוענקה גם לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
שינוי מהותי נוסף הוא הענקת הסמכות לרשות הרישוי גם  להתלות רישיון עסק, ולא רק לבטלו.
מועד הכניסה לתוקף של תיקון סעיף זה – 1.1.19 להמשיך לקרוא תיקון 34- ביטול רישיון, היתר זמני או היתר מזורז- ס’ 7ג

מדריך יישומי לתיקון 34

אנו מתכבדים לצרף את המדריך היישומי שהוצא על ידי מפע”מ גליל מערבי להוראות תיקון 34. זהו מדריך יעיל, מקיף, עיוני ומעשי, הדן בעיקרי התיקון בחוק.
להתייחסות מפורטת להוראות התיקון, ניתן לעיין במאמרים המתפרסמים באתר זה.
זוהי המהדורה הראשונה של המדריך ואינה כוללת את ההוראות הנוגעות לרישוי דיפרנציאלי.
כמו כן מצורף כלי מעשי ויעיל לבדיקת העמידה בהוראות הנוגעות לקיום תכליות דיני התכנון והבניה.(סעיף 8א1 לחוק).
המדריך היישומי לתיקון 34
למהדורה שלישית של המדריך ראה-
המדריך היישומי לתיקון 34- מהדורה שלישית- אפרי 2019-כולל רישוי דיפרנציאלי
כלי בדיקת עמידה בתנאי סעיף 8א1

תיקון 34- היתר זמני- סעיף 7ב

הוראות סעיף 7ב, המתייחס להיתרים זמניים, שונו מיסודן בתיקון 34.
השינוי המשמעותי ביותר הינו הארכת תקופת המקסימום למתן היתר זמני משנה לשנתיים.
כניסה לתוקף- 1.1.19

המאמר הבא סוקר את הוראות הסעיף ובוחן את משמעויותיהן האפשריות.
לנוסח סעיף 7ב ראה- סעיף 7ב להמשיך לקרוא תיקון 34- היתר זמני- סעיף 7ב