הרפורמה ברישוי עסקים- רישוי דיפרנציאלי
מעקב אחר הליך החקיקה

בישראל כ 150,000 עסקים טעוני רישוי המסווגים לפי 200 פריטים שונים. הוצאת רישיון עסק הינה הליך ארוך, מורכב ולא בהכרח וודאי.
במסגרת המאמצים לצמצום נטל הרגולציה, הונחה על שולחן הכנסת הצעה לתיקון מהותי בחוק רישוי עסקים. העיקרון המהותי העומד אחרי הצעה זו הינו, חלוקת העסקים הטעונים רישיון לשלוש קבוצות לפי מורכבות סוג העסק ובהתאם, פישוט הליכי הוצאת הרישיון לעסקים בעלי מורכבות נמוכה ובינונית.
בעמוד זה תמצאו את המעקב אחר הליך החקיקה, את נוסח התיקון כפי שאושר, ומאמרים המתייחסים לשינויים בחוק המצויים בתיקון זה.

מאמרים אחרונים

תיקון 34- היתר זמני- סעיף 7ב

הוראות סעיף 7ב, המתייחס להיתרים זמניים, שונו מיסודן בתיקון 34.
השינוי המשמעותי ביותר הינו הארכת תקופת המקסימום למתן היתר זמני משנה לשנתיים.
כניסה לתוקף- 1.1.19

המאמר הבא סוקר את הוראות הסעיף ובוחן את משמעויותיהן האפשריות.
לנוסח סעיף 7ב ראה- סעיף 7ב להמשיך לקרוא תיקון 34- היתר זמני- סעיף 7ב

תיקון 34- ענישה- סעיפים 14, 14א2

בתיקון 34, עודכנו והוספו סעיפים הדנים בעבירות ובענישה על פי החוק (מאמר זה מתייחס לסעיפים 14, ו 14א2). בסעיפים אלו הוספו עבירות של אי קיום דרישה לתיקון ליקויים, ומסירת פרטים לא נכונים במסמך, בתצהיר או בהצהרה. כן נקבעה תקרה גבוהה משמעותית של קנסות אשר ניתן להטילם על בעל העסק שהורשע בעבירות הללו.
בנוסף, נקבע באותם סעיפים, כי עבירה על הוראות סעיף 14, הינה עבירה מסוג “אחריות קפידה”- עבירה שאינה דורשת קיומו של יסוד נפשי להוכחת קיומה.

המאמר הבא סוקר את השינויים והתוספות בכל הנוגע לשינוי בהגדרה והוספת עבירות ולענישה.
המאמר אינו עוסק בהוראות בעניין עבירות קנס ובהטלת עיצומים כספיים, שכן במועד כתיבתו הטלת עונשים אלו  טעונה הליך חקיקה נוסף.
לנוסח סעיפים 14 ו 14א2 ראה- סעיף 14סעיף 14א2 ;

להמשיך לקרוא תיקון 34- ענישה- סעיפים 14, 14א2

תיקון 34, סעיף 45- כניסה מיידית לתוקף של הוראות תיקון 27

תיקון 27 לחוק רישוי עסקים, התיקון שהחל את רפורמת המפרטים האחידים, הוחק בשנת 2010. הוראות התיקון, אשר התייחסו לנושאים רבים בתחום רישוי עסקים, הוחלו בפועל, רק ביחס לסוגי עסקים להם פורסם מפרט אחיד (11 סוגי עסקים בלבד, עד ליום כניסת תיקון 34 לתוקף).
בסעיף 45 לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים (להלן: “תיקון 34”)  נקבע, כי החל מיום פרסומו, 18.7.18, כל ההוראות שהותקנו בתיקון 27 ייכנסו לתוקפן.
משמעות האמור בסעיף היא, כי כל הוראות תיקון 27, ובכללן סמכות השר להכריז על עבירות מסוימות כעבירות קנס, וההוראות הנוגעות להגשת השגה, נכנסו לתוקפן ביום 18.7.18, ללא קשר לפרסום מפרטים אחידים.
מאמר זה דן בהוראה גורפת זו, ובמשמעויות הנילוות לה. להמשיך לקרוא תיקון 34, סעיף 45- כניסה מיידית לתוקף של הוראות תיקון 27

תיקון 34- צו הפסקה מנהלי ושיפוטי סעיפים 20 – 22ב

נוסח סעיף 20 , הקובע את סמכות הרשות להוציא צו הפסקה מנהלי, שונה בתיקון 34 באופן מהותי. נוסחו הקודם של הסעיף נמחק, ובמקומו נוסח סעיף חדש המסדיר באופן מפורט את אופן הוצאת צו הפסקה מנהלי. כך גם שונו הוראות סעיף 21 הקובע את תקופת תוקפו של צו הפסקה מנהלי ואת אופן הארכתה,  והוראות סעיף 22 הקובע את אופן ביקורת בית המשפט לגבי הוצאת צו כאמור.  בסעיף 22ב הוקנתה סמכות לבית המשפט להוציא צו הפסקה גם ללא שהוגש כתב אישום בגין הפעלת העסק שלא כדין.

מועד כניסה לתוקף של סעיפים אלו- 1.1.19, למעט ההוראה בדבר הוצאת צו סגירת מנהלי לעסק הפועל עד 18 חודשים, אשר תיכנס לתוקף תהיה ביום 1.7.20.
לנוסח הסעיפים ראה-  סעיף 20 סעיף 21 סעיף 22 סעיף 22ב
להמשיך לקרוא תיקון 34- צו הפסקה מנהלי ושיפוטי סעיפים 20 – 22ב

תיקון 34- סעיף 15 אחריות תאגיד ונושאי משרה בתאגיד

סעיף 15 הדן באחריות תאגיד ובאחריות נושאי משרה בתאגיד הוחלף כולו בתיקון 34 ונוסח מחדש (להלן: “הסעיף החדש”).
סעיף זה מצמצם וממקד מחד את רשימת האנשים שייחשבו “נושאי משרה” בתאגיד, ואשר ניתן יהיה להאשימם בגין עבירות על חוק רישוי עסקים שביצע התאגיד, ומאידך, מגדיר ומגביר את אחריותם.
מועד כניסה לתוקף של סעיף זה – 1.1.19
לנוסח הסעיף ראה- סעיף 15

להמשיך לקרוא תיקון 34- סעיף 15 אחריות תאגיד ונושאי משרה בתאגיד