הגדרה - סעיף 4(ה) בתוספת השניה לחוק התכנון והבניה

“4 (ה)  הועדה רשאית לקבוע כי הצורך בקבלת אישור כאמור לא יחול על תכנית מסוימת או סוגי תכניות או היתרים בתחום הסביבה החופית או על חלק מתחומי תכניות אלה, שאין בביצועם כדי להוות שינוי מהותי של המצב התכנוני המאושר או לגרום להשפעה ניכרת על הסביבה החופית; קביעה כאמור, יכול שתחול על סוגי תכניות, או על אזורים מסוימים, ויכול שתהיה מותנית בהגבלות כפי שתקבע הועדה.”

קישור לאתר מנהל התכנון- הוועדה לשמירת סביבה חופית- מנהל התכנון – הוועדה לשמירת סביבה חופית